Поделиться Поделиться

Аналіз ритмічності роботи підприємства

Поняття і значення ритмічної роботи підприємства. Прямі і непрямі показники ритмічності виробництва. Порядок розрахунку коефіцієнтів ритмічності, аритмічності, варіацій. Визначення упущених резервів збільшення випуску продукції у зв'язку з аритмічною роботою. Причини аритмічності виробництва.

Важливе значення при вивченні діяльності підприємства має аналіз ритмічності виробництва і відвантаження продукції. Ритмічність - це рівномірний випуск продукції за графіком в обсязі та асортименті, передбачених планом.

Ритмічна робота є основною умовою вчасного випуску і реалізації продукції. Неритмічність погіршує всі економічні показники: знижується якість продукції; збільшуються обсяг незавершеного виробництва і надпланові залишки готової продукції на скла* дах і, як наслідок, уповільнюється оборотність капіталу; не виконуються поставки за договорами і підприємство платить штрафи за невчасне відвантаження продукції; невчасно надходить виручка; перевитрачається фонд заробітної плати у зв'язку з тим, що на початку місяця робітникам платять за простої, а в кінці - за надурочні роботи. Усе це призводить до підвищення собівартості продукції, зменшення суми прибутку, погіршення фінансового стану підприємства.

Для оцінювання ритмічності роботи підприємства використовують прямі й непрямі показники. Прямі показники - коефіцієнт ритмічності, коефіцієнт варіації, коефіцієнт аритмічності, частка виробництва продукції за кожну декаду (добу) до місячного випуску, частка виробленої продукції за кожний місяць до квартального випуску, частка випущеної продукції за кожний квартал до річного обсягу виробництва, частка продукції, випущеної за першу декаду звітного місяця, до третьої декади попереднього місяця.

Непрямі показники - доплати за надурочні роботи, оплата простоїв з вини господарюючого суб'єкта, втрати від браку, сплата штрафів за недопоставку і невчасне відвантаження продукції, наявність наднормативних залишків незавершеного виробництва і готової продукції на складах.

Один із найпоширеніших показників - коефіцієнт ритмічності. Його величину визначають як суму фактичної частки випуску за кожний період, проте не більше від її планового рівня. У нашому прикладі (табл. 3.13) він дорівнює:

Яритк- ЗО + 33,33 + 33,34 = 96,67 %.

Коефіцієнт варіації (Кв) визначають як відношення серед-ньоквадратичного відхилення від планового завдання за період (добу, декаду, місяць, квартал) до середньодобового (середньоде-кадного, середньомісячного, середньоквартального) планового випуску продукції:

я."-=-=

^/[(30,24-32)2 +(34,3-32)2 +(36,3-32)* ]:3 =---- = 0,094,

де (Хі -х)2 - квадратичне відхилення від середньодекадного завдання;

п - число періодів;

х - плановий середньоквартальний (середньомісячний, се-редньодекадний) випуск продукції.

У нашому прикладі коефіцієнт варіації становить 0,094. Це означає, що випуск продукції за декадами відхиляється від графіка в середньому на 9,4 %.

Таблиця 3.13. Ритмічність випуску продукції за декадами

Декада

Випуск продукції за рік" тис. грн

Частка продукції, %

Виконання

плану, коефіцієнт

Частка продукції, зарахована у виконання плану з ритмічності, %

план

факт

план

факт

Перша

32 000

ЗО 240

33,3

ЗО

0,945

30.00

Друга

32 000

34 272

33,3

34

1,071

33,33

Третя

32 000

36 288

33,4

36

1,134

33,34

Усього

96 000

100 800

100,0

100

1,050

96.67

Для оцінювання ритмічності виробництва на підприємстві розраховують також ознака аритмічності як суму додатних і від'ємних відхилень у випуску продукції від плану за кожний день (тиждень, декаду). Чим аритмічніше працює підприємство, тим вищий ознака аритмічності. У нашому прикладі (табл. 3.13) він дорівнює:

^арип. = 0,055 + 0,071 + 0,134 = 0,26.

Коли відомі причини недовиконання (перевиконання) плану випуску продукції за декадами (добами), дозволяється розрахувати їхній вплив на ознака аритмічності. Для цього відносні зміни обсягу виробництва продукції з даної причини необхідно віднести до загального показника аритмічності й помножити на 100. Наприклад, за першу декаду план випуску недовиконано на 960 тис. грн, чи на З %, через невчасну поставку сировини і на 800 тис. грн, чи на 2,5 %, через несправність обладнання. Звідси частка першого фактора у зміні загального показника аритмічності становить 11,5 % (0,08 :026 o 100), а другого - 9,6 % (0,025 : 0,26 ■ 100).

Внутрішні причини аритмічності - тяжкий фінансовий стан підприємства, низький рівень організації, технології і матеріально-технічного забезпечення виробництва, а також планування і контролю, зовнішні - невчасна поставка сировини і матеріалів постачальниками, нестача енергоресурсів не з вини підприємства тощо.

У процесі аналізу необхідно підрахувати упущені можливості підприємства з випуску продукції у зв'язку з неритмічною роботою. Це різниця поміж фактичним і можливим випуском продукції, обчисленим із найбільшого середньодобового (середньодекадного) обсягу виробництва (100 800 - 36 288 o 3 = 8064 тис. грн).

Аналогічно аналізують ритмічність відвантаження і реалізації продукції.

На закінчення аналізу розробляють конкретні заходи для усунення причин неритмічної роботи.

← Предыдущая страница | Следующая страница →