Поделиться Поделиться

РОБОЧА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ

ЗМІСТ

ВСТУП.. 5

1 МЕТА І ЗАДАЧІ КУРСУ.. 7

1.1 Мета викладання курсу. 7

1.2 Програма знань і умінь. 7

2 РОБОЧА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ.. 8

2.1 Лекційні заняття. 8

2.2 Практичні заняття. 10

2.3 Лабораторні заняття. 10

2.4 Рейтингове оцінювання успішності студентів з дисципліни. 10

2.5 Рекомендована література. 13

2.5.1 Основна література. 13

2.5.2 Допоміжна література. 13

2.5.3 Методичні посібники та вказівки. 13

3 ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДРУЧНИКІВ І НАВЧАЛЬНИХ ПОСІБНИКІВ.. 14

5 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ПРАКТИЧНИХ РОБІТ. 20

5.1 Практична робота №1 Визначення класу надійності ЦОД.. 20

5.1.1 Мета роботи: 20

5.1.2 Методичні вказівки до самопідготовки. 20

5.1.3 Хід виконання. 21

5.1.4 Контрольні запитання та завдання. 22

5.2 Практична робота №2 Оцінка вартості послуг ДЦ.. 22

5.2.1Мета роботи: 22

5.1.2 Методичні вказівки до самопідготовки. 22

5.1.3 Хід виконання. 23

5.1.4 Контрольні запитання та завдання. 23

6 ІНДИВІДУАЛЬНІ РОЗРАХУНКОВІ ЗАВДАННЯ, КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ 24

6.1 Контрольна робота. 24

6.1.1 Завдання на контрольну роботу. 24

6.1.2 Методичні вказівки до виконання контрольної роботи. 24

6.1.3 Приклад виконання контрольної роботи. 26

6.1.4 Вимоги до оформлення контрольної роботи. 26

6 РЕКОМЕНДАЦІЇ З ВИКОРИСТАННЯ ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ.. 27

7 ОСНОВНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ.. 27

Додаток А Приклад титульного аркушу SLA.. 29

Додаток Б Приклад SLA.. 30


ВСТУП

Сучасні тенденції розвитку інформаційних технологій у великих компаніях з розвиненими інформаційними системами і зростаючий рівень автоматизації невеликих і середніх підприємств вимагають створення ефективних і технологічно просунутих рішень для організації обробки і зберігання даних.

На сьогодні центри обробки даних (ЦОД) стали невід'ємною частиною повсякденного життя. Вони впроваджені й успішно використовуються у багатьох галузях людської діяльності.

Завдяки можливості максимального спрощення роботи з даними різноманітних типів і структур важко виділити галузь, яка не потрапила в ареал упровадження центрів обробки даних. Використання та впровадження таких структур дозволяє забезпечити безперервність бізнесу, що дозволяє скоротити та / або звести нанівець простий інформаційних систем компанії за рахунок резервування ключових компонентів ЦОД, підвищення надійності, продуктивності, масштабованості, а також керованості та безпеки всіх інформаційних систем компанії. Чітка відповідність бізнес-процесів та ІТ-інфраструктури забезпечує задоволення постійно зростаючих потреб бізнесу в додатках, які оптимізують витрати і дають можливість підвищити доходи компанії (системи класу ERP, CRM, HRM і т.д.). А можливість динамічно нарощувати обчислювальні ресурси гарантує швидке впровадження нових сервісів і послуг, що дозволяють підвищити рівень обслуговування клієнтів і ефективність внутрішніх процесів в компанії за рахунок гнучких можливостей надання обчислювальних ресурсів і кращої інтеграції з корпоративною LAN / WAN мережею.

У сучасних умовах однією із задач для проектувальника програмного забезпечення та прикладного програміста стає оцінка доцільності та / або можливості використання ЦОД. Дисципліна "Центри обробки даних" має на меті надання студентові – спеціалісту з інженерії програмного забезпечення та майбутньому розробнику програмного забезпечення – основних знань з теорії побудови та використання послуг центрів обробки даних; набуття студентом навичок з оцінки вартості використання послуг, побудови, впровадження та експлуатації ЦОД.

