Поделиться Поделиться

ПОРЯДОК СКЛАДАННЯ ЗВІТУ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ

Звіт про рух грошових коштів – це звіт, що відображає надходження і видаток грошових коштів в результаті діяльності підприємства у звітному періоді. У даній формі фінансової звітності інформація розкривається наростаючим підсумком з початку року за звітний та аналогічний попередній період.

У відповідності до НП(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності" [97] метою складання Звіту про рух грошових коштів є надання користувачам фінансової звітності повної, правдивої та неупередженої інформації про зміни, що відбулися у грошових коштах підприємства та їх еквівалентах за звітний період.

Задля правильного трактування економічного змісту показників Звіту наведемо визначення наступних понять: грошові кошти – це готівка, кошти на рахунках у банках та депозити до запитання; еквіваленти грошових коштів – це короткострокові високоліквідні фінансові інвестиції, які вільно конвертуються у певні суми грошових коштів та характеризуються незначним ризиком зміни їх вартості.

На відміну від інших звітних форм, інформація Звіту про рух грошових коштів за поточний та попередні періоди використовується для визначення майбутнього потоку грошових коштів, що дозволяє користувачам оцінити здатність підприємства проводити діяльність у майбутньому та погашати свої зобов'язання.

Інформацію про чисте надходження чи витрачання грошових коштів у Звіті розкривають у розрізі операційної, інвестиційної та фінансової діяльності, дозволяючи користувачам оцінювати вплив проведених операцій на суму отриманих грошових коштів, а також здійснювати аналіз напрямів та обсягів їх витрачання. Чисте надходження грошових коштів – це перевищення суми надходжень грошових коштів над сумою їх видатків у звітному році, а чисте витрачання – перевищення суми видатків грошових коштів над їх надходженням.

До Звіту про рух грошових коштів не включаються внутрішні зміни у складі грошових коштів (переведення готівки із каси на поточний рахунок, з поточного рахунка на депозитний чи валютний рахунок тощо), а також наступні негрошові операції:

– отримання (повернення) об'єктів необоротних активів на умовах фінансової оренди;

– бартерні операції;

– обмін акцій власної емісії на акції і активи іншого суб'єкта господарювання тощо.

При складанні даної форми фінансової звітності підприємства можуть обрати спосіб відображення інформації про суми надходжень та видатків грошових коштів за видами діяльності із застосуванням прямого чи непрямого методу. Зокрема, для розрахунку руху коштів у результаті операційної діяльності може бути використаний прямий чи непрямий метод, а від інвестиційної та фінансової діяльності – тільки прямий метод. З цією метою у додатку 1 до НП(С) БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності "передбачено різні форми Звіту про рух грошових коштів.

Структуру Звіту про рух грошових коштів та алгоритм його складання за прямим методом представлено на рисунку 10.6. За прямим методом показники розкриваються вертикально: спершу за джерелами генерування грошових коштів з наступним розкриттям інформації про їх витрачання за конкретними напрямами. У Звіті про рух грошових коштів, складеному за прямим методом, показники за звітний період наводяться в одній графі. При цьому, суми надходжень відносяться на збільшення грошових коштів у результаті операційної діяльності, а витрачань (відображаються у дужках) – на видаток коштів.

Рис. 10.6. Структура Звіту про рух грошових коштів, складеного за прямим методом

Перший частина Звіту, складний за прямим методом, призначений для розкриття інформації про рух грошових коштів у результаті операційної діяльності, зокрема:

– надходження грошових коштів від покупців та замовників у результаті продажу продукції (товарів), виконання робіт і надання послуг, у через те числі отримані авансові платежі;

– надходження грошових коштів від операційної оренди необоротних активів та відсотків, нарахованих банками за зберігання коштів на рахунках;

– отримання штрафів, пені, неустойок від контрагентів за порушення норм законодавства та невиконання умов договорів;

– отримання субсидій, дотацій та цільового фінансування;

– сплачені постачальникам та підрядникам грошові кошти за товари, роботи і послуги, у через те числі перераховані аванси;

– грошові виплати працівникам та прирівняні до них виплати, аванси на відрядження;

– сплата податку на додану вартість, податку на прибуток, відрахувань на соціальні заходи та інших обов'язкових платежів;

– сплачені штрафи, пені, неустойки за порушення норм законодавства та невиконання умов договорів тощо.

