Поделиться Поделиться

Аналіз чутливості показників ефективності інвестиційних проектів

Важливим моментом при оцінюванні ефективності інвестиційних проектів є аналіз чутливості розглядуваних критеріїв на зміну найсуттєвіших факторів: рівня процентних ставок, темпів інфляції, розрахункового терміну життєвого циклу проекту, періодичності отримання доходів і т. ін. Це дасть змогу визначити найбільш ризикові параметри проекту, що має значення при обґрунтуванні інвестиційного рішення. Розглянемо методику оцінювання чутливості на такому прикладі:

Рік

1

2

3

4

5

Грошовий потік

-400

-400

500

400

300

При альтернативній ставці дохідності 10 % чистий приведений ефект, індекс рентабельності та дюрація за цим проектом становитимуть:

Мру _ -400 | -400 500 | 400 300

Ц+0,1)1 (1+0.1)2 (1+ОД)3 (1+ОД)4 (1+ОД)6 =(-363,6)+(-330,6)+375,7+273,2+186,3=141 млн грн; 83512 = " 694,2 ^

- 375,7 3 + 273,2 4+186,3 5 0 п"

/>=-835^2-=3,77рокУ.

Уявимо, що ситуація дещо змінилася, оскільки підрядник за свої послуги вимагає передоплату, тобто від'ємний грошовий потік буде не в кінці, а на початку кожного року. Тоді рівень наведених вище показників зміниться таким чином:

дгрру -400 , -400 ( 500 400 300

(1+0,1)° (1+0Д)1 (1+0Д)* (1+ОД)4 (1+0Д)5 = 71,6млн грн;

PJ-ffbJ-1,09; 763,6

n 375,7.3+273,2 4 + 186,3-5 0 " D=--83Ь-=3,77року.

А тепер визначимо рівень цих показників, коли ми будемо отримувати дохід не одного разу, а двічі на рік:

лтг= -400 -400 250 , 250 200

(1 + 0,1)° (1 + 0,1)' (1+0,05)6 (1+0,1)в (1+О.05)7

200 150 150 ое о

+----+---+- lft = 85,2 млн грн;

d+0,05)8 (1+0.05)9 (1+0,05)10

F1 763,6 1,Xl'

п 382,5-3+277,5-4+188,8-5 0 "

*--848^-=3,77року.

Із наведених даних видно, що інвестування капіталу в проект на умовах передоплати знизить ефективність проекту, проте більш часте нарахування доходу дещо компенсує такі втрати й забезпечить більш високий рівень рентабельності інвестиційних витрат порівняно з попереднім варіантом.

Тепер визначимо чутливість показників ефективності проекту до зміни альтернативної ставки дохідності, яка за даними прогнозного аналізу зростатиме в середньому на 1 % у рік.

NPV- -400 -400 500 400

(1 + 0,11)° (1+0Д2)1 (1+ОДЗ)3 (1 + 0Д4)4

+--?00 " = -24,6млнгрн;

(1+0Д5)6 F

PjJJbl^Q 97-ГЛ 757Д

n 346,5-3+236,8-4 + 149,2-5 e "0

D*--= 3,73року.

Згідно, з урахуванням зміни ринкової норми дохідності даний проект буде невигідним для підприємства.

Аналогічно оцінюють чутливість показників ефективності інвестиційних проектів до змін інших факторів.

Аналіз ефективності фінансових вкладень

Ретроспективне оцінювання фінансових інвестицій. Оцінювання поточної вартості, дохідності облігацій і акцій.

Фінансове інвестування - це активна форма ефективного використання тимчасово вільних коштів підприємства. Воно може здійснюватися в різноманітних формах.

1. Вкладення капіталу в дохідні фондові інструменти (акції, облігації та інші цінні папери, що вільно обертаються на грошовому ринку).

2. Вкладення капіталу в дохідні види грошових інструментів, наприклад у депозитні сертифікати.

3. Вкладення капіталу в статутні фонди спільних підприємств з метою не лише одержання прибутку, а й розширення сфери фінансового впливу на інші суб'єкти господарювання, а також одержання вигідніших джерел сировини чи ринків збуту.

