Поделиться Поделиться

НАВЧАЛЬНИЙ ТРЕНІНГ

Короткі методичні рекомендації до вивчення теми

Головні терміни: виробнича логістика, штовхаючий підхід до управління матеріальними потоками, тягнучий підхід до управління матеріальними потоками, партія виробництва.

Матеріал, котрий мають засвоїти студенти Виробнича логістика – це управління рухом матеріальних та супутніх їм фінансових та інформаційних потоків у сфері виробництва.

Метою виробничої логістики є оптимізація, перш за завжди, матеріальних потоків усередині підприємств, які створюють матеріальні блага чи надають матеріальні послуги.

У процесі вивчення курсу слід ознайомитися з порядком прийняття типових логістичних рішень у виробничій фазі:

– на стратегічному рівні – з вибором оптимальної технології виробництва;

– на тактичному рівні – з визначенням оптимальної виробничої партії;

– на операційному рівні – з оптимізацією використання технологічного часу.

Закордонними фахівцями розроблено і впроваджено у практику два принципово різних підходи до управління матеріальними потоками: штовхаючий і тягнучий.

Слід знати, що перший підхід "штовхаюча" система є системою організації виробництва, у якій предмети праці, які надходять на виробничу ділянку, безпосередньо цією ділянкою в попередній технологічній ланці не замовляються. Найбільш відомими апробованими логістичними моделями систем цього типу є MRP I, MRP II та ін.

Другий підхід до організації логістичних процесів на виробництві називається "тягнучою" системою і є системою організації виробництва, у якій деталі і напівфабрикати подаються на наступну технологічну операцію з попередньої за необхідністю. До "тягнучих" логістичних систем відносять системи KANBAN і ОРТ, "Худе виробництво".

Семінарське заняття

Питання до семінарського заняття

1. Охарактеризуйте традиційну і логістичну концепції організації виробництва.

2. Назвіть головні підходи до управління матеріальними потоками у виробничій логістиці.

3. Охарактеризуйте сучасні мікрологістичні концепції.

Тематика рефератів

1. Традиційний і логістичний підходи до управління матеріальними потоками у виробничій логістиці.

2. Логістична концепція MRP.

3. Мікрологістична система KANBAN.

4. Мікрологістична концепція "Оптимізована виробнича технологія".

5. Мікрологістична концепція "Худе виробництво".

Практичне заняття

Логістична задача "Вибір технології виробництва"

Методичні рекомендації

З логістичного погляду доцільно порівнювати прогресивніші технології, які вимагають значних капітальних витрат, проте забезпечують низькі питомі змінні витрати, та прості (примітивні) технології, які не вимагають істотних капіталовкладень, однак характеризуються високими питомими змінними витратами. Критерієм вибору оптимальної технології можуть бути мінімальні загальні витрати.

Загальні витрати для виготовлення партії складаються з двох частин:

– постійної складової на всю партію, яка охоплює постійні витрати та оплату підготовчо-прикінцевого часу;

– складової з розрахунку на 1 шт., яка охоплює оплату часу оброблення та вартість витрат матеріалу.

Математично загальні витрати на виготовлення партії N (у цій формулі 30 000) дозволяється розрахувати за формулою:

(9.1)

де – час оброблення (хв/шт.);

– підготовчо-прикінцевий час (хв/партію); St – середня годинна ставка (грн/год);

m – витрати сировини і матеріалів (кг/шт.);

с – ціна матеріалу (грн/кг);

К1 – постійні витрати на всю партію (у нашому випадку для 30 000 шт.).

Задану партію дозволяється виготовляти частинами (у нашому випадку п'ятьма). Математично загальні витрати для 5 малих партій дозволяється записати (у цій формулі N = 6000 шт.):

(9.2)

Умови задачі

Для виготовлення 30 000 шт. запчастин дозволяється використати одну з трьох технологій оброблення (наприклад, за допомогою кування, лиття, преса), вихідні параметри яких наведені у табл. 9.2.

