Поделиться Поделиться

Об'єкти, завдання, джерела, послідовність аудиту фінансових результатів

Загальним показником, котрий характеризує виробничу діяльність підприємства, є балансовий прибуток чи збиток. Вони складаються від реалізації продукції (робіт і послуг), товарів та інших матеріальних цінностей (основних засобів, нематеріальних активів, матеріальних оборотних засобів і інших активів) як різниця поміж виручкою від реалізації і сумою витрат чи собівартістю реалізованої продукції (робіт і послуг) й інших матеріальних цінностей. Дані бухгалтерські результати відображаються на субрахунку 791 "Результати основної діяльності".

Прибуток (збиток) від фінансових операцій утворюється за рахунок:

* участі в капіталі;

* інших фінансових доходів;

* фінансових витрат (збитків).

Прибуток (збиток) від звичайної діяльності утворюється за рахунок:

- операційної діяльності;

- фінансових та інших доходів (прибутків);

- фінансових та інших витрат (збитків).

Прибуток (збиток) від надзвичайних подій утворюється за рахунок визнання сум відшкодування від страхових організацій, втрат від надзвичайних подій, доходу від інших подій чи операцій.

Прибуток (збиток) від операційної діяльності визначається як сума валового прибутку (збитку), іншого операційного доходу, адміністративних витрат, витрат на збут та інших операційних витрат.

Прибуток - це сума, на якому доходи перевищують пов'язані з ними витрати. Збиток утворюється у разі перевищення витрат над доходами.

Чистий прибуток (збиток) розраховується як алгебраїчна сума прибутку (збитку) від звичайної діяльності та надзвичайного прибутку, надзвичайного збитку та податків з надзвичайного прибутку. Основними завданнями перевірки фінансових результатів є:

* встановлення правильності формування витрат, власного капіталу, доходів, прибутку (збитку);

* встановлення правильності визнання доходів і витрат;

* встановлення правильності визначення прибутку (збитку) за звітний період;

* встановлення повноти відображення у звітності доходу (виручки) від реалізації продукції, товарів, робіт чи послуг, тобто без вирахування наданих знижок, повернення проданих товарів та непрямих податків (ПДВ, акцизного збору тощо);

* встановлення правильності відображення у звітності цінних паперів та сум винагороди за виконання інших операцій, пов'язаних з розміщенням, купівлею та продажем цінних паперів;

* встановлення правильності відображення інших статей, які впливають на формування прибутку (збитку):

-ПДВ;

- акцизного збору;

- інших відрахувань з доходу;

- собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг);

- інших операційних доходів; адміністративних витрат;

- витрат на збут; інших операційних витрат; доходу від участі в капіталі; інших фінансових доходів; фінансових витрат; втрат від участі в капіталі; інших витрат; податку на прибуток; надзвичайних доходів; надзвичайних витрат;

* встановлення правильності формування прибутку (збитку) від звичайної діяльності до оподаткування (як суми прибутку (збитку) від операційної діяльності, фінансових та інших доходів (прибутків), фінансових та інших витрат (збитків));

* встановлення правильності формування прибутку від звичайної діяльності (як різниця поміж прибутком від звичайної діяльності до оподаткування та сумою податків з прибутку);

* встановлення правильності формування збитку від звичайної діяльності (як збитку від звичайної діяльності до оподаткування та суми податків на прибуток);

* встановлення правильності формування елементів операційних витрат (матеріальних затрат, витрат на оплату праці, відрахувань на соціальні заходи, амортизації, інших операційних витрат);

o перевірка розрахунку показників прибутковості акцій (середньорічної кількості простих акцій, скоригованої середньорічної кількості простих акцій, чистого прибутку (збитку) на одну просту акцію, скоригованого чистого прибутку (збитку) на одну просту акцію, дивідендів на одну просту акцію).

До джерел аудиту фінансових операцій дозволяється віднести:

o первинні документи (товарно-транспортні накладні, приймальні квитанції, прибуткові касові ордери тощо);

o Реєстри документів відносно реалізації готової продукції, товарів, виробничих запасів, робіт та послуг, матеріалів, робіт і послуг за готівку;

o Відомості і книги аналітичного обліку до рахунків 71, 72, 73, 74, 75;

o Відомість № 6.4 с.-г. аналітичного обліку реалізації продукції, біологічних активів, товарів, робіт та послуг, виробничих запасів;

o Оборотна відомість ф. № 6.8 по аналітичних рахунках з реалізації продукції;

o Відомість аналітичного обліку за рахунком № 36 "Розрахунки з покупцями і замовниками";

o Книга аналітичного обліку реалізації продукції, біологічних активів, товарів, робіт та послуг виробничих запасів;

o Журнал-ордер № 6 с.-г. по кредиту (за рахунками 36 - "Розрахунки з покупцями і замовниками"; 70 - "Доходи від реалізації"; 71 - "Інший операційний дохід"; 72 - "Дохід від участі в капіталі"; 73 - "Інші фінансові доходи"; 74 - "Інші доходи"; 75 - "Надзвичайні доходи"; 79 - "Фінансові результати");

o Головна книга, Баланс.

Послідовність аудиту фінансових результатів дозволяється розділити на два етапи: технічний та економічний.

Під час проведення робіт на першому етапі перевіряють порядок складання первинної документації і реєстрів, відображення у відомостях аналітичного обліку, а також у балансі. При цьому схема перевірки буде мати вигляд, поданий на рисунку 7.9.2.1.

Рис. 7.9.2.1. Схема перевірки документації при відображенні даних з обліку доходів

Роботи другого етапу відображають виявлення правильності формування доходів і прибутку. При цьому необхідно спочатку провести перевірку правильності формування витрат діяльності на бухгалтерських рахунках: 90 "Собівартість реалізації"; 92 "Адміністративні витрати"; 93 "Витрати на збут"; 94 "Інші витрати операційної діяльності"; 95 "Фінансові витрати"; 96 "Втрати від участі в капіталі"; 97 "Інші втрати"; 98 "Податки на прибуток"; 99 "Надзвичайні витрати".

Потім проводиться перевірка формування доходів за бухгалтерськими рахунками 70 "Доходи від реалізації"; 71 "Інший операційний дохід"; 72 "Дохід від участі в капіталі"; 73 "Інші фінансові доходи"; 74 "Інші доходи"; 75 "Надзвичайні доходи".

Виявивши таким чином правильність формування витрат діяльності і доходів, дозволяється визначити результати діяльності. Для цього вивчають дані, які відображені за дебетом і кредитом рахунка 79 "Фінансові результати". На цьому рахунку відображають узагальнену інформацію про фінансові результати підприємства від звичайної діяльності та надзвичайних подій:

o результат операційної діяльності;

o результат фінансових операцій;

o результат іншої звичайної діяльності;

o результат надзвичайних подій;

o фінансовий результат звітного періоду.

Інформацію про накопичення чистих фінансових результатів діяльності підприємств відображають за дебетом і кредитом рахунка 44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)". На цьому рахунку відображають таку інформацію:

- прибуток нерозподілений;

- непокриті збитки;

- прибуток, використаний у звітному періоді.

← Предыдущая страница | Следующая страница →