Поделиться Поделиться

Облік надходження основних засобів

Головні засоби на сільськогосподарських підприємствах збільшуються внаслідок надходження їх у господарство в результаті:

- придбання у постачальників;

- виконання будівельно-монтажних робіт;

- виготовлення основних засобів на власному підприємстві;

- безоплатної передачі (надходження) від юридичних і фізичних осіб;

- виявлення надлишків основних засобів у процесі інвентаризації;

- затрат на капітальні інвестиції в земельні ресурси господарства.

У Плані рахунків не передбачено рахунок "Ремонт основних засобів". Це пов'язано з тим, що в бухгалтерському обліку (незалежно від норм податкового законодавства) первісна вартість збільшується на суму витрат, пов'язаних з поліпшенням об'єкта (модернізація, добудова, дообладнання, реконструкція тощо), що призводить до збільшення майбутніх економічних вигод, первісно очікуваних від використання об'єкта.

Балансова вартість груп основних засобів може збільшуватися також у разі індексації балансової вартості основних засобів.

Збільшення надходження основних засобів обов'язково повинно бути відображено в через те чи іншому первинному документі.

Для оприбуткування основних засобів використовують такі документи: Акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів (ф. №ОЗСГ-1), Акт приймання-здачі відремонтованих і реконструйованих об'єктів (ф. №ОЗСГ-2).

Акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів (ф. №ОЗСГ-1) застосовується для оформлення зарахування до складу основних засобів окремих об'єктів, для обліку вводу їх в експлуатацію, за винятком тих випадків, коли введення об'єктів у дію повинно, у відповідності з чинним законодавством, оформлятися в особливому порядку, для оформлення внутрішнього переміщення основних засобів із одного цеху (відділу, дільниці) в інший, для оформлення передачі основних засобів зі складу (із запасу) в експлуатацію, а також для виключення зі складу основних засобів при передачі іншому підприємству (організації).

При оформленні приймання основних засобів акт складається в одному примірнику на кожний окремий об'єкт приймальною комісією, призначеною розпорядженням (нака30м) керівника підприємства (організації1). Складання загального акта, що оформлює приймання декількох об'єктів основних засобів, допускається лише при обліку господарського інвентарю, інструменту, обладнання і т. ін., коли дані об'єкти однотипні, мають однакову вартість та прийняті в одному календарному місяці. Акт, після його оформлення, з прикладеною технічною документацією, що належить до даного об'єкта, передається до бухгалтерії підприємства, підписується головним бухгалтером та затверджується керівником підприємства, організації чи особами, на те уповноваженими.

При оформленні внутрішнього переміщення основних засобів акт виписується у двох примірниках працівником відділу (цеху) - здавальника. Перший примірник з розпискою одержувача та здавальника передається до бухгалтерії, а другий - відділу (цеху) - здавальнику.

При безоплатній передачі основних засобів іншому підприємству акт складається у двох примірниках (для підприємства, що здає та приймає головні засоби).

При передачі основних засобів іншому підприємству за плату акт складається у трьох примірниках: перші два у підприємства, що здає (перший примірник додається до звіту, а другий - до повідомлення на передачу та для акцепту), третій примірник передається особі, що приймає головні засоби. Форма акта наведена на с. 346.

Акт приймання-здачі відремонтованих і реконструйованих об'єктів (ф. №ОЗСГ-2) застосовується для оформлення приймання-здачі основних засобів з ремонту, реконструкції.

Акт, підписаний працівником структурного підрозділу, що уповноважений на приймання основних засобів, та представниками структурного підрозділу, які виконували ремонт чи реконструкцію, здають до бухгалтерії підприємства. Акт підписується головним бухгалтером та затверджується керівником підприємства, організації чи особами не уповноваженими. До технічного паспорта відповідного об'єкта основних засобів повинні бути внесені необхідні зміни до характеристики об'єкта, пов'язані із капітальним ремонтом та реконструкцією.

Коли ремонт, реконструкцію виконує стороннє підприємство, акт складають у двох примірниках. Другий примірник передають підприємству, що виконує ремонт, реконструкцію.

Форма акта наведена на с. 344.

Для організації обліку і забезпечення контролю за збереженням основних засобів кожному об'єкту присвоюють інвентарний номер. Нумерацію об'єктів рекомендується здійснювати за порядково-серійною системою.