Таблиця 9.2. Вихідні відомості варіантів технологій

Показники

Одиниця вимірювання

Варіанти технологій

1

2

3

Час оброблення,

хв/шт.

11

10

7

Підготовчо-прикінцевий час,

хв/партію

35

40

60

Середня годинна ставка, St

грн/год

3,3

2,1

1,5

Витрати сировини і матеріалів, т

кг/шт.

0,3

0,15

0,1

Ціна матеріалу, с

грн/кг

1,5

1,8

1,2

Постійні витрати (для 30 000 шт.), К1

грн.

830

2960

6940

Визначити:

1) загальні витрати на виготовлення запчастин за кожним із трьох варіантів технології, коли партія замовлення – N – 30 000 шт. Вибрати оптимальну технологію виробництва;

2) загальні витрати на виготовлення запчастин за кожним з трьох варіантів технології, коли виготовлятиметься п'ять партій, кожна з яких по 5000 шт. Вибрати оптимальну технологію виробництва.

Логістична задача "Визначення оптимальної партії виробництва"

Методичні рекомендації

Зважаючи, що під партією розуміють кількість конструктивно однотипних частин (деталей, вузлів, кінцевих виробів), що виготовляються за відповідним технологічним процесом та вимагають одноразових витрат підготовчо-прикінцевого часу, дозволяється вирізнити такі економічні варіанти:

– виготовлення однією партією вимагає лише одноразових підготовчо-прикінцевих витрат, що означає низьку виробничу собівартість одиниці продукції; проте великі капіталовкладення у запаси (замороження капіталу в матеріалах, незакінченій і готовій продукції) та складські витрати;

– виготовлення кількома партіями вимагає багаторазових підготовчо-прикінцевих витрат, що означає зростання виробничої собівартості одиниці продукції за одночасного зменшення витрат запасів і складського господарства.

Викладене обумовлює необхідність розрахунків відносно визначення оптимальної величини виробничих партій. Визначення оптимальної партії виробництва ґрунтується на пошуку мінімального рівня двох складових витрат:

1) витрат запасів виробництва (незакінченої продукції, напівфабрикатів);

2) витрат переналагоджування виробництва.

Оптимальну величину партії виробництва дозволяється розрахувати за формулою:

(9.3)

де – річне замовлення, одиниць;

– постійні витрати одноразового переналагоджування виробничої лінії;

S – вартість одиниці виробу;

– витрати утримання запасів виробництва у відсотках від вартості виробу.

Визначити оптимальну величину партії виробництва.

Вихідні дані для розрахунку:

Назва показника

Позначення показника

Розмірність

Значення

Постійні витрати одноразового переналагоджування виробничої лінії на партію

грн

1000

Змінні витрати на одиницю виробу

S

грн/шт.

100

Річне замовлення

шт.

250 000

Середньорічна норма витрат

%

10

Завдання для самостійного виконання

Виконати тестові завдання.

1. Логістична концепція організації виробництва включає таке найважливіше положення:

а) відмову від надлишкових запасів;

б) усунення внутрішньозаводських перевезень;

в) відмова від недоброзичливих постачальників.

2. Якими способами може здійснюватися управління матеріальними потоками в рамках внутрішньовиробничих систем:

а) штовхаюча;

б) тягнуча;

в) що зупиняє?

3. Що є характерною рисою об'єктів вивчення у виробничій логістиці:

а) територіальна компактність;

б) розгалуженість інфраструктури;

в) немає правильної відповіді?

4. Логістичні системи, які розглядає виробнича логістика, мають назву:

а) внутрішньовиробничих логістичних систем;

б) зовнішньовиробничих логістичних систем;

в) усі відповіді правильні.

5. Що таке виробнича логістика:

а) управління матеріальним потоком від первинного джерела сировини до кінцевого споживача;

б) управління матеріальним потоком від процесу переробки сировини до кінцевого споживача;

в) управління матеріальним потоком від первинного джерела сировини до процесу збуту?

6. На якому рівні не дозволяється розглядати внутрішньовиробничі логістичні системи:

а) макрорівні;

б) національному рівні;

в) мікрорівні?