Для складання першого частини Звіту "Рух коштів в результаті операційної діяльності", за прямим методом, використовується підсумкова інформація, відображена у журналі 1 та відомостях 1,1,1.2 за рахунками № ЗО "Каса" й № 31 "Рахунки в банках" згідно. Водночас, для достовірного групування операцій за видами діяльності здійснюється додаткова вибірка аналітичних даних про розрахункові операції (журнал 3 та відомості аналітичного обліку до нього). Інформація, відображена у І розділі Звіту, складеного за прямим методом, подана у таблиці 10.19.

Таблиця 10.19

Характеристика статей І частини Звіту про рух грошових коштів, складеного за прямим методом

Стаття

Код

рядка

Характеристика статей Звіту про рух грошових коштів

Кореспонденція рахунків, субрахунків

1

2

3

4

І. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Надходження від:

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

Відображаються грошові надходження від основної діяльності: реалізація продукції (товарів, робіт, послуг); платежі за оренду інвестиційної нерухомості з урахуванням відповідних вирахувань з доходу (податок на додану вартість, акцизний податок, Інші вирахування з доходу)

Дт pax. № 30, 31 КТ рах. № 36

Повернення податків і зборів

3005

Відображаються одержані з бюджету на рахунки підприємства в установах банків суми податків і зборів

Дт pax. № 31 КТ субрах. №641, 642

у через те числі податку на додану вартість

3006

Відображаються одержані з бюджету на рахунки підприємства в установах банків суми податкового кредиту з податку на додану вартість

Дт pax. № 31 КТ субрах. №6411

Цільового фінансування

3010

Відображаються одержані для здійснення видатків на операційну діяльність підприємства надходження з бюджету та державних цільових фондів, а також отримані кошти цільового фінансування від інших осіб

Дт pax. № 30, 31 КТ субрах. № 378, 425, pax. № 48

Інші надходження

3095

Відображаються інші надходження грошових коштів від операційної діяльності, для відображення яких за ознаками суттєвості неможна було виділити окрему статтю, чи не включені до першого частини Звіту про рух грошових коштів у результаті операційної діяльності, зокрема від реалізації оборотних активів, надходження від діяльності обслуговуючих господарств тощо

Дт рах. № 30, 31 ДТ pax. № 18, 37, 86, 88. 89, субрах. № 711

Витрачання на оплату:

Товарів (робіт, послуг)

3100

Відображаються грошові кошти, сплачені постачальникам і підрядникам за одержані товарно-матеріальні цінності, прийняті роботи і надані послуги

(ДТ рах. № 83 ДТ pax. № 30, 31)

Праці

3105

Відображаються виплачені працівникам заробітна плата та прирівняні до неї виплати (допомоги, винагороди)

(ДТ pax. № 66 ДТ рах. № 30. 31)

Відрахувань на соціальні заходи

3110

Відображається сума сплаченого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

(Дт субрах. № 651 ДТ рах. № 31)

Зобов'язань з податків і зборів

3115

Відображається загальна сума сплачених до бюджету податків і зборів

(ДТ субрах. № 641,642 ДТ pax. № 31)

Інші витрачання

3190

Наводиться сума використаних грошових коштів на інші напрями операційної діяльності, для відображення якої за ознаками суттєвості неможна було виділити окрему статтю чи яка не включена до першого частини Звіту, зокрема витрати на купівлю-продаж іноземної валюти

(ДТ pax. № 39. 68. субрах. № 942 ДТ рах. № 30, 31)

Чистий рух КОШТІВ від операційної діяльності

3195

Відображається різниця поміж сумами грошових надходжень та грошових видатків операційної діяльності

Алгебраїчна сума рядків 3000, 3005, ЗОЮ, 3095 мінус сума рядків 3100, 3105, 3110, 3115, 3190 з урахуванням сум Із додаткових рядків Звіту

У таблиці 10.20 наведено головні додаткові статті, які можуть бути включені до І частини Звіту про рух грошових коштів, складеного за прямим методом.

