Поделиться Поделиться

Облікова політика за МСФЗ

Фінансова звітність допомагає управлінському персоналу здійснювати аналіз господарський операцій, подій та висловлювати власне професійне судження. Це, безумовно пов'язано зі застосуванням як кількісної, так і якісної інформації відносно господарських подій та операцій.

Згідно з МСБО 8, облікова політика - це конкретні принципи, домовленості, правила та процедури, прийняті управлінським персоналом підприємства при складанні та поданні фінансових звітів.

Головні терміни, що використовуються при застосуванні МСФЗ 8 узагальнено в табл. 2.5.

Значення облікової політики за МСФЗ є важливим, а її складанню і зміні приділяють велику увагу. Таким чином за МСФЗ, потрібно підготовити наказ (положення) про облікову політику.

Розробка підприємством облікової політики згідно до МСФЗ є відповідальністю бухгалтерів підприємства (відносно її розробки) та управлінського персоналу (відносно затвердження).

МСФЗ 1 "Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності" наголошує на розкритті у примітках до фінансової звітності всіх ключових аспектів облікової політики. Повинні бути розкриті принципи, яких дотримується підприємство, і методи, використані для втілення в життя цих принципів (оскільки подібна інформація є істотною для визначення фінансового становища підприємства, спрямування потоків грошових коштів, а також для визначення результатів діяльності підприємства).

Міжнародні стандарти не регламентують структуру документу про облікову політику, проте, як правило, складається з трьох розділів і додатків:

1. Загальні положення.

2. Організаційний частина.

3. Методичний частина.

Зупинимо увагу на інформаційному змісті даних розділів.

Таблиця 2.5. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ, ЯКІ ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ МСФЗ 8

Терміни

Визначення

1

2 3

4

1

Зміна в обліковій оцінці

Change in

Accounting

Estimate

Це коригування балансової вартості активу чи зобов'язання чи суми періодичного споживання активу, яке є результатом оцінки теперішнього статусу активів та зобов'язань та пов'язаних з ними очікуваних майбутніх вигод та зобов'язань. Зміни в облікових оцінках є наслідком нової інформації чи нових розробок та, згідно, не є виправленням помилок.

2

Суттєвий

Significant

Пропуск чи викривлення статей є суттєвими, коли вони можуть, окремо чи у сукупності, впливати на економічні рішення користувачів, прийняті на основі фінансових звітів. Суттєвість залежить від розміру та характеру пропуску чи викривлення, що оцінюються за конкретних обставин. Розмір чи характер статті, чи їх поєднання, можуть бути визначальним чинником.

3

Ретроспективне застосування

Retrospective Applications

Застосування нової облікової політики відносно операцій, інших подій та умов таким чином, начебто ця політика застосовувалася завжди.

4

Перспективне застосування

Prospective Applications

Перспективне застосування зміни в обліковій політиці та визнання впливу зміни в обліковій оцінці, згідно, є:

а) застосуванням нової облікової політики до операцій, за винятком подій та умов, що відбуваються після дати змінювання облікової політики;

б) визнання впливу облікової оцінки в поточному та майбутніх періодах, на які впливає зміна.

;Загальні положення"

Тут описується, для яких цілей розроблений даний документ, коли та яким чином до нього можуть вноситися зміни. Згідно до МСБО 8 "Облікові політики, зміни в облікових оцінках і помилки" компанія зобов'язана послідовно застосовувати вибрану облікову політику

Облікова політика за МСФЗ може змінюватися тільки в разі прийняття нового стандарту, інтерпретації чи внесення змін до чинних, а також з метою підвищення інформативності фінансової звітності. Через те коли підприємство вирішить змінити, наприклад, облікову політику з нарахування амортизації (вибрати інший метод нарахування) у 2007 році, її доведеться проводити перерахунок відносно нарахованої амортизації за три попередніх роки (2004, 2005 та 2006 році.). Такий перерахунок називають ретроспективним, і він є загальним правилом відносно відображення змін в обліковій політиці. При ретроспективному перерахунку коригується вступне сальдо за рахунком "Нерозподілений прибуток" а початок найбільш раннього періоду з поданих у звітності, складеній за МСФЗ.

Ретроспективний перерахунок при зміні облікової політики дозволяється не робити тільки при умові, коли:

1. Даної дії вимагає відповідний стандарт чи інтерпретація. При цьому треба користуватися спеціальними перехідними положеннями, які будуть відображені в новому стандарті.

2. Підприємство прийняте рішення провести переоцінку активів за справедливою вартістю. Таку зміну відображають як переоцінку на певну дату звіту.

3. Підприємство не може достовірно визначити, вплинула зміна облікової політики тільки на конкретний період чи на всю звітність, складену згідно з МСФЗ. У цьому випадку доведеться застосувати ретроспективний перерахунок з найбільш раннього періоду, а це може бути і поточний період, тобто "ретроспективи" не буде.

← Предыдущая страница | Следующая страница →