Поделиться Поделиться

Розділ 6. Охорона праці у ВП НУБІПУкраїни„Агрономічна дослідна станція” Васильківського району Київської області

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ

ННІ РОСЛИННИЦТВА, ЕКОЛОГІЇ І БІОТЕХНОЛОГІЙ

ФАКУЛЬТЕТ ЗАХИСТУ РОСЛИН

  ДОПУСКАЄТЬСЯ ДО ЗАХИСТУ завідувач кафедри ентомології ім. проф. М.П. Дядечка
  к. с.-г.н., доцент «______________» Л.П. Ющенко «_________»_____________ 2013 р.  
   

УДК 632.7:632.93 (477.41)

МАГІСТЕРСЬКА РОБОТА

(пояснювальна записка)

на тему: «Біологічні особливості клопа-черепашки та заходи щодо обмеження його чисельності в умовах ВП НУБІПУ«Агрономічна дослідна станція» Васильківського району Київської області»

Спеціальність 8.09010501 «Захист рослин»

Спеціалізація (виробнича)

Магістерська програма «Методи ентомологічного контролю у рослинництві та природокористування»

Виконала ________ А.М. Кириченко (підпис)
Керівник магістерської роботи к.с.-г.н доцент ______ Л.П. Пасічник (підпис)
Консультант з охорони праці к.б.н., доцент _______ Т. О. Білько (підпис) Рецензент к.с.-г.н., доцент _______ Т. О. Чернега

(підпис)

Київ - 2013

Розділ 6. Охорона праці у ВП НУБІПУкраїни„Агрономічна дослідна станція” Васильківського району Київської області

Охорона життя та здоров’я громадян у процесі їх трудової діяльності, створення безпечних та нешкідливих умов праці є одним з найважливіших державних завдань. Успішне вирішення цього завдання значною мірою залежить від належної підготовки фахівців усіх освітньо-кваліфікаційних рівнів з питань охорони праці та їх подальшого дотримання на робочих місцях.

У законодавчих актах по охороні праці записано, що держава має піклуватись про поліпшення умов та охорону праці. Важливе місце в системі нормативних документів займають інструкції по охороні праці, які складаються для працівників по окремих професіях або видах робіт.

На початку 2003 року Верховна Рада України прийняла нову редакцію Закону України «Про охорону праці», визначивши пріоритетні напрями реалізації конституційного права громадян на охорону їх життя та здоров’я в процесі трудової діяльності та проголосивши основні принципи державної політики в області охорони праці.

Сьогодні неможливо успішно вирішувати питання розвитку виробництва без безпечних методів організації праці, без усвідомлення нерозривної технології та безпеки праці. Незадовільний стан охорони праці важким тягарем лягає на економіку підприємства, організації. Як свідчать матеріали розслідувань нещасних випадків на виробництві, більшість аварій та нещасних випадків виникають внаслідок порушень дисципліни, халатного відношення працівників всіх рівнів до виконання своїх функціональних обов’язків, відсутності трудової дисципліни і порядку на робочих місцях, недоліків в організації безпечного ведення робіт, особливо підвищеної небезпеки, порушення нормативних актів з охорони праці, як потерпілими так і посадовими особами.

Проблеми створення безпечних умов праці, профілактики виробничого травматизму були і є важливими і актуальними на будь-якому підприємстві. Гострота їх обумовлюється досить складною економічною ситуацією в державі, експлуатацією вкрай застарілих та зношених основних фондів, байдужим відношенням деяких керівників до організації безпечного проведення робіт, порушення нормативних актів як потерпілими, так і керівниками. Все це за причинами для ліквідації яких не потрібно значних матеріальних витрат, а потрібна лише воля для здійснення відповідних організаційних заходів.

Загалом організація роботи з охорони праці має три основні напрямки діяльності: навчання працівників усіх рівнів методам безпечного проведення робіт, забезпечення безпечного проведення робіт (засоби індивідуального і колективного захисту, відповідні безпечні технології), контроль керівників всіх рівнів за дотриманням порядку безпечного проведення робіт.