На кожну класифікаційну групу основних засобів відводять певну кількість номерів і з резервом, що дає змогу присвоїти нумерації серії однотипним об'єктам. Інвентарні номери чотири -, п'ятизначні. Вони в обов'язковому порядку наводяться в первинних документах та реєстрах з обліку основних засобів і є основою для обліку руху окремих об'єктів.

Номер, присвоєний інвентарному об'єкту, зазначають на ньому прикріпленням металевого жетона, нанесенням фарбою чи іншим чином.

Зарахування до складу основних засобів об'єктів оформляють записами в інвентарну картку обліку основних засобів, дані якої використовуються для заповнення журналів-ордерів тощо і реєструються в інвентаризаційних описах, де записи здійснюють за видами основних засобів.

Інвентарну картку складають на кожний окремий інвентарний об'єкт. Складання загальної картки, якою оформляють кілька об'єктів, допускається лише стосовно господарського інвентарю, інструментів, верстатів тощо, коли вони однотипні, мають однакову вартість й прийняті одночасно.

Технічну документацію відносно окремих об'єктів основних засобів передають у бухгалтерію підприємства (установи), яка перевіряє правильність записів даних в інвентарній картці, після цього документація надходить у відповідний відділ підприємства (в бухгалтерії вона не зберігається).

Облік основних засобів, зданих в оренду, ведуть на балансі орендодавача на картках, розміщених в окремому розділі картотеки, а в орендаря - поза балансом на рахунку 01 за вартістю, зазначеною у договорі оренди.

На головні засоби, прийняті в оренду, в бухгалтерії підприємства-орендаря нових інвентарних карток не відкривають. За реєстр аналітичного обліку використовують копію інвентарної картки даного об'єкта чи виписку із неї. Дані картки (виписки) зберігаються в картотеці бухгалтерії орендаря окремо.

У приватно-орендних та інших реформованих підприємствах головні засоби, які взяті в оренду, як частину майнового паю колишніх членів кооперативних сільськогосподарських підприємств (КСП) облічують на загальних підставах на забалансовому рахунку 01 "Орендовані необоротні активи" за балансовою (залишковою) і первісною вартістю, що зазначається в договорі оренди. Облік таких об'єктів ведуть у тих самих картках, що були відкриті у колишньому КСП.

Розглянемо декілька прикладів, які ілюструють облік надходження основних засобів.

Наприклад 1.

Придбання основних засобів: підприємство придбало легковий автомобіль за 10000 грн. При придбанні сплачено 3% збір до Пенсійного фонду. На придбання автомобіля було використано короткостроковий кредит в банку, отриманий в розмірі 10000 грн під 60 % річних. Витрати на транспортування автомобіля склали 350 грн, вартість послуг за державну реєстрацію автомобіля - 40 грн (без ПДВ).

Визначення первісної (історичної) собівартості і кореспонденція рахунків наведені у таблиці 7.5.

Таблиця 7.5. Визначення первісної вартості і кореспонденція рахунків з придбання легкового автомобіля

Пор. №

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Сума, грн

дебет

кредит

1

Одержано кредит у банку на придбання легкового автомобіля

311 "Поточні

рахунки в національній валюті"

601 "Короткострокові кредити банків у національній валюті"

10000.00

2

Нарахована сума відсотків за одержаний кредит (60 % від одержаного кредиту)

951 "Відсотки за кредит"

684 "Розрахунки за нарахованими відсотками"

6000.00

3

Сплачено збір до Пенсійного фонду

651 "Розрахунки

за пенсійним забезпеченням"

311 "Поточні рахунки в національній валюті"

300.00

4

Оприбутковано легковий автомобіль

152 "Придбання (виготовлення) основних засобів"

631 "Розрахунки з вітчизняними постачальниками"

10000,00

5

Відображено витрати на транспортування

152 "Придбання (виготовлення) основних засобів"

234 "Вантажний автотранспорт"

350.00

6

Відображено витрати на державну реєстрацію

152 "Придбання (виготовлення) основних засобів"

685 "Розрахунки з іншими кредиторами"

40.00

7

Нарахований збір до Пенсійного фонду

152 "Придбання (виготовлення) основних засобів"

651 "Розрахунки

за пенсійним забезпеченням"

300.00

8

Уведено в експлуатацію легковий автомобіль

105 Транспортні засоби"

152 "Придбання (виготовлення) основних засобів"

10690.00

9

Оплачено витрати за державну реєстрацію

685 "Розрахунки з іншими кредиторами"

311 "Поточні рахунки в національній валюті"

40.00

10

Оплачено вартість автомобіля

631 "Розрахунки з вітчизняними постачальниками"

311 "Поточні

рахунки в національній валюті"

10000.00

Таким чином, первісна вартість придбаного автомобіля становила -10690,00 грн., яка відображена в Акті приймання-передачі основних засобів.

