Поделиться Поделиться

Спосіб пропорційного ділення

У факторному аналізі в адитивних моделяхкомбінованого (змішаного) типу можевикористовуватися спосіб пропорційного ділення.

 
  Спосіб пропорційного ділення - Инвестирование - 1

Алгоритм розрахунку впливу факторів на зміни результативного показника для адитивної системи типу У = а + b + с буде наступним:

Спосіб часткової участі.

Застосовується, як правило, в комбінованих моделях дляоцінки впливу факторів другого або третього порядків. Насамперед, визначається частка кожного фактора у загальнійсумі їх змін, після чого множиться на загальне відхилення результативногопоказника. Алгоритм розрахунку при цьому наступний:

 
  Спосіб пропорційного ділення - Инвестирование - 2

Для прикладу розглянемо двофакторну мультиплікативну модель залежності фонду оплати праці від середньої заробітної плати та чисельності персоналу.

ФЗ=ОП х ЧП,

де ФЗ - фонд заробітної плати; 0П - середня оплата праці працівника; ЧП -середньоспискова чисельність персоналу.

Середня заробітна плата дорівнює сумі середніх виплат за тарифними ставками (ТС), доплат (ДП) та додаткової заробітної плати (ДЗ).

Отже, факторна модель буде наступною:

ФЗ=(ТС + ДП+ДЗ) х ЧП

 
  Спосіб пропорційного ділення - Инвестирование - 3

Вихідні дані для розрахунків наведено в таблиці 4.6.

 
  Спосіб пропорційного ділення - Инвестирование - 4

За допомогою способу абсолютних різниць, розрахуємо вплив середньої заробітної плати та чисельності персоналу на зміну фонду заробітної плати за даними табл. 4.6.

Для визначення впливу кожного виду виплат на зміну фонду заробітної плати розрахуємо частку впливу кожного виду виплат на середню заробітну плату:

1) частка впливу тарифної ставки тс):

 
  Спосіб пропорційного ділення - Инвестирование - 5

2)частка впливу доплат ДП):

 
  Спосіб пропорційного ділення - Инвестирование - 6

 
  Спосіб пропорційного ділення - Инвестирование - 7

3) частка впливу додаткової зарплати ДЗ):

Визначаємо вплив кожного виду виплат на фонд заробітної плати:

 
  Спосіб пропорційного ділення - Инвестирование - 8

Проведений розрахунок показує, що збільшення фонду заробітної плати на 35,07 % викликане зростанням середньоспискової чисельності персоналу і на 64,93 % - зміною середньої заробітної плати.

Більшість розглянутих способів - спосіб ланцюгових підстановок, спосіб абсолютних і відносних різниць, спосіб часткової участі базуються на елімінуванні, тобто вивченні впливу кожного фактору незалежно від інших. Однак, в дійсності, зміна одного фактора породжує зміну всіх інших.

Прийом елімінування не відображає реальну ситуацію. При використанні названих способів дещо знижується результат впливу тих факторів, заміна (підстановка) яких проводиться раніше, за рахунок завищення результату останньої підстановки. Більш точно розрахунки у факторному аналізі можуть бути отримані, наприклад, при використанні інтегрального способу.

Інтегральний спосіб.

Цей спосіб дозволяє уникнути недоліків, властивих способу ланцюгових підстановок, і не вимагає застосування прийомів з розподілу залишку, що не розкладається, за факторами. Це пов'язано з дією логарифмічного закону перерозподілу факторних навантажень.

Інтегральний спосіб дає можливість досягнути повного розкладання відхилення результативного показника за факторами і має універсальний характер, тобто застосовується до мультиплікативних, кратних і змішаних моделей.

Процедура обчислення певного інтегралу за заданою підінтегральною функцією і заданим інтервалом Інтегрування виконується за стандартною програмою за допомогою комп'ютерних технологій. Задача зводиться до побудови підінтегральних виразів, які залежать від виду функції чи моделі факторної системи.

За відсутності універсальних комп'ютерних технологій можна застосовувати формули розрахунку впливу факторів, які є результатом виконання процесів інтегрування, а також вже сформовані робочі формули для розрахунків.

 
  Спосіб пропорційного ділення - Инвестирование - 9

Наприклад, для двофакторної мультиплікативної моделі (У=а х b ) алгоритм буде наступним:

Для прикладу використовуємо двофакторну залежність вартості валової продукції (ВП) від зміни середньорічної чисельності робітників (ЧР) та їх середньорічного виробітку (РВ):

ВП=ЧР х РВ, (4.52)

 
  Спосіб пропорційного ділення - Инвестирование - 10

Вихідна інформація наведена в таблиці 4.2. Визначимо вплив змін середньорічної чисельності:

 
  Спосіб пропорційного ділення - Инвестирование - 11

Розраховуємо вплив змін продуктивності праці (середньорічного виробітку одного робітника):

Баланс відхилень:

ВП1 ВП0 = (2845,44 - 2000,00) = +845,44 = 437,12 + 408,32 = +845,44 тис. грн. Порівняємо отримані результати впливу кожного фактора з результатами, отриманими при використанні способу абсолютних різниць:

1) вплив зміни середньорічної чисельності робітників: ∆ВПчр= ( 120 - 100) х 20 = 400 тис. гри.

2) вплив змін середньорічного виробітку одного робітника: ∆ВПрв= 120 х (23,712 - 20) = 445,44 тис. грн.

 
  Спосіб пропорційного ділення - Инвестирование - 12

Баланс відхилень:

Таким чином, більш точними є значення, отримані в результаті використання інтегрального способу факторного аналізу.

 
  Спосіб пропорційного ділення - Инвестирование - 13

Для трьохфакторної мультиплікативної моделі (У = а х b х с)алгоритм розрахунку за допомогою інтегрального способу буде наступним:

Вивчаючи сутність способів факторного аналізу, необхідно звернути увагу на переваги та недоліки окремих із них. на вимоги, які висуваються при їх застосуванні, на узагальнюючі положення, такі як збалансованість результатів розрахунку впливу окремих факторів та загальної зміни показника, що досліджується.

Розглянуті вище технічні засоби економічного аналізу забезпечують можливість досліджувати будь-які показники діяльності підприємства окремо або в комплексі. При цьому, як правило, не користуються, тільки одним із розглянутих технічних прийомів. Для досягнення кінцевої мети аналізу необхідно застосовувати комбінацію різних прийомів та способів. Механічне застосування технічного інструментарію економічного аналізу без знання основ бухгалтерського обліку, статистики, економіки підприємства, фінансів, менеджменту, може призвести до формалізації аналізу, викривлення результатів дослідження.

ТЕМА 5

← Предыдущая страница | Следующая страница →