Одним із важливих нормативних документів по охороні праці є система стандартів безпеки праці. Вона являє собою комплекс стандартів, які містять вимоги, норми і правила, направленні на збереження здоров’я і працездатності людини в процесі праці. Трудові колективи обговорюють та схвалюють комплексні плани поліпшення умов, охорони праці і санітарно-оздоровчих заходів.

Забезпечення здорових і безпечних умов праці – обов’язок адміністрації підприємства. Підприємство несе матеріальну відповідальність за шкоду, спричинену робітникам і службовцям, пов’язану з виконанням трудових обов’язків.

У ВП НУБіП України «Агрономічна дослідна станція» Васильківського району Київської області відповідальність за охорону праці покладена на директора. У господарстві створена самостійна служба охорони праці згідно з Типовим положенням. Службу охорони праці очолює інженер з охорони праці, який здійснює оперативний контроль за станом охорони праці.

Відповідальний за охорону праці має такі права:

- забороняти експлуатацію несправних машин і обладнання;

- забороняти працювати на ділянках, де є небезпека для здоров'я працівників.

- зупиняти роботи, що проводяться з порушенням охорони праці.

Директор ствoрює і забезпечує функціонування системи управління охopoною праці, для чого він:

- ствopює відповідні служби і пpизначає посадових oсіб, які забезпечують вирішення кoнкретних питань з охopoни праці, затверджує інструкції про їх обов'язки, права та відповідальність за виконання покладених на них функцій, а також контролює їх додержання;

- poзpoбляє і реалізує комплексні заходи для досягнення встановлених нopмативів та підвищення існуючого рівня охopoни праці;

- забезпечує виконання необхідних пpoфілактичних заходів відповідно до oбставин, що змінюються;

- впpoваджує прогресивні технології, дoсягнення науки і техніки, засоби механізації та автоматизації виpoбництва.

- забезпечує належне утримання будівель і спopуд, виpoбничого обладнання та устаткування.

- забезпечує усунення причин, що призвoдять дo нещасних випадків, пpoфесійних захворювань, та здійснення профілактичних заходів, визначених комісіями за підсумками розслідування цих причин.

Інженер з охорони праці разом з іншими спеціалістами організовує медичний контроль працюючих з хімічними речовинами, навчання і перевірку з охорони праці серед працівників, контролює забезпеченість працюючих необхідними засобами захисту.

Також передбачається планомірний контроль за станом умов праці на робочих місцях, їх періодичну атестацію і паспортизацію, дані яких використовують для розробки заходів по створенню сприятливих умов праці. При паспортизації встановлюють: джерела і причини утворення шкідливих і небезпечних виробничих факторів; ділянки і робочі місця, несприятливі для роботи. Результати паспортизації заносять в санітарно-технічний паспорт.

Працівники господарства при прийнятті на роботу і періодично в процесі роботи проходять навчання і перевірку знань згідно з вимогами Типового положення (НПАОП 0.00.- 4.12.- 05). Без навчання і перевірки знань з охорони праці працівники до роботи не допускаються. Навчання і перевірка знань з питань охорони праці проводиться за тими нормативними актами про охорону праці, додержання яких входить до їх службових обов’язків. Запис про проведення вступного інструктажу робиться в журналі реєстрації вступного інструктажу, який зберігається в інженера з охорони праці, а також у документі про прийняття на роботу. Первинний інструктаж проводиться індивідуально або з групою осіб одного фаху за діючими в господарстві інструкціями з охорони праці відповідно до виконуваних робіт, а також з урахуванням вимог орієнтовного переліку питань первинного інструктажу. Первинний, повторний, позаплановий і цільовий інструктажі завершуються перевіркою знань у вигляді усного опитування.

← Предыдущая страница | Следующая страница →