Таблиця 10.20

Характеристика основних додаткових статей І частини Звіту про рух грошових коштів, складеного за прямим методом

Додаткові статті Звіту

Код

рядка

Характеристика додаткових статей Звіту

Кореспонденція рахунків, субрахунків

1

2

3

4

Надходження від отримання субсидій, дотацій

3011

Розкривається інформація про отримані з бюджетів та державних цільових фондів суми субсидій, дотацій

ДТ рах. № 31 КТ pax. № 48, субрах. № 378. 641, 642

Надходження авансів від покупців і замовників

3015

Відображається сума одержаної попередньої оплати та авансів від покупців і замовників під наступну поставку продукції (товарів, робіт, послуг)

Дт pax. № 30, 31 Кт субрах. № 681

Надходження від повернення авансів

3020

Відображаються повернуті підприємству постачальниками і підрядниками суми попередньої оплати та попередньо наданих авансів грошовими коштами

Дт pax. № 30, 31 Кт субрах. № 371

Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках

3025

Відображається сума одержаних підприємством відсотків (процентів), нарахованих на залишки коштів, що зберігаються на рахунках в банках

Дт рах. №31 Кт субрах. № 377, 685

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)

3035

Відображаються одержані підприємством грошові кошти в частині економічних (фінансових) санкцій за порушення норм законодавства та умов договорів

Дт рах. № 30, 31 Кт рах. № 18. 36, 37,63,68

Надходження від операційної оренди

3040

Відображаються суми грошових надходжень від операційної оренди, за винятком надходжень від оренди інвестиційної нерухомості

Дт рах. № 30, 31 Кт субрах. № 377

Надходження від отримання роялті, авторських винагород

3045

Відображаються суми, отримані як винагорода за користування чи за надання права користування будь-яким авторським та суміжним правом

Дт рах. № 30, 31 Кт субрах. № 373

Надходження від страхових премій

3050

Відображається страховиками надходження грошових коштів у сумі страхових премій

Дт рах. №31 Кт субрах. № 36

Зобов'язання з податку на прибуток

3116

Відображається сума сплаченого до бюджету податку на прибуток за умови, що податок конкретно не ототожнюється 3 фінансовою чи інвестиційною діяльністю

(Дт субрах.

№ 6413 Кт рах. № 31)

Зобов'язання з податку на додану вартість

3117

Відображається сума сплаченого до бюджету податку на додану вартість

(Дт субрах.

№ 6411 Кт рах. №31)

Зобов'язання з інших податків і зборів

3118

Відображаються суми сплачених інших податків і зборів (за винятком податку на додану вартість, податку на прибуток, зобов'язань із загальнообов'язкового державного соціального страхування)

(Дт субрах. № 641, 642 Кт рах. № 31)

Витрачання на оплату авансів

3135

Відображаються суми попередньої оплати та авансових платежів постачальникам та підрядникам за товарно-матеріальні цінності (роботи, послуги) в рахунок наступної поставки товарів (виконання робіт, надання послуг)

(Дт субрах. № 371 Кт рах. № 30, 31)

Витрачання на оплату повернення авансів

3140

Відображаються суми повернених попередньої оплати та авансів покупцям і замовникам

(Дт субрах. № 681 Кт рах. № 30, 31)

Витрачання на оплату цільових внесків

3145

Відображається сума сплачених цільових та благодійних внесків

(Дт субрах. № 949 Кт рах. №30, 31)

Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами

3150

Відображаються страховиками суми, сплачені клієнтам за страховими контрактами

(Дт субрах. № 685 Кт рах. №31)

Структуру Звіту про рух грошових коштів та алгоритм його складання за непрямим методом представлено на рисунку 10.7 Додатком 1 до НП(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності" передбачено, що при складані Звіту уся інформація про рух грошових коштів наводиться у розрізі наступних граф:

1) "Надходження", де відображається збільшення грошових коштів на підставі відомостей 1.1 (дебет рахунка № 30 "Каса") та 1.2 (дебет рахунка № 31 "Рахунки в банках");

2) "Видаток", де відображається зменшення грошових коштів на підставі даних журналу 1 за кредитом рахунків № ЗО "Каса", № 31 "Рахунки в банках".

Рис. 10.7. Структура Звіту про рух грошових коштів, складеного за непрямим методом

Інформація, яка відображається у І розділі Звіту, складеного за непрямим методом, наведена у таблиці 10.21.

