Публикации: Демография

Про що свідчить показник темпу росту ?

A. Про зміну об'єму явища. B. Про відсоткове відношення абсолютного приросту до попереднього рівня. C. Про різницю поміж рівнями явища / ознаки цього року до попереднього. D. Про абсолютне значення одного відсотку приросту. E. *Про відсоткове відношення даного рівня до попереднього рівня взятого за основу явища / ознаки. У місті Л. середньорічна кількість населення у 2010 році складала 354 830. За рік померло 2685 осіб, серед них 1125 жінок, 1502 чоловіків та 58 дітей. Як розрахувати показник за... [читать дальше]

Вивчена структура первинної захворюваності населення за 17 класами хвороб. За допомогою яко-го типу діаграми можна графічно відобразити результати дослідження?

A. Стовпчикової діаграми. B. Радіальної діаграми. C. Картограми. D. Лінійної діаграми. E. *Секторної діаграми. 32. Згідно наказу МОЗ України N 33 від 23.02.2000 року “Про штатні нормативи та типові штати закладів охорони здоров’я ” посади лікарів-терапевтів дільничних в амбулаторно-поліклінічних закладах уво-дяться за рішенням органу управління охорони здоров’я з розрахунку 1 посада на: A. 3300 осіб жіночої статті. B. 1200 осіб дорослого і дитячого населення. C. *1700 осіб дорослого населення.... [читать дальше]

Заступником головного лікаря центральної районної лікарні з охорони материнства та дитинства проведено аналіз малюкової смертності на підпорядкованій території. Які дані були ним використані?

A. Смертність дітей за віком, у стаціонарах. B. Смертність підлітків у районі. C. Смертність дітей віком до 1 року за віком, статтю, причинами. D. *Смертність дітей віком до 1 року та мертвонароджуваність. E. Смертність немовлят у районі. Страхувальник бажає мати інформацію про те, наскільки його платня за отримані застрахованими особами медичні послуги відповідає їх фактичному обсягу, якості та ефективності. Підберіть для цієї проблемної ситуації відповідний та найбільш дійовий організаційний м... [читать дальше]

Хворий три місяці знаходився на стаціонарному лікуванні з приводу тяжкої травми. На який мак-симальний термін ЛКК продовжить листок непрацездатності пацієнту при безперервному лікуванні?

A. 1 місяць. B. 3 місяці. C. 2 місяці. D. 5 місяців. E. * 4 місяці. Лікар-фтизіатр проводить порівняльний аналіз захворюваності населення на туберкульоз у різних вікових групах. У яких вікових групах населення реєструється в Україні найбільш високий показник за-хворюваності на туберкульоз? A. * 50-59 років B. до 19 років C. 40-49 років. D. 20-29 років. E. 3 роки Службовець К. знаходилась у профспілковій відпустці з 01.08 по 25.08. У період з 3.08 по 22.08 здійснювала... [читать дальше]

Про що свідчить показник абсолютного значення одного відсотка приросту ?

A. Про відсоткове відношення даного рівня до рівня взятого за основу. B. *Про відношення абсолютного приросту до темпу приросту. C. Про відсоткове відношення абсолютного приросту до попереднього рівня. D. Про різницю між рівнями цього року і попереднього. E. Про зміну об'єму явища. 74. Медико-соціальне значення захворюваності, як показника здоров'я населення, визначається: A. Відповідністю до структури причин смерті. B. Витратами на гігієнічне виховання населення. C. *Провідною роллю у смертнос... [читать дальше]

Який із наведених нижче статистичних показників вказує на скільки разів відбулося збільшення чи зменшення порівнювальних величин?

A.* Показник наочності. B. Екстенсивний показник. C. Інтенсивний показник. D. Показник абсолютного приросту. E. Показник співвідношення. 84. Основними видами управління в системі охорони здоров’я є: A. Ієрархічне, лінійне, тактичне. B. Централізоване, цілеспрямоване. C. Оперативне, вирішальне, цільове. D. Пряме, опосередковане, ситуаційне. E. *Стратегічне, оперативне, ситуаційне, програмно-цільове. Який порядок видачі листка непрацездатності, згідно з чинним законодавством, з приводу побуто-во... [читать дальше]

У місті Н. є дві об’єднаних міських лікарні, що складаються зі стаціонару й поліклініки. Одна з полі-клінік відноситься до першої категорії, інша - до другої. Що визначає Категорійність поліклініки?

A. Чисельність медичного персоналу. B. *Число відвідувань у зміну. C. Число структурних підрозділів. D. Число лікарів із першою категорією. E. Наявність кабінету ультразвукової діагностики. Захворюваність населення можна вивчати різними методами. Яке з нижче наведених положень являється методом вивчення захворюваності? A. Перепис хворих. B. Перепис населення. C. Антропометричні вимірювання. D. *3вертання за медичною допомогою. E. Подвірні обходи. Сімейному лікареві необхідно провести аналіз стан... [читать дальше]

Яке основне завдання МСЕК-ій з експертизи втрати працездатності?

A. Санкціонування продовження листка непрацездатності. B. *Виявлення та встановлення групи інвалідності. C. Трудові рекомендації. Працевлаштування. D. Встановлення права на отримання соціальної допомоги. E. Видача листка непрацездатності. У чому полягає зміст методології розрахунку первинної захворюваності   Кількість захворювань, які зареєстровані вперше в даному році     A.* (всі гострі + вперше виявлені хронічні захворювання) х 1 000     Серед... [читать дальше]

Сімейним лікарем у робітника хімкомбінату вдома була діагностовано побутова травма. Робітник тимчасово непрацездатний. Необхідно оформити тимчасову непрацездатність.

A. Не видається ніяких документів. B. Листок непрацездатності відкривається з 5-го дня від дня звернення. C. Видається довідка встановленої форми. D. *Видається Листок непрацездатності з моменту огляду сімейним лікарем. E. Видається Довідка довільної форми. У районі діяльності міської лікарні №5 спостерігається високий рівень госпіталізованої захворю-ваності. Забезпеченість ліжками в межах норми, середньорічна зайнятість ліжка значно перевищує вста-новлений норматив. Збільшилось число відмов у г... [читать дальше]

Механізатор селянської спілки лікувався в сільській лікарській амбулаторії, в якій працює тільки один сімейний лікар. На який термін цей лікар має право видати листок непрацездатності особисто?

A. *Максимально до 14 днів з наступним скеруванням до лікарсько-консультативної комісії. B. Максимально до 10 днів з наступним скеруванням до лікарсько-консультативної комісії. C. Максимально до 6 днів з наступним скеруванням до лікарсько-консультативної комісії. D. На весь період тимчасової непрацездатності. E. Максимально до 30 днів з наступним скеруванням до лікарсько-консультативної комісії. П’ятирічна дитина знаходилась на лікуванні в стаціонарі дитячої лікарні 28 днів. Догляд за нею на п... [читать дальше]