Поделиться Поделиться

РОЗДІЛ ІІІ. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ФЕРМЕРСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА«НОРД».

3.1 Фінансово – економічні результати та ефективність діяльності фермерського господарства «Норд»

Дослідження сучасного стану розвитку фермерства частково прослідкувати через його роль і місце у валовому виробництві сільськогосподарської продукції. Так, обсяги виробництва фермерськими господарствами України протягом останніх років коливаються в межах 10-14% загальних виробничих обсягів сільськогосподарських підприємств, а темпи нарощування виробництва як рослинницької, так і тваринницької продукції є порівняно вищими відносно інших форм господарювання.

Відповідно до спеціалізації виробництва рослинницької продукції фермерськими господарствами Кіровоградської області, левова частка їх угідь зайнята під зерновими та зернобобовими культурами – 45-50%, основними серед яких є пшениця та ячмінь. Протягом 2008-2012 рр. частка виробництва фермерськими господарствами по зернових і зернобобових культурах складає приблизно 12% загального обсягу виробництва, по соняшнику – 16-19%. Слід відзначити стрімке збільшення виробництва фермерськими господарствами кукурудзи на зерно, зібрана площа під якою збільшилась із 10,6 тис. га у 2009 р. до 32,9 тис. га у звітному, при аналогічному збільшенні валових зборів урожаю даної культури із 56,8 тис. тонн до 164,3 тис. тонн відповідно. Даний приріст виробництва несе якісний характер, оскільки на ряду із збільшенням посівних площ рівень урожайності також збільшується. Також швидко збільшуються площі під соняшником, що не є дивним, оскільки дана культура на сьогодні перебуває у досить привабливій ціновій категорії щодо реалізації відповідного продукту, хоча й дане нарощування може негативно позначитись на якості сільськогосподарських угідь, що будуть постійно використовуватись.

Фермерське господарство «Норд» більшу увагу приділяє основним виробничим фондам. Задачами аналізу основних виробничих фондів є : вивчення її структури і стану; визначення забезпеченості ними господарства з урахуванням потреби в сільськогосподарській та іншій техніці; виробничих приміщеннях; обчислення показників використання основних фондів по господарству в цілому та основних чинників, які впливають на ці показники

Таблиця 1. Аналіз забезпеченості підприємства основними засобами та ефективності їх використання

№ п/п     Перелік показників   Роки     Відхилення +;-     Зростання у %  
  методика 3=2-1 4=2:1х100
Вартість валової продукції тис.грн. 9074,1 9346,1
Середньорічна вартість основних виробничих фондів с.-г. призначення, тис.грн. 6668,2 9472,1 2803,9
Площа с.-г. угідь, га 104,5
Середньооблікова чисельність працівників у с.-г. …чол. -4 98,6
Фондозабезпеченість підприємства, тис.грн   212,2 264,76    
Фондоозброєність підприємства тис.грн 45,9 61,22    
Фондовіддача (1:2) 0,97      
Фондомісткість (2:1) 1,03      

Висновок: Аналізуючи розрахунки таблиці 1. Аналіз забезпеченості підприємства основними засобами та ефективності їх використання.

показали, що фондозабезпеченість підприємства між 2012 та 2013 роками збільшилося на 166,7% тобто на 25,22 тис.грн., фондоозброєність збільшилася на 110,5%, фондовіддача навпаки у підрахунках зменшилася на 60%, а фондомісткість зросла на 147,2%.

Аграрні підприємства, крім сільськогосподарської, можуть виробляти й інші види продукції, займатися торгівлею, будівництвом тощо. Тому основні виробничі фонди цього підприємства не є однорідними за їх функціональною роллю.

Використавши вартісну оцінку, визначається структура основних засобів, узагальнені показники потреби і забезпеченості ними аналізованого підприємства, а також зміну і відтворення основних засобів. При цьому слід враховувати, що засоби можуть оцінювати за початковою вартістю, тобто в цінах.

Вартісна оцінка основних засобів дає змогу розрахувати показники їх руху 9зміни0 і відтворення: росту, надходження, вибуття, придатності (зносу), інтенсивності оновлення.