У процесі аналізу вивчають обсяг і структуру інвестування у фінансові активи, визначають темпи його зростання, а також дохідність фінансових вкладів у цілому та окремих фінансових інструментів.

Ретроспективне оцінюваний ефективності фінансових вкладень проводять зіставленням суми одержаного доходу від фінансових інвестицій із середньою сумою активів цього виду. Середній рівень дохідності вкладеного капіталу (ДВК) може змінитися за рахунок:

o структури цінних паперів, що мають різний рівень дохідності {ПВі);

o рівня дохідності цінних паперів кожного виду, які придбало підприємство (ДВКі):

ДВК^^ПВгДВК,).

Дані табл. 11.7 показують, що дохідність фінансових вклі день за звітний рік підвищилася на 1,4 п., у через те числі за рах; нок зміни:

o структури фінансових вкладень

ДДВЛГ = £(дЯВ, . ДВКк) = [(+10) ■ 15+(-10) o 10] : 100=+0,бп.

o рівня дохідності окремих видів інвестицій

ЛДВК^{ПВН o АДВКі) = (90 o 1+10 o 0): 100 = +0,9п.

Таблиця 11.7. Аналіз ефективності використання довгострокови фінансових вкладень

Ознака

Минулий рік

Звітний рік

Зміна

Сума довгострокових фінансових вкладень, тис. грн

2500

3000

+500

У через те числі:

в акції

2000

2700

+700

в облігації

500

300

-200

Частка, %:

акцій

80,0

90

+10

облігацій

20,0

10

-10

Дохід, тис. грн:

від акцій

300

432

+132

від облігацій

50

ЗО

-20

Дохідність довгострокових фінансових інвестицій, %

14

15,4

+1,4

У через те числі:

акцій

15

16

+1

облігацій

10

10

-

Дохідність цінних паперів необхідно порівнювати також з так званим альтернативним (гарантованим) доходом, за котрий приймають ставку рефінансування, чи процент, одержуваний за державними облігаціями чи казначейськими зобов'язаннями.

Оцінювання і прогнозування економічної ефективності окремих фінансових інструментів дозволяється проводити за допомогою як абсолютних, так і відносних показників. У першому разі визначають поточну ринкову ціну фінансового інструменту, за якою його дозволяється придбати, і внутрішню його вартість на підставі суб'єктивної оцінки кожного інвестора. У другому разі розраховують його відносну дохідність.

Різниця поміж ціною і вартістю фінансового активу полягає в через те, що ціна - це об'єктивний декларований ознака, а внутрішня вартість - розрахунковий ознака, результат особистого суб'єктивного підходу інвестора.

Поточна внутрішня вартість будь-якого цінного папера в загальному вигляді дозволяється розрахувати за формулою

роціт-у( СГ*

п=1Ц1+гі) у

де РУфі - реальна поточна вартість фінансового інструменту;

С¥п - очікуваний зворотний грошовий потік в п-му періоді;

й - очікувана чи потрібна норма дохідності за фінансовим інструментом;

п - число періодів одержання доходів.

Підставляючи в цю формулу значення передбачуваних грошових надходжень, дохідності і тривалості періоду прогнозування, дозволяється розрахувати поточну вартість будь-якого фінансового інструменту.

Коли фактична сума інвестиційних витрат (ринкова вартість) за фінансовим інструментом буде перевищувати його поточну вартість, то інвестору немає сенсу придбавати його на ринку, оскільки він одержить прибуток, менший від очікуваного. Навпаки, держателю цього цінного папера вигідно продати його в цих умовах.

Як видно з наведеної вище формули, поточна вартість фінансового інструменту залежить від трьох основних факторів: очікуваних грошових надходжень, тривалості прогнозованого періоду одержання доходів і потрібної норми прибутку. Горизонт прогнозування залежить від виду цінних паперів. Для облігацій і привілейованих акцій він звичайно обмежений, а для звичайних акцій дорівнює нескінченності.

Потрібна норма прибутку, якому інвестор закладає в алгоритм розрахунку як дисконт, відображає, як правило, дохідність доступних цьому інвестору альтернативних варіантів вкладення капіталу. Це може бути розмір процентної ставки за банківськими депозитами, рівень процента за урядовими облігаціями, середньозважена ціна інвестиційних ресурсів, бажана норма дохідності й т. ін.

