Поделиться Поделиться

РЕВІЗІЯ, АУДИТ І ПОДАТКОВИЙ КОНТРОЛЬ ДІЯЛЬНОСТІ БУДІВЕЛЬНИХ І ТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВ

8.1. Контроль діяльності будівельних підприємств.

8.2. Контроль діяльності транспортних підприємств.

Контроль діяльності будівельних підприємств

Будівництво - це спорудження нового об'єкта, реконструкція, розширення, добудова, реставрація і ремонт об'єктів, виконання монтажних робіт.

Суб'єктами будівництва є підприємства, які надають будівельні послуги (загальнобудівельні та спеціалізовані підприємства).

Будівельні підприємства мають певні особливості в організації бухгалтерського обліку, а саме:

• собівартість будівельних послуг, що надаються, розраховується на основі технічної та кошторисної документації;

• будівельна діяльність підлягає ліцензуванню кожні п'ять років;

• особливості інвентаризації будівельних матеріалів;

• специфіка обліку тимчасових не титульних споруд тощо*50.

*50: {Зінкевич О.В. Бухгалтерський облік в галузях народного господарства: навч. посіб. / О.В. Зінкевич, С.О. Левицька, М.М. Мосійчук та ін. – Рівне: НУВГП, 2006. – С. 456.}

Однією з найважливіших особливостей обліку в будівельних організаціях є застосування кошторисної документації:

1) локальні кошториси (первинні кошторисні документи на окремі види робіт);

2) об'єктні кошториси (об'єднують у своєму складі зведення з локальних кошторисів);

3) об'єктні кошторисні розрахунки (об'єднують у своєму складі зведення з локальних кошторисів і локальних кошторисних розрахунків);

4) кошторисні розрахунки на окремі види робіт;

5) зведені кошториси (складаються на підставі об'єктних кошторисів і об'єктних кошторисних розрахунків на окремі види витрат);

6) зведення витрат (кошторисний документ, що об'єднує зведені кошторисні розрахунки вартості будівництва);

7) відомість кошторисної вартості будівництва об'єктів, які входять до пускового комплексу;

8) розрахунок вартості будівництва на повний розвиток підприємства чи споруди.

Склад кошторисної документації визначається залежно від стадійної проектно-кошторисної документації і складності об'єкта.

У будівельних організаціях залежно від форми їх власності фінансово-господарський контроль може здійснюватись у формі ревізії (на державних підприємствах) чи у формі аудиту (на приватних підприємствах). Слід зауважити, що незалежно від того, в якій формі здійснюється фінансово-господарський контроль на будівельному підприємстві (ревізії чи аудиту), мета, завдання, джерела інформації та інші ознаки здійснення такого контролю є єдиними.

Метою ревізії (аудиту) на будівельних підприємствах є встановлення законності, правильності та доцільності діяльності такого підприємства.

Завданнями ревізії (аудиту) є:

1) інвентаризація будівельних матеріалів;

2) контроль наявності дозволів на здійснення будівельної діяльності;

3) контроль порядку формування цін на будівельні послуги;

4) контроль виконання договірних зобов'язань;

5) перевірка обліку витрат у будівництві.

Джерелами інформації під час проведення ревізії (аудиту) за винятком загальновідомої документації є специфічна документація:

1) договори із замовниками;

2) журнал обліку виконаних робіт;

3) акт приймання виконаних підрядних робіт;

4) довідка про вартість виконаних робіт і витрат;

5) лімітно-забірна карта;

6) договір про матеріальну відповідальність тощо. Ревізія та аудит діяльності будівельних підприємств здійснюються за типовим алгоритмом (рис. 8.1, с. 162).

Рис. 8.1. Типовий алгоритм здійснення ревізії (аудиту) діяльності будівельних підприємств

Як видно з рис. 8.1, ревізія (аудит) на будівельних підприємствах здійснюється за наступними напрямами.

