Поделиться Поделиться

Розділ 9. Інформаційно-методичне забезпечення

Перелік інформаційних джерел

Основні:

1. Господарський Кодекс України: Кодекс України від 16.01.2003 р. № 436-IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua. – Назва з екрана.

2. Податковий Кодекс України: Кодекс України від 2.12.2010 р. № 2755-VІ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua. – Назва з екрана.

3. Про внесення змін до деяких законів України (щодо особливостей оподаткування турпослуг): Закон України від 03.06.2005 р. № 2642-ІV [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua. – Назва з екрана.

4. Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців: Закон України від 15.05.2003 р. № 755-IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua. – Назва з екрана.

5. Про захист від недобросовісної конкуренції: Закон України від 07.06.1996 р. № 236/96-ВР [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// zakon.rada.gov.ua. – Назва з екрана.

6. Про захист економічної конкуренції: Закон України від 11.01.2001 р. № 2210-ІІІ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// zakon.rada.gov.ua. – Назва з екрана.

7. Про захист прав споживачів: Закон України від 12.05.1991 р. № 1023-XII [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua. – Назва з екрана.

8. Про зовнішньоекономічну діяльність: Закон України від 16.04.1991 р. № 959-ХІІ XII [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua. – Назва з екрана.

9. Про ліцензування певних видів господарської діяльності: Закон України від 1.06.2000 р. № 1775-ІII [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua. – Назва з екрана.

10. Про обмеження монополізму і недопущенні несумлінної конкуренції в підприємницькій діяльності: Закон України від 18.02.92 р. № 2132-ХІІ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua. – Назва з екрана.

11. Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті: Закон України від 23.09.1994 р. № 185/94-ВР [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua. – Назва з екрана.

12. Про страхування: Закон України від 07.03.1996 р. № 85/96-ВР [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.

13. Про туризм: Закон України від 18.11.2003 р. № 1282–IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua. – Назва з екрана.

14. Про ціни і ціноутворення: Закон України від 03.12.1990 р. № 507-ХІІ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua. – Назва з екрана.

15. 35 положень (стандартів) бухгалтерського обліку: збірник офіційних текстів законів станом на 1 лютого 2012 р. / Упоряд. Ю. І. Руснак – К. : Центр учбової літератури, 2012. – 258 с.

16. Положення про порядок видачі референса суб’єктам туристичної діяльності України: Наказ Міністерства закордонних справ та Держкомтуризму від 25.12.1996 р. № 164-09/61 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua. – Назва з екрана. – Назва з екрана.

17. Положення про пошуково-рятувальні служби суб’єктів туристичної діяльності, що спеціалізуються на організації туристичних подорожей з використанням активних форм пересування туристів: Наказ Державного комітету по туризму України від 10.07.1996 р. № 33 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua. – Назва з екрана.

18. Послуги туристичні. Засоби розміщення. Терміни та визначення: ДСТУ 4527-2006 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.normativ.com.ua. – Назва з екрана.

19. Послуги туристичні. Засоби розміщування. Загальні вимоги: ДСТУ 4268-2003 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.normativ.com.ua. – Назва з екрана.

20. Послуги туристичні. Класифікація готелів: ДСТУ 4269-2003 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.normativ.com.ua.

21. Про затвердження Методики розрахунку обсягів туристичної діяльності: Наказ Державної туристичної адміністрації України від 12.11.2003 р. № 142/394 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua. – Назва з екрана.

22. Про затвердження форм державної статистичної звітності з питань туризму та інструкцій щодо їх заповнення: Наказ Державного комітету статистики України від 04.03.1998 р. № 96 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua. – Назва з екрана.

23. Про заходи щодо розвитку туризму і курортів в Україні: Указ президента України від 21.02.2007 р. № 136/2007 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua. – Назва з екрана.

Додаткові:

24. Абрамов В. В. Історія туризму: підручник / В. В. Абрамов, М. В. Тонкошкур. – Харків: Форт, 2010. – 286 с.

25. Александрова А. Ю. Международный туризм : учебник / А. Ю. Александрова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : КноРус, 2010. – 464 с.

26. Алієва-Барановська В. М. Міжнародний туризм : навч. посібник-довідник / В. М. Алієва-Барановська, I. I. Дахно. – К. : Центр учбової літератури, 2013. – 344 с.

27. В’їзний туризм: навчальний посібник / П. Ф. Коваль, Н. О. Алєшугіна, Г. П. Андрєєва та ін. – Ніжин: Видавництво Лук’яненко В. В., 2010. – 304 с.