Таблиця 2. Аналіз відтворення основних засобів

№ п/п   Перелік показників Роки Відхилення +;- Зростання у %
     
  Методика   3=2-1 4=2:1х100
1. Вартість основних засобів на початок року, тис.грн. 8462,0   10993,6    
2. Надійшло за рік тис.грн   113,8
3. Вибуло за рік, тис грн   107,1
4. Вартість основних засобів на кінець року, тис.грн 8549,0 11143,6 2594,6 130,5
5. Знос основних засобів тис.грн:        
  а) на початок року 4002,5 5109,9 1107,4 127,7
  б) на кінець року 4624,6 1111,6 131,6
  показники відтворення основних засобів        
Коефіцієнт зростання (5:1)        
Коефіцієнт оновлення (2:5)        
Коефіцієнт вибуття (3:1)        
Коефіцієнт зношення:        
  на початок року (5:1)        
  на кінець року (5:4)        
Коефіцієнт придатності основних засобів: На початок року (1-5а:1)        
  На кінець року (4-5б:4)        

Висновок: за даними таблиці ми можемо побачити, що вартість основних засобів на початку року за два періоди зростають, надходження показують інтенсивністю їх оновлення. Показники вибуття між двома періодами показується інтенсивністю зростання між ними. Кожен аспект цієї таблиці показує зростання між періодами на чисельність відсотка. Але існують показники за даними таблиці, де показується, що відбувається зменшення у відхиленні між двома періодами.

Для того, щоб проаналізувати реалізацію продукції рослинництва, необхідно розглянути валову продукцію за аналізований період, важливим показником являється рівень товарності.

Розвиток виробництва сільськогосподарських культур характеризується такими показниками, як динаміка посівних площ та їх структури, збільшення валового збору та вдосконалення структури сільськогосподарських культур.

Таблиця 3. Аналіз динаміки розвитку виробничих показників по основних сільськогосподарських культур фермерського господарства «Норд»

Назва культур 2012р 2013р. 2013р +,- до 2012р.
площа, га урожай ність ц/га валовий збір,ц площа, га урожай ність ц/га валовий збір,ц площа га урожай ність ц/га валовий збір,ц
Зернові і зернобобові 44,5 54,2 +105 +9,7 +
з них: озима пшениця     38,8       45,6 +20 +6,8 +9344
кукурудза на зерно 48,4 -25 +2,4 -3454
соняшник +32 +3 +3704

Висновок: за даними таблиці 3. ми маємо такі результати зернобобові та зернові культури за площею між двома періодами змінилася на 105 га, а також зросла урожайність на 9,7 ц/га, валовий збір становить на 30672 ц більше у 2013 р. ніж у 2012 році.

Озима пшениця має такі результати площа змінилася зменшилася на 20 га, урожайність зросла на 6,8 ц/га, валовий збір збільшився і становить 9344 ц.

Кукурудза на зерно зменшила площу посіву на 25 га, урожайність збільшилась на 2,4 ц/га, валовий збір зменшився на 3554ц.

А в соняшника збільшилась площа на 32 га, урожайність збільшилась на 3 ц/га, а валовий збір також збільшився на 3704 ц.

Визначення рівня собівартості продукції дає можливість встановити дохідність галузі, деяких окремих культур

Таблиця 4. Аналіз використання плану по собівартості і виявленню резерву для додаткового виробництва основних видів продукції рослинництва 2013 року фермерського господарства

Вид продукції Фактичне виробництво продукт, ц Собівартість 1ц продукції, грн. Економія – Перевитрати + грн. Резерв додатк. Виробництва. ц % використання плану
План факт На 1ц продук. На всю продук.
Озима пшениця 96,3 102,4 6,1 350481,6 3639,5 106,3
Кукурудза на зерно 124,8 132,7 7,9 2722,6 160,3
Соняшник 75,5 79,10 3,6 81734,4 1082,5 104,8

Висновок: за даними таблиці 4, ми можемо побачити, що собівартість сільськогосподарської продукції формується під впливом багатьох факторів зокрема співвідношення темпів змін обсягів виробництва і поточних витрат на продукцію, які визначають її рівень і тенденції. % використання плану по окремим культурам, наприклад оз.пшениця становить – 106,3%. Кукурудза на зерно становить 106,3 % використання плану, та соняшник який має 104,8% використання.

Таблиця 5. Аналіз фінансових результатів від реалізації основних видів продукції рослинництва фермерського господарства «Норд»

Вид продукції     К-тьреал. продук. ц грошова виручка від реалізації продукції, тис.грн. Повна собівартість. реал. продукцї тис.грн. Прибуток+ збиток - тис.грн. Рівень рентабельності, %
2012р. 2013р. 2012р. 2013р. 2012р. 2013р. 2012р. 2013р. 2012р. 2013р.
Озима пшениця 175,2 144,1
Кукурудза на зерно 116,3
соняшник 188,6

Висновок: аналізуючи таблицю 5 «Аналіз фінансових результатів від реалізації основних видів продукції рослинництва фермерського господарства «Норд» можна побачити, що виручка на культуру озимої пшениці у 2013 році значно більша за виручку у 2012 році на 170%. А рівень рентабельності даної культури становить у 2013 році 144,1%. Соняшник зменшив свою виручку за один рік та має 93,1%, рівень рентабельності через втрату виручки має показник 96%. Кукурудза на зерно збільшила свою виручку за рік та становить 127% . а рівень рентабельності 64%.