7. Що пов'язує учасників логістичного процесу в рамках виробничої логістики:

а) внутрішньовиробничі відносини;

б) позавиробничі відносини;

в) дружні стосунки?

8. Характеристиками логістичної концепції організації виробництва є:

а) підтримка високого рівня виробничої інтеграції;

б) прагнення до підвищеної гнучкості й адаптації виробництва до кон'юнктури ринку;

в) оптимізація потокових процесів;

г) підвищення пропускної здатності виробничих потужностей;

д) допускається брак у межах встановлених норм;

е) пасивність в оптимізації внутрішньовиробничих переміщень.

9. Характеристиками логістичної концепції організації виробництва не є:

а) підтримка високого рівня виробничої інтеграції;

б) прагнення до підвищеної гнучкості й адаптації виробництва до кон'юнктури ринку;

в) оптимізація потокових процесів;

г) підвищення пропускної здатності виробничих потужностей;

д) допускається брак у межах встановлених норм;

е) пасивність в оптимізації внутрішньовиробничих переміщень.

10. Характеристиками традиційної концепції організації виробництва є:

а) підтримка високого рівня виробничої інтеграції;

б) прагнення до підвищеної гнучкості й адаптації виробництва до кон'юнктури ринку;

в) оптимізація потокових процесів;

г) підвищення пропускної здатності виробничих потужностей;

д) допускається брак у межах встановлених норм;

е) пасивність в оптимізації внутрішньовиробничих переміщень.

11. Характеристиками традиційної концепції організації виробництва не є:

а) підтримка високого рівня виробничої інтеграції;

б) прагнення до підвищеної гнучкості й адаптації виробництва до кон'юнктури ринку;

в) оптимізація потокових процесів;

г) підвищення пропускної здатності виробничих потужностей;

д) допускається брак у межах встановлених норм;

е) пасивність в оптимізації внутрішньовиробничих переміщень.

12. Переваги "штовхальних" систем:

а) важкість перебудови виробничої системи під час збоїв чи збільшення попиту;

б) можливість застосування за умови масового розповсюдження обчислювальної техніки і сучасних інформаційних технологій;

в) відсутність залежності роботи підприємства від своєчасності постачань;

г) спрощення контролю за організацією виробничого процесу, оскільки управління ними централізоване.

13. Недоліки "штовхальних" систем:

а) важкість перебудови виробничої системи під час збоїв чи збільшення попиту;

б) можливість застосування за умови масового розповсюдження обчислювальної техніки і сучасних інформаційних технологій;

в) відсутність залежності роботи підприємства від своєчасності постачань;

г) спрощення контролю за організацією виробничого процесу, оскільки управління ними централізоване.

14. Переваги "тягнучих" систем:

а) не вимагають загальної комп'ютеризації виробництва;

б) не потребують створення значних запасів матеріальних ресурсів;

в) передбачають високу дисципліну і дотримання усіх параметрів постачань;

г) вимагають підвищеної відповідальності персоналу всіх рівнів, особливо виконавців;

д) спрощення контролю за організацією виробничого процесу, оскільки управління ними централізоване.

15. Недоліки "тягнучих" систем:

а) не вимагають загальної комп'ютеризації виробництва;

б) не потребують створення значних запасів матеріальних ресурсів;

в) передбачають високу дисципліну і дотримання всіх параметрів постачань;

г) вимагають підвищеної відповідальності персоналу всіх рівнів, особливо виконавців;

д) спрощення контролю за організацією виробничого процесу, оскільки управління ними централізоване.

16. Сутність завдання "Зробити чи купити" полягає в обґрунтованому вирішенні питання про:

а) самостійне виробництво предметів праці чи закупівлі їх із зовнішніх джерел;

б) ступінь використання у виробничому процесі власних засобів праці;

в) вибір постачальника;

г) правильні відповіді "а" і "б".

