Поделиться Поделиться

Робота в триместрі – 60 балів

Економічна теорія підприємництва

Обсяг годин - 180 Семестри викладання -2

з них: Форми контролю - іспит

Кредитів за курс – 5.0

лекційних - 30

семінарів - 22

практичних - 8

самостійної роботи - 120

Анотація

Вступна дисципліна до опанування знаннями і навичками з фахової підготовки економіста. Вступ до мікроекономіки. Містить певне коло знань про попит та пропозицію, поведінку споживачів та фірм в умовах ринків досконалої та недосконалої конкуренції. Наступні курси: “Мікроекономіка”, “Макроекономіка” …

Тема 1. Концепція підприємництва ( лекція - 2 год.)

Література (за номерами списку): а) основна: 2; б) додаткова: 2, 5.

Тема 2. Попит, пропозиція, еластичність(лекція – 6 год.)

Література: а) основна: 1-3; б) додаткова: 3, 5.

Семінар :Попит та пропозиція, еластичність(6 год.)

Практичні заняття (2 год.)

1. Попит, обсяг попиту, функція попиту. Суть закону попиту.

2. Пропозиція, обсяг пропозиції, функція пропозиції. Суть

закону пропозиції.

3. Характеристика стану рівноваги.

4. Концепція цінової еластичності, коефіцієнти еластичності.

5. Розв’язання задач

Література до семінару: а) основна: 1-3; б) додаткова: 1, 4.

Тема 3.Теорія поведінки споживача( 4 год.)

Література: а) основна: 1-3; б) додаткова: 3, 5.

Семінар : Поведінка споживача(6 год.)

Практичні заняття (2 год.)

1. Крива байдужості, характеристика кривих байдужості.

2. Бюджетна лінія та її характеристика.

3. Характеристика стану рівноваги.

4. Концепція корисності, правило максимізації корисності.

5. Розв’язання задач

Література до семінару: а)основна: 1-3; б) додаткова: 1,2,4.

Тема 4. Теорія виробництва ( 4 год. )

Література: а) основна : 1-3; б) додаткова: 3, 5.

Тема 5. Теорія економічних витрат ( 6 год. )

Література: а) основна: 1-3; б) додаткова: 3, 5.

Семінар : Виробництво та витрати( 6 год. )

Практичні заняття (2 год.)

1. Сукупний, середній та граничний продукти; закон спадної

граничної віддачі.

2. Характеристика ізоквант.

3. Концепція економічних витрат.

4. Характеристика ізокост.

5. Умови мінімізації витрат.

6. Розв’язання задач

Література: а) основна: 1-3; б) додаткова: 1, 4.

Тема 6. Поведінка виробника за умов досконалої конкуренції ( 4 год. )

Література: а) основна: 1-3; б) додаткова: 3, 5.

Семінар : Поведінка підприємств за умов досконалої конкуренції

( 4 год. ).

Практичні заняття (2 год.)

1. Сукупний, середній та граничний доходи.

2. Принцип порівняння сукупного доходу із сукупними витратами.

3. Принцип порівняння граничного доходу із граничними витратами.

4. Розв’язання задач

Література: а) основна: 1-3; б) додаткова: 1, 4.

Тема 7. Поведінка виробника за умов монополії( 2 год. )

Література: а) основна: 1-3; б) додаткова: 3, 5.

Семінар:Поведінка виробника за умов монополії ( 2 год.)

1. Характеристика монополістичного ринку

2. Особливості визначення оптимального рівня виробництва

3. Розв’язання задач

Література: а) основна: 1-3; б) додаткова: 1, 3, 5.

Тема 8. Поведінка виробника за умов олігополії(для самостійного

опрацювання – 15 год.)

Література: а) основна: 1-3; б) додаткова: 3, 5.

Тема 9. Поведінка виробника за умов монополістичної конкуренції( для

самостійного опрацювання – 15 год. )

Література: а) основна : 1-3; б) додаткова: 3, 5.

Тема 10. Оптимальне співвідношення ресурсів ( 2 год.)

Література: а) основна : 1-3; б) додаткова: 3.

Список рекомендованої літератури

Основна

1. Макконелл Кэмпбелл Р., Брю Стэнли Л. Экономика: Принципы, проблемы и

политика , т.2. – М.: Республика, 1992. – 400с.

2. McConnell, Campbell R. Economics: principles, problems, and policies / Campbell K.

McConnell, Stanley L. Brue. – 16th ed.

3. Ястремський О.І., Гриценко О.Г. Основи мікроекономіки :Підручник. – 2-ге вид., перероб. і доп., з модельно-комп’ютерним додатком на лазерному диску. - К.:

Знання-Прес, 2007. –579с.

Додаткова

1. Гамільтон Дж. Методичний посібник до "Мікроекономіки" Р. Піндайка та Д. Рубінфельда - К.: Основи, 1996. - 233 с.

2. Мікроекономіка і макроекономіка: Підручник: у 2 ч./ С. Будаговська, О. Кілієвич,

І. Луніна та ін.; За заг. Ред С. Будаговської. – К.: Основи, 1998. – 518с.

3. Микро - макроэкономика: практикум /Под общ. ред. Ю.А. Огибина. - СПб.: 1994. -

432 с.

4. Сио О.О. Управленческая экономика /Пер. с англ. - М.: ИНФРА -М, 2000. - 671 с.

5. Хайман Д.Н. Современная микроэкономика: анализ и применение. – М.: Финансы и

статистика, 1992. – Т.1. – 363с., Т.2. – 372с.

Умови визначення

навчального рейтингу

Робота в триместрі – 60 балів

Іспит - 40 балів

Разом - 100 балів

Умови визначення

Навчального рейтингу

Види робіт Кількість Умови отримання Разом
Семінари Практичні заняття Змістовна доповідь - 3 бали Доповнення - 1 бал Пасивна участь - 0,5  
Проміжний тест  
Фінальний тест  
Разом    
← Предыдущая страница | Следующая страница →