Наприклад 2.

Надходження об'єктів основних засобів від капітального будівництва: на будівництво використано будівельних матеріалів на суму 24000 грн (ПДВ -4000 грн). оплата праці працівників з відрахуванням на соціальні заходи - 2000 грн, витрати на оплату монтажних робіт - 3600 грн (ПДВ - 600 грн), витрати на державну реєстрацію - 200 грн, витрати на страхування ризиків - 960 грн (ПДВ - 160 грн).

У таблиці 7.6. наведені операції з відображення витрат на капітальне будівництво і визначення первісної оцінки об'єкта будівництва.

Таблиця 7.6. Господарські операції з будівництва об'єкта

Пор.

Зміст господарської

Кореспондуючі рахунки

Сума,

операції

дебет

кредит

грн

1

2

3

4

5

1

Придбані матеріали для будівництва

205 "Будівельні матеріали"

631 "Розрахунки з вітчизняними постачальниками"

20000,00

2

Відображено податковий кредит за ПДВ

641 "Розрахунки за податками"

631 "Розрахунки з вітчизняними постачальниками"

4000,00

3

Віднесено вартість будівельних матеріалів на спорудження будинку

151 "Капітальне будівництво"

205 "Будівельні матеріали"

20000,00

4

Нарахована і віднесена на витрати спорудження будинку оплата праці будівельників та відображені відрахування на соціальні заходи

151 "Капітальне будівництво"

661 "Розрахунки за заробітною платою" 65 "Розрахунки за страхуванням"

2000,00

5

Відображення витрат на будівельно-монтажні роботи за рахунками підрядників

151 "Капітальне будівництво"

631 "Розрахунки з вітчизняними постачальниками"

3000,00

6

Відображення суми ПДВ у рахунках підрядників

641 "Розрахунки за податками"

631 "Розрахунки з вітчизняними постачальниками"

600,00

7

Віднесено на витрати з капітального будівництва затрати на державну реєстрацію

151 "Капітальне будівництво"

685 "Розрахунки 3 іншими кредиторами"

200,00

8

Витрати зі страхування ризиків доставки обладнання

151 "Капітальне будівництво"

655 "Розрахунки за страхуванням майна"

800,00

9

Відображення суми ПДВ у рахунках страхової організації

641 "Розрахунки за податками"

655 "Розрахунки за страхуванням майна"

160,00

10

Відображено введення будівлі в експлуатацію

103 "Будинки та споруди"

151 "Капітальне будівництво"

26000.00

Наприклад 3.

Обмін подібними об'єктами основних засобів: підприємство здійснило обмін свого автомобіля на інший автомобіль. Первісна вартість переданого автомобіля 30000 грн. а сума нарахованого зносу - 10000 грн. Обидва автомобілі мають однакову справедливу вартість та однакове функціональне призначення - перевезення вантажів.

У цьому випадку первісна вартість отриманого автомобіля дорівнює 20000 грн (30000-10000).

У бухгалтерському обліку слід зробити такий запис: Дебет субрахунка 105 "Транспортні засоби" - 20000 грн. Дебет субрахунка 131 "Знос (амортизація) основних засобів" - 10000 грн. Кредит субрахунка 105 "Транспортні засоби" - 30000 грн. За винятком цього в податковому обліку виписуються податкові накладні на суму ПДВ -4000 грн.

Коли залишкова вартість переданого об'єкта перевищує його справедливу вартість, то первісною вартістю об'єкта, отриманого в обмін на подібний об'єкт, є його справедлива вартість. Різниця поміж залишковою та справедливою вартістю такого об'єкта списується на витрати звітного періоду.

