Поделиться Поделиться

ЛЮДИНА ЯК СУБ'ЄКТ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ БЕЗПЕКОЮ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Можливість засвоєння і використання знань у сфері управління безпекою життєдіяльності залежить від усвідомлення, яке міститься в простому питанні: навіщо потрібна система управління?

Відповідь на це питання, як і усвідомлення необхідності в системі управління, знаходиться в змісті розвитку охорони праці, з одного боку, а з іншого, - в системних уявленнях, що наведені в попередніх розділах і будуть поширені в наступному підрозділі.

Первинна назва одної з попередніх наук, що складають основу безпеки життєдіяльності, є "техніка безпеки". За своїм змістом ця наука фактично склалася з системи заборон і вказівок, що створювали передумову небезпеки. В процесі подальшого розвитку "техніка безпеки" трансформувалась в охорону праці. В змісті даної наступної трансформованої дисципліни вже був блок організації роботи з безпеки життєдіяльності. На даний час тільки завдяки наявності організації робіт неможливо отримати необхідний рівень безпеки. Через те життя і практика забезпечення життєдіяльності склали стійку необхідність в наявності відповідного інструменту для впровадження визначених вимог безпеки. Інструментом впровадження і є система управління охороною праці.

Підставою для розробки системи управління є:

- законодавство України, яке формує правові відносини в сфері безпеки життєдіяльності;

- національна програма України з питань поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища;

- концепція організації робіт з профілактики невиробничого травматизму;

- рекомендації Українських конференцій з охорони праці; існуючі недоліки в функціональному забезпеченні управління

охороною праці в рамках регіону.

Структура і зміст складових, що визначають систему управління безпекою життєдіяльності, є:

- терміни та визначення;

- цілі і завдання;

- формування зовнішніх та внутрішніх зв'язків;

- встановлення складових частин системи;

- встановлення участі в підсистемі кожного його елемента;

- кінцевий продукт роботи системи;

- самозахист системи.

Цілі та завдання системи управління

В більшості випадків у розроблених системах управління безпекою життєдіяльності за мету визначають:

1. Розробку і впровадження рішень.

2. Забезпечення безпеки життєдіяльності та інші.

Це докорінно неправильно. Бо такі цілі відображають тільки цілі окремих підсистем і не відповідають системним уявленням. За винятком того, такі цілі не дають можливості відтворити поєднання складових системи так необхідних для практики безпеки життєдіяльності. З іншого боку, коли зміст управління і зміст охорони праці складають однакові за змістом цілі, то формується безвихідна ситуація, оскільки при цьому збігається зміст управління і зміст охорони праці.

Виходячи а цього, дозволяється сформулювати головні вимоги до цілей - вони мають відображати системні процеси, які сприяють впровадженню безпеки життєдіяльності, а сама система, в широкому розумінні, має регулювати взаємовідносини поміж своїми підсистемами.

До таких цілей, що за змістом можуть виконати вищезгадані умови, відносять:

1. Упорядкування в сфері управління безпекою життєдіяльності.

2. Адаптація управлінських дій до реальних умов життєдіяльності і до функціонування системи.

Визначені цілі є найвищою метою в системі управління безпекою життєдіяльності. В практиці мають місце багато цілей. В своїй сукупності вони створюють "дерево цілей" і згідно до них існує "дерево завдань". Основними з "дерева цілей" є:

- ті, що стосуються встановлення, створення передумов для роботи і удосконалення системи;

- методичні цілі;

- загальносистемні цілі;

- ті, що формують можливість функціонування системи управління.

Зміст визначених основних цілей наведено в табл. 6.1. Разом зі змістом цілей визначено їх сутність, очікуваний результаті відповідні завдання.

Завданням системи управління безпекою життєдіяльності с визначення природи і змісту упорядкування та адаптації за всіма складовими частинами системи управління, а також - шляхів використання під час їх реалізації в практиці безпеки життєдіяльності.

Кінцевим продуктом системи управління с легкокерований (виробничий чи інший) простір, котрий завдяки своему існуванню створює передумови для виконання основних цілей і завдань.

Принципи побудови і функціонування системи управління формують:

- зміст і характер впливу суб'єкта на об'єкт;

- вплив здійснюється шляхом реалізації загальних управлінських і конкретних функцій безпеки життєдіяльності (рис. 6.1, с. 341);

- виконавцем впливу суб'єкта на об'єкт с органи управління, на які суб'єкт управління здійснює перерозподіл частини своїх прав та обов'язків;

- передача впливу здійснюється шляхом розробки і реалізації рішень, встановлень прямої і зворотної інформації та ін.

