Поделиться Поделиться

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ (ФІНАНСОВИЙ) ОБЛІК КАПІТАЛУ У ДООЦІНКАХ

Пайовий капітал – це сума пайових внесків членів спілок та інших підприємств, передбачена установчими документами. Тобто пайовий капітал с сукупністю коштів фізичних і юридичних осіб, добровільно розміщених у товаристві для здійснення його фінансово-господарської діяльності.

Капітал у дооцінках формується у кредитних спілках, житлово-будівельних кооперативах, колективних сільськогосподарських підприємствах, членами яких можуть бути як фізичні, так і юридичні особи. Джерелами формування капіталу у дооцінках є обов'язкові та додаткові внески членів спілок у грошовій чи майновій формі. Розмір пайового капіталу визначається Статутом товариства чи загальними зборами пайовиків та формується у міру передачі пайовиками внесків, які можуть вноситися як одноразово, так і протягом періоду, визначеного установчими документами. Формування Капіталу у дооцінках мас такі особливості:

– по-перше, на законодавчому рівні не визначено мінімальний розмір та порядок формування пайового Капіталу у дооцінках;

– по-друге, розмір Капіталу у дооцінках за необхідності може змінюватися без внесення відповідних змін до установчих документів.

Щорічно під час розподілу прибутку за рішенням зборів пайовиків на їх внески нараховуються дивіденди, які можуть зараховуватись на збільшення паю.

Пайові внески повертаються пайовикам у випадку їх виходу чи при ліквідації товариства. Належна до повернення сума визначається із врахуванням фінансового стану та зобов'язань товариства.

Для обліку та узагальнення інформації про суми пайових внесків членів спілок кооперативів та сільськогосподарських підприємств призначений пасивний балансовий рахунок № 41 "Капітал у дооцінках" (табл. 8.8).

Таблиця 8.8

Характеристика рахунка № 41 "Капітал у дооцінках"

Назва та номер рахунка

Призначення рахунка

Відображення інформації за операціями із Капіталом у дооцінках

На рахунку № 41

В обліковому регістрі

У звітності

за дебетом

за кредитом

41

"Пайовий капітал"

Для обліку й узагальненні інформації про суми пайових внесків членів споживчого товариства, колективного сільськогосподарського підприємства, житлово-будівельного кооперативу, кредитної спілки та інших підприємств

Відображається зменшення розміру пайового капіталу

Відображається формування та збільшення пайового капіталу

Журнал 7

Рядок 1400 Балансу (форма 1); графа 3 Звіту про власний капітал

Аналітичний облік Капіталу у дооцінках ведеться персоніфіковано у розрізі кожного пайовика за видами внесків (обов'язкових і додаткових). Порядок відображення інформації про формування та зміни Капіталу у дооцінках у системі рахунків бухгалтерського обліку наведено у таблиці 8.9.

Таблиця 8.9

Кореспонденція рахунків (субрахунків) з обліку формування та змін Капіталу у дооцінках

з/п

Зміст господарських операцій

Кореспонденція рахунків, субрахунків

Дебет

Кредит

1

2

3

4

Формування Капіталу у дооцінках

1

Відображено внески членів товариства до Капіталу у дооцінках:

– необоротними активами

10; 11; 12

41

– запасами

20, 28

41

– грошовими коштами

30; 31

41

2

Відображено формування пайового капіталу за рахунок:

додаткового капіталу

42

41

нерозподіленого прибутку

443

41

Збільшення Капіталу у дооцінках

1

Відображено збільшення пайового капіталу за рахунок:

– заробітної плати учасників товариства

66

41

– реінвестування дивідендів

671

41

Зменшення Капіталу у дооцінках

1

Відображено повернення учаснику товариства пайових внесків грошовими коштами

41

30, 31

2

Сформовано зареєстрований капітал за рахунок Капіталу у дооцінках

41

40

3

За рахунок Капіталу у дооцінках погашено непокритий збиток товариства

41

442

4

Зменшено розмір Капіталу у дооцінках на суму належних до повернення пайових внесків

41

672

Наприклад 8.4

Загальними зборами пайовиків колективного сільськогосподарського підприємства "Червона рута" в кількості 90 учасників прийнято рішення про внесення додаткових паїв готівковими грошовими коштами у сумі 1 400 гри. на кожного пайовика.

За підсумками звітного року колективне сільськогосподарське підприємство "Червона рута" отримало прибуток у розмірі 144 000 грн. Зборами пайовиків прийнято рішення 30% прибутку зарахувати на збільшення Капіталу у дооцінках підприємства.

У системі рахунків бухгалтерського обліку операції із внесення часток до Капіталу у дооцінках наведено у таблиці 8.10.

Таблиця 8.10

Бухгалтерські проведення з обліку Капіталу у дооцінках

з/п

Зміст господарських операцій

Кореспонденція рахунків

Сума, грн.

Дебет

Кредит

1

2

3

4

5

1

На поточний рахунок колективного сільськогосподарського підприємства отримано додатковий вклад від пайовиків 90 пайовиків × 1 400 грн. = 126 000 грн.

311

41

126 000,00

2

Визначено фінансовий результат діяльності колективного сільськогосподарського підприємства (чистий прибуток)

791

441

144 000,00

3

Спрямовано частину прибутку на збільшення часток учасників у пайовому капіталі колективного сільськогосподарського підприємства 144 000 грн. × 0,3 = 43 200 грн.

443

41

43 200,00

4

У кінці року списано суму використаного прибутку на збільшення Капіталу у дооцінках

441

443

43 200,00

← Предыдущая страница | Следующая страница →