Припустимо, що в попередньому прикладі справедлива вартість автомобіля становить 16000 грн. Таким чином залишкова вартість переданого автомобіля на 4000 грн (20000 - 16000) перевищує його справедливу вартість. У цьому випадку необхідно спочатку зробити запис:

Дебет субрахунка 975 "Уцінка необоротних активів і фінансових інвестицій" - 4000 грн.

Кредит субрахунка 105 "Транспортні засоби" - 4000 грн.

Після цього роблять запис:

Дебет субрахунка 105 "Транспортні засоби" - 16000 грн. Дебет субрахунка 131 "Знос основних засобів" - 10000 грн. Кредит субрахунка 105 "Транспортні засоби" - 26000 грн.

Наприклад 4.

Обмін неподібними об'єктами основних засобів: підприємство обміняло легковий автомобіль (первісна вартість - 10600 грн, балансова вартість - 9600 грн, справедлива вартість - 10000 грн) на комп'ютер (первісна вартість - 4000 грн, балансова вартість - 3500 грн, справедлива вартість - 3000 грн) з доплатою 8400 грн.

У таблиці 7.7 наведено операції з обліку обміну неподібними основними засобами і визначення їх первісної вартості.

Таблиця 7.7. Господарські операції з обліку обміну неподібними основними засобами

Пор.

Зміст господарської

Кореспондуючі рахунки

Сума,

операції

дебет

кредит

грн

1

3

4

5

У покупця комп'ютера

1

Списана сума зносу переданого автомобіля

131 "Знос основних засобів"

105 "Транспортні засоби"

1000,00

2

Відображена залишкова вартість переданого легкового автомобіля в необоротні активи та групи вибуття, утримувані для продажу

286 "Необоротні

активи та групи вибуття, утримувані для продаж/'

105 "Транспортні засоби"

9600,00

3

Списана залишкова вартість автомобіля, утримуваного для продажу

943 "Собівартість реалізованих виробничих запасів"

286 "Необоротні

активи та групи вибуття, утримувані для продажу"

9600,00

4

Відображено дохід від вибуття легкового автомобіля

377 "Розрахунки з іншими дебіторами"

712 "Дохід від реалізації інших оборотних активів"

12000,00

5

Відображено податкові зобов'язання за ПДВ

712 "Дохід від реалізації інших оборотних активів"

641 "Розрахунки за податками"

2000,00

6

Відображено капітальні інвестиції на вартість отриманого комп'ютера

152 "Придбання (виготовлення) основних засобів"

631 "Розрахунки з вітчизняними постачальниками"

3000,00

7

Відображено податковий кредит за ПДВ

641 "Розрахунки за податками"

631 "Розрахунки з вітчизняними постачальниками"

600,00

8

Отримані грошові кошти у вигляді грошової компенсації

311 "Поточні рахунки в національній валюті"

631 "Розрахунки з вітчизняними постачальниками"

8400,00

9

Відображено залік заборгованості

631 "Розрахунки з вітчизняними постачальниками"

377 "Розрахунки 3 іншими дебіторами"

12000,00

10

Відображено введення в експлуатацію комп'ютера

104 "Машини та обладнання"

152 "Придбання (виготовлення) основних засобів"

3000,00

11

Відображено фінансовий результат від реалізації (прибуток)

791 "Результат операційної діяльності"

712 "Дохід від реалізації інших оборотних активів" 791 "Результат операційної діяльності"

943 "Собівартість реалізованих виробничих запасів" 791 "Результат операційної діяльності" 441 "Прибуток нерозподілений"

9600,00 10000,00 400,00

У покупця автомобіля

1

Відображено капітальні інвестиції на первісну вартість автомобіля

152 "Придбання (виготовлення) основних засобів"

631 "Розрахунки з вітчизняними постачальниками"

10000,00

2

Нарахована сума податкового кредиту за ПДВ

641 "Розрахунки за податками"

631 "Розрахунки 3 вітчизняними постачальниками"

2000,00

3

Відображено введення в експлуатацію автомобіля

105 "Транспортні засоби"

152 "Придбання (виготовлення) основних засобів"

10000,00

4

Списано суму зносу реалі30ваного комп'ютера

131 "Знос основних засобів"

104 "Машини та обладнання"

500,00

5

Відображена залишкова вартість переданого комп'ютера в необоротні активи та групи вибуття, утримувані для продажу