3.2 Підвищення економічної ефективності виробництва продукції

Підвищення економічної ефективності сільського господарства передбачає збільшення виробництва і підвищення якості сільськогосподарської продукції при одночасному зменшені затрат праці і матеріальних засобів на одиницю продукції. Розв’язання цієї проблеми нерозривно пов’язане з подальшою всебічною інтенсифікацією сільськогосподарського виробництва, в процесі якої забезпечується підвищення врожайності сільськогосподарських культур та продуктивності худоби та птиці.

Шляхи підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва, які забезпечують дальше збільшення обсягів виробництва продукції і зменшення витрат на її одиницю, передбачають комплекс таких основних заходів: поліпшення використання землі, підвищення її родючості, впровадження комплексної механізації і автоматизації і виробництва, поглиблення спеціалізації і концентрації виробництва на основі міжгосподарської кооперації і агропромислової інтеграції.

Таблиця 6. Економічна ефективність виробництва основних видів продукції рослинництва за 2013 рік фермерського господарства «Норд»

Вид продукції Урожайність, ц/га Трудомісткість виробництво 1ц., люд./год. Собівар тість 1ц, грн.. Середня ціна реалізації 1ц. Прибуток на 1 ц Рівень рентабельності, %
озима пшениця 45,6 2,94 112,7 137,3 121,8
кукурудза 0,44 138,6 11,3 8,15
соняшник 1,63 192,8 177,2 91,9

Висновок: за даними таблиці 6. Економічна ефективність виробництва основних видів продукції рослинництва за 2013 рік», ми можемо побачити, що виходячи з у сих показників рівень рентабельності основних сільськогосподарських культур досить високий ніж за попередні роки.

Висновки та пропозиції

Фермерське господарство «Норд» одне з господарств, яке займає дуже важливу роль в українському агропромисловому комплексі. Займається виробництвом рослинницької та тваринницької продукції. У виконані курсової роботи, ми маємо змогу побачити не тільки яку кількість виробляє сільськогосподарської продукції, а також можемо побачити яка кількість співробітників працює в даному господарстві.

Непослідов­ність реформ, що проводяться у сільському господарстві України, зумовлює виникнення невідповідності існуючих та бажаних наслідків цих реформ для ФГ. Така невідповідність породжує комплекс проблем економічного, політичного, соціального, культурного і технічного харак­теру. До цих груп проблем час від часу додаються ще й проблеми, пов'я­зані з несприятливими природно-кліматичними умовами. Вивчати ці проблеми потрібно у комплексі, однак важливе методологічне значення має чітке й правильне визначення механізму виникнення конкретних суперечностей, особливостей і характеру кожної проблеми, взаємозв'язку та розбіжності в часі й просторі даної проблеми з іншими, її типізація та визначення сутності проблеми даного типу.

Ефективність господарювання являє собою комплексне відображення кінцевих результатів використання засобів виробництва і робочої сили за певний проміжок часу. Ознакою ефективності може слугувати необхідність досягнення мети виробничого-господарської діяльності підприємства з найменшими затратами громадської праці або часу.

Основою збільшення виробництва сільськогосподарської продукції і підвищення матеріального добробуту населення є раціональне використання трудових ресурсів галузі. Вони є головною складовою частиною продуктивних сил сільського господарства, а їх праця – вирішальним фактором сільськогосподарського виробництва.

З розвитком продуктивних сил суспільства великого значення узбільшені виробництва продукції рослинництва і тваринництва набувають використання досягнень науково-технічного прогресу, розробка та впровадження високоефективних науково обгрунтованих систем ведення сільського господарства, спеціалізація та раціональне використання матеріальних, фінансових і трудових ресурсів.

Список літератури

1. Регіональні особливості становлення і розвитку фермерства / [Онисько С. М., Липчук В. В.,Березівський П. С., Вороний І. В.]. – Львів : Укр. технології, 2001. – 172 с.

2. Бабич М. М. Принципи розвитку фермерства в Україні / М. М. Бабич // Формування конкурентно-здатності підприємств АПК: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 21-22 трав. 2008 р. – Полтава : Довкілля-К, 2008. – С. 30-32.

3. Вольська В. В. Розвиток фермерських господарств в регіоні / В. В. Вольська // Агроінком. – 2007. – № 3-4. – С. 24-27.

4. Колокольчикова І. В. Методологія оцінки ефективності фермерських господарств / І. В. Колокольчикова // Регіональні перспективи. – 2002. – № 6(25). – С. 89-91.

5. Про фермерське господарство : Закон України (із змінами і доповненнями) № 973-IV від 19.06.2003 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1088.283.0.

6. Сільське господарство України : стат. зб. / за ред. О. М. Прокопенка. – К. : Держкомстат України, 2009. – 370 с.

← Предыдущая страница | Следующая страница →