Поделиться Поделиться

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ВСТУП

Написання реферату є формою закріплення студентами матеріалу, який вивчається на лекціях та лабораторно – практичних заняттях. Виконання реферату за індивідуальним завданням має мету систематизувати і закріпити знання з дисципліни «Стандартизація і управління якістю продукції рослинництва».

Студенти, що вивчають дану дисципліну, повинні знати основні положення Державної системи стандартизації України, мати уявлення щодо її органів та служб, знати класифікацію стандартів, вміти застосовувати на практиці стандарти на сільськогосподарську продукцію, методи оцінки та контролю якості продукції, володіти термінологією стандартизації.

ВИМОГИ ДО НАПИСАННЯ РЕФЕРАТУ

Реферат повинен бути виконаний грамотно, українською мовою, рукописним текстом з полями зверху і знизу по 20 мм, праворуч – 10 мм, ліворуч – 30 мм на одному боці листа. Нумерація сторінок – наскрізна, починаючи із змісту, позначається цифрою у правому верхньому куті. Реферат складається із титульної сторінки, індивідуального завдання, змісту, тексту (з таблицями, малюнками, графіками), висновків, списку використаної літератури. В тексті робляться вказівки на джерела у вигляді номера (цифри), під яким розташоване джерело в списку використаної літератури.

Об’єм реферату – 10-15 сторінок рукописного тексту.

Робота затверджується підписом студента.


ПЕРЕЛІК ТЕМ ДЛЯ НАПИСАННЯ РЕФЕРАТУ

1. Історія розвитку стандартизації.

2. Державні та міжнародні метрологічні організації.

3. Еталони. Класифікація еталонів.

4. Метрологічна служба України (її цілі, завдання, структура).

5. Державний метрологічний контроль і нагляд.

6. Роль стандартизації у розвитку народного господарства України.

7. Міжнародна стандартизація, її значення для розвитку промисловості та торговельних зв'язків між державами.

8.Європейська організація з якості.

9. Якість продукції та послуг. Системи управління якістю продукції.

10. Міжнародна система сертифікації.

11. Сертифікація в Україні. Національна система сертифікації УкрСЕПРО.

12. Людський фактор в управлінні якістю продукції.

13. Атестація виробництва та вимоги до нормативних документів на продукцію, що сертифікується.

14. Загальні правила, схеми та порядок проведення сертифікації.

15. Декрет Кабінету Міністрів України «Про стандартизацію та сертифікацію» від 10 травня 1993 р. №46-93.

16. Фізичні величини та їх одиниці.

17. Принципи та методи вимірювання.

18. Засоби вимірювальної техніки та похибки.

19. Стандартизація методів і засобів контролю якості праці та продукції в агропромисловому комплексі.

20. Управління якістю праці та продукції в сільському господарстві.

21. Економічна ефективність стандартизації.

22. Законодавство в галузі стандартизації, відповідальність за порушення законодавства про якість продукції.

23. Стандартизація плодоовочевих культур.

24. Стандартизація технічних культур.

25. Стандартизація олійних культур.

26. Базисні і обмежувальні норми якості продукції сільського господарства.

27. Значення управління якістю в умовах ринкової економіки. Петля якості.

28. Функції органів державного нагляду. Фінансування робіт щодо здійснення державного нагляду.

29. Знаки якості в Україні та за кордоном.

30. Концепція якості і поведінка менеджерів по Є. Демінгу.


Зразок титульного аркушу роботи

Міністерство аграрної політики та продовольства України

Дніпропетровський державний аграрний університет

Кафедра рослинництва

РЕФЕРАТ

на тему:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Виконав(ла) студент(ка)

групи _________________

агрономічного факультету

______________________

______________________

(прізвище, ім’я, по-батькові)

Роботу перевірив(ла)

______________________

(посада, прізвище, ініціали викладача)

Дніпропетровськ 2013

Зразок бланку індивідуального завдання

Дніпропетровський державний аграрний університет

Агрономічний факультет

Спеціальність 6.130100 – «Агрономія»

Кафедра рослинництва

Індивідуальне завдання

На написання реферату з курсу

«Стандартизація і управління якістю продукції рослинництва»

1. Видано студенту групи ___________

__________________________________________________________________

2. Тема: ___________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Термін здачі студентом роботи на кафедру: «____» _____________ 2013 р.

Завдання видав: «____» _____________ 2013 р. ______________________

Завдання прийняв «____» _____________ 2013 р. ______________________


СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1.Основи стандартизації, управління якістю та сертифікації продукції рослинництва.: Посібник/ Г.І. Подопрятов, В.І. Войцеховський, Л.М.Мацейко та ін., За ред. Г.І. Подопрятова. - Вид-во Арістей -2004.

2.Хілевич В.Г., Скалецька Л.Ф.Стандартизація сільськогосподарської продукції. Практикум. –К., 1990р.

3.Шаповал М.І. Основи стандартизації, управління якістю і сертифікації. - К.: Видавн. Укр. - Фінського інституту менеджменту, бізнесу. 2001р.

4.Хилевич B.C. Основы стандартизации в сельском хозяйстве. - К. : Высшая школа., 1989г.

5. Боженко Л.І., Гутта О.Й. Управління якістю, основи стандартизації та сертифікації продукції. Видави. «Афіша» Львів, 2001.

6.Ковальський B.C. Законодавство України про стандартизацію, метрологію і сертифікацію. Київ. Юрінком Інтер, 2003.

7. Крылова Г.Д. Основы стандартизации, сертификации, метрологии. М. «Аудит» Изд. Обьед. ЮНИТИ, 1998г.

8.Державна система стандартизації України (ДСТУ 1 .0-93-1 .5-93), К., 1993р.

9. Декрет КМ України від 8.04. 1993р. "Про державний нагляд за додержанням стандартів, норм і правил і відповідальність за їх порушенням."

10.Нормативна документація на продукцію рослинництва (ДСТУ, ГСТУ).

11.Сертифікація в Україні. Нормативні акти та інші документи. Том 1-2. Київ-1998

12.Методичні вказівки для лабораторно-практичних занять по курсу "Стандартизація та управління якістю продукції рослинництва." для студентів агрономічного факультету. Дніпропетровськ, 2001 р.

13.Комплект стандартів на продукцію рослинництва.

← Предыдущая страница | Следующая страница →