Поделиться Поделиться

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ. 1. Александрова М.М. Страхування: Навч

1. Александрова М.М. Страхування: Навч. – метод. посіб. / М.М. Александрова. – К.: ЦУЛ, 2007. – 280 с.

2. Алексеєнко Л.М. Вплив державного регулювання економіки на становлення інститутів ринку / Л.М. Алексеєнко // Світ фінансів. – 2009. - № 2.

3. Алексеєнко Л.М. Ринок фінансового капіталу: становлення, проблеми та перспективи розвитку: Монографія / Л.М. Алексеєнко. – К.: Видав. дім. «Максимум»; Т.: Екон. думка, 2007. – 424 с.

4. Андрущенко В.Л., Запорозька Січ як український феномен / В.Л. Андрущенко, В.М. Федосов. — К.: Заповіт, 1995. — 173 с.

5. Андрущенко В.Л. Камералістика: витоки фіскально – адміністративної на­уки / В.Л. Андрущенко Фінансова думка Заходу в XX столітті: (теоретична концептуалізація і наукова проблематика державних фінансів) // Вісник податкової служби України. — 2003. — 303 с.

6. Бланк И.А. Основы финансового менеджмента: В 2 т. / И.А. Бланк 1 – Т. 1. – К.: Ника – Центр: Эльга, 2001.

7. Бланк И.Л. Финансовый менеджмент: Учеб. курс / И.Л. Бланк. — К.: Ника – Центр, 2005.— 528 с.

8. Бланкарт Ш. Державні фінанси в умовах демократії: Вступ до фінансової науки / Ш. Бланкарт. – К.: Либідь, 2009. – 654 с.

9.Бюджетний кодекс України: закон, засади, коментар / [ За ред. О.В. Турчинова і Ц.Г. Огня]. – К.: Парлам. вид – во, 2002. – 320 с.

10. Боринець С.Я. Міжнародні фінанси: Підручник / С.Я. Боринець. – К.: Знання – Прес, 2008. — 311с.

11. Василик О.Д. Бюджетна система України: Підрручник / О.Д. Василик, К.В. Павлюк. – К.: Центр навч. л – ри, 2008. – 544 с.

12. Василик О.Д. Податкова система України: Навч. посіб. / О.Д. Василик. – К.: Поліграф – книга, 2008. – 478 с.

13. Василик О.Д. Теорія фінансів: Підручник / О.Д. Василик. — К.: НІОС, 2008. — 416 с.

14. Гладун О.М. Домогосподарства: функції та проблеми дослідження / О.М. Гладун // Демографія та соціальна економіка. – 2009. - № 1.

15. Горбачик А. Сприйняття економічних змін і стратегії виживання домогосподарств / А. Горбачик // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. –2008.-№ 4.

16. Гончаров А.Б.Фінансовий менеджмент: Навч. посіб. / А.Б. Гончаров. — X.: Видав. дім «ІНЖЕК», 2009. — 240 с.

17. Грицяк І.А. Право та інституції Європейського Союзу: Навч. посіб. / І.А. Грицяк. – К.І.С., 2009. — 260 с.

18. Господарський кодекс України. – К.: Київ. правда, 2003. – 194 с.

19. Данилюк М.О. Фінансовий менеджмент: Навч. посіб. / М.О. Данилюк, В.І. Савич. — К.: Центр навч. л – ри, 2008. — 204 с.

20. Дем’янишин В.Г. Складання проекту бюджету держави: прагматика, проблематика та шляхи удосконалення / В.Г. Дем’янишин // Світ фінансів. – 2009. - №4.

21. Дем’янишин В.Г. Теоретична концептуалізація бюджету держави / В.Г. Дем’янишин // Актуальні проблеми економіки. – 2008. - №9.

22. Закон України «Про об’єднання громадян» // Відомості Верховної Ради України. – 1992. - № 34.

23. Закон України «Про страхування» // Відомості Верховної Ради України. – 2002. - № 7.

24. Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про систему оподаткування» від 18 лютого 1997 р. №77 / 97 – ВР (зі змінами і доповненнями) // Податкова система. Хрестоматія: Зб. систематиз. законодавства. – К.: Бліц – Інформ, 2006. – Вип. 1. – с. 13 – 17.

25. Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 9 липня 2003 р. № 1058 – ІV ( зі змінами і доповненнями) // Податки та бухгалтерський облік. – 2003. - № 70.

26. Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності» від 23 вересня 1999 р. № 1105 – ХІІ ( зі змінами і доповненнями) // Все про бухгалтерський облік. – 2003. - № 35.

27. Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» від 2 березня 2000 р. № 2212 – ІІІ ( зі змінами і доповненнями) // Все про бухгалтерський облік. – 2001. - № 21.

28. Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням» від 18 січня 2001 р. № 2240 – ІІІ зі змінами і доповненнями) // Все про бухгалтерський облік. – 2003. - № 35.

29. Закон України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 р. № 2121 – ІІІ // Офіційний вісник України. – 2000. - № 52.

30. Закон України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» від 30 жовтня 1996 р. № 448 / 96 – ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1996. - № 51.

31. Закон України «Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)» від 15 березня 2001 р. № 2299 – ІІІ // Офіційний вісник України. – 2001. - № 16.

32. Закон України «Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб» від 20 вересня 2001 р. № 2740 – ІІІ // Офіційний вісник України. – 2001. - № 42.

33. Закон України «Про Раду національної безпеки і оборони України» від 5 березня 1998 р. № 183/98 – ВР.

34. Закон України «Про основи національної безпеки України» від 19 червня 2003 р. № 964 – IV.

35.Зятковський І.В. Фінанси суб’єктів господарювання в умовах інституціональних перетворень: Монографія / І.В. Зятковський. – Т.: Екон. думка, 2006. – 388 с.

36. Зятковський І.В. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання: Навч. посіб. – Т.: Екон. думка, 2009. – 356 с.

37. Кравчук Н.Я.Фінансова система держави: теоретична концептуалізація та проблеми структурування / Н.Я. Кравчук // Світ фінансів. — 2009. — № 3.

38. Леоненко П.М. Теорія фінансів: Навч. посіб. / П.М. Леоненко, П.І. Юхименко, А.А. Ільєнко. [За заг. ред. О.Д. Василика]. — К.: Центр навч. л-ри, 2009. — 480 с.

39. Опарін В. Фінансова система України (теоретико-методологічні аспек­ти): Монографія / В. Опарін. — К.: КНЕУ, 2009. — 240 с.

40. Федосов В. Фінансова реструктуризація в Укра­їні: проблеми і напрями: Монографія / В. Федосов, В. Опарін, С.Льовочкін. [За ред. В. Федосова]. — К.: КНЕУ, 2008. — 432 с.

41. Финансы / [ Под ред. М. Романовского]. – М.: Перспектива, 2008. – 520 с.

42. Фінанси: Підручник [За ред. С.І. Юрія, В.М. Федосова] – К.: Знання, 2008.–611 с.

43. Фінанси: курс для фінансистів: Навч. посіб. [За ред. В.І. Оспіщева]. – К.: Знання, 2008. – 567 с.

44. Федосов В. Бюджетний менеджмент: Підручник / В. Федосов, В. Опарін, Л. Сафонова та ін. [ За заг. ред. В. Федосова]. – К.: КНЕУ, 2008. – 864 с.

45. Юрій С.І. Фінанси: вишкіл студії: Навч. посіб. / [ За заг. ред. д-ра екон. наук, проф. С.І. Юрія]. – Т.: Карт – бланш, 2002. – 357 с.

46. Юрій С.І. Економічні та соціальні аспек­ти розвитку господарського комплексу України / С.І. Юрій, Р.А. Іванух, С.Л. Дусановський. — Т.: Збруч, 2006. — 468 с.

47. Юхименко П., Федосов В., Лазебник Л. Теорія фінансів: Підручник / П. Юхименко, В. Федосов, Л. Лазебник. [За ред. В.М. Федосова, С.І. Юрія,]. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 576 с.

← Предыдущая страница | Следующая страница →