1. Перевірка системи ціноутворення. Система ціноутворення в будівництві базується на нормативно-розрахункових показниках і поточних цінах трудових і матеріально-технічних ресурсів. Через те перш за завжди зіставляються фактичні ціни підприємства з нормативами.

Нормативними показниками є ресурсні елементні кошторисні норми. На підставі цих норм і поточних цін на трудові й матеріально-технічні ресурси визначаються прямі витрати у вартості будівництва. Решта витрат, які враховуються у вартості будівництва, визначається не за нормами, а шляхом спеціальних розрахунків. До таких витрат відносять накладні витрати, засоби на зведення і розбирання титульних тимчасових будівель і споруд, додаткові витрати при виконанні будівельно-монтажних робіт у зимовий період та ін.

2. Перевірка собівартості та правильності обліку витрат будівельного підприємства. Собівартість будівельно-монтажних робіт - це витрати будівельної організації, безпосередньо пов'язані з виконанням на відповідний ризик, власними силами за замовленням підприємств, установ, організацій і громадян.

Склад витрат, що формують собівартість робіт, регламентований П(С)БО 16 "Витрати". Облік витрат за будівельними контрактами регламентується також П(С)БО 18 "Будівельні контракти"*51.

*51: {Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 18 "Будівельні контракти": затв. наказом Міністерства фінансів України від 28 квітня 2001 р. №205 // Ліга: еліт. Закон Copyright: ІАЦ "Ліга". – 2007. }

Однією з відмітних особливостей формування витрат за будівельним контрактом є те, що загальновиробничі витрати не поділяються на постійні та змінні. І, згідно, постійні загальновиробничі витрати не підлягають розподілу на постійні розподілені та постійні нерозподілені.

Вся сума загальновиробничих витрат розділяється поміж будівельними контрактами, що виконуються підрядною організацією.

Зверніть увагу. Перелік і склад статей калькуляції собівартості робіт встановлюються підприємством.

Таким чином, виробнича собівартість містить виключно виробничі витрати і не містить невиробничих. Невиробничі витрати не включають у собівартість виконаних робіт і відносять безпосередньо на фінансовий результат діяльності підрядної організації.

3. Перевірка обсягу виконаних будівельно-монтажних робіт, котрий визначається на підставі інвентаризації шляхом інструментального вимірювання і підрахунку. Виконані роботи за закінченими частинами конструктивних елементів здаються генеральним підрядником замовнику щомісячно пропорційно обміру і кількості в натуральних вимірниках.

4. Перевірка відпуску матеріалів. Відпуск матеріалів має здійснюватися в межах попередньо затверджених лімітів. Ліміти відпуску матеріалів на виконання будівельно-монтажних робіт встановлює плановий відділ під час складання проектно-кошторисної документації. Основою лімітів є затверджені у встановленому порядку виробничі норми витрачання матеріалів на одиницю конструктивного елемента чи виду робіт з урахуванням організаційно-технологічних заходів, які покладено в основу затвердженого плану зниження вартості будівництва, відображені у технологічній картці. Зміни до лімітів вносять з дозволу тих осіб, яким надане право їх затвердження. Лімітування видачі матеріалів і дотримання технологічних карток будівництва попереджують створення надмірних запасів і сприяють їх економному використанню.

5. Інвентаризація будівельних матеріалів. Особливості проведення інвентаризації будівельних матеріалів полягають у через те, що сипучі будівельні матеріали (щебінь, пісок, цемент) важко виміряти, оскільки їх зберігають насипом на спеціальних майданчиках. Через те перед інвентаризацією матеріально відповідальні особи повинні надати їм певну геометричну форму (паралелепіпеда, конуса).

На будівельних підприємствах, за винятком того, в обов'язковому порядку здійснюється податковий контроль. Метою податкового контролю на будівельних підприємствах є встановлення правильності та законності їх діяльності в частині дотримання ними вимог чинного податкового законодавства.

Податковий контроль на будівельних підприємствах здійснюється за типовим алгоритмом (рис. 8.2).

Податковий контроль діяльності будівельних підприємств здійснюється за загальноприйнятими принципами.

Похожие статьи