Поделиться Поделиться

Розділ І. Значення бюджету для функціонування держави

Зміст

Вступ………………………………………………………………….3

Розділ І. Значення бюджету для функціонування держави………5

1.1. Бюджетна система України……………………………6

1.2. Бюджетний устрій………………………………………7

Розділ ІІ. Поняття бюджету………………………………………….9

1.1 Бюджет як економічна категорія………………………10

1.2 Бюджет як юридична категорія………………………..14

Розділ ІІІ. Соціально-економічна суть бюджету держави………..16

1.1 Функції бюджету держави……………………………..18

Висновки …………………………………………………………….20

Список використаних джерел………………………………………22

Вступ

Бюджет у сучасному його розумінні сформувався в результаті тривалого історичного процесу еволюції суспільства: трансформації натурального господарства, становлення держави, ускладнення економічного і фінансового життя.

Термін "бюджет" походить від давньофранцузького "bougette" - шкіряний мішок, сумка.

Поняття “бюджет” у літературі та практиці вживається як економічна та юридична категорія. Економічну категорію бюджету можна розглядати як: матеріальне і суспільне поняття. З одного боку, бюджет – це централізований фонд коштів. З іншого боку, бюджет – система економічних відносин, зумовлених об’єктивно існуючим законом вартості, товарно-грошовими відносинами.

Як економічна категорія, бюджет є системою економічних за своїм змістом відносин з приводу утворення, розподілу і використання централізованого фонду грошових коштів держави. Ці економічні відносини виникають в результаті розподілу валового внутрішнього продукту країни.

За матеріальним змістом бюджет — це сам централізований фонд грошових коштів держави.

В юридичному аспекті державний бюджет виступає у формі закону, який приймається найвищим органом законодавчої влади країни. Бюджетне законодавство України визначає бюджет як план.

Необхідність в існуванні державного бюджету обумовлюється природою держави, яка за своїм призначенням покликана виконувати загальносуспільні завдання і функції, а також об'єктивно існуючим законом вартості, існуванням товарно-грошових відносин та іншими факторами.

В Україні поняття, зміст і функції державного бюджету мають свої особливості, викликані суспільними і економічними перетвореннями в країні за останні роки

Бюджет – це завжди план, який пов’язаний з іншими планами, що існують в державі. Крім того, це основний фінансовий план утворення централізованого фонду коштів, який є найважливішим засобом розподілу і перерозподілу грошових коштів між виробничою і невиробничою сферами. Він також є засобом контролю за процесами надходження і використання коштів, тобто є формою організації руху коштів.

Розділ І. Значення бюджету для функціонування держави

Для виконання завдань і функцій, визначених Конституцією, Україні потрібні матеріальні засоби, які в умовах товарно-грошових відносин, ринкової економіки мають грошовий вираз. Грошові кошти потрібні всім без винятку державам, і вони їх одержують із централізованих фондів грошових коштів, що знаходяться в їх розпорядженні, - бюджетів.

Бюджет у більшості країн приймається на один рік.

Як і в Україні, бюджетний рік співпадає з календарним в Росії, Австрії, Бельгії, Італії, Польщі, Франції, Швейцарії і деяких інших країнах.

З 1 квітня бюджетний рік починається у Великобританії, Данії, Японії; з 1 червня - в Австралії, Норвегії, Швеції; з 1 жовтня - в Нігерії, СІНА. Початок бюджетного року приурочується до закінчення бюджетної сесії парламенту країни, на якій приймається бюджет.

Законодавство кожної держави встановлює не тільки тривалість бюджетного періоду, але і термін, до якого закон про бюджет повинен бути прийнятий. Так, стаття 44 Бюджетного кодексу України встановила, що закон про Державний бюджет України повинен бути прийнятий до 1 грудня року, передуючого плановому. Верховна Рада України не повинна затримувати матеріали по бюджету, встановивши термін, протягом якого проект закону про Державний бюджет вважається тим, що знаходиться у Верховній Раді України [2, ст.45].

