Поделиться Поделиться

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ. 1. Батра Р. Рекламний менеджмент / Р

1. Батра Р. Рекламний менеджмент / Р. Батра, Дж. Маєрс, Д. Аакер. – М., СПб, До. : Вільямс, 2009. – 423 с.

2. Башкірова Є. І. Розвиток ринку в Україні: деякі аспекти сприйняття масовим свідомістю // Практичний маркетинг, 2007. – 503 с.

3. Бакієв Г. Л. Маркетинг / Г. Л. Бакієв. – М. : Вид-во Економіка, 2009. – 475 с.

4. Вахнина Т. А. Товарні знаки та їх захист // Вахнина Т. – А. Рекламний світ, 2007. – 400с.

5. Веркман Дж. К. Товарні знаки: створення, психологія сприйняття / Дж. К. Веркман. – М. : Прогрес, 2006. – 247 с.

6. Викентьев И. Л. Прийоми реклами й Public relation / И. Л. Викентьев. – СПб. 2008. – 369 с.

7. Волков С. І. Товарні знаки за умов ринкової економіки / С. І. Волков, Р. С. Восканян. – М. : Шлях, 2001. – 325 с.

8. Гусєва О. В. Брендинг як система споживчої комунікації / О. В. Гусєва. – Вид-во СПбГУЭиФ, 2008. – 258 с.

9. Дуэйн М. Політика бренду / М. Дуэйн – Вид-во ІД УВЕСЬ, 2003. – 410с.

10. Деарлав Д. Бізнес шлях: Річард Бренсон. 10 секретів найкращих у світі творця бренду / Д. Деарлав. – Вид-во Крилов, 2003. – 201 с.

11. Котлер Ф. «Основи маркетингу» / Ф. Котлер. – М. : 2006. – 321с.

12. Капферер Ж.-Н. Торгові марки: Випробування практикою: Нові реальності сучасного брендингу / Ж.-Н. Капферер. – М. : Консалтингова група ИМИДЖ-Конт, 2002. – 214 с.

13. Капферер Ж.-Н. Бренд навсегда: создание, развитие, поддержка ценности бренда / Жан-Ноэль Капферер. – М. : Вершина, 2007. – 448 с.

14. Мескон М. Основи менеджменту / М. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури, 2005. – 493 с.

15. Минго Дж. Секрети успіху великих компаній / Дж. Минго. – СПб. : Пітер, 2005. – 369 с.

16. Матанцев О. Н. 600 способів просування торговельну марку / О. Н. Матанцев. – М. : Вид-во ДІС, 2003. – 147 с.

17. О’Шонесси Дж. Конкурентный маркетинг: стратегический поход / Дж. О’Шонесси. – СПб. : Питер, 2001. – 864 с.

18. Щепакин М.Б. Технології виробництва у рекламі / М.Б. Щепакин, В.І. Петровський. – Вид-во Міжнародний Інститут реклами, 2002. – 234 с.

19. Эллвуд А. Основи брэндига / А. Эллвуд. – Вид-во Файр-Пресс, 2002. – 102 с.

20. Александрова А.Ю. Международный туризм / А.Ю. Александрова. – М: Аспект пресс, 2001. – 463 с.

21. Офіційний сайт Всесвітньої туристичної організації (UNWTO World Tourism Organization) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.world-tourism.org.

22. Офіційне видання Всесвітньої туристичної організації: UNWTO World Tourism Barometer [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.world-tourism.org.

23. Козырев В.М. Экономика туризма / В.М.Козырев, И.В.Зорин, А.И.Сурин и др. – М.: Финансы и статистика, 2001. – 313 с.

24. Tourism and the world economy [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.unwto.org / facts/eng/economy.htm.

25. Арефьев В.Е. Введение в туризм: учебное пособие / В.Е.Арефьев. – Изд-во АГУ, 2002. – 282 с.

26. Міжнародний туризм зберігає темпи зростання, незважаючи на виклики [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.world-tourism.org.

27. Офіційний сайт Державної прикордонної служби України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.pvu.org.ua.

28. Офіційний сайт Державного агентства України з туризму та курортів [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.tourism.org.ua.

29. Український туристичний портал. – Режим доступу: http://www.turkraina.info.news.

30. Сайт інформаційного центру Україна – 2012 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.Ukraine2012.gov.ua.

31. Закон України "Про туризм" від 05.09.95 р. // Відомості Верховної Ради. – 1995. – №31. (зі змінами, внесеними законом №2608-VI (2608-1 ) від 19.10.2010 p.). – С. 241 – 254.

32. Хьел Л. Теории личности (серия Мастера психологии) / Л.Хьел, Д.Зиглер. – СПб.: Питер Ком., 1999. – 608 с.

33. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент. Экспресс-курс / Ф. Котлер. – Пер. с англ. под ред. Ю.Н. Каптуревского. – СПб.: Питер, 2001. – 496 с.

34. Ліпич Л.Г. Прогнозування та регулювання індивідуального споживання продовольчих товарів, монографія / Л.Г.Ліпич, О.В.Кощій. – Луцьк: Ред. – вид. відділ Луцького державного університету, 2002. – 193 с.

35. Каверин СБ. Потребность власти / С.Б.Каверин. – М.: Знание, 1991. – 64 с.

36. Квартальнов В.А. Туризм: учебник / В.А. Квартальнов. – М.: Финансы и статистика, 2002. – 320 с.

