Поделиться Поделиться

Розділ ІІІ. Виникнення і розвиток ринкового господарства в суспільствах Європейської цивілізації та його відображення в економічній думці (ХVІІ – початок ХХ ст.).

Тема 7. Ринкове господарство та його особливості в окремих країнах Європейської цивілізації. Економічна думка про суть та функціонування ринкової економіки (друга половина ХVІІ - 60-ті роки ХІХ ст.)

Висхідним моментом у вивченні цієї теми є розуміння того, що нові риси господарства суспільств, організованих у національні держави, визначають: а) промислова революція; б) демократична революція; в) революція в освіті; г) зміни в духовно-культурній сфері – просвітництво, реформація, ренесанс тощо. Виходячи з цього, усі питання теми підпорядковані обгрунтуванню тези про те, що ринкове господарство є їх консолідованим результатом. Основна мета теми - з’ясування загальних закономірностей формування ринкового господарства в різних державах Європейської цивілізації, аналіз його особливості, їх відображення в економічні думці, а також розгляд основних історичних фактів цього процесу та з’ясування сутності і значення теоретичних розробок основних шкіл та напрямків економічної думки даного періоду. Особливість і актуальність теми: вона показує процес становлення ринкового господарства в країнах Європейської цивілізації. Тема розкриває генезис ринкового господарства внаслідок демократичних, промислових та освітніх революцій, що знаменувало собою третій (після натурального та товарного) етап розвитку господарської системи – системи грошового (капіталістичного) виробництва. В темі висвітлюється цілісна система уявлень про ринкову економіку та процес її розвитку, яку створив Адам Сміт (1723-1790) в книзі «Дослідження про природу і причини багатства народів» (1776). Вивчення теми створює підгрунтя для розуміння сучасного економічного розвитку країн Європейської цивілізації і України, в основі якого лежить історія і теорія індустріального суспільства.  
У попередній темі висвітлено і проаналізовано господарство абсолютистських централізованих монархій Європи та процес виникнення передумов для формування ринкового господарства в країнах Європейської цивілізації. Показано зародження перших економічних шкіл та напрямів економічної теорії, які відображали цей процес і відповідним чином на нього впливали. У даній темі, що є історичним і логічним продовженням поперед­ньої, розкриваються як загальні закономірності формування ринкового господарства в період становлення національних держав, так і особливості його розвитку в окремих країнах Європейської цивілізації.    
Розділ ІІІ. Виникнення і розвиток ринкового господарства в суспільствах Європейської цивілізації та його відображення в економічній думці (ХVІІ – початок ХХ ст.). - Инвестирование - 1
Тема 6  
В І Д Р О Д Ж Е Н Н Я (середина XV – середина XVIІ ст.)  
Р Е Ф О Р М А Ц І Я (XVI ст.)  
Тема 7  
П Р О С В І Т Н И Ц Т В О (XVIІ – початок ХІХ ст.)  

План теми.

7.1. Формування та суть ринкового господарства.

7.1.1.Роль демократичної, промислової та освітньої революцій у формуванні ринкового господарства.

7.1.2. Суть ринкової господарської системи.

7.1.3. Економічна думка про ринкове господарство.

7.2. Особливості формування ринкового господарства в окремих країнах Європейської цивілізації та їх відображення в економічній думці.

7.2.1. Генезис ринкового господарства в Англії.

7.2.2. Особливості становлення ринкового господарства у Франції.

7.2.3. Формування ринкового господарства в Німеччині.

7.2.4. Особливості становлення ринкових відносин в США.

← Предыдущая страница | Следующая страница →