Поделиться Поделиться

Правопис слів іншомовного походження

У сучасній українській мові написання слів іншомовного походження визначається такими правилами:

Звук л на письмі передається твердо і м'яко (залежно від того, як узвичаєно вимовляти дані слова в сучасній українській мові). Наприклад, твердий л - у словах: аероплан, баї, план, новела, блок, баланс, лупа, соціологія та інші; м'котрий л- у словах: асфальт, табель, автомобіль, пляж, канцелярія, ілюстрація, полярний тощо.

Після л в іншомовних словах пишеться завжди е, а не є: пленум, легенда, доповідь.

У загальних словах іншомовного походження приголосні не подвоюються: акумуляція, сума, маса, каса, колектив, група, метал.

Проте в деяких загальних іншомовних словах подвоєння зберігається: тонна, манна, ванна, брутто, нетто.

Це ж стосується і слів із префіксами: ап-, їм-, ір-, контр-, сюр-, коли префікс закінчується, а корінь починається однаковим звуком, наприклад: ірраціоначьний, сюрреалізм.

Подвоєння зберігається у власних іншомовних іменах і назвах: Діккенс, Руссо, Уеллс, Шіллер; Гілландія, Марокко, Міссурі.

У всіх похідних від них словах подвоєння також зберігається: голландський (бо Голландія), марокканець (бо Марокко), Міссурійський (бо Міссурі), руссоїст (бо Руссо).

На початку і в середині слова перед голосним та й пишеться і, а не й: індустрія, історія, тріумф, матеріал, Індія, Ібсен та ін.

В основах іншомовних слів сполучення голосних іа, іу, іо не змінюється: аксіома, діалектика, радіус та ін. А сполучення іе змінюється на іс: дієта, гігієна, клієнт.

Літера и пишеться у власних географічних назвах: Америка, Африка, Британія, Париж, Рим, Сіцілія, Чикаго, Мадрид, Алжир.

Літера і пишеться в кінці невідмінюваних слів: журі, колібрі, таксі, поні.

Після приголосних б, п, в, ф, м, г, к, х, л, н в основах іншомовних слів завжди пишеться і: білет, вітрина, графік, економіка, кіно, хірург, літератор.

Після приголосних д, т, з, с, ц, р, ж, ч, ш у загальних іншомовних назвах перед наступним приголосним пишеться и: директор, тираж, позиція, система, режим, шифр, критика, фізика, поетичний та ін.

В основах іншомовних слів після голосних пишеться ї: Енеїда, героїчний, архаїчний.

Після апострофа, ь, й, е, і пишеться є, а не е: кур'єр, кар'єра, портьєра, гігієна, реєстрація.

У словах іншомовного походження після м'яких приголосних д,т, з, с, ц, л, н перед я, ю, є, ї, йо пишеться ь: брильянт, бульйон, мільйон, досьє, кольє, марсельеза, трельяж:. Ньютон, Віньї (проте мадяр).

Запам'ятайте правопис слів: журі, феєрверк.

Використання термінів

З розвитком ринкових відносин, зовнішньоекономічної діяльності до сучасної лексики працівників банків, малих, спільних підприємств, бізнесменів, брокерів, підприємців, економістів тощо увійшло багато специфічних термінів.

Подаємо найуживаніші з них:

Аваль - банківська гарантія, що передається у формі

підпису на лицьовій стороні векселя.

Авізо - у банківській, комерційній практиці офіційне

повідомлення про виконання розрахункової операції.

Агент - комерційний посередник; представник

установи, котрий виконує ділові доручення.

Ажіо - відхилиння курсу грошових знаків,

векселів та інших цінних паперів від номінальної вартості їх чи паритету в бік перевищення.

Аквізитор - агент транспортних чи страхових

організацій, в обов'язки якого входить залучення нових вантажів чи страхувань.

Акредитив - платіжний документ, за яким одна

кредитна установа дає розпорядження іншій згідно з заявою клієнта сплатити за його рахунок певну суму пред'явнику.

Акцепт - застосовується як форма розрахунків за

товари, що поставляються, і надані послуги у внутрішньому й міжнародному товарно-грошовому обороті; здійснюється за допомогою кредитно-банківських установ.