17. Рішення на користь закупівель і проти власного виробництва може бути прийняте, коли:

а) потреба у комплектуючих виробах стабільна і достатньо велика;

б) необхідно зберігати комерційну таємницю у сфері технології та виробництва;

в) наявна велика гнучкість у виборі можливих джерел постачань і виробів-замінників;

г) наявні необхідні для виробництва потужності, адміністративний і технічний досвід.

Вписати пропущені слова, закінчити речення.

1. Метою виробничої логістики є ___________________________________

та супутніх їм _______________________________ та ___________________ потоків всередині ________________________, які створюють __________________ вартість.

2. Типовими логістичними рішеннями у виробничій фазі є:

– на стратегічному рівні – ________________________________________;

– на тактичному рівні – __________________________________________;

– на операційному рівні – ________________________________________.

3. Якісна гнучкість виробничих систем забезпечується за рахунок

наявності _____________________________________________________ персоналу і

______________________ виробництва.

4. "Штовхаюча" система є системою організації ______________________,

у якій предмети _____________________, які надходять на ______________________

________________, безпосередньо цією _________________________ у попередній

технологічній _________________________ замовляються.

5. Доповнити таблицю.

Таблиця 9.3. Порівняльна характеристика традиційної та логістичної концепцій організації виробництва*109

*109: {Пономарьова Ю.В. Логістика: Навч. посіб. – К.: ЦНЛ, 2003. – 189 с.}

Характеристики традиційної концепції організації виробництва

Характеристики логістичної концепції організації виробництва

1. Виробнича інтеграція розглядається як другорядне питання

?

2. Прагнення до максимальної продуктивності

?

3. ?

Оптимізація потокових процесів

4. Підтримка будь-якими засобами високого коефіцієнта використання виробничих потужностей

?

5. ?

Запаси у вигляді потужностей для досягнення високої гнучкості та мінімізації технологічних циклів. Відмовлення від надлишкових матеріальних і товарних запасів

Характеристики традиційної концепції організації виробництва

Характеристики логістичної концепції організації виробництва

6. Доповнити зображення (рис. 9.4).

7. До недоліків "штовхальних" систем відносять:

1) _______________________________________________;

2) _______________________________________________;

3) _______________________________________________;

4) _______________________________________________;

8. Переваги "штовхальних" систем:

1) _______________________________________________;

2) _______________________________________________.

9. Переваги "тягнучих" (витягуючих) систем:

1) _______________________________________________;

2) _______________________________________________.

10. Недоліки "тягнучих" (витягуючих) систем:

1) _______________________________________________;

2) _______________________________________________.

11. До "тягнучих" логістичних систем відносять _______________________.

12. За змістом концепція MRP є протилежною концепції ________________

________________________________________________________________________.

Рис. 9.4. Блок-схема системи MRP І

13. Переваги MRP І: _______________________________________________

14. MRP II – це ______________________________________ системи, у яких

об'єднані ____________________________________ і __________________________.

15. Перевагами систем МЕР II перед системами МЕР І є:

________________________________________________________________________.

16. Мікрологістична система KANBAN, вперше застосована корпорацією

________________________ у _________________ році на заводі "______________".

17. Головний принцип ОРТ – виявлення у ____________________________

вузького ______________________ чи критичних ____________________________.

18. Логістична концепція "Худе виробництво" є розвитком концепції _____

____________________________________________ і містить елементи таких систем,

як _____________________ і _______________________________________________.

19. Головні цілі концепції "Худе виробництво" у плані логістики:

________________________________________________________________________.

Підібрати відповідні терміни (позначені літерами) до кожного з наведених нижче положень (позначених цифрами).

A. Виробнича логістика.

Б. "Штовхальна" внутрішньовиробнича логістична система.

B. "Тягнуча" внутрішньовиробнича логістична система.

Г. Картка відбору.

Д. Картка виробничого замовлення.

1. Система планування, організації та здійснення внутрішньозаводських вантажопотоків сировини, матеріалів, комплектуючих виробів, напівфабрикатів, готових виробів і продукції, яка включає внутрішньозаводський транспорт, тару багаторазового використання, технічні засоби механізації й автоматизації перевантажувальних, транспортних і складських робіт в основному технологічному процесі виробництва, управління цими вантажопотоками, їх інженерно-технічне, інформаційне, юридичне, науково-методичне, фінансове забезпечення.

