Поделиться Поделиться

Які питання з охорони праці включає колективний договір?

Колективний договір включає частина "Поліпшення стану і охорони праці", котрий складається з таких підрозділів: обов’язки адміністрації; обов’язки профспілкового комітету;взаємні обов’язки адміністрації і профспілкового комітету. Адміністрація бере на себе обов’язки в намічені строки забезпечити розробку і виконання комплексного плану й щорічних угод з охорони праці, зробити аналіз причин виробничого травматизму й захворювань, підвести підсумки виконання комплексних планів за минулий рік і прийняття рішення про переведення конкретних заходів запобігання травмам і захворюванням, провести паспортизацію умов праці на всіх робочих місцях і підготовити завжди необхідне для виконання накреслених заходів, обладнати кабінети з охорони праці, забезпечити безперервну роботу санітарно-побутових приміщень, особам, що працюють у шкідливих умовах надати додаткову відпустку, встановити скорочений робочий день, а також забезпечити їх ЛПХ, а всіх працюючих в установленому порядку відповідними 313, питною (газованою) водою, утримувати в належному стані територію підприємства, забезпечити дотримання трудової і технологічної дисципліни, правил і норм з охорони праці і т. ін.

Профспілковий комітет зобов’язаний провести в установлені строки вибори громадських інспекторів, затвердити склади комісій з охорони праці підприємства, провести навчання активу комісій з охорони праці, встановити постійний громадський контроль за дотриманням вимог охорони праці, на засіданнях профкому розглянути заявки на спецодяг та інші 313, контролювати їх використання, а також постійно контролювати хід виконання частини колективного договору з охорони праці.

Адміністрація і профспілки при підведенні підсумків повинні враховувати основним показником стан охорони праці, забезпечувати впровадження і функціонування системи управління охороною праці (СУОП), регулярно виносити на розгляд зборів трудового колективу питання про умови і стан охорони праці.

Що таке інструкції з охорони праці?

Інструкція з охорони праці - це нормативний документ, яким встановлені вимоги з охорони праці до виконуваної роботи в конкретних виробничих умовах.

Інструкції бувають типовими (для галузі) і робочими для працівників певного підприємства, які мають бути досконало вивчені.

Невиконання працівником вимог інструкції, розцінюється як порушення трудової і технологічної дисципліни.

Як розробляються інструкції з охорони праці?

Інструкції з охорони праці для окремих професій і видів робіт розробляють згідно до затвердженого в установленому порядку на підприємстві переліку інструкцій згідно з Положенням про розробку інструкцій з охорони праці.

Розробляють інструкції керівники структурних підрозділів за наказом чи розпорядженням керівника підприємства.

Загальне керівництво розробкою інструкцій покладається на головних спеціалістів і службу охорони праці, яка надає методичну допомогу і забезпечує типовими інструкціями. .

При розробці інструкцій детально вивчаються особливості технологічного процесу (роботи), виявляються небезпечні і шкідливі виробничі чинники й умови, їх можливу дію на організм людини. Встановлюється відповідність існуючого обладнання, інструменту, вимогам охорони праці, аналізуються причини травматизму та виникнення небезпечних ситуацій і т. ін.

Після аналізу розробляють безпечні прийоми робіт для кожного конкретного виду діяльності чи технологічного процесу і складають проекти інструкцій.

Проект інструкцій розглядають спеціалісти з охорони праці, а після їх узгодження інструкції підписує роботодавець, котрий є відповідальним за їх розробку.

Котрий зміст і особливості побудови інструкції?

Кожна інструкція повинна мати чітку назву й номер.

Текст інструкції має складатися з таких розділів, які позначаються у тексті арабськими цифрами:

1. Загальні положення.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи.

3. Вимоги безпеки під час роботи.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях.

Частина "Загальні положення" містить відомості про сферу застосування інструкції, коротку характеристику технологічного процесу та обладнання, умови і порядок допуску працівників до самостійної роботи, вимоги правил внутрішнього трудового розпорядку, характеристику основних небезпечних та шкідливих виробничих факторів, особливості їх впливу на працівника, перелік видів засобів індивідуального захисту, що відносять до видачі працівникам.

У розділі "Вимоги безпеки перед початком роботи" визначають порядок підготовки до роботи робочого місця та обладнання, технічних засобів захисту, перевірку роботи усіх технічних засобів захисту, пристроїв блокування, огороджень, запобіжників, сигналізації, заземлення електричних установок, вентиляції, освітлення, надходження предметів праці (сировинного матеріалу), виробів, безпечне використання транспортних засобів, тари, вантажопідйомних механізмів та різних технічних пристроїв, заходи безпечного утримання робочого місця, запобігання аварійним ситуаціям, використання захисних засобів і т. ін.

Частина "Вимоги безпеки під час роботи" має містити відомості відносно безпечної організації праці, правила використання технологічного обладнання, безпечного поводження з вихідними матеріалами (сировиною, заготовками), з готовою продукцією та відходами виробництва, можливі види небезпечних відхилень від нормального режиму роботи і способи їх усунення, умови, за яких роботу треба припинити, вимоги відносно забезпечення пожежо- та вибухобезпеки, порядок повідомлення роботодавця про нещасні випадки чи раптові захворювання та про інші небезпечні та шкідливі виробничі фактори, що загрожують життю і здоров’ю працівників.

У розділі "Вимоги безпеки після закінчення роботи" перелічують порядок безпечного вимикання, зупинки, очищення машин, прибирання робочого місця, задачі на зберігання інструменту та інших засобів, порядок здачі робочого місця, правила додержання вимог особистої безпеки і порядок інформування керівника робіт при виявлені недоліки у роботі машин, механізмів.

У розділі "Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях" розглядають дії працівників при виникненні небезпечних ситуацій і аварій, надання необхідної допомоги потерпілим, порядок застосування засобів протиаварійного захисту та сигналізації.

← Предыдущая страница | Следующая страница →