28. Величко В. В. Організація рекреаційних послуг: навч. посібник / В. В. Величко. – Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2013. – 202 с.

29. Воскресенский В. Ю. Международний туризм: учеб. пособие для студентов вузов / В. Ю. Воскресенский. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2006. – 255 с.

30. Ганский В. А. История путешествий и туризма: учебно-методический комплекс для студентов спец. 1-89 01 01 «Туризм и гостеприимство» / В.А. Ганский, Е. В. Андрейчик. – Новополоцк: ПГУ, 2014. – 526 с.

31. Гонтаржевська Л. І. Ринок туристичних послуг в Україні: навчальний посібник / Л. І. Гонтаржевська. – Донецьк: Східний видавничий дім, 2008. – 180 с.

32. Драпушко Р. Г. Туристичний потенціал України: стан, проблеми та перспективи розвитку : монографія / Р. Г. Драпушко. – К. : Інститут законодавчих передбачень і правової експертизи, 2007. – 152 с.

33. Жарков Г. Н. Правовое обеспечение международного туризма: учебно-практическое пособие / Г. Н. Жарков. – К. : Кондор, 2004. – 486 с.

34. Кифяк В. Ф. Організація туризму: навчальний посібник / В. Ф. Кифяк. – Чернівці: Книги-XXI, 2008. – 344 с.

35. Ксензов С. В. География международного туризма: практикум / С.В. Ксензов. – Пинск: ПолесГУ, 2012. – 61 с.

36. Кузик С. П. Географія туризму : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / С. П. Кузик. – К. : Знання, 2011. – 271 с.

37. Любіцева О. О. Ринок туристичних послуг (геопросторові аспекти) / О.О. Любіцева – К. : Альтерпрес, 2003. – 436 с.

38. Максименко С. В. Туристська діяльність: міжнародно-правові аспекти / С. В. Максименко. – Одеса: Латстар, 2001. – 168 с.

39. Мальська М. П. Міжнародний туризм і сфера послуг : підручник / М. П. Мальська, Н. В. Антонюк, Н. М. Ганич. – К. : Знання, 2008. – 661 с.

40. Международный туризм : география туристических ресурсов мира : учеб. пособие / Е. А. Окладникова. – СПб. : КОРОНА принт, 2011. – 128 с.

41. Міжнародний туризм : навч. посібник / Т. В. Божидарнік, Н. В. Божидарнік, Л. В. Савош [та ін.]. – К. : Центр учбової літератури, 2012. – 312 с.

42. Організація туризму: підручник / І. М. Писаревський, С. О. Погасій, М. М. Поколодна та ін.; за ред. І. М. Писаревського. – Харків: ХНАМГ, 2008. – 541 с.

43. Писаревський І. М. Планування та організація туристських маршрутів: підручник / І. М. Писаревський, М. В. Тонкошкур. – Харків: ХНАМГ, 2011. – 304 с.

44. Писаревський І. М. Матеріально-технічна база готелів: підручник / І. М. Писаревський, А. А. Рябєв. – Харків: ХНАМГ, 2009. – 276 с.

45. Ринки туристичних послуг: стан і тенденції розвитку : монографія / за заг. ред. професора В.Г. Герасименко. – Одеса : Астропринт, 2013. – 334 с.

46. Смаль І. В. Туристичні ресурси світу / І. В. Смаль. – Ніжин: Видавництво Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя, 2010. – 336 с..

47. Смирнов І. Г. Логістика туризму : навч. посіб. / І. Г. Смирнов. - К. : Знання, 2009. – 444 с.

48. Устименко Л. М. Історія туризму : навч. посіб. для вищ. навч. закл. культури і мистецтв ІІІ-IV рівнів акредитації / Л. М. Устименко, І. Ю. Афанасьєв. – К. : Альтерпрес, 2005. – 320 с.

Перелік складових навчально-методичного комплексу

навчальної дисципліни

1. Навчальна програма.

2. Навчальні завдання для практичних занять.

3. Завдання для самостійної роботи та методичні рекомендації до їх виконання.

4. Завдання для контрольних робіт та методичні рекомендації до їх виконання для студентів заочної форми навчання.

5. Пакети комплексних контрольних завдань (робіт) та критерії їх оцінювання.

6. Модульний контроль (поточні модульні роботи).

7. Пакети тестів для студентів денної та заочної форм навчання.

8. Питання для підготовки до екзамену.

9. Тематика науково-дослідної роботи студентів.

← Предыдущая страница | Следующая страница →