Поделиться Поделиться

Розділ 2. Робочий графік навчальної дисципліни

На 11 семестр

Розділ 2. Робочий графік навчальної дисципліни - Инвестирование - 1 Розділ 2. Робочий графік навчальної дисципліни - Инвестирование - 2 Таблиця 2. Робочий графік навчальної дисципліни «Міжнародний туризм» для студентів спеціальності 242 «Туризм»

Вид навчального заняття Тижнів, годин
1.Аудиторні – 40 год., у т. ч.:
лекції – 18 год. - - - - - - - -
практичні – 30 год. - - - - - - - -
2.Самостійна робота – 42 год. - -
- виконання домашніх завдань - -
- підготовка до практичних занять - -
3. Проведення поточної модульної роботи - - - - - - х - - - - - - - х -
4. Форми контролю: екзамен - - - - - - - - - - - - - - - х

Розділ 3. Тематичний план навчальної дисципліни з розподілом навчального часу за видами

Навчальних занять

Розділ 2. Робочий графік навчальної дисципліни - Инвестирование - 3

 
Таблиця 3. Тематичний план навчальної дисципліни «Міжнародний туризм» для студентів спеціальності 242 «Туризм»

Назва модуля (розділу), теми Кількість годин за видами занять
Разом Аудиторні заняття: Позаауди-торні заняття:
лекції практичні самостійна робота
Модуль 1. Міжнародний туризм та його роль у світовому економічному розвитку
Тема 1.1. Міжнародний туризм як економічний та соціокультурний феномен -
Тема 1.2. Становлення сучасних форм розвитку та державного регулювання міжнародного туризму в країнах світу
Тема 1.3. Міжнародні туристичні організації
Тема 1.4. Статистика міжнародного туризму
Модуль 2. Характеристика світового ринку туристичних послуг
Тема 2.1. Сутність та класифікаційні ознаки міжнародного туристичного ринку
Тема 2.2. Місце України на ринку міжнародного туризму
Модуль 3. Організаційно-економічні умови діяльності підприємств на ринку міжнародного туризму
Тема 3.1. Особливості формування туристичної пропозиції в умовах транснаціоналізації світової індустрії туризму
Тема 3.2. Сучасний стан та перспективи розвитку найважливіших секторів міжнародної індустрії туризму
Разом

Розділ 2. Робочий графік навчальної дисципліни - Инвестирование - 4 Розділ 4. Технологічна карта тематичного плану навчальної дисципліни

 
Таблиця 4. Технологічна карта тематичного плану навчальної дисципліни «Міжнародний туризм», яка викладається для студентів денної форми навчання

