Поделиться Поделиться

Розділ III. Міжнародний рух чинників виробництва….97

ЗМІСТ

Передмова ………………………………………..………………………......8

Розділ I. Вступ до курсу "Міжнародна економіка "…….11

Ключові поняття……………………………………………………………...11

Глава 1. Світове господарство: основні риси та структура ………….…...11

1.1. Міжнародний поділ праці. Світове господарство

як сукупність національних господарств ......... ………………………...11

1.2. Світогосподарський поділ праці. Світове господарство
як єдиний наднаціональний простір.

Багатомірність системи світового господарства ……………………..14

1.3............................................................................. Регіональна структура світового господарства ......................................................... ………………………...18

Глава 2. Міжнародна економіка — підсистема світового

господарства. Визначення предмета міжнародної економіки …..…22

2.1 Системні ознаки міжнародної економіки………………………………………22

2.2. Матеріальний зміст міжнародної економіки та її структура……………24

2.3.Суб'єкти міжнародної економіки .................... ………………………..25

2.4.Системне визначення предмета міжнародної економіки ………………26

Контрольні питання …………………………………………………………...26

Теми для доповідей і рефератів……………………………………………….27

Тестові завдання………………………………………………………………..27

Розділ II . Міжнародна торгівля та торговельна політика ……………………………………………………………………29

Ключові поняття……………………………………………………………...29

Глава 3. Суть та значення міжнародної торгівлі. ………………………..29

3.1. Економічна основа міжнародної торгівлі.

Теорії міжнародної торгівлі.............................. ………………………..29

3.2.Специфічні риси міжнародної торгівлі ............ ………………………..41

3.3.Значення міжнародної торгівлі ....................... ………………………..45

Глава 4.Структура та динаміка міжнародної торгівлі ……………………48

4.1.Територіальний аспект структури та динаміки
міжнародної торгівлі ........................................ ………………………..48

4.2.Структура міжнародної торгівлі за групами

та видами продукції .......................................... ………………………..52

4.3. Структура міжнародної торгівлі за товарними формами …………...54

4.4 Структура міжнародної торгівлі за рівнем торговельних потоків ……..57

4.5. Зовнішньоторговельні зв’язки України………………………………………...58

Глава 5.Міжнародна торговельна політика ........ ………………………..65

5.1.Дві тенденції в міжнародній торговельній політиці……………………..65

5.2.Проблеми орієнтації торговельної політики країн,

що розвиваються ………………………………………………………………67

5.3. Торговельна політика країн з перехідною економікою……………....68

5.4.Державний вплив на міжнародну торгівлю...... ………………………..70

5.5.Протекціоністські інструменти торговельної політики ……………...…74

5.6.Економічні інститути, що регулюють міжнародну
торговельну політику......................................... ………………………..77

Контрольні питання …………………………………………………………..90

Теми для доповідей і рефератів………………………………………………91

Тестові завдання……………………………………………………………….92

Розділ III. Міжнародний рух чинників виробництва….97

Ключові поняття……………………………………………………………...97

Глава 6.Міжнародний рух капіталу ................... ………………………..100

6.1.Сутність та форми міжнародного руху капіталу ……………………100

6.2.Прямі іноземні інвестиції.................................. ……………….……….101

6.2.1. Суть та причини прямих іноземних інвестицій …………………….101

6.2.2. Форми ПІІ.………………………………………….………………..105

6.2.3. Наслідки прямих іноземних інвестицій……....................................106

6.2.4. Основні тенденції розвитку ринку прямих
іноземних інвестицій …………………………………………………110

6.2.5. Роль ПІІ в економіці України ………………………………….…..114

6.3. Міжнародні портфельні інвестиції ................ ………………………..121

6.4. Міжнародний рух позичкового капіталу…………………………………...124

6.4.1. Сутність міжнародного кредитування…………………………………124

6.4.2. Основні форми міжнародного кредитування …………………………127

6.4.3. Інституціональна структура міжнародного кредитування……….129

6.4.4. Світова криза заборгованості. Проблеми зовнішньої

заборгованості України…………………………………………….132

Глава 7.Міжнародна міграція робочої сили .... ………………………..141

7.1.Причини міжнародної міграції робочої сили. ………………………..141

7.2.Основні етапи міжнародної міграції .............. ………………………..143

7.3.Сучасні центри притягання робочої сили ...... ………………………..145

7.4.Наслідки переміщення трудових ресурсів...... ………………………..147

7.5.Регулювання міжнародних міграційних процесів.
Міжнародна організація праці ....................... ………………………..150