Основне призначення даної дисципліни – систематизоване введення в організацію сучасних систем зберігання даних та обробки даних. Як свідчить досвід, на сучасному етапі розвитку інформаційних систем важко на високому рівні працювати з конкретними системами, як би добре вони не були документовані.

Для вивчення даної дисципліни студент повинен оволодіти знаннями з таких базових дисциплін:

– "Бази даних". Усі розділи;

– "Об’єктно-орієнтоване програмування". Усі розділи;

– "Корпоративні інформаційні системи". Розділи: корпоративні інформаційні системи як засіб підвищення продуктивності, розподілені бази даних.

Для вивчення дисципліни пропонується така структура навчальних занять та обсяг (див. табл.).

Таблиця – Нормативні дані з дисципліни для студентів

Форма навчання Курс Семе- стри Розподіл годин Іспит (сем) Курсова робота
Всього Лк Практ. Лаб. Сам.
Денна  
Заочна  

Нормативні дані можуть дещо змінюватися з року в рік з урахуванням зміни всього навчального плану. Для студентів напряму підготовки 6.050103 – «Програмна інженерія» та спеціальності 121 – «Інженерія програмного забезпечення» обов’язковим є виконання курсового проекту наприкінці вивчення дисципліни. Курсовий проект, присвячений розробці бази даних, може бути виконано як програмний додаток, розроблений із використанням одного з середовищ візуального програмування з використанням СУБД (MySQL, MS SQL Server, MS Access, Oracle тощо).


МЕТА І ЗАДАЧІ КУРСУ

1.1 Мета викладання курсу

Метою курсу є отримання теоретичних знань та практичних навичок про сучасні центри обробки даних (або дата центри) в інформаційній інфраструктурі та економіці, про спектр послуг, що надаються операторами центрами обробки даних, засобах створення основних компонент інфраструктури ДЦ та оцінки їх технічної та економічної ефективності.

1.2 Програма знань і умінь

За результатом вивчення дисципліни студенти повинні:

знати:

- основні методи та засоби розробки центрів обробки даних (ЦОД);

- класифікацію, спектр послуг та архітектуру ЦОД;

- критерії ефективності роботи ЦОД;

- стандарти в галузі проектування та експлуатації ЦОД;

- методику розрахунку комплексного SLA;

- методики розрахунків економічної ефективності ЦОД;

- сучасні тенденції в області інформаційних систем.

вміти:

- планувати та керувати процесом розробки програмного забезпечення ЦОД;

- розробляти технічне завдання та проводити техніко-економічне обґрунтування;

- застосовувати сучасні технології розробки програмних комплексів з використанням автоматизованих систем планування та управління;

- розраховувати достатній та необхідний рівень надійності ЦОД;

- оцінювати ризики безпеки ІТ інфраструктури компанії та необхідність використання ЦОД;

- визначати необхідну та достатню категорію надійності ЦОД при проектуванні та розміщенні інформаційних систем.

володіти компетенціями:

- навичками використання сучасних технологій розробки програмних комплексів з використанням комерційних дата центрів;

