Поделиться Поделиться

Ринок: сутність і функції. Інфраструктура ринку

Ринок – це:

1) інститут чи механізм, що об'єднує покупців (представників, суб'єктів попиту) і продавців (представників, суб'єктів пропозиції) окремих товарів та послуг;

2) форма суспільних зв'язків між людьми у процесі купівлі-продажу товарів та послуг;

3) сфера відносин між виробниками і споживачами.

Суб’єкти ринку:

Виробники;

2) Споживачі;

3) Посередники (торгові; фінансові; інформаційні; юридичні тощо);

4) Національні регулятори (держава; найпотужніші фінансово-промислові групи; об’єднання виробників; інститути громадянського суспільства);

5) Міжнародні регулятори(наддержавні політичні інститути; міжнародні фінансово-економічні організації; транснаціональні корпорації; міжнародні громадські організації).

Основні функції ринку:

1) регулююча — ринок визначає структуру пропозиції товарів відповідно до попиту на товари та послуги, визначає напрями розподілу та перерозподілу ресурсів відповідно до платоспроможного попиту;

2) інформаційна — ринок формує у виробників уявлення про суспільні потреби, попит на товари та послуги, а у покупців — про якість продукції;

3) стимулююча — ринок націлює виробників на зниження витрат виробництва і підвищення його ефективності на основі впровадження досягнень науково-технічного прогресу, поліпшення якості товарів та послуг;

4) сануюча — ринок через механізм конкуренції (неупереджено) звільняє економіку від суб’єктів, які господарюють неефективно, є збитковими за умов ринкової економіки;

5) контрольна — ринок забезпечує вплив споживача на виробництво, оскільки тільки на ринку визначається, наскільки необхідний суспільству вироблений продукт;

6) інтегруюча — ринок забезпечує взаємодію функцій, перелічених вище, і допомагає виробити ефективні рішення щодо стратегії подальшої підприємницької діяльності.

Структура ринку– внутрішній устрій ринку та зовнішнє розташування інститутів, які забезпечують ефективне існування ринку як системного економічного явища.

Кон’юнктура ринку– співвідношення попиту, пропозиції та ціни, їх зв’язки, а також тенденції розвитку.

Інфраструктура ринку– сукупність організацій, установ, що забезпечують функціонування кожного конкретного виду ринку та системи ринків у цілому.

Складові інфраструктури ринку :

1) організаційно-технічна: товарні біржі, оптові ринки, аукціони, ярмарки, сервісні центри, промислові палати та ін.;

2) фінансово-кредитна: банки, валютні та фондові біржі, страхові компанії, інвестиційні фонди, ломбарди тощо;

3) державно-регулятивна: служби зайнятості, ліцензування, оподаткування; митна система; державні фонди сприяння діловій активності тощо;

4) науково-дослідне та інформаційне забезпечення: консалтингові компанії, інформаційні центри, наукові інститути, спеціальні навчальні заклади, юридичні фірми, рекламні агентства та ін.

Договірне регулювання ринкової економіки. Будь-які економічні відносини потребують впорядкування. Важливим інструментом впорядкування є сукупність договорів, на основі яких здійснюються операції суб’єктами ринкової економіки. Умови договорів регулюють діяльність сторін і опосередковано вчиняють регулятивний вплив на всю ринкову економіку.

Оскільки важливу роль у формуванні умов договорів відіграють юристи, якість договірного регулювання економіки значною мірою залежить від них.

Питання для дискусії:як розвинути інфраструктуру ринку в Україні?

Попит та пропозиція

Попит – це така кількість продукції, яку споживачі хочуть і можуть купити за певною ціною протягом певного періоду часу на певному ринку.

Ціна попиту– гранична максимальна ціна, за якою споживачі ще згодні купити товар.

Закон попиту:за незмінності всіх інших факторів зниження ціни веде до зростання попиту, і навпаки.

Окрім ціни, на попит впливають і нецінові фактори попиту :

- ціни на взаємодоповнюючі та взаємозамінні товари;

- грошові доходи населення;

- уподобання споживачів;

- очікування покупців тощо.

Пропозиція– це кількість продукції, яку виробник хоче і може виробити та запропонувати за певною ціною протягом певного часу на певному ринку.

Ціна пропозиції – гранична міні­мальна ціна, за якою виробники ще готові продавати свої вироби.

Закон пропозиції: за незмінності всіх інших факторів зниження ціни веде до скорочення пропозиції товару для продажу, і навпаки.

Окрім ціни, на пропозицію впливають і нецінові фактори пропозиції :

- технологічний розвиток;

- ціни на ресурси;

- чисельність продавців;

- оподаткування;

- субсидування;

- очікування виробників тощо.

Ринок: сутність і функції. Інфраструктура ринку - Инвестирование - 1

Рис. Ринкова рівновага: крива попиту (D) перетинається з кривою пропозиції (S) у точці ринкової рівноваги , якій відповідає ціна рівноваги P0 і рівноважний обсяг продукції Q0. (Р – ціна; Q – обсяг продукції).

Еластичність попиту за ціною – здатність попиту на товар змінюва­тися під впливом зміни його ціни.

Коефіцієнт цінової еластичності попиту (EDp):

Ринок: сутність і функції. Інфраструктура ринку - Инвестирование - 2

Розрізняють такі види попиту в залежності від його еластичності :

1) еластичний попит (EDp > 1);

2) нееластичний попит (EDp < 1);

3) попит з одиничною еластичністю (EDp = 1);

4) абсолютно еластичний попит (EDp → ∞);

5) абсолютно нееластичний попит (EDp = 0).

Еластичність пропозиції за ціною– здатність пропозиції товару змінюватися під впливом зміни його ціни.

Коефіцієнт цінової еластичності пропозиції (ESp):

Ринок: сутність і функції. Інфраструктура ринку - Инвестирование - 3

Розрізняють такі види пропозиції в залежності від її еластичності :

1) еластична пропозиція (ESp > 1);

2) нееластична пропозиція (ESp < 1);

3) пропозиція з одиничною еластичністю (ESp = 1);

4) абсолютно еластична пропозиція (ESp → ∞);

5) абсолютно нееластична пропозиція (ESp = 0).

Правильне визначення еластичності попиту та пропозиції вкрай важливі для підбору ефективної стратегії на ринку. Наприклад, якщо цінова еластичність попиту на ліки низька, виробникам вигідно піднімати ціни (адже попит скоротиться несуттєво, а прибуток від кожної проданої упаковки ліків значно збільшиться).

Водночас, регулятори ринку також мають враховувати еластичність попиту у своїй діяльності. Наприклад, знаючи про низьку цінову еластичність попиту на ліки, обмежувати ціни на них.

Питання для дискусії:якою є цінова еластичність попиту на послуги юристів?

← Предыдущая страница | Следующая страница →