Публикации: Документоведение

Виконання резолюцій

Резолюція стосовно виконання вхідного документа може передбачати проведення виконавцем якихось дій чи бути нейтральною - наприклад, "взяти до відома". Коли в резолюції виконавцю(ям) доручено підготувати внутрішній чи вихідний документ, то здійснюється процес його... [читать дальше]

Структура та функції служби діловодства

Під структурою служби діловодства розуміють склад її підрозділів, їх співвідношення і форми взаємодії, які можуть мати характер підпорядкування та супідрядності. При визначенні структури служби діловодства враховуються вид і група органів управління, в яких вона... [читать дальше]

БЕСІДА

Бесіда - це розмова двох чи більше осіб з метою отримання певної інформації, вирішення важливих проблем. Бесіда - чи не найскладніший з усіх жанрів усного ділового спілкування, оскільки значною мірою це експромт, а для експромтів треба мати значний життєвий досвід... [читать дальше]

Характеристика

ХАРАКТЕРИСТИКА - документ, в якому дається оцінка ділових і моральних якостей працівника. Характеристика має такі реквізити: 1) назва документа; 2) прізвище, ім'я, по батькові; 3) рік народження; 4) громадянство; 5) освіта; 6) текст; 7) підпис керівної особи й печатка організації... [читать дальше]

Використання професіоналізмів

Професіоналізми - це слова чи вислови, властиві мові певної вузької професійної (рідше - соціальної) групи людей, поставлених в особливі умови життя та праці. Виникають професіоналізми удвох випадках: коли та чи інша спеціальність чи вид занять не мають розвиненої... [читать дальше]

Відмінювання займенників

1. Відмінювання особових займенників. Однина Множина н. я ти ми ви р. мене тебе нас . вас д. мені тобі нам. вам Зн. мене тебе нас вас Ор. мною тобою нами вами м. (на) мені (на) тобі (на) нас (на) вас 2. Відмінювання особово - вказівних займенників. Однина' Множина чол. рід серед, рід жін... [читать дальше]

Розвиток класифікації документів

Проблеми розроблення класифікації (від лат.- "розряд, група") документів також до кінця не вирішені. Об'єднання різних систем та підсистем документації нерідко обумовлювалось потребами практичної діяльності чи усталеністю вже розроблених класифікаційних схем... [читать дальше]

Усне ділове мовлення

1. Основи культури мовлення. 2. Діловий етикет. 3. Види усного спілкування. 4. Жанри публічних виступів. Усі здобутки науки й культури у найрізноманітніших галузях знаходять своє відображення у мові народу. Мова - найуніверсальніший засіб спілкування людей, накопичення і... [читать дальше]

Погляди мовознавців на природу простих ускладнених речень

Члени речення поєднуються в так звані ряди за допомогою сурядного зв'язку. Речення з рядами часто розглядають як трансформи, стягнення кількох речень в одне на основі спільного підмета, присудка чи другорядного члена. Наприклад, речення Ніч була тиха, спокійна й прекрасна... [читать дальше]

Синтаксис як частина граматики

Кожна мова складається зі словника (системи лексичних одиниць) та граматики (правил оперування знаками). Граматика мови розділяється на два розділи - морфологію та синтаксис. Предметом вивчення в морфології є форми словозміни та граматичні категорії, синтаксис же вивчає... [читать дальше]