Назва змістових модулів, тем та питання, що розглядаються на лекції Обсяг годин Тема практичних занять Обсяг годин Навчально-методична література
Модуль 1. Міжнародний туризм та його роль у світовому економічному розвитку
Тема 1.1. Міжнародний туризм як економічний та соціокультурний феномен (лекція 1) 1. Міжнародний туризм, його сутність та форми.. 2. Функції міжнародного туризму. 3. Значення міжнародного туризму для збереження історико-культурних пам’яток, місцевих звичаїв і традицій. 4. Прояви негативного впливу міжнародного туризму на суспільство.   - Осн.: 1-23. Дод.: 24-30, 38-47.
Тема 1.2. Становлення сучасних форм розвитку та державного регулювання міжнародного туризму в країнах світу (лекція 2) 1. Передісторія туризму. 2. Фактори формування попиту і пропозиції на міжнародному ринку туристичних послуг. 3. Форми організації державного регулювання туристичної сфери в країнах світу. Практичне заняття 1. Особливості становлення туризму як масового явища 1. Технологічні та економічні передумови зародження масового туризм. 2. Вплив ідеологічних чинників на розвиток міжнародного туризму у період між двома світовими війнами. 3. Трансформація масового конвейєрноґо туризму у масовий диференційований. Практичне заняття 2. Державне регулювання сфери туризму 1. Механізм організації державного регулювання туристичної сфери в країнах світу. 2. Урядові функції в галузі управління та контролю за розвитком туризму. Осн.: 1-23; Дод.: 25, 28-40.
Тема 1.3. Міжнародні туристичні організації (лекція 3) 1. Спеціалізовані установи ООН, що займаються питаннями розвитку міжнародного туризму. 2. Історія створення, структура управління, функції регіональних комісій та напрями діяльності Всесвітньої туристичної організації. 3. Класифікація міжнародних туристичних організацій, їх типи і види. 4. Норми міжнародного туристичного права. Практичне заняття 3-4. Система координації та міжнародна співпраця у галузі туризму. 1. Сутність міжнародної співпраці та координація у сфері туризму 2. Всесвітня туристична організація (ЮНВТО): історія створення та організаційна структура; цілі, завдання та напрями діяльності; діяльність ЮНВТО з питань торгівлі туристичними послугами 3. Заходи співпраці України з ЮНВТО. Осн.: 1-23; Дод.: 30-35; 40-45.
Тема 1.4. Статистика міжнародного туризму (лекція 4) 1. Статистика туристських потоків. 2. Статистика туристських доходів і витрат. 3. Методи статистичного обліку в туризмі. 4. Основні напрямки вдосконалення статистики міжнародного туризму. Практичне заняття 5. Статистичні дослідження міжнародного туризму 1. Найважливіші показники туристських потоків. 2. Туристичні макрорегіони, що виділяються ЮНВТО. 3. Регіональне розподілення міжнародних туристичних потоків, їх динаміка. Практичне заняття 6. Статистичні дослідження міжнародного туризму 1. Статистика витрат. Склад і облік туристських витрат. Рекомендації ЮНВТО по угрупованню туристських витрат. Фактори, що впливають на величину і структуру витрат. 2. Статистика доходів від міжнародного туризму. Динаміка надходжень від міжнародного туризму і їх регіональний розподіл. 3. Методи статистичного обліку в туризмі. 4. Організація спеціальних спостережень в туризмі.  
Модуль 2. Характеристика світового ринку туристичних послуг
Тема 2.1. Сутність та класифікаційні ознаки міжнародного туристичного ринку (лекція 5) 1. Особливості туристичного ринку. 2. Туризм як сектор світового господарства що найбільш динамічно розвивається. 3. Сучасний стан та перспективи розвитку міжнародного туристичного ринку. 4. Міжнародне співробітництво в галузі туризму. Практичні заняття 7-8. Туристичні макро- та субрегіони 1. Аналіз основних тенденцій розвитку туризму в субрегіонах. 2. Порівняння основних тенденцій розвитку туризму в субрегіонах із світовими тенденціями. Осн.: 1-23; Дод.: 28-36; 39-43.
Тема 2.2. Місце України на ринку міжнародного туризму (лекція 6) 1. Етапи розвитку міжнародного туризму в Україні. 2. Характеристика та аналіз структури вітчизняної матеріально-технічної бази іноземного туризму. 3. Співробітництво України з іноземними країнами в галузі міжнародного туризму. 4. Пріоритетні заходи державної політики щодо стимулювання іноземного туристичного потоку в Україну. 5. Напрями подальшого розвитку вітчизняного ринку міжнародного туризму. Практичне заняття 9. Стан та закономірності розвитку міжнародного туризму в Україні 1. Аналіз структури виїзного, в’їзного туризму за видами. 2. Аналіз структури виїзного туризму за країнами відвідування. Практичне заняття 10. Стан та закономірності розвитку міжнародного туризму в Україні 1. Аналіз структури в’їзного туризму за країнами. 2. Аналіз відповідності тенденцій розвитку туризму в Україні світовим тенденціям. Осн.: 1-23; Дод.: 28-33; 39-45.
Модуль 3. Організаційно-економічні умови діяльності підприємств на ринку міжнародного туризму
Тема 3.1. Особливості формування туристичної пропозиції в умовах транснаціоналізації світової індустрії туризму (лекція 7) 1. Сутність туристської пропозиції та її особливості за секторами туристичної сфери. Рівновага на ринку туризму. 2. Транснаціональні компанії на ринку міжнародного туризму та в готельному господарстві. 3. Процеси глобалізації в світовому туризмі. Практичне заняття 11. ТНК в туристичній індустрії 1. Механізм утворення транснаціональних корпорацій в туристичній індустрії 2. Територіальне розташування ТНК в сфері туризму. Практичне заняття 12. ТНК у готельному бізнесі 1. Добровільні готельні мережі - консорціуми. 2. Франчайзингові готельні ланцюги. Осн.: 1-23; Дод.: 28-33; 39-42.
Тема 3.2. Сучасний стан та перспективи розвитку найважливіших секторів міжнародної індустрії туризму (лекція 8) 1. Специфіка турагентської та туроператорської діяльності на міжнародному ринку туристичних послуг. 2. Географія турагентської мережі світу. 3. Форми співробітництва туроператорів і турагентів. Тема 3.2. Сучасний стан та перспективи розвитку найважливіших секторів міжнародної індустрії туризму (лекція 8) 1. Класифікація засобів розміщення у міжнародному туризмі. 2. Види транспортних перевезень у міжнародному туризмі. 3. Розвиток круїзного туризму. Навколосвітні подорожі. 4. Використання інформаційних мереж в міжнародному туристичному обслуговуванні. Практичне заняття 13. Засоби розміщення у міжнародному туризмі 1. Принципи укладання договорів між туроператорами та засобами розміщення. 2. Класифікація та національні системи класифікації засобів розміщення. Практичне заняття 14. Авіаперевезення у міжнародному туризмі 1. Принципи організації регулярних та чартерних авіарейсів, а також особливостями роботи low-cost авіакомпаній. 2. Бронювання, оформлення та читання авіаквитків. Електронний квиток Практичне заняття 15. Морські перевезення у міжнародному туризмі 1. Принципами організації круїзів. 2. Принципами організації навколосвітніх подорожей. Осн.: 1-23; Дод.: 25-45.

Розділ 2. Робочий графік навчальної дисципліни - Инвестирование - 5

← Предыдущая страница | Следующая страница →