Публикации: Экономика

Типы собственности и их институциональная характеристика.

В самом широком смысле словасобственность -исторически обусловленная форма присвоения людьми материальных благ. При более тщательном анализе ее содержания на первый план выходят ее экономический и юридический аспекты. Они тесно взаимосвязаны и взаимообусловлены. Собственность как экономическая категория отражает объективно складывающиеся отношения между людьми по поводу присвоения ими в ходе хозяйственной деятельности средств производства, а также полученных с их помощью товаров, услуг и доходов... [читать дальше]

Понятие точковых и реляционных контрактов.

Понятие точковых и реляционных контрактов. Spot market contracts - точковые контракты. Эти рыночные контракты можно представить следующим образом: участники сделки встретились, обменялись, разошлись. Характеризуются своей минимальной защищенностью, минимальной прописанностью. Они либо используют стандартную форму контрактных обязательств, либо опираются на существующее законодательство. Spot market contracts могут существовать, только когда относительная ценность капитала, вложенного участниками... [читать дальше]

Основні напрямки ринкових перетворень в економіці незалежної України на першому етапі незалежного розвитку (1991-1994 рр.).

Разом із тим на роз-к Укр.ек-ки негативний вплив справляли скрутне фінансове становище підприємств, недостатня ефективністьприватизації й управління державним майном, зменшення попиту на вітчизняну продукцію через її високу собівартість та неконкурентоспроможність, брак інвестицій, повільне формування законодавчої бази, яка б відповідала економічним процесам перехідної економіки. Усі ці проблеми привертали увагу науковців, з'являється низка публікацій, присвячених обґрунтуваннюконцепції структур... [читать дальше]

Радянська індустріалізація, її джерела і соціально-економічні наслідки. Форми господарювання в аграрному секторі України в 20-30-ті роки ХХ ст. Суцільна колективізація та її наслідки.

Було поставлено завдання перетворення Росії з країни, що ввозить устаткування, на країну, що його вивозить. Під таким гаслом пройшов XIV з'їзд партії. Було визнано, що розв'язати проблему індустріалізації можна лише за ретельного її плануванні, і що найсприятливіші умови для вирішення проблеми можуть бути створені розробленням п'ятирічних планів розвитку народного господарства. У дискусії щодо підготовки плану індустріалізації ключовим було питання про джерела засобів для його здійснення. Інший... [читать дальше]

Становлення господарської системи радянського типу та теоретичне осмислення її засад в працях українських економістів.

Прийшовши до влади, революційний уряд здійснив низку радикальних заходів, спрямованих на посилення державного управління економікою. Практично це означало відмову від ринкових відносин і перехід до централізованої економічної системи. Економічна політика, що її проводили на цьому етапі, дістала назву політики воєнного комунізму. Перша течія в Україні була представлена цілою плеядою відомих українських і тих, що працювали тут, учених-економістів, які після Лютневої революції сподівалися втілити с... [читать дальше]

Світове господарство та основні напрямки економічної думки на етапі інформаційно-технологічної революції (кінець XX — початок XXI ст.).

1. Грошовий сектор економіки та економічна суть монетаризму. М. Фрідмен. 2. Теорії економіки пропозиції і раціональних очікувань та їх практичне використання. 3. Зміна ролі факторів економічного розвитку та еволюція інституціоналізму у другій половині ХХ – на початку ХХІ ст. Теоретичні особливості нео- та нового інституціоналізму. 4. Трансакційний сектор економіки, теорія прав власності та трансакційних витрат. Теорема Р.Коуза. 5. Інтеграція Європи та особливості економічного розвитку в її умова... [читать дальше]

Рейганоміка” та “тетчеризм”.

Війна, що її США вели у В'єтнамі, призвела до загострення соціальних суперечностей і, також — до повороту до політики реалізму, перегляду політичного курсу відповідно до міжнародних умов, що змінилися, та економічних можливостей країни. До початку 1990-х років у США здійснюється перехід до консервативної моделі економічного зростання. У 1970-і роках стала очевидною дисфункціональність механізмів державно-монополістичного регулювання, що склалися ще у 1930-х роках, у період «нового курсу» Ф. Д. Р... [читать дальше]

Неокейнсіанські теорії економічного зростання.

Розподіл темпів росту за країнами і порівняння результатів за період 1950—1970 років із результатами попередніх 80 років свідчить про найбільші успіхи насамперед Західної Європи та Японії .Якщо до 1960 року найвищі показники темпів зростання серед європейських країн демонструвала Німеччина, то вже в період від 3960 до 1970 року, економічний розвиток стає рівномірнішим. Ситуація 1960-х років характеризувалася як загальним прискоренням економічного зростання, так і певною уніфікацією його параметр... [читать дальше]

Розвиток економічних систем змішаного типу та його відображення в економічній думці у другій половині ХХ ст.

Період 50—70-х років XX ст. у розвитку світового господарства ознаменувався низкою фундаментальних зрушень, які першою чергою позначилися на структурних конструкціях економічних систем національних економік провідних країн світу. Спершу світова економічна криза 1929—1933 років, а згодом Друга світова війна деформували й мінімізували дієвість ринкових механізмів регулювання капіталістичного відтворення, відтак у повоєнний період відбувається пролонгація функціонування системи регульованого капіта... [читать дальше]