Аналіз дохідності облігацій. Облігація належить до класу цінних паперів, що підтверджує обов'язок емітента відшкодувати номінальну вартість її держателю в передбачений термін з виплатою фіксованого процентного доходу. За формами виплати доходів вони поділяються на процентні і дисконтні.

За процентними облігаціями умови емісії передбачають періодичну виплату процентів згідно до встановленої на них ку* понної ставки. Розрізняють облігації з фіксованою і плаваючою ставкою процента, що змінюється залежно від рівня інфляції чи ставки процента за кредит. Проценти за ними можуть виплачувати рівномірно чи в кінці погашення їх.

За дисконтними облігаціями в умовах емісії виплату процентного доходу не передбачено. Дохід держателя облігації утворюється як різниця поміж номінальною вартістю облігації і ціною її придбання, якому встановлюють на дисконтній основі. Така облігація генерує грошовий потік тільки один раз у момент її погашення.

Особливості формування зворотного грошового потоку за окремими видами цінних паперів зумовлюють різноманітність моделей визначення їхньої поточної вартості.

Базисна модель оцінювання поточної вартості облігацій з періодичною виплатою процентів така:

році. -у( срп *****

063 ЙІ(і+"0"іV**)' o |

де РОЦІобл - поточна вартість облігацій з періодичною виплатою процентів;

СР" - сума одержаного процента у кожному періоді (добуток номіналу облігації на оголошену ставку процента (#обл * ^)o

г/обл - номінал облігації, що погашається в кінці терміну її обертання (г);

н - річна купонна ставка процента.

Наприклад

Потрібно визначити поточну вартість трилітньої облігації, номінал якої 1000 грн і з купонною ставкою 8 % річних, якому виплачують один раз у рік, коли норма дисконту (ринкова ставка) дорівнює 12 % річних.

от/ 80 80 80 1000

році<** = і. " + з-о +-г+-я =904 грн.

(1 + 0,12) (1 + 0.12)2 (1 + 0,12)8 (1 + 0,12)3

Таким чином, норму дохідності 12 % буде забезпечено під час купівлі облігації за ціною, що приблизно дорівнює 900 грн.

Коли строк дії облігації два роки, то її поточна вартість за всіх інших умов буде становити:

80 80 1000

РОЦІобл =7-г+---т+--= 932,4 грн.

(1 + 0,12) (1+0Д2)2 (1+0,12)*

Коли термін погашення один рік, то її поточна вартість становитиме:

РОЦІобл =7-^- . 1000 а 964,2 грн. (1 + 0,12) (1 + 0,12)

Таким чином, у міру скорочення терміну до погашення її поточна вартість за інших однакових умов буде зростати, поступово наближаючись до номіналу.

Коли ринкова норма дохідності дорівнює 6 %, то поточна вартість трилітньої облігації буде дорівнювати:

80 80 80 1000

РОЦІ<Ап ~ ~,-- +-5- +-з- +-т = 1063 ГрН.

(1 + 0,06) (1 + 0,06)* (1+0.06)3 (1+0.06)3

Зі скороченням терміну до погашення ЇЇ поточна вартість також буде спадати:

30 80 1000 "лл"

РОЦІовл =--г +-г+-9--1037 грн.

(1+0,06) (1+0.06)2 (і + 0,06)2

80 1000

РОЦІобл -г+-;-^-г*1018 грн.

(1 + 0,06) (1 + 0,06)

Звідси видно, що поточна вартість облігації залежить від величини ринкової процентної ставки і терміну до погашення. Коли і > п, то поточна вартість облігації буде менша від номіналу, тобто облігацію будуть продавати з дисконтом. Коли д, < Л, то поточна вартість облігації буде більша від номіналу, тобто облігація продається з премією. Коли й то поточна вартість облігації дорівнює ЇЇ номіналу.

Із цього випливає, що коли дохідність облігації не змінюється протягом терміну її обороту, то зі зменшенням терміну до погашення величина дисконту чи премії буде падати. Причому дані зміни суттєвіші з наближенням терміну погашення (рис. 11.3).