286 "Необоротні

активи та групи вибуття, утримувані для продажу"

104 "Машини та обладнання"

3500,00

6

Списано залишкову вартість комп'ютера, утримуваного для продажу

943 "Собівартість реалізованих виробничих запасів"

286 "Необоротні

активи та групи вибуття, утримувані для

продажу"

3500,00

7

Відображено дохід від вибуття комп'ютера

377 "Розрахунки з іншими дебіторами"

712 "Дохід від реалізації інших оборотних активів"

3600,00

8

Відображено податкові зобов'язання за ПДВ

712 "Дохід від реалізації інших оборотних активів"

641 "Розрахунки за податками"

600,00

9

Сплачено грошову компенсацію

377 "Розрахунки з іншими дебіторами"

311 "Поточні рахунки в національній валюті"

8400.00

10

Зроблено залік заборгованості

631 "Розрахунки з вітчизняними постачальниками"

377 "Розрахунки з іншими дебіторами"

12000,00

11

Відображено фінансовий результат від реалізації комп'ютера (збиток)

712 "Дохід від реалізації інших оборотних активів" 791 "Результат операційної діяльності"

442 "Непокриті збитки

791 "Результат операційної діяльності" 943 "Собівартість реалізованих виробничих запасів" 791 "Результат операційної діяльності"

3000.00

3500,00 500,00

У таблиці 7.8. наведена узагальнена кореспонденція рахунків з надходження основних засобів.

Таблиця 7.8. Узагальнена кореспонденція рахунків з надходження основних засобів

Пор. №

Зміст господарської операції

Kopecпондуючі рахунки

дебет

кредит

1

2

3

4

1. Придбання основних засобів за плату

1

Відображення суми за договором постачання

15 "Капітальні інвестиції"

63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"

2

Відображення суми податку на додану вартість (ПДВ)

641 "Розрахунки за податками"

63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"

3

Відображення сум за консультаційні, інформативні, посередницькі, реєстраційні, транспортні послуги та інші витрати, пов'язані з придбанням основних засобів

15 "Капітальні інвестиції"

685 "Розрахунки з іншими кредиторами"

4

Відображення сум ПДВ за операцією 3

641 "Розрахунки за податками"

685 "Розрахунки з іншими кредиторами"

5

Відрахування до Пенсійного фонду при придбанні легкових автомобілів

15 "Капітальні інвестиції"

651 "За пенсійним забезпеченням"

6

Зарахування об'єктів до складу основних засобів

10 "Головні засоби"

15 "Капітальні інвестиції"

2. Будівництво об'єктів основних засобів

Підрядним способом

7

Відображення затрат на проектні, будівельно-монтажні роботи за рахунками підрядників, проектних організацій

15 "Капітальні інвестиції"

63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"

8

Відображення суми ПДВ у рахунках підрядників і проектних організацій

641 "Розрахунки за податками"

9

Одержання цільового фінансування на будівництво із 30внішніх джерел (бюджет, різні позабюджетні та міжгалузеві фонди)

31 "Рахунки в банках"

48 "Цільове фінансування

і цільові надходження"

10

Використання коштів цільового фінансування для розрахунків з підрядниками

63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" 48 "Цільове фінансування і цільові надходження"

31 "Рахунки в банках"

69 "Доходи майбутніх періодів"

11

Зарахування збудованого об'єкта до складу основних засобів

10 "Головні засоби"

15 "Капітальні інвестиції"

Господарським способом

12

Відображення фактичних затрат на спорудження і виготовлення основних засобів

15 "Капітальні інвестиції"

23"Виробництво" 65 "Розрахунки за страхуванням" 66 "Розрахунки за виплатами працівникам" 205 "Будівельні матеріали"

13

Зарахування збудованого (виготовленого) об'єкта до складу основних засобів

10 "Головні засоби"

15 "Капітальні інвестиції"

3. Внески до статутного капіталу

14

Відображення внеску за вартістю, що наведена в засновницьких документах

46 "Неоплачений капітал"

40 "Статутний капітал"

15

Одержання від учасника об'єкта основних засобів

10 "Головні засоби"

46 "Неоплачений капітан"

16

Витрати на транспортування, монтаж вказаного об'єкта основних засобів

15 "Капітальні інвестиції"