- навичками проведення розрахунків енергоефективності ЦОД


РОБОЧА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ

2.1 Лекційні заняття

Таблиця 2.1 – Заняття для студентів денної та заочної форми навчання

Назви змістових модулів і тем Кількість годин
денна форма заочна форма
усього у тому числі усього у тому числі
лк п лаб. с. р. лк п лаб. с. р.
Змістовий модуль 1. Центри обробки даних як засіб підвищення ефективності виробництва
1.Центри обробки даних (ЦОД). Цілі впровадження ЦОД. Термінологія. Вимоги до ЦОД. Компоненти ЦОД.        
2. Класифікація ЦОД. Архітектура ЦОД. Огляд ринка ЦОД по поставникам та послугам. Мережі дата центрів (ДЦ).        
3.Технологія ЦОД. Модульність в технологіях ЦОД.      
Разом за змістовим модулем 1  
Змістовий модуль 2. Використання послуг комерційних центрів обробки даних
1. Комерційні дата центри (ДЦ).        
2. ДЦ аутсорсинг. Диспетчеризація робіт.        
3.Огранізація служб експлуатації ЦОД. Компоненти ЦОД.      
Разом за змістовим модулем 4  
Змістовий модуль 3. Стандарти в галузі ЦОД
1.Стандарти в галузі ДЦ.Огляд по стандартах та їх застосуванню        
2.Вимоги до сертифікації та ліцензування організацій, які здійснюють надання послуг ДЦ по компонентах.          
                       

3.Технологичні компоненти ДЦ. Безпека ДЦ. Системи безпеки в ДЦ      
Разом за змістовим модулем 3  
Змістовий модуль 4. Надійність та ефективність ДЦ
1.Надійність та енергоефективність ДЦ.        
2. Методика розрахунку комплексного SLA. Засоби розробки інженерних компонент ДЦ    
3.Рівні надійності та економічної ефек-тивності інженерних компонентів ДЦ          
Разом за змістовим модулем 4  
Змістовий модуль 5. Економіка дата центрів
1.Економіка ЦОД. Економіка будівництва та експлуатації ДЦ.          
2.Оцінка аутсорсингу послуг ДЦ та вартості експлуатації ДЦ.    
3. Бізнес-планування ДЦ по набору послуг. Повернення інвестицій        
Разом за змістовим модулем 5
Консультації            
Контрольна робота            
Усього годин

Вище наведено перелік питань та їх розподіл згідно з лекційними заняттями для спеціальності 121 – Інженерія програмного забезпечення, освітньої програми «Інженерія програмного забезпечення» для студентів 2015 року прийому. Нормативні дані можуть дещо змінюватися з року в рік з урахуванням зміни всього навчального плану.

При збільшенні аудиторного навантаження слід більше часу приділити розгляду тем 2, 7, 11 та 14.

Для заочної форми навчання лекційні заняття мають оглядовий характер та відповідають змістовним модулям курсу. Рекомендована література співпадає з літературою відповідних тем із переліку лекцій для денної форми навчання.

2.2 Практичні заняття

Для студентів денної форми навчання пропонується тематика практичних занять, наведена у табл. 2.2.

Таблиця 2.2 – Практичні заняття для студентів денної та заочної форми навчання

№ з/п Назва теми Кількість годин Літературні джерела
денна заочна
Визначення класу надійності ЦОД 1, 2, 6, 8
Оцінка вартості послуг ДЦ 1, 3, 4, 7, 8
  Разом  

2.3 Лабораторні заняття

Таблиця 2.3 – Лабораторні роботи для студентів денної та заочної форми навчання

№ з/п Назва теми Кількість годин Літературні джерела
денна заочна
Модулі центрів обробки даних 1, 4, 5, 7, 9
Компоненти ЦОД 1, 4, 7, 9
Оцінка системи безпеки даних в ЦОД 1, 2, 6, 7, 9
Бізнес-планування ДЦ по набору послуг 3, 7, 9
  Разом  

Практичний контроль – передбачає виявлення вмінь і навичок студентів, що набуті під час практичної діяльності (практичних занять, робота над власним проектом). Така перевірка дає змогу виявити, на якому рівні студент засвоїв теоретичні основи цих дій. Програмований контроль здійснюється за допомогою бланкових тестів, або в системі Open Test.

2.4 Рейтингове оцінювання успішності студентів з дисципліни

Формою підсумкового контролю для дисципліни є письмовий (комбінований) іспит, підсумкова оцінка Pn обчислюється за формулою:

Pn = 0,6 * Oсем + 0,4* Оісп, де Осем – оцінка за семестр у 100-бальній системі, Оісп– оцінка за іспит у 100-бальній системі.

