Поделиться Поделиться

Розділ 1. Загальна характеристика навчальної дисципліни

Форма № П-2.04

ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ

«ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ»

Кафедра туристичного та готельного бізнесу

ЗАТВЕРДЖУЮ

Перший проректор ПУЕТ

__________ М. Є. Рогоза

«____»__________ 2016 р.

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з навчальної дисципліни

«МІЖНАРОДНИЙ ТУРИЗМ»

для студентів спеціальності 242 «Туризм»

факультету харчових технологій, готельно-ресторанного та туристичного бізнесу

Полтава – 2016


Робоча навчальна програма «Міжнародний туризм» для студентів спеціальності 242 «Туризм» на 10 семестр 2017-2018 навчального року.

Укладач: Карпенко Ю.В., к.е.н., доцент кафедри туристичного та готельного бізнесу.

Робоча навчальна програма обговорена і схвалена на засіданні кафедри туристичного та готельного бізнесу

«_____»_________________ 201__ р.

протокол № ___

Зав. кафедри __________ Г.П. Скляр

(підпис)

СХВАЛЕНО

Голова науково-методичної групи з напряму підготовки та спеціальності «Туризм»

протокол № ____

від «____»_______________ 201__ р.

_____________________ Г. П. Скляр

(підпис)

ПОГОДЖЕНО

Методист 1 категорії науково-навчального центру

В.М. Забара

(підпис)

«_____»_________________ 201__ р.


ЗМІСТ

Вступ.................................................................................................. 4

Розділ 1. Загальна характеристика навчальної дисципліни............. 6

Розділ 2. Робочий графік навчальної дисципліни на семестр......... 7

Розділ 3. Тематичний план навчальної дисципліни з розподілом... 8

Розділ 4. Технологічна карта тематичного плану навчальної дисципліни 10

Розділ 5. Самостійна робота студентів.......................................... 18

Розділ 6. Методики активізації процесу навчання......................... 19

Розділ 7. Система поточного та підсумкового контролю знань... 19

Розділ 8. Програмне забезпечення комп’ютерної підтримки освітнього процесу 21

Розділ 9. Інформаційно-методичне забезпечення.......................... 22


ВСТУП

Робоча навчальна програма з навчальної дисципліни «Міжнародний туризм» розроблена на основі Програми нормативних навчальних дисциплін підготовки магістрів за спеціальністю 8.14010301 «Туризмознавство (за видами)» напряму підготовки 8.140103 «Туризм» галузі знань 1401 «Сфера обслуговування» обговореної і затвердженої на засіданні Президії НМК зі сфери обслуговування, 2010 р.

Навчальна дисципліна «Міжнародний туризм» є однією із нормативних дисциплін з підготовки магістрів за спеціальністю 242 «Туризм».

Метою вивчення навчальної дисципліни є вивчення основних теоретичних положень сучасної туристичної науки як бази для вивчення інших дисциплін та навичок практичної діяльності в роботі підприємств на ринку міжнародного туризму.

Завдання вивчення навчальної дисципліни:

сформувати глибоке уявлення про історичні аспекти розвитку туризму на планеті, основні чинники розвитку і методи вивчення цього виду господарської діяльності;

пояснити принципи законодавчого забезпечення і багаторівневого регулювання, організацію та управління туристичним бізнесом у світовому і національному масштабі;

сформувати наукове розуміння особливостей формування та спрямування міжнародних туристичних потоків, а також їх значення для розвитку національних економік;

показати реальні перспективи розвитку туризму в світі та в Україні.

Предметом вивчення навчальної дисципліни є такі складові поняття «туризм»: переміщення або міграція; мотивація (мета) переміщення; країнознавчі особливості, які залучають туриста; економічні чинники, пов’язані з наявністю коштів на організацію поїздки, а також з впливом туризму на розвиток економіки на макро- і мікрорівнях.

Результатом вивчення навчальної дисципліни є формування професійних знань та вмінь, розвиток творчої особистості майбутнього фахівця.

У результаті опанування навчальної дисципліни студенти повинні:

знати: нормативно-правову базу туристичної діяльності, класифікацію міжнародних туристичних продуктів, технологію їх створення та функціонування підприємств міжнародного туризму в Україні;

вміти: використовувати в умовах праці набуті знання, мати практичні навички роботи, що стосуються туристичних підприємств.

Методологія вивчення курсу включає сукупність таких методів як: історичний, логічний, макро- і мікроекономічні підходи до оцінки економічних процесів і явищ, альтернативність варіантів розв’язання господарських задач, узагальнення та визначення можливості застосування і поширення передового вітчизняного та зарубіжного досвіду організації міжнародного туризму.

Вивчення навчальної дисципліни «Міжнародний туризм» базується на основі знань, професійних компетенцій студентів, здобутих у процесі вивчення широкого кола туризмознавчих дисциплін ОКР «Бакалавр», таких як «Історія туризму», «Організація туризму», «Менеджмент туризму», «Маркетинг туризму», «Економіка підприємства» та ін. Навчальна дисципліна має тісні міжпредметні взаємозв’язки з дисциплінами ОКР «Магістр» «Туризмозмологія», «Екскурсологія», «Курортологія», «Міжнародне право» тощо.

Викладання дисципліни базується на чинному законодавстві України, сучасних літературних джерелах, довідкової і монографічної літератури, матеріалах періодичних видань, відомчих документів, даних мережі Інтернет; на практичних заняттях передбачається використання матеріалів підприємств різних форм власності і господарювання, вирішення ситуаційних завдань, проведення самостійного досліду окремих показників діяльності підприємства

Структура навчального процесу з дисципліни «Міжнародний туризм» передбачає:

денна форма – 90 годин навантаження, у тому числі: 18 годин лекцій, практичних занять – 30 годин, самостійної роботи студентів – 42 годин.

Підсумковим контролем знань з дисципліни є екзамен.


Розділ 1. Загальна характеристика навчальної дисципліни

Таблиця 1. Загальна характеристика навчальної дисципліни «Міжнародний туризм» для студентів спеціальності 242 «Туризм»

← Предыдущая страница | Следующая страница →