37. Мальська М.П. Основи туристичного бізнесу: навчальний посібник / М.П. Мальська , В.В. Худо, В.І. Цибух. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 272 с

38. Старовойтенко О.А. Принципи систематизації видів туризму / О.А.Старовойтенко // Економіка України. – 2002. – №5. – С 48 – 53.

39. Кифяк В.Ф. Організація туристичної діяльності в Україні / В.Ф.Кифяк. – Чернівці: Зелена Буковина, 2003. – 312 с

40. Циншен Ван. Основы территориальной организации рекреационного хозяйства (современный подход к рекреационной географии): монографія Ван Циншен. – Одесса: Астропринт, 2003. – 124 с.

41. Зорин И.В. Менеджмент туризма. Туризм и отраслевые системы: учебник / И.В.Зорин, А.И.Зорин, Т.А.Ирисова и др. / Под ред. В.А.Квартальнова. – М.: Финансы и статистика, 2001. – 272 с.

42. Зорин И.В. Менеджмент туризма. Туризм как вид деятельности: учебник / И.В. Зорин, Г.П. Каверина, В.А. Квартальнов и др. – М.: Финансы и статистика, 2001. – 288 с.

43. Школа I.M. Менеджмент туристичної індустрії: навчальний посібник / За ред. проф. І.М.Школи. – Чернівці: ЧТЕІКНТЕУ, 2003. – 662 с

44. Балабанов И.Т., Балабанов А.И. Экономика туризма: учебное пособие / И.Т.Балабанов, А.И.Балабанов. – М.: Финансы и статистика, 2000. – 176 с.

45. Омуш М.О. Стратегія диверсифікованого розвитку туристського комплексу в регіональній економіці (на прикладі Йорданії): автореф. дис. на здобуття ступеня канд. екон. наук: спец. 08.10.03; 08.10.01 / М.О.Омуш // Харківська державна. академія міського господарства. – Харків, 2003. – 19 с.

46. Свободная энциклопедия Википедия. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.wikipedia.org.

47. Стеченко Д.М. Наукова парадигма регіоналізації туризму / Д.М.Стеченко // Наук, вісник Чернівецького торг.-екон. інституту КНТЕУ. – Чернівці: АНТ Лтд, 2005. – Вип. Ш. – С. 152 – 156.

48. Чистов СМ. Державне регулювання економки: навчальний посібник / С.М.Чистов, А.С.Никифоров, Т.Ф.Куценко та ін. – К.: КНЕУ, 2000. – 316 с

49. Офіційний сайт Державної служби статистики України (Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.org.ua. – 2011.

50. Офіційний сайт Львівської міської ради [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.city-adm.lviv.ua.

51. Державна програма розвитку туризму на 2002-2010 роки. Затверджено постановою КМУ від 29.04.2002 р. – №583. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.rada.org.ua.

52. Проект Концепції Державної цільової програми розвитку туризму і курортів на 2011-2015 роки. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.tourism.gov.ua

53. Конституція України. – К., 1996.

54. Закон України «Про охрану праці». – К., 2002.

55. Основи охорони праці: Підручник. 2-ге видання, доповнене та перероблене / К. Н. Ткачук, М. О. Халімовський, В. В. Зацарний, Д. В. Зеркалов, Р. В. Сабарно, О. І. Полукаров, В. С. Коз’яков, Л. О. Мітюк. За ред. К. Н. Ткачука і М. О. Халімовського. — К.: Основа, 2006 — 448 с.

56. Закон Украини про пожежну безпеку. – К., 1993.

57. Правила пожарной безопасности в Украине. – К., 1995.

58. Кучма М.М Цивільна оборона (цивільний захист): Навчальний посібник. – 2-ге видання, виправлене і доповнене – Львів: «Магнолія плюс»; видавець СПД ФО «В.М.Пічв», 2005. – 360с.

59. Ярошевська В.М. Безпека життєдіяльності: Підручник. – 2-ге вид. – К.: В.Д «Професіонал», 2006. – 560с..

60. Желібо Є.П., Заверуха Н.М., Зацарний В.В. Безпека життєдіяльності. Навчальний посібник, Київ «Каравела», Львів, Новий світ, 2001.

61. ДБН В.2.5-28-2006 «Природне та штучне освітлення. Нормування».

62. СНиП 2.01.02-85. Противопожарные нормы.

63. ДСН 3.3.6.042-99 «Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень»

64. ДСН 3.3.6.037-99 «Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку».

65. Заіченко В.І., Мікуліна І.О. Методичні вказівки до виконання розділу «Охорона праці» дипломного проекту №1109. – Харків, ХНАМГ, 2008.

66. Грибан В. Г., Негодченко О. В. Охорона праці: навч. посібник. [для студ. вищ. навч. закл.] / В. Г. Грибан, О. В. Негодченко — К.: Центр учбовоїлітератури, 2009. — 280 с.

67. Банько В.Г. Охорона праці в туристському комплексі – К.: КНТ, 2010. – 232 с.

68. Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про туризм" //. Відомості Верховної Ради України, 2004. – №13. – С 180.

69. Цивільний кодекс України (зі змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради України, 2003. – №40-14. – С 356.

70. Господарський кодекс України (зі змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради України, 2003. – №18, №19-20, №21-22. – С 144.

← Предыдущая страница | Следующая страница →