7.6.Україна в міжнародних міграційних процесах………………………………...154

Глава 8.Міжнародна передача технологій ........ ………………………..160

8.1. Сутність та форми міжнародного технологічного обміну …………….160

8.2. Особливості міжнародного технологічного обміну

в сучасних умовах ........................................... ………………………..162

8.3.Міжнародна торгівля ліцензіями ................... ………………………..165

8.4.Міжнародний ринок інжинірингових послуг.. ………………………..168

8.5.Міжнародне регулювання ринку технологій.. ………………………..170

8.6.Особливості міжнародного технологічного обміну

в Україні ........................................................... ………………………..174

Контрольні питання ………………………………………………………….176

Теми для доповідей і рефератів……………………………………………...177

Тестові завдання………………………………………………………………178

Розділ IV. Світова валютно-фінансова система ……181

Ключові поняття…………………………………………………………...181

Глава 9. Світова валютно-фінансова система та принципи її функціонування……………………………………………………181

9.1. Поняття "валютні відносини" та "світова валютна система" ………….181

9.2............................................................................ Валюта та валютний курс ……………………….183

9.2.1.Сутність поняття «валюта» та види валют ……………………….183

9.2.2.Валютний курс та його кількісні показники ……………………185

9.2.3. Розрахункові види валютних курсів....... ……………………….186

9.2.4. Крос-курс та тристоронній арбітраж……………………………..188

9.2.5. Фіксовані та гнучкі (плаваючі) валютні курси…………………..190

9.2.6.Попит та пропозиція валюти ..................... ……………………….192

9.2.7.Визначення ціни іноземних товарів та послуг

в іноземній валюті ...................................... ………………………..195

9.2.8. Чинники, що впливають на валютний курс………………………..196

9.3. Прогнозування валютного курсу………………………………………..198

Глава 10. Валютні відносини та платіжний баланс ……………………202

10.1.Міжнародні розрахунки та їх основні форми ……………………….202

10.2.Платіжний баланс та його структура ......... ……………………….204

10.3.Балансування статей платіжного балансу .... ……………………….213

10.4. Конвертованість національної валюти………………………………217

Глава 11. Валютна політика ............................... ………………………..226

11.1.Варіанти валютної політики.......................... ………………………..226

11.2. Система золотого стандарту.