2. Система організації виробництва, у якій предмети праці, які надходять на виробничу ділянку, безпосередньо цією ділянкою в попередній технологічній ланці не замовляються.

3. Система організації виробництва, у якій деталі і напівфабрикати подаються на наступну технологічну операцію з попередньої за необхідністю.

4. Документ, в якому зазначається кількість деталей (компонентів, напівфабрикатів), якому потрібно взяти на попередній ділянці обробки (складання).

5. Документ, в якому зазначається кількість деталей, якому потрібно виготовити (скласти) на попередній виробничій ділянці.

Знайти правильні твердження.

1. Логістична концепція "Худе виробництво" (lean production, LP) є розвитком концепції "Точно у термін" і містить такі елементи, як система KANBAN і "Планування потреб/ресурсів".

2. Найбільш відомими апробованими логістичними моделями систем штовхаючого типу є MRP I, MRP II.

3. Концепція "Худе виробництво" отримала свою назву, через те що потребує значно менше ресурсів, ніж масове виробництво.

4. Метою виробничої логістики є оптимізація матеріальних потоків усередині підприємств, які створюють матеріальні блага чи надають матеріальні послуги.

5. На макрорівні внутрішньовиробнича логістика виступає центром управління, планування, координації та контролю всіх основних потоків, наявних на промисловому підприємстві: матеріальних, інформаційних та ін.

6. Коли попит перевищує пропозицію, то впевненість у через те, що будь-яка партія виготовленої продукції буде реалізована, обумовлює функціонування витратного виробництва.

7. Логістична концепція організації виробництва передбачає оптимізацію потокових процесів.

8. Традиційна концепція організації виробництва передбачає усунення нераціональних внутрішньовиробничих переміщень.

9. Логістична концепція організації виробництва допускає брак у межах встановлених норм.

10. Логістична концепція організації виробництва передбачає пасивність в оптимізації внутрішньовиробничих переміщень.

Питання для самоконтролю

1. Дайте визначення виробничої логістики. Сформулюйте її мету.

2. Назвіть роль та завдання виробничих логістичних систем на макро- і мікрорівні?

3. Дайте порівняльну характеристику традиційної та логістичної концепції організації виробництва.

4. Розкрийте сутність "штовхальної" (виштовхуючої) і "тягнучої" (витягуючої) систем. У через що полягає їх принципова відмінність? Яка з них найбільш придатна для застосування на українських підприємствах?

5. Охарактеризуйте головні мікрологістичні системи "штовхального" типу: MRPI, MRPII.

6. Назвіть принципи роботи систем "тягнучого" типу: KANBAN і ОРТ.

7. Перелічіть переваги і недоліки "штовхальної" (виштовхуючої) та "тягнучої" (витягуючої) систем.

8. Назвіть відмінності мікрологістичних концепцій MRP І, MRP II.

9. Назвіть найчастіше використовувані мікрологістичні концепції на підприємствах України.

10. У через що полягає сутність мікрологістичної концепції "Худе виробництво"?

11. Які фактори впливають на вибір підприємствами мікрологістичної концепції?

