Поделиться Поделиться

Спосіб оцінки ефективності інвестицій, виходячи зі строків їх окупності

Спірок окупності інвестицій - період часу, необхідний для повернення вкладених коштів (без дисконтування). Іншими словами, строк окупності інвестицій - це період часу, за який доходи покривають витрати на реалізацію інвестиційних проектів. Цей період порівнюється з тим часом, який керівництво підприємства вважає економічно виправданим.

Критерій доцільності реалізації інвестиційного проекту визначається тим, що тривалість строку окупності інвестиційного проекту виявляється меншим порівняно з економічно виправданим строком його окупності.

Строк окупності інвестиційного проекту може бути визначений за однією з наступних формул:

Спосіб оцінки ефективності інвестицій, виходячи зі строків їх окупності - Инвестирование - 1

де Т - строк окупності Інвестиційного проекту, роки; Рч - чисті надходження (чистий прибуток) у перший рік реалізації інвестиційного проекту при рівномірному надходженні доходів за весь строк окупності, гри.; К - повна сума витрат на реалізацію інвестиційного проекту, включаючи затрати на науково - дослідницькі роботи, грн.; Рі - чисті надходження (чистий прибуток) в і-му році, гри.; Тев - економічно виправданий строк окупності інвестицій, який визначається керівництвом підприємства, грн.; А - амортизаційні відрахування на повне відновлення у розрахунку на рік реалізації інвестиційного проекту при рівномірному надходженні доходів за весь строк окупності, грн.; Аі - амортизаційні відрахування на повне відновлення в і-му році, грн.; Дч = Рч + А - чистий дохід в перший рік реалізації інвестиційного проекту при рівномірному надходженні доходів за весь строк окупності, грн.

Формула (15.1) використовується при рівномірному надходженні доходів протягом всього строку окупності інвестицій.

Формула (15.2) використовується, якщо доходи нерівномірно розподіляються за роками реалізації інвестиційного проекту протягом всього строку його окупності (Пч).

Чистий прибуток визначається за формулою:

Спосіб оцінки ефективності інвестицій, виходячи зі строків їх окупності - Инвестирование - 2

де П - прибуток у перший рік реалізації інвестиційного проекту при рівномірному надходженні доходів, грн.; Н- норма податку на прибуток.

Розглянемо умовний приклад розрахунку строку окупності інвестицій як при рівномірному, так і нерівномірному надходженні грошових доходів за весь строк реалізації інвестиційного проекту.

Підприємство збирається придбати нове обладнання, яке повинно замінити існуюче. Першочергові витрати (капітальні вкладення) на придбання і встановлення обладнання складають 10000 грн. Дохід підприємства очікується у розмірі 3000 грн. в розрахунку на рік. Керівництво підприємства вважає витрати на покупку обладнання виправданими, якщо вони окупляться протягом шести років. Прибуток протягом кожного з шести років експлуатації обладнання буде 2000 грн., амортизація - 1000 грн. Норматив податку на прибуток становить 0,3 або 30%. Необхідно визначити строк окупності обладнання. Чи вигідно, виходячи з економічно виправданого строку служби, придбати це обладнання?

Для відповіді на ці питання визначимо строк окупності інвестицій за формулою (15.1):

Спосіб оцінки ефективності інвестицій, виходячи зі строків їх окупності - Инвестирование - 3

Відповідь з розрахунку є очевидною: строк окупності інвестицій, обчислений за формулою (15.1), дорівнює 4,17 років, що набагато менше економічно виправданого строку окупності (шість років), тому придбання нового обладнання є економічно виправданим.

Даний недолік можна усунути, якщо керівництво підприємства буде розміщувати інформацію про загальну тривалість використання інвестиційного проекту.

При способі окупності не враховується фактор часу, тобто часовий аспект вартості грошей, при якому доходи та витрати, пов'язані з використанням інвестиційного проекту, порівнюються за допомогою дисконтування.

Головний недолік способу оцінки ефективності інвестиційних проектів, виходячи із строку їх окупності, полягає у суб'єктивності підходу керівників підприємств або інвесторів до визначення виправданого періоду окупності інвестиційного проекту.

← Предыдущая страница | Следующая страница →