Поделиться Поделиться

Розділ 1. Теоретичні положення бухгалтерського обліку, аналізу і аудиту об’єкта дослідження

1.1. Об’єкт дослідження в системі економічних категорій та об’єктів бухгалтерського обліку, аналізу і аудиту

(рекомендується викласти суть проблеми, що досліджується, ступінь її розробки, аналіз і узагальнення існуючих концепцій, дати критичний огляд наукових інформаційних джерел, розкрити теоретичні положення з організації і методики обліку, аналізу і аудиту у відповідності до обраної теми дослідження, зазначити сутність за МСФЗ, П(с)БО, Господарським кодексом, Податковим кодексом)

1.2. Нормативне регулювання бухгалтерського обліку, аналізу і аудиту об’єкта дослідження

(Надається характеристика нормативно-правових документів, які регламентують здійснення бухгалтерського обліку і аудиту об’єкта дослідження, визначається облікова політика підприємства. При цьому обов'язковим є посилання на Закон України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні», Господарський кодекс, Податковий кодекс, а також на Закон України «Про аудиторську діяльність» Перелік інструктивних та нормативних матеріалів доцільно подати у вигляді таблиці та винести в додатки.)

1.3. Галузева характеристика діяльності підприємства та її вплив на організацію та ведення бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту об’єкта дослідження (розглянути стан та розвиток галузі економіки і базових підприємств, організацій і установ. Встановити місце обраного підприємства серед аналогічних підприємств галузі)

Висновки розділу 1

Розділ 2. Організація та методичне забезпечення бухгалтерського обліку об’єкту дослідження на підприємствах галузі (на прикладі діяльності)

2.1. Економіко-організаційна характеристика підприємства

(надається характеристика базового підприємства, де вказується форма власності, основний вид діяльності, його галузеві особливості, які впливають на побудову обліку, аналізу та аудиту, а також аналіз основних техніко-економічних показників діяльності за звітний період, аналізується виробнича, фінансова та загальноекономічна інформація, на підставі якої визначається рівень ефективності діяльності підприємства. При цьому доцільно подати аналітичну таблицю, яка розкриває основні техніко-економічні показники, котрі комплексно характеризують господарсько-фінансову діяльність підприємства за звітний період. Визначається прибутковість та конкурентоспроможність продукції. На підставі даних балансу підприємства подається оцінка його фінансового стану. Подається характеристика майна підприємства, власного та позиченого капіталу, розраховуються показники, що характеризують фінансову стійкість та ліквідність, виявляються тенденції їх розвитку. Обов`язковим підрозділом даного розділу є «Аналіз фінансового стану підприємства», у якому із застосуванням фінансових коефіцієнтів проводиться аналіз фінансового стану)

2.2. Організація бухгалтерського обліку об’єкту дослідження на підприємстві (вибір форми організації та ведення обліку, закріплення об’єкта в обліковій політиці, розробка робочого плану рахунків, розрізів аналітики розробка графіку документообігу, виявлення недоліків в існуючій організації обліку, наведення пропозицій щодо їх вирішення)

2.3. Методичне забезпечення бухгалтерського обліку об’єкта дослідження на підприємстві (характеристика первинних документів та приклади їх заповнення на підприємстві, оцінка об’єкту дослідження та її багатоваріативність, відображення на рахунках та характеристика нетипових операцій, облікові регістри, інвентаризація, відображення в розрахунках за податками і платежами)

2.4. Відображення об’єкту дослідження в бухгалтерській звітності (фінансова, статистична, податкова, соціальна звітність, консолідована звітність, розробка пакету внутрішньої звітності)

Висновки розділу 2

← Предыдущая страница | Следующая страница →