665 "Розрахунки з іншими кредиторами"

17

Відображення суми ПДВ за операцією 16

641 "Розрахунки за податками"

18

Списання затрат на транспортування, монтаж з включенням до первісної вартості об'єкта основних засобів, що внесено до статутного капіталу

10 "Головні засоби"

15 "Капітальні Інвестиції"

4. Безоплатне одержання основних засобів

19

Відображення вартості безоплатно одержаних основних засобів (термін експлуатації 5 років)

10 "Головні засоби"

424 "Безоплатно одержані необоротні активи"

20

Витрати на транспортування і монтаж безоплатно одержаних основних засобів

15 "Капітальні інвестиції*

685 "Розрахунки з іншими кредиторами"

21

Сума ПДВ у рахунках на послуги, що наведені у п. 20

641 "Розрахунки за податками"

685 "Розрахунки з іншими кредиторами"

22

Зарахування витрат за операцією 20 до складу первісної вартості безоплатно одержаних основних засобів

10 "Головні засоби"

15 "Капітальні інвестиції"

23

Визнання доходу одночасно з нарахуванням амортизації

424 "Безоплатно одержані необоротні активи"

745 "Дохід від безоплатно одержаних активів"

5. Отримання основних засобів в обмін на неподібні об'єкти

24

Отримання основних засобів в обмін на готову продукцію

15 "Капітальні інвестиції"

701 "Дохід від реалізації готової продукції"

25

Зарахування до складу основних засобів

10 "Головні засоби"

15 "Капітальні інвестиції"

26

Собівартість відвантаженої готової продукції

90 "Собівартість реалізації"

26 "Готова продукція"

6. Інші випадки зарахування основних засобів на баланс

27

Оприбуткування раніше не врахованих на балансі основних засобів

10 "Головні засоби"

746 "Інші доходи від звичайної діяльності"

28

Корегування зносу інших необоротних матеріальних активів

132 "Знос інших необоротних матеріальних активів"

131 "Знос основних засобів"

7. Витрати на поліпшення та утримання основних засобів

29

Відображення затрат з реконструкції, модернізації, модифікації, добудови, дообладнання об'єктів основних засобів (оплату здійснено авансом)

15 "Капітальні інвестиції"

63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"

30

Відображення суми ПДВ

641 "Розрахунки за податками"

31

Зарахування затрат після завершення реконструкції на збільшення первісної вартості основних засобів

10 "Головні засоби"

15 "Капітальні інвестиції"

32

Витрати на обслуговування та ремонт, які здійснені для забезпечення майбутніх економічних вигод, первісно очікуваних від використання.

А) основних засобів виробничого призначення

23 "Виробництво" чи 91 "Загально-виробничі витрати"

63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"

Б) основних засобів, що забезпечують збут продукції

93 "Витрати на збут"

63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"

В) основних засобів адміністративного призначення

92 "Адміністративні витрати"

Г) основних засобів, що використовуються для виконання досліджень та розробок

941 "Витрати на дослідження і розробки"

Д) основних засобів житлово-комунального господарства і об'єктів соціально-культурного призначення

949 "Інші витрати операційної діяльності"

Е) відображення суми ПДВ

641 "Розрахунки за податками"

9. Переоцінка основних засобів

33

Відображення результатів дооцінки основних засобів

10 "Головні засоби"

423 "Дооцінка активів"

423 "Дооцінка активів" 131 "Знос основних засобів"

34

Відображення результатів уцінки основних засобів

131 "Знос основних засобів" 975 "Уцінка необоротних

активів і фінансових інвестицій"

10 "Головні засоби" 10 "Головні засоби"

35

Відображення результатів уцінки основних засобів, раніше дооцінених (л. 33)

131 "Знос основних засобів" 423 "Дооцінка

активів" 975 "Уцінка необоротних активів і фінансових інвестицій"

10 "Головні засоби" 10 "Головні засоби" 10 "Головні засоби"

36

Відображення результатів дооцінки основних засобів, раніше уцінених (п. 34)

10 "Головні засоби"

10 "Головні засоби"

423 "Дооцінка активів"

746 "Інші доходи від звичайної діяльності" 423 "Дооцінка активів" 131"Знос основних засобів*

← Предыдущая страница | Следующая страница →