Таблиця 10.21

Характеристика статей першого частини Звіту про рух грошових коштів, складеного за непрямим методом

Стаття

Код

рядка

Надходження грошових коштів

Видаток грошових коштів

1

2

3

4

Рух коштів у результаті операційної діяльності

Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування

3500

Відображається прибуток до оподаткування за звітний період, наведений у рядку 2350 Звіту про фінансові результати

Відображається збиток до оподаткування за звітний період, наведений у рядку 2355 Звіту про фінансові результати

Коригування на:

амортизацію необоротних активів

3505

Відображається нарахована протягом звітного періоду амортизація на необоротні активи, наведена у рядку 2515 Звіту про фінансові результати

×

збільшення (зменшення) забезпечень

3510

Відображається збільшення у складі забезпечень наступних витрат і платежів, не пов'язаних з інвестиційною та фінансовою діяльністю

Відображається зменшення у складі забезпечень наступних витрат і платежів, не пов'язаних з інвестиційною та фінансовою діяльністю

збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць

3515

Відображаються збитки від курсових різниць внаслідок перерахунку грошових коштів та їх еквівалентів в іноземній валюті

Відображаються прибутки від курсових різниць внаслідок перерахунку грошових коштів та їх еквівалентів в іноземній валюті

збиток (прибуток) від коопераційної діяльності та інших негрошових операцій

3520

Відображається збиток від володіння та реалізації фінансових інвестицій (дивіденди, відсотки тощо);продажу інвестиційної нерухомості; необоротних активів, утримуваних для продажу, та груп вибуття; інших довгострокових активів; обміну оборотних активів на необоротні активи і фінансові інвестиції; коопераційних курсових різниць; інші прибутки і збитки від інвестиційної та фінансової діяльності (без урахування витрат на сплату відсотків, коли вони розкриваються у звіті в окремій статті

Відображається прибуток від володіння та реалізації фінансових інвестицій (дивіденди, відсотки тощо); продажу інвестиційної нерухомості; необоротних активів, утримуваних для продажу, та груп вибуття; інших довгострокових активів; обміну оборотних активів на необоротні активи і фінансові інвестиції; коопераційних курсових різниць; інші прибутки і збитки від інвестиційної та фінансової діяльності (без урахування витрат на сплату відсотків, коли вони розкриваються у звіті в окремій статті

Зменшення (збільшення) оборотних активів

3550

Відображається зменшення статей другого частини активу Балансу "Оборотні активи"*

Відображається збільшення статей другого частини активу Балансу "Оборотні активи"*

* За винятком статей "Грошові кошти та їх еквіваленти", "Поточні фінансові інвестиції". При цьому, у загальну зміну не включаються: 1) зміни в складі оборотних активів, які є наслідком негрошових операцій. а) інвестиційної діяльності (обмін на необоротні активи, фінансові інвестиції тощо); б) фінансової діяльності (виплата дивідендів чи погашення зобов'язань з фінансової оренди виробничими запасами, продукцією, товарами тощо, негрошові внески до зареєстрованого капіталу, включення фінансових витрат до собівартості продукції тощо) чи виправлення помилок минулих років; 2) зміна дебіторської заборгованості поточного податку на прибуток та податку на додану вартість, що виникає внаслідок інвестиційної діяльності; 3) зменшення статей внаслідок переведення оборотних активів до складу групи вибуття; 4) збільшення дебіторської заборгованості внаслідок відображення операцій з реалізації інвестиційної нерухомості, необоротних активів, утримуваних для продажу, та груп вибуття, а також зменшення зазначеної дебіторської заборгованості внаслідок її погашення

Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань

3560

Відображається збільшення статей третього частини пасиву Балансу "Поточні зобов'язання і забезпечення"**

Відображається зменшення статей третього частини пасиву Балансу "Поточні зобов'язання і забезпечення"**

" За винятком статей "Короткострокові кредити банків", "Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями", "Поточні зобов'язання за розрахунками з учасниками", "Поточні забезпечення", сум зобов'язань за відсотками та інших зобов'язань, не пов'язаних з операційною діяльністю). При цьому, у загальну зміну не включаються:

1) зміни в складі поточних зобов'язань, які є наслідком негрошових операцій з включення поточних зобов'язань до групи вибуття, інвестиційної діяльності та фінансової діяльності (погашення поточного зобов'язання шляхом передачі необоротних активів і фінансових інвестицій, зарахування внесків до капіталу тощо) чи виправлення помилок минулих років; 2) зменшення суми зобов'язань та податку на додану вартість, що виникає внаслідок інвестиційної діяльності; 3) зміна доходів майбутніх періодів унаслідок їх утворення від операцій з коштами цільового фінансування, подальшого їх визнання доходами поточного періоду, повернення коштів цільового фінансування, зменшення доходів майбутніх періодів унаслідок включення до групи вибуття

Грошові кошти від операційної діяльності

3570

Відображається різниця поміж сумами надходжень та видатків грошових коштів після коригування прибутку (збитку) від звичайної діяльності до оподаткування

