Поделиться Поделиться

Накладна

Накладна - це обліковий документ, котрий дає право на отримання, відправлення вантажів чи матеріальних цінностей.

До накладної мають входити такі реквізити:

1) назва (угорі посередині великими літерами - слово НАКЛАДНА від ... );

2) підстава для видачі накладної;

3) назва установи чи прізвище, ім'я, по батькові приватної особи, якій видано накладну;

4) назва чи штамп, адреса, телефон, поточний рахунок установи, яка видала накладну;

5) позначення кожної графи: а) назви предметів; б) ґатунок; в) розмір; г) одиниця виміру; ґ) номенклатурний номер; д)кількість (за вимогою, видано); е)вартість; є) сума вартості;

6) підпис керівника установи й головного бухгалтера;

7) дата;

8) підписи тих, хто видав і одержав накладну;

9) печатка чи штамп установи.,

Правопис прийменників

1. Прийменники як службова частина мови, що вживаються при повнозначних словах, пишуться окремо від них: з міста, на сонці, перед нами, на полі.

2. До простих прийменників, що закінчуються на приголосний, перед словами, які починаються кількома приголосними, для милозвучності іноді приєднуються голосні і чи о: наді(о) мною, зі скла.

3. Складні прийменники пишуться разом: поміж, понад, заради.

Примітка. Складні прийменники 13і початковим з- (зі-, Із-) пишуться через дефіс: із-за, з-над, з-посеред, з-під.

4. Похідні прийменники прислівникового походження, як правило, пишуться разом: попереду тролейбуса, обабіч шляху, наперекір долі, назустріч долі. їх треба відрізняти від однозвучних сполучень прийменників з іменниками: назустріч сонцю

- на зустріч із вчителем, стояти скраю- з краю лісу.

5. Окремо пишуться складні похідні прийменники, утворені поєднанням іменників та прислівників з прийменниками: у зв 'язку з, згідно з, згідно до, на чолі, проте внаслідок:

6. Коли прийменники стоять перед особово-вказівними займенниками, вжитими в непрямих відмінках, останні пишуться з н на початку слова: зустрів Ті- зустрівся з нею; побачив його

- підійшов до нього.

Розділові знаки у складнопідрядних реченнях

Складнопідрядним називається речення, синтаксично нерівноправні предикативні частини якого (головна й підрядна) поєднуються поміж собою за допомогою сполучників підрядності та сполучних слів.

1. Підрядні частини речення завжди відокремлюються від головних комами: Таке це літо золоте, що забуваються жалі (Чубач); Як хочеш від людей шаноби, любов і гнів бери у путь (Рил.); Людина, яка втрачає корінь, подібна до підточеного дерева (Цюпа).

2. Коли підрядна частина стоїть після головної й поєднується з нею складеними сполучниками підрядності через те що, через те що, завдяки через те що, незважаючи на те що, внаслідок того що, в міру того як, з тих пір як, після того як, перед тим як, то кома ставиться чи перед усім складеним сполучником, чи в середині його, проте тільки один раз. Пор.:

Вони наважились поки- Вони наважились покину-

нути небезпечне місце, не- ти небезпечне місце незважаю-

зважаючи на те що Остапові чи на те, що Остапові трудно

трудно було пускатися в дале- було пускатися в далеку доро-

ку дорогу. гу (Коц.).

3. Коли підрядна частина зі складеним сполучником підрядності стоїть у препозиції (перед головною), то сполучник комою не розділяється: Перед тим як одхилити ляду, вона закриває ліхтар, прислухається (Л. Укр.).

4. Коли підрядна частина з'єднується з головною складеними сполучниками в той час як, перш ніж, лише коли, тоді як, тимчасом як, то кома ставиться лише перед складеним сполучником: Несподівано почулися постріли, в той час як його підрозділ проходив через населений пункт (3 газ.).

5. При збігу сполучних засобів у підрядних частинах (двох підрядних сполучників, підрядного сполучника і сполучного слова, сурядного й підрядного сполучників чи сполучних слів) кома поміж ними ставиться тільки в через те випадку, коли при опущенні другої підрядної частини складне речення не потребуватиме перебудови: Яз друзями прийшов у ті місця, Де також стоять глибокі озерця, що, як дівчата, заглядають в очі (Мал.). Проте: Голова йому видалась неймовірно важкою, бо коли захотів озирнутися, то йому було несила її повернути (Рибак).

6. Поміж значно поширеними підрядними реченнями, які вже мають інші розділові знаки, може ставитися крапка з комою: Я люблю їхати на поле тоді, коли ниви зеленіють та хвилюються зеленими хвилями; коли обважнілі колоски черкаються об голову, об вуха; коли ниви поцяцьковані волошками та червоними маківками (Н.-Лев.).