Специфікою дії загальних управлінських функцій рис. 6.1 с те, що їх елементи реалізуються в інших (конкретних) функціях. Через те, щоби це підкреслити, на рис. 6.1 вони розташовані перпендикулярно до інших і ніби "пронизують" всі інші.

До основних загальних функцій управління безпекою життєдіяльності відносять:

- організація та координація робіт;

- обмін, аналіз та оцінка ставу умов та безпеки праці;

- планування робіт;

- контроль за функціонуванням системи управління;

- стимулювання.

За спрощеним уявленням система управління складається з:

- суб'єкта управління;

- органу (структури) управління;

№ пор.Перелік цілей та їх складовіЗміст цілейСутність цілейОчікувані результатиЗміст очікуваних результатівЗавдання, відповідні запропонованим цілям
1234567
1Найвища мета СУБЖУпорядкування в сфері управлінняПеретворення дій, заходів та ін. в єдине цілеМодель (моделі) роботи системиСтворення легкокерованого спеціального просторуВизначення природи та змісту упорядкування за всіма складовими СУБЖ
2Головні цілі:

а) встановлення системи;

б)створення передумов для роботи системи;

в)створення передумов для удосконалення системи
Формування та реалізація змісту науково-обґрунтованих вимог до розробки СУБЖа) встановлення суб'єктів і об'єктів управління та підсистем, що дають змогу їхньої взаємодії;

б)структуризація підсистем СУБЖ; в) визначення смислу поглиблення зв'язків, механізмів взаємодії підсистем поміж собою та надсистемою (Держуправління)
Комплекс загальних уявлень про СУБЖ.

Загальні визначення відносно життєздатності системи
Визначення моделей СУБЖ у можливих ситуаціях її роботиФормування стандартних моделей в роботі СУБЖ

Продовження табл. 6.1

1234567
3Основоположні методичні цілі:

а) принцип використання СУБЖ;

б) принцип деталізації роботи системи;

в) принцип оцінки роботи системи;

г) принцип системного аналізу дії СУБЖ
Отримання інструменту для побудови та дії СУБЖПоглиблення змісту роботи СУБЖ та знань про її можливості:

а) методи пошуку та розробки рішень

б) методи побудови та їх взаємодія;

в) методи комплексного розв'язання завдань СУБЖ;

г) методи оцінки повноти відбудови та роботи СУБЖ
Можливість усвідомленого управління, оцінки сталу, впровадження положень охорони праці та швидкої переорієнтації СУБЖНаявність методів та засобів, які дають змогу визначити стан СУБЖ під час її переорієнтуванняРозробки методичного забезпечення виконання робіт в СУБЖ
4Загальносистемні цілі:

а) розв'язання питань зовнішніх зв'язків системи;

б) розв'язання питань внутрішніх зв'язків системи;

в) інформаційне забезпечення
Встановлення змісту дії СУБЖ, а одного боку, як системи, а з іншого - як підсистемиа) встановлення зв'язку СУБЖ з системою управління виробництвом;

б) визначення механізмів впливу та взаємодій поміж підсистемами;

в) формування банку даних, методи вилучення інформації, організація інформаційних потоків
Відтворення змісту адаптації СУБЖ відносно інших систем та надсистемПеретворення окремих організаційних утворень в єдину комплексну системуВстановлення переліку та змісту зв'язків відносно завдань управління

Закінчення табл. 6.1

1234567
5Цілі, що формують можливість функціонування СУБЖВизначення змісту технології роботи системиа) встановлення змісту передумов, що сприяють роботі системи;

б) визначення складу та змісту основних стадій роботи СУБЖ;

в) встановлення змісту та структури нормативно-правового документа, що визначає СУБЖ
Встановлення ознак діючої СУОПВизначення складу та змісту забезпечення СУОПВстановлення змісту СУБЖ та його забезпечення під час:

- запуску системи;

- роботи системи;

- переорієнтації системи;

- контролю системи

- законодавчої підсистеми (бази);

- функціональної підсистеми;

- інформаційної підсистеми;

- об'єктів управління.

До складу системи відносять об'єкти соціально-економічного і матеріального характеру.