Сплачений податок на прибуток

3580

×

Відображається сплата податку на прибуток за умови, що він конкретно не ототожнюються з фінансовою чи інвестиційною діяльністю

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

Відображається результат руху коштів від операційної діяльності

Другий частина Звіту призначений для розкриття інформації про рух грошових коштів від інвестиційної діяльності, зокрема:

– надходження грошових коштів від продажу об'єктів основних засобів, нематеріальних активів та інших необоротних матеріальних активів;

– надходження грошових коштів від реалізації фінансових інвестицій;

– отримання грошових коштів у вигляді відсотків та дивідендів за фінансовими активами;

– сплата грошових коштів за придбані об'єкти основних засобів, нематеріальних активів та інших необоротних матеріальних активів;

– сплата грошових коштів за придбані цінні папери тощо.

Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності визначається за підсумковими даними журналу 1 та відомостей аналітичного обліку 1.1 й 1.2, а також на підставі змін статей першого частини активу Балансу "Необоротні активи" та статті "Поточні фінансові інвестиції" другого частини активу Балансу "Оборотні активи". Інформація, яка відображається у другому розділі Звіту, наведена у таблиці 10.22.

Таблиця 10.22

Характеристика II частини Звіту про рух грошових коштів

Стаття

Код

рядка

Характеристика статей Звіту про рух грошових коштів

Кореспонденція рахунків, субрахунків

1

2

3

4

Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Надходження від реалізації:

3200

Відображаються грошові надходження від продажу акцій чи боргових зобов'язань інших підприємств, а також часток у капіталі інших підприємств (інші, ніж надходження за такими інструментами, що визнаються як еквіваленти грошових коштів, чи за такими, що утримуються для дилерських чи торговельних цілей)

Дт рах. № 31 Кт субрах. № 377, 741

– фінансових інвестицій

– необоротних

активів

3205

Відображається надходження грошових коштів від продажу інвестиційної нерухомості, необоротних активів, утримуваних для продажу, та груп вибуття, а також інших довгострокових необоротних активів (за винятком фінансових інвестицій)

Дт pax. № 30, 31

Кт субрах. №377

Надходження від отриманих:

3215

Відображається надходження грошових коштів у вигляді відсотків за позики, надані іншим сторонам (інші, ніж позики, здійснені фінансовою установою) за фінансовими інвестиціями в боргові цінні папери, за використання переданих у фінансову оренду необоротних активів тощо

Дт рах. № 31 Кт субрах. №373

– відсотків

– дивідендів

3220

Відображаються грошові надходження у вигляді дивідендів від володіння акціями чи частками у капіталі інших підприємств (за винятком виплат за такими інструментами, які визнаються як еквіваленти грошових коштів, чи за такими, що утримаються для дилерських чи торговельних цілей)

Дт рах. № 31 Кт субрах. №373

Надходження від деривативів

3225

Відображаються надходження грошових коштів, зокрема від ф'ючерсних контрактів, форвардних контрактів, контрактів "своп" та опціонів (за винятком тих контрактів, які укладаються для основної діяльності підприємства, чи коли надходження класифікуються як фінансова діяльність)

Дт рах. № 31 Кт рах. № 352

інші надходження

3250

Відображаються надходження, для відображення яких за ознаками суттєвості неможна було виділити окрему статтю чи які не включені до попередніх статей другого частини Звіту

Дт рах. № 30, 31

Кт рах. № 18, субрах. 377

Витрачання на придбання:

– фінансових інвестицій

3255

Відображаються виплати грошових коштів для придбання акцій чи боргових зобов'язань інших підприємств, а також часток участі у спільних підприємствах (інші, ніж виплати за такими інструментами, що визнаються як еквіваленти грошових коштів, чи за такими, що утримуються для дилерських чи торговельних цілей)

(Дт pax. № 14, 35

Кт рах.

