Поделиться Поделиться

Розділ 1. Предмет та об’єкт дослідження

Індивідуальна робота

з дисципліни інформаційно-аналітичне забезпечення державного фінансового менеджменту

на тему:

«державна підтримка довгострокового інвестування банків в україні »

Виконав: студент
Гарячий Костянтин Васильович
3 групи, 5 курсу, спеціальності 8508/1
Викладач: Малік Є.О.

Київ 2013

Зміст

І Теоретична частина

1. Предмет та об’єкт дослідження

2. Сутність та особливості об’єктів та категорій дослідження згідно положень економічної теорії, спеціальних дисциплін та статистики

3. Чинники, що впливають на механізм категорії дослідження

4. Критерії оцінювання результатів діяльності

5. Користувачі інформації

6. Характеристика сучасного стану

7. Інформаційне забезпечення дослідження

8. Система показників

9. Класифікації та групування

ІІ Аналітична частина

10. Аналіз ефекту та ефективності

11. Аналіз динаміки

12. Аналіз на основі моделі міжрегіональних зв’язків

13. Аналіз ефективності структурної політики (індексний аналіз)

14. Аналіз пропорційності економічного розвитку

15. Рейтингова оцінка

16. Розробка управлінських рішень за результатами проведеного аналізу

Список використаної літератури

Додатки


Теоретична частина

Розділ 1. Предмет та об’єкт дослідження

Вступ.Інвестиційна криза в Україні, яка має затяжний характер, настирлива потреба економіки у фінансових ресурсах, нагромаджених населенням і банками, вимагають залучення коштів в інвестиційні процеси. Очевидною є роль банківської системи України у забезпеченні економіки країни інвестиційними коштами.

По мірі скорочення обсягів бюджетного фінансування економіки України роль банківських інвестицій у забезпеченні глибоких структурних перетворень інвестиційної сфери буде неухильно зростати, а сама банківська система повинна бути готовою до здійснення велико-масштабних інвестицій, у тому числі безпосередньо у виробництво. Банківські інвестиції, які знаходяться у тісному взаємозв¢язку з грошовим сектором економіки і пропозицій грошових коштів з боку банківської системи. Зрештою, на практиці абсолютної рівноваги економічної системи не може бути досягнуто, але відносна збалансованість розвитку окремих елементів економічного організму повинна постійно підтримуватись.

Мета . Виявлення проблем на які наштовхуються українські банки в інвестиційному процесі та пропозиції щодо подолання цих проблем за рахунок впровадження програм державної підтримки.

Задачі.1. Визначення форм та методів державної підтримки банківського сектора в інвестиційному процесі.

2. Підбір найбільш актуальних методів державної підтримки банківського інвестування для України на сучасному етапі економічного та соціального розвитку нашої країни.

3. надання пропозицій щодо удосконалення та розвитку державних програм підтримки інвестиційної діяльності вітчизняних банків.

Об’єкт.Механізм державної підтримки банківської інвестиційної діяльності.

Предмет.Теоретичні та практичні аспекти механізму державної підтримки банківської інвестиційної діяльності.

Соціальна місія . Дослідження проблематики державного регулювання інвестиційних процесів, що провадяться вітчизняними банками. Поліпшення інвестиційного клімату та сприяння розвитку перспективних галузей економіки нашої держави та підвищення рівня життя всього суспільства вцілому.

Висновок . На мій погляд, для серйозних зрушень у напрямі інвестицій банків у виробництво, останні, повинні володіти достатніми гарантіями повернення їх кредитних інвестицій, що потребує реального зміцнення інститутів державної, акціонерної і приватної власності. Структуризація банків у ринкові суб¢єкти зачіпає конституційні економічні відносини власності на банківський капітал. Учать у капіталі банків різних комерційних структур, а також приватних осіб розширює соціально-економічну базу контролю за їх діяльністю і робить банківську систему стійкішою, забезпечуючи диверсифікацію власності на банківський капітал.

Нині, коли НБУ не має досвіду агрегування грошової маси, видається доцільною орієнтація на агрегати грошової маси, прийняті в зарубіжній практиці. Однак потрібно врахувати специфіку структури грошової маси України, в якій основне місце ще займають готівкові гроші в обігу, кошти на розрахункових, поточних і термінових вкладах юридичних осіб, на вкладах населення в Ощадбанку. Інші компоненти грошової маси перебувають на стадії нового механізму господарювання, розвитку відповідних видів рахунків і операцій банків. Сукупність показників грошової маси з урахуванням специфіки кожного з них, на мій погляд, дасть змогу охопити всі параметри грошового обігу, включаючи і безпосередньо пов¢язані з розширенням банківських інвестицій, і таким чином здійснити комплексну якісну оцінку тенденції їх розвитку.

← Предыдущая страница | Следующая страница →