7. Для сильнішого інтонаційного виділення частин складнопідрядного речення поміж ними може ставитися тире: Щоби глибоко збагнути душу народу - треба знати його літературу (Март.).

8. Коли підрядна з'ясувальна частина відноситься до слова з головної частини, яке потребує роз'яснення, перед нею ставиться двокрапка: Серпень вінчає літечко красне. У народі говорять: що в даний час збереш, з тим і зиму проведеш (Ткач.).

9. Коли підрядна частина передує головній, а в головній міститься висновок з того, про що йдеться у попередній, то перед головною частиною ставиться кома й тире: Хто сіє хліб, хто ставить дім, Хто створює поему, - Той буде предком дорогим Народові своєму (Рил.).

Кома поміж частинами складнопідрядного речення не ставиться, коли:

а) перед підрядним сполучником чи сполучним словом стоїть сурядний сполучник: Ми не знали і коли розпочнеться

зустріч;

б) перед підрядним сполучником чи сполучним словом стоїть частка не: Хотілось би знати не що він сказав, а як він сказав;

в) підрядна частина складається з одного сполучного слова: Він обіцяв прийти, проте не сказав коли;

г) перед сполучниками як, ніби стоять слова майже, зовсім; Через місяць він став працювати майже як фахівець.

Кома не ставиться у суцільних висловах, близьких за значенням до іменної частини складеного присудка чи обставини способу дії, а також у порівняннях фразеологічного типу: впав як підкошений, білий як сніг, пролетів як стріла, завжди йде як по маслу, свіжий як огірочок, зробити як слід, робіть як хочете, невідомо скільки, зробив скільки міг, зробили хто коли зміг, їли що було, сиділи де попало, завжди одно котрий, байдуже хто і под.

Вправа 191. Скориставшися зразком, наведеним на с. 213, заповніть бланк накладної на одержання підручників для школи.

Вправа 192. Перепишіть речення, розкриваючи дужки. Поясніть правопис прийменників і префіксів.

1. Хіба не вірите, що скоро день засвіте, Що сонце наше вже (з)за обрію встає, Що хід його спинить ніщо не зможе (в)світі І цвіту нашого ніщо вже не уб'є (Олесь). 2. Лебединий ключ (понадо)мною, Як парусами, крилами дзвенить (Рил.). 3. (З)ранку (до)вечора Кравчина (в)роботі (Довж.). 4. (На)перекір вогню й залізу ми наступаєм (на)село (Сос). 5. Тільки вогонь горить (з)під гранітного обеліска Невідомого солдата, та також тихо звучить музика (з)глибини землі, мов (з)велетенського органа (Цюпа), 6. (По)поміж небом і землею рухались два живі вогники (Стельм.). 7. Шле день (у)слід хмаркам патлатим Проміння сонця з верховин (Сос). 8.1 також довго потім було чуть музики та співи (поміж)вербами та по(поміж) хатами (Я.-Лев.). 9. Коли вже діти йшли (у)школу (По)поміж казкових сніжних див, Кремезний Я куб встав (з)за столу І ліжко гостю постелив (Рил.). 10. Безсмертні всі: даний виховав дитину, Той пісню написав, хоч і єдину, А той, що не зумів цього зробити, (Коло)дороги посадив ялину (Павл.). 11. Рідна мати моя, ти ночей не доспала. І водила мене (у)поля (край)села, І (в)до-рогу далеку ти мене (на)зорі проводжала, І рушник вишиваний (на)щастя дала (Мал.). 12.1 верби, і тополі, І вітряки (на)полі, І долом геть собі село (Понад)водою простяглось (Шевч.). 13. Я щаслива. Моя свобода завжди (при)мені (Кост.). 14. Соломія сиділа (не)подалік від Оксани (Цюпа). 15. (По)під лісом бездоріжжям прямує чоловік (Стельм.).

Вправа 193. Користуючись російсько-українським словником, перекладіть подані словосполучення українською мовою. Поясніть особливості прийменникових конструкцій в обох мовах.

Тетрадь по украинскому языку, по отношению к кому, комиссия по составлению резолюции, я к вам по делу, во время беседы, в течение года, с помощью депутатов, учитель по профессии, работать по выходным дням, идти по берегу, по направлению к городу, по предложению, по истечении срока, родственник по матери, по поводу болезни, по ее зову, подарок ко дню рождения, обучать на родном языке, к моему стыду, к вечеру, к вашему сведению, к началу года, с общего согласия, на худой конец, говорить на русском языке, быть к десяти часам, за наличные деньги, изо дня в день, готовиться к экзаменам, работа ему по силе, товарищ по школе, прибегать к хитростям.

Вправа 194. Складіть речення з похідними прийменниками. Згідно до, в міру, на шляху, у зв'язку з, за умови, з метою, незважаючи на, слідом за, в інтересах, в ім'я, у справі.

