Публикации: Экология

Оцінка впливу внутрішніх факторів на проект

ТЕМА. ФУНКЦІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ ПРОЕКТНОГО АНАЛІЗУ: ЕКОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ Мета і суть екологічного аналізу При оцінці впливу проекту на навколишнє природне середовище (повітря, воду, землю, флору і фауну району, екосистеми) проектний аналіз передусім має враховувати вплив на здоров'я нації і безпеку робочих місць, а також на соціальні і культурні цінності суспільства. Успішна розробка проекту передбачає наявність впевненості в тому, що потенційний негативний або несприятливий вплив на довкілля визнача... [читать дальше]

Вплив антропогенних факторів на здоров’я людини

Сьогодні найбільший вплив на здоров'я людини мають хімічні та фізичні антропогенні фактори. Велика кількість хімічнихречовин , які потрапляють у природне середовище внаслідок антропогенної діяльності людини, не розкладаються протягом тривалого часу й здатні нагромаджуватися в ланцюгах живлення. Деякі речовини довго не виводяться з організму, акумулюються в тканинах та органах; через таке збільшення концентрації їхній негативний вплив на організм постійно зростає й посилюється (в такому випадку г... [читать дальше]

Екологічне законодавство України

Засади правового регулювання охорони навколишнього природного середовища визначає Конституція України . Нею встановлено право людини на безпечне для життя і здоров'я довкілля та на відшкодування заподіяної шкоди, закріплено обов'язок держави щодо забезпечення екологічної безпеки та підтримання екологічної рівноваги на території України, закріплено обов'язок людини щодо незаподіювання шкоди природі, культурній спадщині, відшкодовування завданих нею збитків. Центральне місце в системі екологічног... [читать дальше]

За підрахунками вчених, одна аварія АЕС за вартістю перекриває економічні переваги, які надає атомна енергетика.

Після ліквідації аварії навколо аварійного блоку Чорнобильської АЕС був споруджений об'єкт "Укриття", призначений для тривалої консервації блоку і запобігання викидів радіоактивних речовин. На даний час для безпеки населення Чорнобильська АЕС цілком виведена з експлуатації. Підвищений радіаційний фон зафіксовано на третині території України. З обігу вилучено 180 тис. га орної землі та 157 тис. га лісів. Внаслідок аварії катастрофічно погіршився стан здоров'я потерпілого населення. За д... [читать дальше]

Показники якості питної води

Фізичні Біологічні Хімічні Температура Запах Прозорість Колір води   Видове біорізноманіття Колі-титр Колі-індекс Кількість лактопозитивних кишкових паличок   Розчинний кисень Водневий показник рН Мінеральний склад Нафтопродукти Феноли Пестициди Важкі метали Окислюваність До фізичних показників належать температура, запах, прозорість, колір води. Температура впливає майже на всі процеси, від яких залежить склад і властивості води. Запах води створюється специфічними р... [читать дальше]

Коефіцієнт токсичності автомобілів

Тип автомобіля Коефіцієнт КТі Легкий вантажний, мікроавтобус (до 1000 кг) Середній вантажний (до 3000 кг) Важкий вантажний (більше 3000 кг) Автобус Легковий 2,3 2,9 0,2 3,7 1,0 Таблиця 5.5 Коефіцієнт, що враховує аерацію місцевості Тип місцевості за ступенем аерації Коефіцієнт КА Транспортні тунелі Магістральні вулиці і дороги з багатоповерховою забудовою з двох боків Житлові вулиці з одноповерховою забудовою Міські вулиці і дороги з однобічною забудовою, набережні, високі... [читать дальше]

Графитациооные фильтры.Основаны на принципе песколовушки.

Песколовушки Песколовушки предназначены для улавливания и сбора песка, взвешенных, плавающих веществ, а также нефтепродуктов из поверхностных (дождевых) и промышленных сточных вод.Песколовушка устанавливается при высоком содержании взвешенных веществ в сточных водах. Назначение установки – предотвратить попадание взвешенных веществ в нефтеловушку и безнапорный сорбционный фильтр, тем самым увеличивая срок их эксплуатации и улучшая качество очистки воды. Принцип действия пескоилоуловителя основа... [читать дальше]

Автомобильные двигатели как источник загрязнения.

Проблема охраны окружающей среды является одной из наиболее актуальных, поскольку от ее решения зависят жизнь на Земле, здоровье и благосостояние человека. Эта проблема обострилась в XX в., когда интенсивное развитие промышленности и транспорта, а также несовершенство технологических процессов привели к загрязнению атмосферы, воды и почвы. Ежегодно мировое хозяйство выбрасывает в атмосферу 350 млн. т окиси углерода, более 50 млн. т различных углеводородов, 150 млн. т двуокиси серы. В атмосфере н... [читать дальше]

Внешнее и внутреннее облучение. Дозы.

Ионизирующее излучение может оказывать влияние на организм как при внешнем так и при внутреннем (особенно альфа-частицы) облучении. Внешние радиационные поражения можно классифицировать как вызываемые либо глубоко проникающей радиацией (у- и рентгеновские лучи, нейтроны), либо неглубоко проникающей радиацией (р-лучи с высокой энергией, электроны). Глубоко проникающее излучение, обусловленное у- и рентгеновскими лучами и электронами, может достичь, а следовательно, и повредить любые ткани и орган... [читать дальше]