деСіг* - сума річного купонного доходу за облігацією; Р - ціна погашення; Р - ціна покупки; л - число років до погашення.

Дохідність до погашення у цій ситуації вища від поточної дохідності, оскільки така облігація придбана за ціною, нижчою від її номіналу.

Модель оцінювання поточної вартості купонних облігацій з виплатою всієї суми процентів при її погашенні:

(1+гі)п 1,12е р

де N o Н o п - сума процентів за облігацією, якому виплачують у кінці терміну її обороту.

Модель оцінювання поточної вартості облігацій, які реалізують в дисконтом без виплати процентів:

Ри ^обл _юоо 7117тт" РУо6л О^аТ ЇД^ = 711'7грн-

Модель дохідності дисконтних облігацій:

o за ефективною ставкою процента:

УГМ = ^-1;

o за ставкою простих процентів:

де N - номінал облігації (ціна погашення); Р - ціна покупки облігації; Т - кількість календарних днів у році; і - число днів до погашення облігації.

Припустимо, потрібно визначити рівень дохідності облігацій на погашення, коли ціна покупки 850 грн, ціна викупу (номінал) --1000 грн, строк обертання облігації - 90 днів:

Рис. 11.3. Зміна курсу облігації за час її обертання

Дохід за купонними облігаціями складається, по-перше, з періодичних виплат процентів (купонів), по-друге, з курсової різниці поміж ринковою і номінальною ціною облігації. Через те для характеристики дохідності купонних облігацій використовують кілька показників:

а) купонну дохідність, ставку якої оголошують при випуску облігацій;

б) поточну дохідність, що становить відношення процентного доходу до ціни купівлі облігації:

Р 940

де ЛГойл - номінал облігації; к - купонна ставка процента; Р - ціна купівлі облігації;

в) дохідність на погашення:

Гтм - СҐ+У>-РОЦІ-п _80+(1000-940):3

¥™--(*+і>):2---(1000+940):2--10,3 '

o за ефективною ставкою процента:

YTM = 0^Ю00:850-1 = 91,5 %;

o за ставкою простих процентів:

тгт" 1000-850 360 "лаа/ Y™= 850 ІЮ =70'6%'

Аналіз дохідності акцій. Акції є цінним папером, що засвідчує участь її власника у формуванні статутного капіталу акціонерного товариства і дає право на одержання відповідної частки його прибутку у формі дивіденду і накопиченого капіталу. Для оцінювання їхньої поточної вартості й дохідності необхідно враховувати тип акції (привілейовані чи прості), визначений чи не-визначений термін її обертання, вид дивідендних виплат (зі стабільним, що постійно зростав чи коливався, рівнем дивідендів).

Модель оцінювання поточної вартості привілейованих і простих акцій зі стабільним (фіксованим) рівнем дивідендів визначають відношенням суми річного дивіденду до ринкової норми дохідності:

р__ ft 200 1 QOQ

році="3-==1333грн-

Поточну вартість акцій з рівномірно і постійно зростаючим рівнем дивідендів визначають так (модель Гардона):

г акц~ d-h 9

JifiD1 - сума останнього виплаченого дивіденду;

А - темпи приросту дивідендів у формі десяткового дробу.

Наприклад

Остання сума виплаченого дивіденду за акцією становить 150 грн. Щорічний приріст дивідендів становить 5 %. Очікувана річна норма дохідності - 15 %. За таких умов ринкова вартість акції становить:

_ 150 (1+0,05) ЯКакч " 0,15-0,05 = 1576 грн'

Для оцінювання поточної вартості акції при її викорис-танні протягом невизначеного періоду часу зазвичай використовують таку модель:

році пі

^'акц - £^ІЛ ,ч( "

де ркщщ-поточна вартість акції, що використовується протягом невизначеного періоду часу;

2>і - передбачувана для одержання сума дивідендів у і-му періоді;

і - альтернативна норма дохідності;

і - число періодів, що ввійшли до розрахунку.

Поточну вартість акцій з рівнем дивідендів, що коливається, визначають так:

роціsub>Пкц==-^-+-5з-+...+-^_,

(1+с0 (1+а*)2 (1+сОл

де £ї - І)п - сума дивідендів, прогнозована для одержання в л-му періоді.