Бреттон-Вудська валютна система…………………………………….227

11.3. Ямайська валютна система ......................... ………………………..230

11.4. Вибір конкретної валютної політики ........ ………………………..233

11.5. Валютна політика України........................... ………………………..239

Глава 12 . Світова фінансова система………………………………………….246

12.1. Характеристика світової фінансової системи……………………………246

12.1.1. Міжнародні фінансові потоки ……………………………………….246

12.1.2. Світовий фінансовий ринок………………………………………….247

12.1.3. Розвиток світової фінансової системи……………………………….251

12.2. Світові фінансові центри………………………………………………….256

Глава 13 . Міжнародні фінансові ринки……………………………………….260

13.1. Міжнародний валютний ринок…………………………………………..260

13.1.1. Сутність міжнародного валютного ринку ………………………….260

13.1.2. Угоди на міжнародному валютному ринку ………………………...262

13.1.3. Урядове втручання в діяльність валютних ринків………………….270

13.1.4. Ринок євровалют ……………………………………………………..271

13.2. Міжнародний кредитний ринок………………………………………….274

13.2.1. Сутність міжнародного кредитного ринку …………………………274

13.2.2. Валютно фінансові умови міжнародного кредиту………………….278

13.2.3. Ринок єврокредитів …………………………………………………..280

13.2.4. Міжнародна офіційна допомога країнам, що розвиваються ……….282

13.3. Міжнародний ринок цінних паперів……………………………………..284

13.3.1. Міжнародний ринок титулів власності……………………………...286

13.3.2. Міжнародний ринок облігацій ………………………………………289

13.3.3. Міжнародний ринок фінансових деривативів ……………………...291

Контрольні питання ………………………………………………………….293

Теми для доповідей і рефератів…………………………………………….294

Тестові завдання……………………………………………………………..295

Розділ V. Стан і перспективи сучасних інтеграційних процесів ……...303

Ключові поняття…………………………………………………………….303

Глава 14. Сутність та рівні інтеграційних процесів ……………………303

14.1. Економічна інтеграція як поняття ............... ………………………..303

14.2. Рівні міжнародної економічної інтеграції .. ………………………..305

Глава 15. Регіональні інтеграційні угрупування ………………………..308

15.1. Європейські інтеграційні процеси.............. ………………………..308

15.1.1. Європейський союз ……………………………………………….308

15.1.2. Специфіка інтеграції східноєвропейських країн………………………315

15.1.3. Умови та передумови загальноєвропейської економічної інтеграції….318

15.2. Інтеграційні процеси в країнах Північної і Південної Америки, .

Азії та Африки.............................................. ….…………………….319

15.2.1. Особливості розвитку економічних взаємозв’язків

у Північній Америці……………………………………………………...319

15.2.2. Специфіка латиноамериканських інтеграційних процесів..……320

15.2.3. Відмітні риси економічної інтеграції в Азії……………………..323

15.2.4. Основні економічні угрупування Африки………………………326

Глава 16 . Інтеграція України в сучасну міжнародну економічну систему….329

16.1. Об’єктивна необхідність інтеграції України

в сучасну міжнародну економічну систему…………………………..329

16.2. Україна в регіональних інтеграційних процесах……………………...332

16.3. Стратегічні напрями міжнародної інтеграції України……………….339

Контрольні питання ………………………………………………………….341

Теми для доповідей і рефератів……………………………………………...342

Тестові завдання………………………………………………………………342

Розділ VI. Міжнародний бізнес.......................... ……………………….347

Ключові поняття……………………………………………………………347

Глава 17. Суть, види та форми міжнародного бізнесу …….……………..347

17.1. Суть та мотивація міжнародного бізнесу.... ……………………….347

17.2. Види міжнародного бізнесу ...................... ………………………..350

17.3. Основні суб'єкти міжнародного бізнесу....... ………………………..356

17.4. Рівні правового регулювання міжнародного бізнесу…………………361

Глава 18. Офшорні центри в системі

міжнародного бізнесу ............................. ………………………..363

18.1. Сутність та класифікація офшорних центрів ………………………..363

18.2. Види офшорного підприємництва ............. ………………………..366

18.3. Податкове планування як засіб використання
офшорних центрів ....................................... ………………………..376

Глава 19.Транснаціональні корпорації (ТНК)... ………………………..382

19.1. Визначення ТНК. Критерії трас національності корпорації ………..382

19.2. Чинники внутрішнього середовища ТНК:

цілі, технологія, люди, структура ................. ………………………...390

19.3. Сучасні форми організаційної структури ТНК ……………………398

19.4. Малий бізнес у системі ТНК ....................... ………………………..402

Глава 20. Сучасна система управління ТНК ..... ………………………..404

20.1. Поняття "міжнародний менеджмент" як відображення
практики управління ТНК .......................... ………………………..404

20.2. Специфіка зовнішнього середовища ТНК:
глобалізація господарських зв'язків та множинність
специфічних національних ринків ............. ………………………..406

20.3. "Практична філософія" управління ТНК: адаптивність;
підприємницький характер; інноваційність; маркетингова
спрямованість; соціальна орієнтованість ... ……………………….409

20.4. Професійні та особистісні вимоги до
менеджера-міжнародника ........................... ……………………….421

Глава 21. Функціональна структура міжнародного

менеджменту............................................. ……………………….429

21.1. Міжнародний менеджмент як система функцій ……………………429

21.2. Міжнародний виробничий менеджмент...... ……………………….431

21.3. Менеджмент міжнародного маркетингу...... ……………………….442

21.4. Міжнародний фінансовий менеджмент ....... ……………………….451

Контрольні питання …………………………………………………………474

Теми для доповідей і рефератів……………………………………………..476

Тестові завдання……………………………………………………………...476

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ДО КУРСУ…………………………………481

ПІДСУМКОВІ ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДО КУРСУ……………………486

Рекомендована література ……………………………………………….504

← Предыдущая страница | Следующая страница →