Поделиться Поделиться

Підготовка проектів наказів (розпоряджень)

Найпоширенішим видом розпорядчих документів, що застосовуються у практиці управління, є накази (розпорядження).

Наказ - це головний розпорядчий документ, котрий видає керівник підприємства, організації чи установи (далі - установи) на правах єдиноначальності і в межах своєї компетенції.

Створюється наказ на основі і для виконання законів, постанов та розпоряджень уряду, наказів і директивних вказівок вищих органів, а також вирішення оперативних питань діяльності конкретного органу.

За призначенням розрізняють:

- накази з основної діяльності (з загальних питань);

- накази із адміністративно-господарських питань;

- накази з кадрових питань (особового складу.

Проекти наказів (розпоряджень) з основної діяльності та адміністративно-господарських питань готуються і подаються структурними підрозділами за дорученням керівника установи чи за власною ініціативою.

Зазначені проекти наказів візуються:

- працівником, котрий створив документ;

- керівником структурного підрозділу, в якому його створено;

- посадовими особами, які визначені у проекті документа як виконавці завдань, що містяться в ньому;

- керівником служби діловодства;

- керівником чи посадовою особою структурного підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції;

- іншими посадовими особами, яких стосується документ.

Проекти наказів (розпоряджень) з кадрових питань (особового складу) про прийняття на роботу, звільнення, надання відпустки, відрядження тощо готує кадрова служба на підставі доповідних записок керівників структурних підрозділів, заяв працівників, трудових договорів та інших документів.

Проекти наказів (розпоряджень) з кадрових питань (особового складу) візуються:

- працівником кадрової служби, котрий створив документ;

- його керівником;

- юрисконсультом;

- керівником бухгалтерської служби;

- іншими посадовими особами, яких стосується документ залежно від видів наказів.

Структурним підрозділом з юридичного забезпечення обов'язково візуються за наявності усіх необхідних віз проекти наказів нормативно-правового характеру, а також накази з кадрових питань (особового складу) та з інших питань, визначених інструкцією установи.

Проекти наказів (розпоряджень), що надаються для підписання керівникові установи, візуються також його заступником згідно до розподілу функціональних обов'язків.

Візи виконавця та інших службових осіб потрібно розташовувати нижче підпису керівника.

Оформляють їх, наприклад, у такий спосіб:

У разі необхідності проведення оцінки змісту та доцільності видання наказу (розпорядження) здійснюється зовнішнє погодження проекту документа з іншими заінтересованими установами.

Коли в процесі погодження до проекту наказу (розпорядження) вносяться істотні зміни, він підлягає повторному погодженню.

Підписуються накази (розпорядження) керівником установи, а у разі його відсутності - посадовою особою, яка виконує його обов'язки. Заступник Міністра - керівник апарату підписує накази з питань, що відносять до його компетенції.

Після підписання наказу (розпорядження) зміни до нього вносяться лише шляхом видання нового наказу (розпорядження) про внесення змін.

Підготовка наказів з основної діяльності

Накази з основної діяльності у свою чергу, поділяються на ініціативні та такі, що видаються на виконання розпоряджень вищих органів.

Потрібно розрізняти специфіку написання і оформлення цих документів.

А. Ініціативні накази видають з питань:

1. Утворення, реорганізації, ліквідації, перейменування, зміни діяльності установи чи її структурних підрозділів, створення постійно діючих та тимчасових колегіальних органів і комісій.

Наприклад:

"Наказ про створення творчого об'єднання"; "Наказ про створення ліквідаційної комісії"; "Наказ про зміни у складі дирекції комбінату"; "Наказ про перерозподіл обов'язків ректорату").

2. Затвердження чи внесення змін до статутів, положень, структури і штатної чисельності, штатного розкладу, інструкцій, правил, планів тощо. Це нормативні накази, які мають, зазвичай, загальний і безособовий характер, оскільки маються на увазі не лише конкретні особи, а весь колектив працівників,' ними встановлюються також певні правила функціонування.

Наприклад: "Наказ про внесення змін до статуту університету", "Наказ про внесення змін у штатний розклад", "Наказ про затвердження номенклатури справ").

3. Надання посадовим і службовим особам організації певних прав і повноважень.

Наприклад: "Про надання першому проректору права підпису документів", "Про надання повноважень головному бухгалтеру", "Про покладення на секретаря відповідальності за стан ведення кадрової документації"

4. Скасування попередніх наказів з основної діяльності установи у зв'язку із завершенням терміну їх дії, звільненням чи переведенням на іншу посаду відповідальних працівників тощо.

Головні реквізити ініціативного наказу такі: назва установи (організації); назва виду документа; реєстраційний номер документа; дата документа; місце складання чи видання документа; реєстраційний номер; заголовок до тексту документа; текст; підпис керівника організації; відбиток печатки (в разі необхідності); візи погодження документа (проставляються у проекті документа); запис про державну реєстрацію (в разі необхідності).

За авторством накази можуть бути поділені на індивідуальні та спільні.

Індивідуальний наказ - це такий вид наказу, автором якого є якась одна організація.

Спільним наказом є наказ, виданий кількома організаціями одного рівня.

Б. Накази, що створюються на виконання розпоряджень вищих органів. Усі розпорядчі документи (постанови, рішення, доручення тощо), які надходять до певної організації від установи вищого рівня, доводяться до підвідомчих підприємств, що відносять до сфери управління організації, шляхом видання наказів.

Підставами для видання наказів, що створюються на виконання розпоряджень вищих органів можуть бути:

- положення Конституції і законів України, постанови та інші акти Верховної Ради України й Верховної Ради Автономної Республіки Крим;

- укази і розпорядження Президента України, постанови і розпорядження Кабінету Міністрів України та Ради міністрів Автономної Республіки Крим;

- постанови і рішення інших вищих органів державної влади і державного управління;

- конкретні доручення організацій вищого рівня;

- провадження виконавчої та розпорядчої діяльності з метою виконання організацією покладених на неї завдань і функцій;

- потреба у правовому регулюванні діяльності.

← Предыдущая страница | Следующая страница →