Поделиться Поделиться

Список використаних літературних джерел

1. Закон України «Про туризм» від 15.09.1995 р. № 324/95-ВР.

2. Закон України «Про внесення змін до закону України «Про туризм» від 18.11.2003 р. №1282-IV.

3. Закон України «Про державний кордон України» від 3 квітня 2003 р. N 662-IV.

4. Закон України «Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України» від 3.06.2004 р. N 1742-IV.

5. Директива Ради Європи в області організації туристичної діяльності.

6. ДСТУ 4268:2003 «Засоби розміщення».

7. ПРАВИЛА оформлення візових документів для в'їзду в Україну, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 20.02.1999 р. N 227.

8. Правила оформлення та видачі консульськими установами України паспортів громадян України для виїзду за кордон, посвідчень на повернення в Україну громадян України та проїзних документів дитини, затверджені наказом Міністерства закордонних справ України від 1.07.1997 р. N 93-сд.

9. Биржаков, М. Б. Введение в туризм: Учебник. – Издание 6-е, перераб. и доп. [Текст] – СПб.: «Изд. дом Герда», 2004. – 448 с.

10. Кифяк, В. Ф. Організація туристичної діяльності в Україні [Текст] – Чернівці: Книги – XXI, 2003. – 300 с.

11. Мальська, М. П. Основи туристичного бізнесу: Начальний посібник. / М. П. Мальська, В. В. Худо, В. І. Цибух/ [Текст] – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 272 с.

12. Организация туризма: Уч. Пособие /А. П. Дурович, Н. И. Кабушкин, Т. М. Сергеева и др.; Под общ. ред. Н. И. Кабушкина и др./ [Текст] – Минск: Новое знание, 2003. – 632 с.

13. Рудяк, Ю., Усе про облік та організацію туристичної діяльності. / Ю. Рудяк, В. Кузнєцов, А. Клименко/ [Текст] – 3-тє вид., перероб. і доп. – Харьков: Фактор, 2006. – 278 с.

14. Туристична діяльність. Нормативна база. / О. М. Роїна/ [Текст] – К.: КНТ, 2005. – 448 с.

15. Уніфіковані технології готельних послуг: Навч. посібник /За ред. проф. В.К. Федорченка; Л. Г. Лук’янова, Т. Т. Дорошенко, І. М. Мініч./ [Текст]– К.: Вища шк., 2001. – 237 с.

16. Черных, Н. Б. Технология путешествий и организация обслуживания клиентов: Уч. Пособие [Текст] – М.: Советский спорт, 2002. – 320 с.

17. Чорненька, Н. В. Організація туристичної індустрії: Навч. Посібник [Текст] – К.: Атака, 2006. – 264 с.

18. Богушева, В. И. Организация обслуживания посетителей ресторанов и баров. Серия «Учебники и учебные пособия» [Текст] – Ростов-на-Дону: «Феникс», 2004. – 416 с.

19. История туризма: Уч. пособие /В. В. Абрамов, М. В. Тонкошкур/ [Текст] – Харьков: ХНАГХ, 2005. – 312 с.

20. Квартальнов, В. А. Туризм: Учебник [Текст] – М.: Финансы и статистика, 2002. – 320 с.

21. Нечаюк, Л. І. Готельно-ресторанний бізнес: менеджмент: Навчальний посібник /Л. І. Нечаюк, Н. О. Нечаюк/ [Текст] – К.: Центр навч. літератури, 2006. – 348 с.

22. Окладникова, Е. А. Международный туризм. География туристских ресурсов мира: Учеб. Пособие [Текст] - М.:ИФК Омега-Л; Учитель и ученик, 2002. – 384 с.

23. Туризм и гостиничное хозяйство. Учебник / Под ред. проф., д.э.н. Чудновского А. Д. [Текст] – М.: Ассоциация авторов и издателей «Тандем». Изд-во „ЭКМОС”, 2001. – 400 с.

24. Устименко, Л. М. Історія туризму: Навчальний посібник./ Л. М. Устименко, І. Ю. Афанасьєв/ [Текст] – К.: Альтер-прес, 2005. – 320 с.

25. Экономика гостиничного хазяйства: Учеб. Пособие [Текст] – М.: Изд-во РДЛ, 2006. – 224 с.

26. Офіційний сайт Всесвітньої туристичної організації [Електронне джерело] – режим доступу www.world-tourism.org

27. Державна служба України з туризму та курортів [Електронне джерело] – режим доступу www.tourism.gov.ua

28. [Електронне джерело] – режим доступу www.travel.com.ua

29. [Електронне джерело] – режим доступу www.travel-web.com

30. [Електронне джерело] – режим доступу www.hotels.net


ДОДАТКИ


Додаток А

Зразок оформлення титульного аркуша наукового дослідження

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

Факультет міжнародної економіки

Кафедра менеджменту та туризму

КУРСОВА РОБОТА

з дисципліни “ВСТУП ДО СПЕЦІАЛЬНОСТІ”

тема: ____________________________________________

Виконав (ла)

студент (ка) гр.____________

______________________

(прізвище, ім’я та по батькові)

Перевірив (ла) _____________

(посада)

(прізвище, ім’я та по батькові)

Дніпропетровськ, 20__


Додаток Б

Зразок структури та оформлення плану наукового дослідження

ЗМІСТ

ВСТУП
РОЗДІЛ 1.
1.1.  
1.2.  
1.3.  
РОЗДІЛ 2.  
2.1.  
2.2. 2.3.  
РОЗДІЛ 3.  
3.1.  
3.2. 3.3.  
ВИСНОВКИ  
ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ  
ДОДАТКИ  
   

Додаток В

← Предыдущая страница | Следующая страница →