Для визначення поточної вартості акцій, що використовуються протягом визначеного терміну, застосовують таку модель:

році У Д" , КВ л"і(і + г)П (1+г)'

де КВ - курсова вартість акції в кінці періоду ЇЇ реалізації; п - число періодів використання акції.

Наприклад

Номінальна вартість акції - 1000 грн, рівень дивідендів - 20 %, очікувана курсова вартість акції в кінці періоду її реалізації -1100 грн, ринкова норма дохідності - 15 %, період використання акції - 3 роки, періодичність виплати дивідендів - один раз у рік.

ш. 1000-0,2 1000 0,2 , 1000 0,2 , црр

РОЦІяки. =-+-£-+-о-+-=- = 1178 грн.

1,15 1,15а 1,15" 1.153

Дохід від акцій складається із суми одержаних дивідендів і доходу від приросту їхньої вартості. Поточну дохідність визначають відношенням суми дивідендів за акцією за останній рік до курсової вартості акції:

Упот =-£-100%.

Курсову вартість акції розраховують, порівнюючи з банківською депозитною ставкою (г^):

РОЦІsub>в=-100%.

Кінцева дохідність акції (У) - це відношення суми сукупного доходу до її першопочаткової вартості:

Ді + (А-РОЦІ) РОЦІ Л-РОЦІ ., РОЦІ РОЦІ РОЦІ

де 1>і - дохід у формі одержаних дивідендів;

Р - ринкова ціна акції на поточний момент, за якою її може бути реалізовано;

РОЦІ - ціна купівлі акції;

Уй - дивідендна дохідність акції;

Ус - капіталізована дохідність акції.

Припустимо, що підприємство придбало два роки через те пакет акцій за ціною 10 тис. грн за кожну. Поточна ринкова ціна акції становить 15 тис. грн, а сума одержаних дивідендів на одну акцію за даний період - 3 тис. грн. Обчислимо її дохідність:

3 + (15-10) з 15-10

У"-^- їо*1 10-100яЗР+50 = 80 %.

Використовуючи наведені моделі, дозволяється порівняти вигідність інвестицій у різноманітні фінансові інструменти і вибрати найоп-тимальніший варіант інвестиційних проектів.

При цьому слід враховувати, що дохідність вкладень, виражена в різних валютах, не зіставна. Наприклад, коли процентна ставка у гривнях вища, ніж процентна ставка в інвалюті, то не дозволяється зробити висновок про невигідність вкладення грошей у гривневий депозит. Припустимо, що акцію було куплено за 1500 грн, а через рік продано за 1750 гри. її річна дохідність становитиме:

Коли акцію було куплено при курсі долара 6 грн, а продано при курсі долара 5 грн, то ціна покупки в доларах - 250 дол., а ціна продажів - 350 дол. Дохідність в інвалюті дорівнює:

у..™,"".40%. .

Дохідність у гривнях і дохідність в інвалюті пов'язані таким співвідношенням:

Уг =^(1 + У.)-1=|(1 + 0,40)-1=0,166 (16,6 %);

А і О

У.=^-(1 + Уг)-1 = |(1 + 0,167)-1 = 0,40 (40%),

де Уг - дохідність у гривнях; Ув - дохідність у валюті;

#2, #і - курс валюти при продажу і при купівлі згідно.

Таким чином, знаючи курси валют І дохідність фінансового активу в одній з валют, дозволяється визначити його дохідність в іншій валюті.

Рівень дохідності інвестицій у конкретні цінні папери залежить від таких факторів:

o від зміни рівня процентних ставок на грошовому ринку позичкових капіталів і курсу валют;

o від ліквідності цінних паперів, що визначається часом, необхідним для конвертації фінансових інвестицій у готівкові гроші;

o від рівня оподаткування прибутку і приросту капіталу для різних видів цінних паперів;

o від розміру трансакційиих витрат, пов'язаних з процедурою купівлі-продажу цінних паперів;

o від частоти і часу надходження процентних доходів;

o від рівня інфляції, попиту і пропозиції та інших факторів.

← Предыдущая страница | Следующая страница →