Акція - цінний папір, що свідчить про внесення

певного паю у фонд акціонерного товариства; дає право власнику на одержання частини прибутку у формі дивіденду, а також на участь в управлінні справами акціонерного товариства. Альпарі' - відповідність ринкового (біржового) курсу

валюти, цінних паперів, векселів їхньому номіналові.

Ануїтет - вид державної позики, з якої кредитор

періодично одержує певний прибуток, що встановлюється з розрахунком на поступову сплату боргу й відсотків з нього.

Банко - ціна чи курс, за яким банк продає і купує цінні

папери.

Бесса - зниження курсу цінних паперів.

Брокер - посередник, котрий сприяє здійсненню операцій

поміж заінтересованими сторонами - клієнтами: брокери діють на основі укладених з клієнтами угод: можуть надавати додаткові послуги, зокрема, з вивчення ринку, реклами, надання кредиту.

Вексель - цінний папір, шо містить безумовне грошове

зобов'язання про сплату певній особі чи пред'явнику векселя певної суми в певний строк.

Гросбух - головна книга в бухгалтерії.

Давальча угода - угода, в якій обумовлено, що продукція буде

виготовлятися із сировини замовника. Дебет - ліва сторона бухгалтерського рахунку, на якій

відображають господарські операції; рахунок

надходжень і боргів даній установі. Дебітор - боржник (юридична чи фізична особа), що мас

грошову заборгованість підприємству,

організації, установі. Депозит - гроші чи цінні папери, що їх вносять до

кредитних установ для зберігання. Депозитор - особа чи орган ізація, що є власником депозиту.

Диспонент - уповноважений у справах фірми.

Емісія - випуск в обіг банківських і скарбничих білетів.

грошей, цінних паперів. Жирант - особа, яка робить на звороті векселя чи чека

передатний напис. Жират - особа, на якому жирант переказує вексель чи

чек.

Камбіо - вексель, позиковий лист.

Камбіст - торговець векселями; калькулятор вексельних

арбітражних обчислень. Комівояжер - роз'їзний агент по збуту товарів, що діє за

дорученням певного підприємства. Комісіонери - посередники, які приймають певні товари на

комісію: не сплачують їх вартість доти, доки

дані товари не будуть продані.

Кредит - права сторона бухгалтерського рахунку: на

кредит активних рахунків записують вибути цінностей, пасивних - надходження.

Кредит - продаж товарів з відстрочкою платежу чи

передача на строк грошей та матеріальних цінностей з умовою їх повернення.

Менеджер - керівник, директор, завідуючий,

адміністратор, найманий професійний управляючий, що не є власником фірми.

Нувориш - особа, яка спритно й швидко розбагатіла на

різноманітних фінансових операціях.

Пагамент - оплата готівкою.

Пролонгація - продовження строку чинності договору, угоди,

векселя.

Рантьє - власники цінних паперів, які одержують

відсотки і живуть на дані доходи; в продуктивній праці не беруть участі безпосередньо.

Реконверсія - переорієнтація підприємств військової

промисловості на виробництво цивільної продукції.

Ремітент - особа, на якому виписано вексель (тратту) і

якій має бути сплачена певна сума грошей

за цим векселем. Рецешсса - розписка в одержанні товару.

Своп - банківська операція з обміну валют.

Трасант - особа, яка видає тратту, тобто переводить

відповідний платіж на іншу особу. Трасат - особа, яка має сплатити за переказаним

векселем.

Тратта - переказний вексель переважно в

міжнародних розрахунках. Трейдер - представник брокера в торговельній зоні

біржі: приймає замовлення від імені фірми

на продаж і купівлю. Ультимо - у біржовій термінології остання дата

виконання певної угоди.

Факсиміле - кліше-печатка для відтворення

власноручного підпису. Факторія - віддалена філія торговельної контори

(переважно закордонна). Фактотум - довірена особа, яка виконує доручені завдання.

Фікс - установлена ціна на товари; точно визначена

сума винагороди.

← Предыдущая страница | Следующая страница →