Поделиться Поделиться

Обґрунтування варіанта технології виробництва

Аналітичний і графічний способи обґрунтування варіанта технології виробництва. Доведення правильності обраного рішення.

Важливим джерелом скорочення витрат і збільшення суми прибутку є вибір оптимального варіанта технології виробництва із кількох альтернативних.

Варіант А. Компанія придбаває деталі, робить зборку готових виробів, а потім продає їх. При цьому витрати за рік становлять: постійні - 400 млн грн, змінні - 170 тис. грн на одиницю продукції.

Варіант В. Компанія додатково купує обладнання, що дає змогу виконувати деякі технологічні операції у власних приміщеннях. При цьому витрати становитимуть: постійні - 925 млн грн, змінні - 100 тис. грн на одиницю продукції.

Максимально можлива виробнича потужність за двома варіантами - 10 000 виробів у рік. Ціна реалізації одного виробу - 250 тис. грн.

Як бачимо, варіант А має вищі змінні, проте нижчі постійні витрати. Більш високі постійні витрати за варіантом В включають додаткові суми амортизації нового обладнання і приміщень, а також витрати на виплату процентів за облігаціями, які було випущено для мобілізації коштів на закупівлю обладнання. Розрахуй -кового обсягу виробництва не дано. Максимальний попит обмежений виробничою потужністю 10 000 од. Через те ми можемо визначити за кожним варіантом максимальний прибуток і поріг рентабельності:

Ознака

Варіант А

Варіант В

1

3

Виробнича потужність, шт.

10 000

10 000

Ціна реалізації, тис. грн

250

250

Питомі змінні витрати, тис. грн

170

100

Маржа покриття на виріб, тис. грн

80

150

12 3

Маржа покриття на весь випуск.

млн грн 800 1500

Постійні витрати, 1 млн грн 400 925

Прибуток, млн грн 400 575

Беззбитковий обсяг 400 млн грн 925 млн грн

продажів, шт. "©ті-= 5000 -=-=7?---= 6167

..^""яш", 80 тис. грн 150 тис. грн

Варіант В забезпечує вищий прибуток. Однак при першому варіанті технології поріг рентабельності нижчий, а це означає, що при зростанні попиту прибуток буде отримано швидше. За винятком того, при малих обсягах попиту варіант А дає вищий прибуток чи менші збитки.

Коли варіант А більш дохідний при малих обсягах реалізації, а варіант В - при великих, то має бути якась точка перетину, в якій обидва варіанти мають однаковий сумарний прибуток при однаковому загальному обсязі реалізації продукції. Для знаходження й' дозволяється застосовувати графічний і аналітичний методи.

Найкращий спосіб графічного розв'язання задачі - побудова графіка залежності прибутку від обсягу реалізації за кожним варіантом (рис. 10.8).

1* При нульовій реалізації маржа покриття дорівнює 0, а компанія зазнає збитків у розмірі постійних витрат (варіант А - 400 млн грн, варіант В - 925 млн грн).

2. При обсязі реалізації 10 000 од. прибуток уже розрахований. За варіантом А він становить 400 млн грн, за варіантом В - 575 млн грн.

За допомогою графіка визначаємо поріг рентабельності (беззбитковий обсяг реалізації продукції) і максимальний прибуток за кожним варіантом. З рисунка видно, що прибуток за обома варіантами однаковий при обсязі реалізації 7500 од., і при великих обсягах варіант В стає вигіднішим, ніж варіант А.

Аналітичний спосіб розрахунку. Припустимо, що обсяг реалізації, при якому обидва варіанти дають однаковий прибуток, дорівнює х одиниць. Сума операційного брутто-прибутку - це сумарний маржинальний прибуток за вирахуванням постійних

Рис. 10.8. Обґрунтування ефективності різних варіантів технології

витрат, а сумарний маржинальний прибуток дозволяється подати як ставку маржинального прибутку на одиницю продукції, помножену на х одиниць.

Я = МЯ - А = Смп o х - А.

Звідси прибуток дорівнює:

за варіантом А - 80* - 400 000; за варіантом В - 150* - 925 000.

З урахуванням того, що при обсязі реалізації х одиниць прибуток однаковий, одержимо:

80х - 400 000 = 150х - 925 000; 70* = 525 000; х = 7500 од.

Доведення:

Ознака

Варіант А

Варіант В

Маржа покриття

(80 7500) - 600 000

(150 7500) = 1 125 000

Постійні витрати

400 000

925 000

Прибуток

200 000

200 000

Таким чином, варіант А вигідніший до 7500 од. Коли ж очікується, що попит перевищить 7500 од., то вигіднішим буде варіант В. Через те потрібно вивчити й оцінити попит на продукцію цього виду.

← Предыдущая страница | Следующая страница →