Стаття 96 Конституції України передбачає можливість в особливих обставинах затвердження бюджету на інший період, а ст. 3 Бюджетного кодексу визначає обставини, коли бюджетний період для Державного бюджету може бути іншим: у разі введення військового стану; оголошення надзвичайного стану в Україні або в окремих її місцевостях; у разі оголошення окремих місцевостей зонами надзвичайної екологічної ситуації, необхідності ліквідації природних або техногенних катастроф.

Прийняття Державного бюджету України на інший бюджетний період, ніж установлено Конституцією України, веде за собою прийняття місцевих бюджетів на такий же період.

Бюджет розглядається в різних аспектах:

- у матеріальному: як документ, що об'єднує витрати і доходи держави;

- у юридичному: як закон (або закони) або рішення місцевих органів про бюджети, тобто юридичні акти різної правової форми;

- у адміністративному: як попередній план доходів та витрат;

- у бухгалтерському: як зведена таблиця зібраних доходів і витрат (за класифікацією доходів та витрат);

- у політичному: як дозвіл парламенту уряду на формування і використання державних фінансів;

- в економічному та соціальному: як інструмент впливу держави на економічне і соціальне життя країни.

Бюджетна система України

Бюджетна система України – це об’єднання всіх ланок державного бюджету на єдиних принципах. Правові засади бюджетної системі становлять Конституція України, виданий на її основі Закон “Про бюджетну систему України”, інші законодавчі акти.

Економічною основою бюджетної системи України виступає народногосподарський комплекс. Складовими елементами бюджетної системи є її структура, принципи побудови і організація функціонування. Структура бюджетної системи визначається бюджетним устроєм [4, с.65]. Він ґрунтується на адміністративно-державному устрої України. Бюджет України об’єднує 13,3 тис. самостійних бюджетів.

Бюджетна система України складається з державного бюджету України, республіканського бюджету Автономної Республіки Крим та місцевих бюджетів.

Сукупність усіх бюджетів, що входять до складу бюджетної системі України, є зведеним бюджетом України. Він використовується для аналізу і визначення засад державного регулювання економічного і соціального розвитку України.

Бюджет Автономної Республіки Крим об’єднує республіканський бюджет та бюджети районів і міст республіканського підпорядкування Автономної Республіки Крим.

До місцевих бюджетів належать обласні, районні в містах, селищні та сільські бюджети. Бюджет області об’єднує обласний бюджет, бюджети районів і міст обласного підпорядкування.

Бюджет району містить районний бюджет, бюджети міст районного підпорядкування, селищні та сільські бюджети. Останні створюються за рішенням районних, міських Рад народних депутатів за наявності необхідної фінансової бази. Районні та міські Ради визначають доходи відповідних селищних і сільських бюджетів. Бюджет міста, яке має районний поділ, об’єднує міський бюджет та бюджети районів, що входять до його складу.

1.2 Бюджетний устрій

Бюджетний устрій – це організація і принципи побудови бюджетної системи, її структури, взаємозв’язок між окремими ланками бюджетної системи. Він визначається державним устроєм і адміністративно-територіальним поділом України.

Бюджетний устрій ґрунтується на принципах єдності, повноти, достовірності, гласності, наочності та самостійності усіх бюджетів, що входять до бюджетної системи України.

Принцип єдності бюджету означає існування єдиного розрахунку доходів і видатків кожної ланки бюджетної системи. Єдність бюджетної системи повинна забезпечуватися єдиною правовою базою, бюджетною класифікацією, формами бюджетної документації, погодженими принципами бюджетного процесу, грошовою системою, соціально-економічною політикою, наданням необхідної статистичної та бюджетної інформації з одного рівня бюджету іншому.

Принцип повноти полягає у відображенні в бюджеті всіх доходів і видатків.

Принцип достовірності – це формування бюджету на основі реальних показників, науково обґрунтованих нормативів та відображення у звіті про виконання бюджету тільки тих доходів та видатків, які є результатом кінцевих касових операцій банків.

Принцип гласності забезпечує висвітлення в засобах масової інформації показників бюджетів і звітів про їх виконання.

Принцип наочності – це відображення показників бюджетів у взаємозв’язку з загальноекономічними показниками в Україні і за її межами шляхом використання засобів максимальної інформативності результатів порівняльного аналізу, визначення темпів і пропорцій економічного розвитку.

← Предыдущая страница | Следующая страница →