№31)

– необоротних

активів

3260

Відображаються виплати грошових коштів для придбання (створення) основних засобів, нематеріальних активів та інших необоротних активів (за винятком фінансових інвестицій), а також суми відсотків, включених до вартості будівництва (створення, вирощування тощо) необоротних активів

(Дт субрах. № 371, 377, 63. 685 Кт pax. № 31)

Виплати за деривативами

3270

Відображаються виплати грошових коштів за деривативами, зокрема ф'ючерсними контрактами, форвардними контрактами, контрактами "саол" та опціонами тощо (за винятком випадків, коли такі контракти укладаються для операційної діяльності підприємства чи виплати класифікуються як фінансова діяльність)

(Дт субрах. № 352 Кт рах. №31)

Інші платежі

3290

Відображаються інші платежі, для відображення яких за ознаками суттєвості неможна було виділити окрему статтю чи які не включені до попередніх статей другого частини Звіту

(Дт рах. субрах. №371, 377, 63, 685 Кт рах №30, 31)

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

3 ід ображається різниця поміж сумами грошових надходжень та грошових видатків інвестиційної діяльності Алгебраїчна сума рядків 3200, 3205, 3215, 3220, 3225, 3250 мінус алгебраїчна сума рядків 3255, 3260, 3270, 3290 |

У таблиці 10.23 наведено додаткові статті, які можуть бути відображені у другому розділі Звіту про рух грошових коштів.

Таблиця 10.23

Характеристика додаткових статей Частини II Звіту про рух грошових коштів

Додаткові статті Звіту

Код

рядка

Характеристика додаткових статей Звіту

1

2

3

Надходження від погашення позик

3230

Відображаються надходження грошових коштів від повернення авансів та позик, наданих іншим сторонам, пов'язаних з інвестиційною діяльністю*

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3235

Відображається надходження грошових коштів від продажу дочірніх підприємств та інших господарських одиниць (за вирахуванням грошових коштів, які були реалізовані у складі майнового комплексу)

Витрачання на надання позик

3275

Відображаються виплати грошових коштів для надання авансів та позик, пов'язаних з інвестиційною діяльністю*

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3280

Відображаються виплати грошових коштів на придбання дочірніх підприємств та інших господарських одиниць (за вирахуванням грошових коштів, придбаних у складі майнового комплексу)

За винятком фінансових установ

Третій частина Звіту призначений для розкриття інформації про рух грошових коштів від фінансової діяльності, зокрема:

– надходження грошових коштів у сумі погашення заборгованості за внесками до статутного, пайового капіталу, визнаного емісійного доходу та додаткових внесків засновників;

– надходження коштів від випуску боргових цінних паперів;

– отримання грошових позик;

– сплачені кошти акціонерам (засновникам) у процесі викупу акцій власної емісії чи часток у статутному капіталі;

– сплачені відсотки за користування кредитами та облігаціями власної емісії;

– повернені банківські кредити;

– виплачені дивіденди акціонерам (засновникам) тощо.

Рух коштів у результаті фінансової діяльності визначається за підсумковими даними журналу 1 та відомостей 1.1 й 1.2, а також на підставі результатів аналізу змін інформації про власний капітал й зобов'язання, утворених операціями фінансової діяльності, що відображаються у статтях наступних розділів пасиву Балансу: "Власний капітал", "Довгострокові зобов'язання і забезпечення", "Поточні зобов'язання і забезпечення",

Інформація, яка відображається у третьому розділі Звіту, наведена у таблиці 10.24.

Таблиця 10.24

Характеристика Частини III Звіту про рух грошових коштів

Стаття

Код

рядка

Характеристика статей Звіту про рух грошових коштів

Кореспонденція рахунків, субрахунків

1

2

3

4

Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження

від:

3300

Відображаються надходження грошових коштів від розміщення акцій та інших операцій, що приводять до збільшення власного капіталу (емісійний дохід, додаткові внески засновників, безповоротна фінансова допомога)

Дт рах. № 30, 31 Кт рах., субрах. №46,41,421, 422,425

Власного

капіталу

Отримання позик

3305

Відображаються надходження грошових коштів у результаті утворення боргових зобов'язань (позик, векселів, облігацій, а також інших видів короткострокових і довгострокових зобов'язань, не пов'язаних з операційною й інвестиційною діяльністю)

Дт рах. № 30 , 31 Кт рах. № 50, 51, 52, 60, 62

Інші надходження

3340

Відображаються інші надходження грошових коштів, для відображення яких за ознаками суттєвості неможна було виділити окрему статтю чи які не включені до попередніх статей третього частини Звіту (надходження від фінансової оренди необоротних активів)

Дт рах. № 31 Кт рах. № 53

Витрачання на: Викуп власних акцій

3345

Відображаються виплати грошових коштів для придбання власних акцій

(Дт рах. № 45 Кт рах. № 30, 31)

Погашення

позик

3350

Відображаються виплати грошових коштів для погашення отриманих позик

(Дт pax. № 60, 61

Кт pax. №31)

Сплату дивідендів

3355

Відображаються дивіденди, сплачені грошовими коштами

(Дт субрах.