Вправа 195. Подані слова введіть у речення так, щоби в одному випадку вони вживалися як прийменники, а в іншому - як прислівники чи іменники з прийменниками.

Збоку, попереду, зсередини, навпроти, поблизу, близько, внаслідок, навколо.

Вправа 196. Перепишіть речення, ставлячи пропущені розділові знаки. Поясніть їх уживання. Визначте типи складнопідрядних речень.

1. Змалку кохайтесь в освіті, Змалку розширюйте ум Бо доведеться у світі Всяких назнатися дум (Граб.). 2. Хто з пітьми вийшов у пітьму й кане бо коли сходить світло дня тьмяніють світила" ночі (Галан). 3. Коли восени рано нанесе снігу то і весна буде рання (Нар. календар). 4. Уже зоря золоторога Де полинами зацвіло Кладе на огненні пороги своє сивіюче крило (Сос.). 5. Навколо нас радості райдужні кола... А серце питає коли це було? 6. Люблю я тих хто вміє дивуватись (3 те. В. Крищенка). 7. Коли в листопаді з'являються комахи зима буде теплою (Нар. календар). 8. Коли вже народився ти поетом За завжди відповідай у цім житті. 9. Я тим уже боржник що українець зроду Бо доля, певне, в гуморі була Коли у посаг нам давала землю, й воду, І голубого неба в два крила (3 те. Б. Олійника.). 10. Вірно казав тут доповідач що як за ними піти то не минути нам невільницького життя (Гонч.). 11. Добре що зараз сіножаті тільки-но починаються і він обов'язково візьме до рук косу, пройде якусь ручку щоби відчути ні з чим не зрівнянну радість косаря котрий живе у ньому в крові (Цюпа). 12. Мені, мабуть, не докучить нагадувати що хто не знає свого минулого той не вартий свого майбутнього (Рил.). 13. Ніхто не має більшої любові як той хто душу покладе за друзів (Л. Укр.). 14. А де нема любові і страждання там не живе, не б'ється і життя (Олесь). 15. В колгоспі клопоту немало, Та додалась морока й ця: Три дні правління засідало Гадало як зустріть співця (Біл.). 16. В материне відтале серце сіялись і сіялись Маркові слова як під новий рік сіється в хаті жито-пшениця і всяка пашниця (Стельм.).

Увага! Культура мовлення

Запам'ятайте значення термінів

Рентабельність - ознака економічної ефективності роботи підприємств, галузей за певний період, що характеризує їхню прибутковість.

Репліка - коротке заперечення, відповідь, зауваження, вигук з місця на зборах.

Репбрт - термінова угода, за якою власник паперів продає їх банку з умовою їх викупу через певний термін за підвищеним курсом.

Рсфере'нт - службова особа, що є консультантом, доповідачем з певних питань.

Риторика - наука красномовства.

Рубрикація - система заголовків таблиці, книги.

Саботаж - навмисний зрив роботи шляхом прямої відмови від неї чи свідомо недбалого її виконання.

Серія - розряд, категорія цінних паперів, документів, послідовно позначених цифрами чи літерами.

Сертифікат - 1) посвідчення, письмове свідоцтво; 2) назва облігації спеціальних державних позик; 3) документ, що засвідчує асортимент, кількість і якість експортного товару.

Сортаме'нт, сортимент - склад продукції за марками, розмірами і профілями.

Стандарт - норма, зразок, мірило.

Ста'тус - правове становище осіб чи організацій, установ.

Статут - зведення правил, збірник основних положень, засад про що-небудь.

Стенографія - спосіб швидкого записування за допомогою системи скорочень і умовних знаків.

Сторно - спосіб виправлення помилок, допущених у бухгалтерському обліку при записах господарських операцій.

Суборенда - угода, договір, за яким орендар передає орендоване ним майно чи його частину в тимчасове користування іншій особі за винагороду.

Субсидія - грошова чи натуральна допомога, що надається державою чи якоюсь установою.

Суверенітет - незалежність держави, що полягає в її праві за власним розсудом розв'язувати свої внутрішні й зовнішні справи без втручання в них будь-якої іншої держави.

Супермаркет - великий магазин самообслуговування.

Та'бель - 1) таблиця, список будь-чого у певному порядку; 2) відомість про успішність.

Табу - заборона певних дій.

Тал би - 1) контрольний документ, що дає право на одержання чого-небудь; 2) дублікат документа, що залишається як корінець чекової книжки; 3) основна частина цінних паперів (акцій, облігацій).

ТантьєЧіа - одна з форм додаткової винагороди членів акціонерних товариств, страхових компаній, банків.

Тара - товарна упаковка.

Тариф - система ставок, за якими оплачують виробничі й невиробничі послуги, працю.

Похожие статьи