Поделиться Поделиться

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ТА РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Основна література

1. Алкогольні напої та пиво. Нормативні документи. Довідник - Львів: Леонорм-стандарт, 2001 т. 2 - 4. - 304 с, 238 с, 234 с.

2. Батутіна А. П., Ємченко І. В. Експертиза товарів. - К.: ЦУЛ, 2003. - 278 с.

3. Безпека харчових продуктів: Нормативні документи. Довідник - Львів: НІЦ "Леонорм", 2000. - 158 с.

4. Бухтарева 3. Ф., Ильинко-Петровская Т. П., Твердохлиб Г. В. Товароведение пищевых жиров, молока и молочных продуктов. М.: Экономика, 1985. - 296 с.

5. Васильєва Г. А., Нагапетьянца Н. А. Коммерческое товароведение и экспертиза. - М.: Юнити, 1997. - 234 с.

6. Ветеринарно-санітарна експертиза харчових продуктів в Україні. Нормативні документи: Довідник, т. 2 - Львів: НІЦ "Леонорм", 2000. - 284 с.

7. Ємченко І. В., Батутіна А. 77., Закусілов А. П. Експертиза товарів: Опорний конспект лекцій. Ч. 1. - Львів: Видавництво ЛКА, 2002. - 56 с.

8. Інструкція про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення і товарів народного споживання за кількістю та якістю //Арбітражні вісті. - 1999. - № 15 - 16 (18). - С. З - 14.

9. Інструкція про порядок проведення товарознавчої експертизи (продукції) експертами Торгово-промислових палат Украї­ни-К.: Торгово-промислова палата України, 2000. - 16 с.

10.Исследование продовольственных товаров / Боровикова Л. А., Гримм А. И., Дорофеев А. М. и др. - М.: Экономика, 1980. - 336 с.

11.Заборонений І. М., Гаврилишин В. В. Товарознавство про­довольчих товарів, зерно борошняних товарів: Підручник. -Львів: Компакт-ЛВ, 2004. - 304 с.

12.Захарченко М. І. Основи екології та соціології: Навч. посібник, с Львів: За вільну Україну, 1997. -210 с.

13.Красовский П. А. Товарная экспертиза: Теория и практика: в 2-х т. Т. 1: Теоретические основы: монография. - М.: МАКС Прес, 2006. - 240 с.

14.М'ясна продукція та яйцепродукти: Нормативні докумен­ти. Довідник. Т. 3. - Львів: Леонорм, 2000. - 284 с.

15.Миколаєва М. А. Товарная зкспертиза. - М.: Издательский дом "Деловая литература", 1998. - 288 с.

16.Пономарьов П. X., Сирохман І. В. Безпека харчових про­дуктів.- К.: Лібра, 1999. - 272 с.

17.Система управління якістю. Методика проведення това­рознавчої експертизи експертами торгово-промислових палат в Україні. МСЯ-01-0. 5. - К.: Торгово-промислова палата України, 2005. - 48 с.

18.Сирохман И. Кондитерские изделия из нетрадиционного сьірья. - К.: Техніка, 1987. - 197 с.

19.Сирохман І. В., Раситюк Т. М. Товарознавство м'яса і м'ясних товарів. Підручник. - К.: Центр навчальної літератури, 2004. - 384 с.

20.Сирохман І. В., Задорожний І. М., Пономарьов П. X. Товарознавство продовольчих товарів. - К.: Лібра, 2000. - 368 с.

21.Сирохман І. В., Задорожний І. М., Раситюк Т. М. Товарознавство продовольчих товарів. Риба і рибні продукти. - Львів:
ЛКА "Коопосвіта", 2000. - 320 с.

22.Сирохман І. В. Раситюк Т. М. Товарознавство смакових товарів: Підручник. - Л.: Вид-во Львівської комерційної академії, 2003. - 428 с.

23.Сирохман І. В., Лозова Т. М. Якість і безпечність зерноборошняних продуктів. Навчальний посібник. - К.: Центр навчальної літератури, 2006. - 384 с.

24.Товарознавство продовольчих товарів (лабораторний прак­тикум): Навч. пос. / Є. В. Тищенко, Г. Б. Рудавська, М. П. Орлов та ін. - К.: Київ. держ. торг. -екон. ун-тет, 2000. - 411 с.

25.Федоров М. В., Задесенец Е. Е., Шипилов Е. И. Экспертиза качества товаров. - М.: Экономика, 1984. - 208 с.

26.Чечеткша Н. М., Путилина Р. И. Экспертиза товаров. - М.: Издательство Преор, 2000. - 272 с.

27.Шепелев А. Ф., Печенежскоя И. А., Кожухова О. И., Туров А. С. Товароведение и експертиза мясньіх, рыбных и молочных товаров. Учебное пособие. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2002. - 412 с.

28.Коломієць Т. М., Притульська Н. В., Романенко О. Л. Екс­пертиза товарів. - КДТЕУ, 2001.

Додаткова література

1. Захарченко М. І. Основи екології та соціології: Навч. Посібник. - Львів: За вільну Україну, 1997. - 210 с.

2. Барабанова Е. Н., Лазаренко Н. Н. Контроль качества бакалейных товаров в торговле. - М: Экономика, 1984. - 50 с.

3. Вагина Л. Н. Контроль качества хлебных изделий в торговле. - М.: Экономика, 1982. - 52с.

4. Козлов А. 77. Контроль качества рыбных товаров в торгов­ле. - М.: Экономика, 1981. - 53 с.

5. Кононенко И. Е. Контроль качества мясных товаров в торговле. - М.: Экономика, 1982. - 61 с.

6. Макаров В. А., Фролов В. 17., Шуклин Н. Ф. Ветеринарно-санитарная экспертиза с основами технологии и стандартизации продуктов животноводства. - М.: ВО Агропромиздат, 1991. - 462 с.

7. Парамонова Т. Я. Зкспресс-методы оценки качества продовольственных товаров. - М.: Экономика, 1988. - 109 с.

8. Батутіна А. П., Смченко І. В. та ін. Санітарно-епідеміоло­гічна та ветеринарна-санітарна експертиза: Навч.-метод, посібник. - Львів: В-цтво ЛКА, 2007. - 204 с.

9. Наказ Міністерства юстиції України №53/5 від 8.10.1998 р. "Про затвердження інструкції про призначення та проведення судових експертиз та науково-методичні рекомендації з питань підготовки та призначення судових експертиз".

← Предыдущая страница | Следующая страница →