№671 Кт рах. № 30, 31)

Інші платежі

3390

Відображаються платежі, для відображення яких за ознаками суттєвості неможна було виділити окрему статтю чи які не включені до попередніх статей третього частини Звіту (сплачена орендна плата за користування об'єктами за договором фінансової оренди)

(Дт субрах. №672, 664 Кт рах. № 30, 31)

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

Відображається різниця поміж сумами грошових надходжень та грошових видатків фінансової діяльності Алгебраїчна сума рядків 3300, 3305, 3340 мінус алгебраїчна сума рядків 3345, 3350, 3355, 3390

У таблиці 10.25 наведено додаткові статті, які можуть бути третьому розділі Звіту про рух грошових коштів.

відображені у Таблиця 10.25

Характеристика додаткових статей Частини III Звіту про рух грошових коштів

Додаткові статті Звіту

Код

рядка

Характеристика додаткових статей Звіту

1

2

3

Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві

3310

Відображаються надходження грошових коштів від продажу частки в дочірньому підприємстві, яка не привела до втрати контролю над таким суб'єктом

Витрачання на сплату відсотків

3360

Відображаються суми грошових коштів, використаних на сплату відсотків за користування позиковим капіталом, використаним у фінансовій діяльності, окрім сум відсотків, які капіталізуються

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди

3365

Відображаються сума сплаченої заборгованості з фінансової оренди

Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві

3370

Відображаються виплати грошових коштів на придбання додаткової частки в дочірньому підприємстві

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах

3375

В консолідованому звіті про рух грошових коштів відображаються виплати грошових коштів неконтрольованим часткам в дочірніх підприємствах

Після визначення чистого руху коштів від операційної, інвестиційної і фінансової діяльності розраховується чистий рух коштів підприємства за звітний період (рядок 3400), як алгебраїчна сума рядків 3195 "Чисгий рух коштів від операційної діяльності", 3295 "Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності" та 3395 "Чистий рух коштів від фінансової діяльності". На наступному етапі обчислюється залишок коштів на кінець року (табл. 10.26).

Таблиця 10.26

Порядок визначення у Звіті про рух грошових коштів залишку коштів на кінець року

Стаття

Код

рядка

Характеристика статей Звіту про рух грошових коштів

1

2

3

Залишок коштів на початок року

3405

Відображається залишок грошових коштів на початок року, наведений у рядку 1165 "Грошові кошти та їх еквіваленти" другого частини активу Балансу "Оборотні активи"

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

Відображається сума збільшення (зменшення) залишку грошових коштів у результаті перерахунку іноземної валюти при зміні валютних курсів протягом звітного періоду

Залишок коштів на кінець року

3415

Відображається залишок грошових коштів на кінець року, котрий повинен дорівнювати наведеному у Балансі залишку грошових коштів та грошових еквівалентів на кінець звітного періоду Алгебраїчна сума рядків 3400, 3405, 3410

Наприклад 10.2. Порядок складання Звіту про рух грошових коштів із застосуванням прямого методу

ПАТ "Асканій" е суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності, залишок грошових коштів на його поточному рахунку станом на 01 січня поточного року становить 96 000 грн.

У звітному році Товариством здійснено операції, що вплинули на рух грошових коштів (табл. 10.27).

Таблиця 10.27

Бухгалтерські проведення з обліку грошових коштів ПАТ "Асканій"

з/п

Зміст господарських операцій

Кореспонденція рахунків, субрахунків

Сума, грн./Євро

Дебет

Кредит

1

2

4

5

6

Операції з руху коштів у результаті операційної діяльності

1

На поточний рахунок Товариства отримано грошові кошти:

від вітчизняних покупців за реалізовану готову продукцію

311

361

1 592 960 грн.

від іноземного покупця за реалізовану готову продукцію у сумі 11 200 євро. Курс євро на дату здійснення операції 10,45 грн.

11 200 Євро × 10,45 = 117 040 грн.

312

362

11 200 євро

117 040 грн.

від вітчизняних постачальників в рахунок погашення заборгованості за виставленими претензіями

311

374

9 000 грн.

2

На поточний рахунок Товариства з бюджету отримано суму експортного відшкодування податку на додану вартість

311

6411

12 000 грн.

3

На поточний рахунок отримано допомогу з тимчасової втрати працездатності від Фонду соціального страхування

311

378

7 000 грн.

