Поделиться Поделиться

СПИСОК ДЖЕРЕЛ, ЩО РЕКОМЕНДУЮТЬСЯ ДЛЯ ОПРАЦЮВАННЯ

Законодавчо-нормативні акти

1. Закон України від 16 липня 1999 р. № 996-ХIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» (зі змінами та доповненнями).

2. Закон України від 24 березня 1995 р. № 108/95-ВР «Про оплату праці».

3. Закон України від 21.12.2000 р. № 2181 «Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами.

4. Закон України «Про державну статистику» від 13.07.2000р. (зі змінами і доповненнями)

5. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій від 21.12.1999р. №291 (зі змінами та доповненнями)

6. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій від 21.12.1999р. №291 (зі змінами та доповненнями)

7. Методичні рекомендації з перевірки порівнянності показників фінансової звітності, затверджені наказом Міністерства фінансів України №1524 від 22 грудня 2008р.

8. Податковий кодекс України від 02.12.2010р. №2755 – VІ (зі змінами та доповненнями)

9. Постанова Кабінету Міністрів України від 8 лютого 1995 р. № 100 “Про затвердження порядку обчислення середньої заробітної плати”.

10. Порядок “Обчислення середньої заробітної плати (доходу) для розрахунку виплат за загальнообов`язковим соціальним страхуванням”. Затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2001 р. № 1266.

11. Порядок заповнення податкової накладної (зі змінами та доповненнями). Затверджено Наказом Державної податкової адміністрації України від 30 травня 1997 р. № 165.

12. Кодекс законів України про працю.

13. Національне Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності”, затверджено Наказом Міністерства фінансів України від 27 червня 2013 року N 627.

14. Наказ Держкомстату «Про затвердження форми державної статистичної звітності» № 1- Б «Звіт про фінансові результати і дебіторську та кредиторську заборгованість» та інструкції щодо її заповнення від 31.07.2000 р. № 258.

15. Постанова правління Пенсійного фонду України «Про затвердження Інструкції про порядок обчислення і сплати підприємствами, установами, організаціями та громадянами збору на обов`язкове державне пенсійне страхування, інших платежів, а також обліку їх надходження до Пенсійного фонду України» від 19.10.2001 р. № 166.

16. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 25 “Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва “ затверджене Міністерством фінансів України від 25. 02. 2000р. №39 (зі змінами та доповненнями).

17. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 28 “Зменшення корисності актів”, затверджено наказом Міністерства фінансів України від 24.12.2004р. №817.

18. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 29 “Фінансова звітність за сегментами”, затверджено наказом Міністерства фінансів України від 19.05.2005р. №412.

Основна література

1. Голов С.Ф. Трансформація фінансової звітності українських підприємств у фінансову звітніст за міжнародними стандартами: метод. рекомендації / С.Ф. Голов, Костюченко В.М., Кулага О.М.// Видання третє, перероб. Та доп.. / за ред. С.Ф Голова. – Вінниця, ТОВ «Консоль», – 2010.– 308 с.

2. Жук Н.Л. Звітність сільськогосподарських підприємств: практич. посіб./ Н.Л. Жук, Б.В. Мельничук, Л.С. Стецюк. – К.: ТОВ «Юр – Агро - Веста», 2013. – 52 с.

3. Звітність сільськогосподарських підприємств за вимогами П(С)БО 30 «Біологічні активи»: Практичний посібник/ [за ред. Лузана Ю.Я., Жука В.М.] – К.: Юр-Агро- Веста, 2008. – 230с.

4. Звітність сільськогосподарських підприємств: навчальний посібник/ за ред. Лузана Ю.Я., Жука В.М., гаврилюка В.М.- К.:Юр – Агро - Веста, 2009. – 224с.

5. Крупельницька І.Г. Звітність підприємства: навч. посіб./ Крупельницька І.Г. – 2013.– 232с.

6. Кучеренко Т.Є. Звітність підприємств: підручник для ВНЗ / Т.Є. Кучеренко , В.С. Уланчук, О.Г. Шайко. ‑ К:Знання, 2008. ‑ 492 с.

7. Пархоменко В.М. Звітність сільськогосподарських підприємств :Практичний посібник/ за редакцією В.М. Пархоменка, В.М.Гаврилюка. - К.: Юр – Агро - Веста, 2010. – 84с.

8. Ткаченко Н. М. Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування і звітність: Підручник. - 2-ге вид. доповнене й перероблене. - К.: Алерта, 2007. – 954 с.

9. Чижевська Л.В., Пархоменко В.М., Кривошей М.М. Звітність підприємства . Навчальний посібник. Житомир:ЖІТІ,2003.

10. Лень В.С., Гливенко В.В. Звітність підприємства: підручник.-К:Центр навчальної літератури,2006.-612 с.

11. Звітність підприємства: навчальний посібник / Ю.А. Верига, Д.М. Фесенко, З.М. Левченко та інші – Київ, 2005.

12. Звітність сільськогосподарських підприємств: практичний посібник \ за редакцією Лузана Ю.Я., Жука В.М., Дудки К.П. – К.: Видавництво ТОВ”Юр-Агро- Веста”, 2007.-200с.

13. Чебанова Н.В. Фінансова звітність підприємств: навчальний посібник / Н.В. Чебанова, Т.Я. Чупир, Ю.А. Василенко / Х. : Фактор, 2006.-444с.

14. Хомин П.Я. Звітність підприємств / П.Я. Хомин, Г.П. Журавель – навч. посібник. – К. : ВД «Професіонал», 2006.-656с.

Додаткова література

1. Бухгалтерський облік на сільськогосподарських підприємствах України / За заг. ред. А.М. Коваленко – Дніпропетровськ: ВКК «Баланс-Клуб», 2009 – 736с.

2. Бухгалтерський облік на сільськогосподарських підприємствах України/ За заг. ред. А.М. Коваленко. – Дніпропетровськ: ВКК «Баланс – Клуб», 2009. – 736 с. – укр. мовою.

3. Добровський В.М., Свідерський Є.І., Бондар М.І. та інші. Бухгалтерський фінансовий облік в Україні: Навч. посібник. – К.: А.С.К., 2009. – 976 с.

Додаток А

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Навчально-науковий інститут економіки та управління

Обліково-фінансовий факультет

Кафедра бухгалтерського обліку

КУРСОВА РОБОТА

З ДИСЦИПЛІНИ «ЗВІТНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ»

на тему: «Структура, зміст, періодичність подання, порядок складання статистичної звітності в сільськогосподарському закритому акціонерному товаристві «Гур’ївка» Новоодеського району»

Робота подана на перевірку _____________________________________

Робота допущена до захисту_________________________________________

← Предыдущая страница | Следующая страница →