Поделиться Поделиться

Спосіб абсолютних різниць

Спосіб абсолютних різниць також базується на прийомі елімінування. Використовується у моделях мультиплікативних та змішаних типу У = а х (b - с). Правило розрахунків за допомогою даного способу полягає в тому, що величина впливу факторів розраховується шляхом множення абсолютного приросту досліджуваного фактора на базисну величину факторів, що знаходяться у моделі праворуч від нього, та на фактичну величину факторів, що знаходяться ліворуч від нього.

Розглянемо порядок аналітичних розрахунків на прикладі трьохфакторної мультиплікативної моделі: У = а х b х с.

 
  Спосіб абсолютних різниць - Инвестирование - 1

Перший етап. Для застосування способу абсолютних різниць необхідно формулу розрахунку результативного показника представити у тій послідовності, яка відповідає черговості замін, і визначити базисний рівень результативного показника:

Другий етап. Визначають абсолютні відхилення за кожним факторним показником:

 
  Спосіб абсолютних різниць - Инвестирование - 2

Третій етап. Розраховують зміну величини результативного показника за рахунок зміни кожного фактора:

 
  Спосіб абсолютних різниць - Инвестирование - 3

Четвертий етап. Для перевірки правильності розрахунків обчислюють баланс відхилень:

 
  Спосіб абсолютних різниць - Инвестирование - 4

Отже, при застосуванні способу абсолютних різниць розрахунок базується на послідовній заміні базисних значень показників на їх абсолютне відхилення, а після цього на фактичний рівень показників.

 
  Спосіб абсолютних різниць - Инвестирование - 5

Розраховуючи вплив факторів на зміну результативного показника способом абсолютних різниць можна застосувати наступну допоміжну аналітичну таблицю (див. табл. 4.4).

Розглянемо методику розрахунку впливу факторів способом абсолютних різниць в чотирьохфакторній мультиплікативній моделі валової продукції:

ВП=ЧП х Д х Т х ГВ (4.32)

 
  Спосіб абсолютних різниць - Инвестирование - 6

Вихідні дані для розрахунку наведено в табл. 4.2.

 
  Спосіб абсолютних різниць - Инвестирование - 7

В табличній формі результати проведеного факторного аналізу способом абсолютних різниць наведено нижче.

Спосіб відносних різниць.

Спосіб відносних різниць, так само, як і спосіб абсолютних, застосовується для мультиплікативних моделей та моделей змішаного типу:

У = а х (b-с).

Розглянемо методику розрахунку впливу факторів для мультиплікативних моделей типу: У = а х b х с.

Перший етап. Для застосування способу відносних різниць необхідно формулу розрахунку результативного показника представити у тій послідовності, яка відповідає черговості замін, і визначити базисний рівень результативного показника:

Уо = ао х b о х со (4.33)

Другий етап. Розраховують відносні відхилення кожного факторного показника:

 
  Спосіб абсолютних різниць - Инвестирование - 8

Третій етап. Визначають відхилення результативного показника за рахунок зміни кожного фактора таким чином:

 
  Спосіб абсолютних різниць - Инвестирование - 9

Для розрахунку впливу першого фактора необхідно базисне значення результативного показника помножити на відносний приріст першого фактора, що виражений у відсотках, і результат поділити на 100:

 
  Спосіб абсолютних різниць - Инвестирование - 10

 
  Спосіб абсолютних різниць - Инвестирование - 11

Для того, щоб розрахувати вплив другого фактора, необхідно до базисної величини результативного показника додати (відняти) зміну його за рахунок першого фактора, а потім отриману суму помножити на відносний приріст другого фактора у відсотках і результат поділити на 100:

Для визначення впливу третього фактора (і всіх наступних) виконують аналогічні процедури: до базисної величини результативного показника необхідно долати його приріст (зменшення) за рахунок першого та другого факторів і отриману суму помножити на відносний приріст третього фактора.

Четвертий етап. Перевіряють правильність проведених розрахунків - баланс відхилень:

У1- У0=∆Уа+∆Уb+∆Ус (4.38)

При застосуванні способу відносних різниць може виникнути неспівпадання загальної суми відхилень, пов'язане з відхиленнями, що з'являються при розрахунку проценту показників. Але це не може вплинути на обґрунтованість висновків для прийняття управлінських рішень.

 
  Спосіб абсолютних різниць - Инвестирование - 12

Розглянемо порядок застосування способу відносних різниць, використовуючи вихідні дані табл. 4.2.

Індексний спосіб.

Індексний спосіб ґрунтується на побудові факторних (агрегованих) індексів. Застосування агрегованих індексів означає послідовне елімінування впливу окремих факторів на сукупний показник. Перевага індексного способу полягає в тому, що він дозволяє здійснити "розкладання" за факторами не лише абсолютної зміни показника, але й відносної, що важливо при вивченні факторних динамічних моделей.

 
  Спосіб абсолютних різниць - Инвестирование - 13

Так, індекс зміни випуску продукції можна виразити як добуток індексів чисельності робітників і виробітку.

 
  Спосіб абсолютних різниць - Инвестирование - 14

За допомогою індексного спосіб можна визначити вплив факторів, використовуючи індекси структурних зрушень, фіксованого складу:

Індексний спосіб доцільно застосовувати в тому разі, якщо кожен фактор є складним (сукупним) показником. Наприклад, чисельність персоналу підприємства сукупністю чисельності окремих категорій працівників і робітників різних розрядів.