4

Із поточного рахунка сплачено грошові кошти:

– вітчизняним постачальникам за раніше отримані виробничі запаси

631

311

818 290 грн.

– іноземному постачальнику за раніше отримані виробничі запаси у сумі 4 500 євро. Курс євро на дату здійснення операції – 10,38 грн.

4 500 Євро × 10,38 = 46 710 грн.

632

312

4 500 євро

46 710 грн.

5

Визнано втрати у сумі позитивної курсової різниці, нарахованої на залишок грошових коштів валютного рахунку 11 200 Євро × (10,45 – 10,38) = 784,00 грн.

945

312

784 грн.

6

У касу оприбутковано кошти із поточного рахунка

301

311

326 484 грн.*

7

3 каси виплачено:

– заробітну плату працівникам

661

301

294 984 гри.

– аванс на відрядження

372

301

32 000 гри.

8

Із поточного рахунка перераховано:

– єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за ставкою 3,8 %

651

311

12 960 грн.

– єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за ставкою 37,18 %

651

311

133 848 гри.

– податок на прибуток

6413

311

97 944 грн.

– податок на доходи фізичних осіб

6414

311

52 056 гри.

Операції з руху коштів у результаті інвестиційної діяльності

1

Із поточного рахунка Товариства сплачено кошти за придбані акції ПАТ "Ялта", що обліковуються методом участі в капіталі

141

311

120 000 гри.

2

На поточний рахунок від ПАТ "Ялта" отримано дивіденди, визнані за фінансовими інвестиціями, що обліковуються методом участі в капіталі

311

373

18 000 грн.

3

На поточний рахунок отримано грошові кошти від покупців за продані об'єкти основних засобів

311

377

42 000 гри.

4

Із поточного рахунка Товариства перераховано:

– попередню оплату для виконання проектних робіт на спорудження об'єкта основного засобу

371

311

98 500 грн.

– грошові кошти в рахунок погашення заборгованості перед підрядниками за виконані будівельно-монтажні роботи

631

311

320 500 грн.

Операції з руху коштів у результаті фінансової діяльності

На поточний рахунок Товариства зараховано кошти від акціонерів:

1

– на номінальну вартість додатково випущених власних акцій

910 шт. × 360,00 грн. = 327 600 грн.

311

46

327 600 гри.

– на суму перевищення ціни продажу над номінальною вартістю акцій

910 шт. × (395,00 – 350,00 грн.) = 31 550 грн.

311

421

31 400 гри.

2

На поточний рахунок зараховано довгостроковий кредит банку у національній валюті

311

501

600 000 грн.

3

Із поточного рахунка перераховано обслуговуючому банку:

– нараховані відсотки за кредит

684

311

106 000 грн.

– частину суми довгострокового кредиту, переведеного до складу поточної заборгованості

611

311

320 000 грн.

* внутрішній оборот з обліку грошових коштів не включається до Звіту про рух грошових коштів

За даними прикладу 10.2 сформований Звіт про рух грошових коштів ПАТ "Асканій" за поточний рік (табл. 10.28).

Таблиця 10.28

Звіт про рух грошових коштів ПАТ "Асканій", складений із застосуванням прямого методу

Стаття

Код

рядка

За звітний період

1

2

3

І. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Надходження від:

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

1 710

Повернення податків і зборів

3005

12

у через те числі податку на додану вартість

3006

12

Цільового фінансування

3010

7

Інші надходження

3095

9

Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)

3100

(865)

Праці

3105

(295)

Відрахувань на соціальні заходи

3110

(147)

Зобов'язань з податків і зборів

3115

(150)

Інші витрачання

3190

(32)

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

249

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Надходження від реалізації: фінансових інвестицій

3200

необоротних активів

3205

42

Надходження від отриманих: відсотків

3215

дивідендів

3220

18

Надходження від деривативів

3225

Інші надходження

3250

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій

3255

(120)

необоротних активів

3260

(419)

Виплати за деривативами

3270

Інші платежі

3290

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

(479)

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження від: Власного капіталу

3300

359

Отримання позик

3305

600

Інші надходження

3340

Витрачання на: Викуп власних акцій

3345

Погашення позик

3350

(320)

Сплату дивідендів

3355

Інші платежі

3390

(106)

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

533

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

303

Залишок коштів на початок року

3405

96

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

(і)

Залишок коштів на кінець року

3415

398

Похожие статьи