Для оцінювання роботи студента протягом семестру підсумкова рейтингова оцінка Осем розраховується як сума оцінок за різні види занять та контрольні заходи. Кожне практичне заняття в 15 балів. Лабораторні роботи оцінюються в 12 балів (1 бал за присутність + 5 бали за відпрацювання + 6 балів за захист). Для отримання максимальної оцінки необхідно в строк виконати завдання, вказані в методичних вказівках до лабораторної роботи та виконати самостійне завдання, аналогічне представленому в ході роботи (отримане у викладача), оформити звіт та захистити роботу.

Домашняя контрольна робота оцінюються в 22 бали. Захист роботи виконується індивідуально кожним студентом після перевірки викладачем. Оцінка під час захисту залежить від:

1. Вміння студентом пояснити усі наведені розрахунки.

2. Вміння студентом обґрунтувати обрані рішення для запропонованої задачі.

3. Вміння студентом обґрунтувати висновки по роботі.

Перші 2 пункти пов’язані з перевіркою самостійності виконання завдання. Якщо студент не показує потрібних вмінь, то оцінка не може бути позитивною

При невиконанні роботи в строк знімається по 1 балу за кожний прострочений тиждень без поважних причин.

Максимальна рейтингова оцінка протягом семестру – 100 балів.

Рейтингова оцінка за семестр у 100-бальній шкалі.

Вид заняття / контрольний захід Рейтингова оцінка
мін. Макс.
Лб № 1
Лб № 2
Контрольна точка I
Лб № 3
Пз № 1
Контрольна точка II
Пз № 2
Лб №4
Домашня контрольна робота
Контрольна точка IIІ
Всього за семестр

Наведемо якісні критерії оцінювання

Необхідний обсяг знань для одержання позитивної оцінки.

- Основні послуги ЦОД, споживачі та поставники послуг.

- Стандарти в галузі ЦОД.

- Методи забезпечення безпеки ЦОД.

- Економічна ефективність датацентрів

- Сучасні тенденції в галузі центрів обробки данх.

Необхідний обсяг умінь для одержання позитивної оцінки.

- Методи розрахунків надійності елементів ЦОД.

- Методика розрахунку комплексного SLA

- Методи розрахунку вартості послуг дата центрів.

- Бізнес-планування ДЦ по набору послуг.

- Проектування елементів ЦОД.

Критерії оцінювання роботи студента протягом семестру.

Задовільно, D, E (60-74). Мати мінімум знань і умінь. Відпрацювати та захистити всі лабораторні роботи та виконати ДКР. Уміти працювати з сервісами, які надають послуги зі зберігання та обробки інформації. Знати основи організації датацентірв.

Добре, С (75-89). Твердо знати мінімум, виконати ДКР. Вміти самостійно розраховувати необхідний рівень надійности центрів обробки даних та приймати обґрунтоване рішення щодо залучення сторонніх дата центрів для вирішення задач підприємства.

Відмінно, А, В (90-100). Знати всі теми. Орієнтуватися в гіпертекстовому і друкованих підручниках та посібниках. Досконально знати методи розрахунку рівнів надійності при проектуванні та використанні дата центрів. Уміти працювати з сервісами, які надають послуги зі зберігання та обробки інформації.

Критерії оцінювання знань та вмінь студента на комбінованому іспиті.

Задовільно, D, E (60-74). Орієнтуватися в теоретичному матеріалі, знати підходи до вирішення практичного завдання.

Добре, С (75-89). Твердо знати мінімум теоретичного матеріалу, уміти вирішувати практичні завдання без урахування вибору метода розв’язання задачі.

Відмінно, А, В (90-100). Твердо знати теоретичний матеріал та матеріал, запропонований для самостійного опанування. Виріщувати практичні завдання оптимальним методом.

← Предыдущая страница | Следующая страница →