Змістом управління об'єктів соціально-економічного характеру є управління дієвістю функціональних служб, структурних підрозділів, власника, органів регіональної та місцевої державної влади, відділів і управлінь міністерств та відомств.

Змістом управління об'єктів матеріального характеру є управління параметрами, які характеризують (оцінюють стан) умови і безпеки праці в рамках "людино-машинних систем".

Суб'єктами управління є робітники, службовці, керівники структурних підрозділів підприємств, власники, керівники (заступники керівників) центральних та місцевих органів державної виконавчої влади та виконавчих комітетів області, селища та міста.

Зміст та характер упорядкування за основними складовими системи управління подано в табл. 6.2.

Питання адаптації в системі управління мають вирішуватися конкретно з урахуванням:

- політики в сфері безпеки життєдіяльності;

- стану безпеки життєдіяльності;

- рівня підготовки і кваліфікації виконавців;

- характеру взаємодій в системі.

Будь-яка система управління охороною праці здійснюється за рахунок безперервного обміну інформації поміж суб'єктом та об'єктом управління (структурами управління). Всі дані види інформації, які використовуються в системі управління безпекою життєдіяльності, утворюють інформаційну підсистему.

Інформаційна підсистема являє собою складну сукупність взаємопов'язаної інформації, поєднаної в окремі структурні групи в залежності:

- від конкретних вимог, які пред'являються їй у процесі управління;

- від структури управління;

- від характеру рішень, що приймаються в системі управління. Усвідомлююча інформація мас бути:

- оптимальною - містити мінімальну кількість показників, що дають можливість максимально характеризувати необхідний фактор для прийняття ефективного рішення;

- своєчасною - за терміном представлення співпадати з потребою;

- вірогідною -згідно висвітлювати об'єкти, процеси, системи, зміст яких вона відображає;

- цінною - містити свідчення, які зменшують ступінь невизначеності знань про об'єкти управління;

- простою та зрозумілою - що дає змогу скористатись нею без будь-яких додаткових перетворень;

- вимірювальною - складеною в однакових з нормативною інформацією одиницях.

Інформаційну систему дозволяється вважати повною, коли вона визначає:

- види інформації, що характеризують стан охорони праці та системи її управління;

- джерела та обсяг інформації;

- періодичність відбору;

- осіб, яким потрібна ця інформація;

- осіб, які повинні займатися збором даної інформації;

- методи відбору, переробки, зберігання та передачі інформації.

-

Таблиця 6.2. Принципи упорядкування підсистем СУБЖ

№ пор.Підсистеми управлінняХарактер у порядкуванняЗміст упорядкування
1234
1Суб'єкт управління1. Встановлення прав, обов'язків керівних структур.

2. Встановлення типових алгоритмів для розробки найбільш поширених рішень
Здійснення основних функцій управління та функціонування владних структур
2Функціональна підсистемаВідбудова складу, об'єму та напрямів використання функцій управління при впровадженні конкретних завдань безпеки життєдіяльності і управлінняВідбудова моделей функціонування
3Органи (структури) управлінняВстановлення розподілу прав, обов'язків та відповідальностіВстановлення моделей кожного рівня управління

Закінчення табл. 6.2

1234
4Законодавча підсистемаСпрямування до стану стовідсоткового забезпечення законодавчим супроводженням при розробці та впровадженні управлінських рішеньСукупність документів підприємств, регіону, галузі, яка разом з державною системою законодавства встановлює правове забезпечення згідно до напрямів робіт та розробки рішень
5Об'єкт управління1. Принципи відбудови об'єкта за всіма чинними нормативно-технічними та правовими актами

2. Визначення і впровадження всебічних методів впливу відносно відтворення об'єкта за вимогами норм та суб'єкта управління
Встановлення моделі об'єкта
6Інформаційна підсистемаПринципи встановлення логіко-інформаційних моделей та рівневого розподілу інформації в структурах управлінняРозробка моделей та рівневого розподілу інформації в структурах управління

Інформація, що надходить до суб'єкта управління, може бути надмірною, достатньою чи недостатньою. Коливання якості інформації залежить від рівня кваліфікації суб'єкта.

Вся інформація, що надходить до суб'єкта, розділяється на вхідну та вихідну. Загальну схему інформації відносно суб'єкта управління наведено на рис. 6.2.

← Предыдущая страница | Следующая страница →