Кросворд

По горизонталі: 3. Дія, що приносить користь споживачу. 8. Перелік назв окремих видів продукції. 10. Кошти, запаси, можливості, джерела будь-чого. 11. Вагони, призначені для перевезення великовагових і великогабаритних вантажів. 14. Частково впорядкована множина різних посередників, які здійснюють доведення матеріального потоку від конкретного виробника до його споживачів. 15. Різниця поміж доходами і витратами. 17. Ключова комплексна активність, пов'язана з переміщенням матеріальних ресурсів, незавершеного виробництва чи готової продукції певним транспортним засобом. 19. Спосіб продажу та закупівлі товарів, розміщення замовлень на підрядні роботи тощо. 21. Виражена у грошах цінність будь-чого чи величина витрат на будь-що. 24. Сукупність майнових прав та обов'язків певної особи. 27. Чинник виробництва, котрий використовується в обігу з метою отримання прибутку. 29. Процес, в якому взаємодіють робоча сила, засоби і предмети праці з метою створення продукції, виконання певних робіт чи надання послуг. 32. Різниця поміж ціною продажу товару чи послугами і витратами виробництва. 34. Позика на певний строк грошей чи товарів з умовою повернення. 35. Кількість об'єктів потоку, які проходять через пункти за одиницю часу. 36. Кількість грошей, якому покупець сплачує продавцю за товар чи послугу. 37. Продаж вироблених чи перепродуваних товарів і послуг з одержанням грошового виторгу. 48. Одна з концепцій організації виробничої гнучкості. 49. Функціональна сфера логістики, метою якої є оптимізація потоків всередині підприємства в процесі створення додаткової вартості. 50. Синонімічна назва внутрішньовиробничої логістики. 51. Вид гнучкості. 52. Назва заводу, на якому вперше було застосовано концепцію KANBAN. 53. Вид карток, що застосовуються в мікрологістичній концепції KANBAN. 54. Характеристика виробничих систем, за умови досягнення якої виникає запас виробничої потужності. 55. Вид планування, що є завданням виробничої логістики. 56. Вид довгострокового планування, що входить у коло завдань виробничої логістики.

По вертикалі: 1. Співвідношення показників результатів і витрат. 2. Процес доцільної діяльності людини. 4. Діяльність, спрямована на одержання прибутку. 5. Будинок, призначений для приймання і збереження різних матеріальних цінностей і підготовки їх до споживання. 6. Визначення порядку оплати й обліку транспортних послуг при постачанні закупленої продукції споживачеві. 7. Юридичний документ, що регламентує міжгосподарські взаємини поміж підприємством-постачальником і підприємством-споживачем у сфері постачання продукції. 9. Цілісна система економічних відносин і зв'язків поміж покупцями і продавцями, що будуються на основі ринкових цін. 12. Підсистема підприємства, яка забезпечує вибуття матеріального потоку з логістичної системи. 13. Забезпечення виконання зобов'язань. 16. Передбачення майбутнього стану зовнішнього і внутрішнього середовища фірми. 18. Об'єкт купівлі-продажу, ринкових відносин поміж продавцем і покупцем. 20. Відокремлення і створення підприємств і галузей для випуску однорідної продукції. 21. Затрати на обслуговування процесу обігу товарів. 22. Грошове вираження загальної суми витрат підприємства на виробництво та реалізацію продукції. 23. Різні речові елементи, які використовують як предмети праці. 25. Пропозиція продажу, якому продавець надсилає потенційним покупцям своєї продукції. 26. Сума грошей, одержаних від продажу товару чи наданих послуг, за певний період часу. 28. Завжди, чим володіє підприємство і що йому належить. 30. Сукупність властивостей продукції, які визначають ступінь придатності її для використання за призначенням. 31. Кошти, витрачені фірмами в процесі господарської діяльності. 33. Комплекс послуг, які надаються в процесі замовлення, купівлі, постачання і подальшого обслуговування продукції. 38. Системи організації виробництва, у яких деталі і напівфабрикати подаються на наступну технологічну операцію з попередньої за необхідністю. 39. Системи організації виробництва, у яких деталі і напівфабрикати виштовхуються на наступну технологічну ланку за наказом центральної системи виробництва. 40. Скорочена назва однієї з мікрологістичних концепцій тягнучого типу. 41. Вид гнучкості. 42. Назва міста, де вперше було застосовано мікрологістичну концепцію KANBAN. 43. Одна з концепцій організації виробництва. 44. Мікрологістична концепція тягнучого типу. 45. Скорочена назва мікрологістичної концепції "Планування потреб/ресурсів". 46. Інша назва тягнучих систем. 47. Країна, де найширшого застосування набула мікрологістична концепція KANBAN. 57. Скорочена назва мікрологістичної концепції "Планування потреб/ресурсів".

← Предыдущая страница | Следующая страница →