Поделиться Поделиться

Рахункова палата України

Рахункова палата є одним із органів, котрий має повноваження відносно контролю за дотриманням бюджетного законодавства. Рахункова палата є постійно діючим органом зовнішнього державного фінансового контролю, що функціонує в Україні з 1996 р.

Конституція України, прийнята Верховною Радою України 28 червня 1996 р., закріпила конституційний статус Рахункової палати як органу, що діє від імені Верховної Ради України і контролює використання коштів Державного бюджету України.

Організація і порядок діяльності Рахункової палати визначається Конституцією України, Законом України "Про Рахункову палату", регламентом Рахункової палати, а також наказами і розпорядженнями Голови Рахункової палати. Регламент Рахункової палати України представлено у додатку 9.

Згідно з Законом України "Про Рахункову палату"1, котрий прийнято в 1996 р., завданнями Рахункової палати є:

- організація і здійснення контролю за своєчасним виконанням видаткової частини Державного бюджету України, витрачанням бюджетних коштів, у через те числі коштів загальнодержавних цільових фондів, за обсягами, структурою та їх цільовим призначенням;

- здійснення контролю за утворенням і погашенням внутрішнього і зовнішнього боргу України, визначення ефективності та доцільності видатків державних коштів, валютних та кредитно-фінансових ресурсів;

- контроль за фінансуванням загальнодержавних програм економічного, науково-технічного, соціального і національно-культурного розвитку, охорони довкілля;

- контроль за дотриманням законності надання Україною позик і економічної допомоги іноземним державам, міжнародним організаціям, передбачених у Державному бюджеті України;

- контроль за законністю та своєчасністю руху коштів Державного бюджету України та коштів позабюджетних фондів в установах Національного банку України та уповноважених банках;

- аналіз установлених відхилень від показників Державного бюджету України та підготовка пропозицій відносно їх усунення, а також відносно вдосконалення бюджетного процесу в цілому;

- регулярне інформування Верховної Ради України, її комітетів про хід виконання Державного бюджету України та стан погашення внутрішнього і зовнішнього боргу України, про результати здійснення інших контрольних функцій;

- виконання інших завдань, передбачених для Рахункової палати чинним законодавством України.

Рахункова палата згідно до завдань виконує такі функції:

1) здійснює контроль за виконанням законів України та прийнятих Верховною Радою України постанов, виконанням Державного бюджету України, фінансуванням загальнодержавних програм у частині, що стосується використання коштів Державного бюджету України;

2) здійснює за дорученням Верховної Ради України контроль за виконанням Державного бюджету України з поквартальним розподілом доходів і видатків згідно до показників цього бюджету, в через те числі видатків на обслуговування внутрішнього і зовнішнього боргу України; витрачанням коштів цільових фондів;

3) перевіряє за дорученням комітетів Верховної Ради України використання за призначенням органами виконавчої влади коштів загальнодержавних цільових фондів та коштів позабюджетних фондів і подає за наслідками перевірки Верховній Раді України висновки відносно можливостей скорочення видатків за кожним фондом окремо та доцільності спрямування вилучених коштів на фінансування інших видатків Державного бюджету України;

4) контролює ефективність управління коштами Державного бюджету України Державним казначейством України, законність і своєчасність руху коштів Державного бюджету України, в через те числі коштів загальнодержавних цільових фондів у Національному банку України, уповноважених банках та кредитних установах України;

5) надає консультації органам і посадовим особам, які обираються, затверджуються чи призначаються Верховною Радою України, з питань витрачання коштів Державного бюджету України; у ході проведення перевірок і аналізу стану економіки розробляє заходи відносно вишукування можливостей і нових джерел залучення додаткових надходжень до Державного бюджету України і подає відповідні пропозиції до Міністерства фінансів України;

6) здійснює за дорученням Верховної Ради України, комітетів Верховної Ради України контрольні функції відносно фінансування загальнодержавних програм економічного, науково-технічного, соціального і національно-культурного розвитку, охорони довкілля та інших програм, що затверджуються Верховною Радою України;

7) контролює інвестиційну діяльність органів виконавчої влади, перевіряє законність та ефективність використання фінансових ресурсів, що виділяються з Державного бюджету України на виконання загальнодержавних програм;

8) проводить попередній аналіз до розгляду на засіданнях комітетів та Верховної Ради України звітів Антимонопольного комітету України відносно здійснення ним державного контролю за дотриманням антимонопольного законодавства, а також звітів Фонду державного майна України та посадових осіб, які обираються, призначаються чи затверджуються Верховною Радою України, відносно ефективного управління майном, які є основним національним багатством, власністю українського народу;

9) здійснює контроль за виконанням рішень Верховної Ради України про надання Україною позик і економічної допомоги іноземним державам, міжнародним організаціям, передбачених у Державному бюджеті України, за касовим виконанням Державного бюджету України Національним банком та уповноваженими банками;

10) перевіряє за дорученням Верховної Ради згідно до свого статусу кошторис витрат, пов'язаних з її діяльністю та діяльністю її апарату, допоміжних органів і служб Президента України й апарату Кабінету Міністрів України, а також витрачання коштів державними установами та організаціями, що діють за кордоном і фінансуються за рахунок Державного бюджету України;

11) готує і дає висновки та відповіді на звернення органів виконавчої влади, органів прокуратури і суду з питань, що відносять до її відання;

12) здійснює зв'язки з контрольними органами іноземних держав та відповідними міжнародними організаціями, укладає з ними угоди про співробітництво.

Структура Рахункової палати України представлена на рис. 4.3.

Рахункова палата має таку організаційну структуру. Керівні органи:

- для прийняття колегіальних рішень відносно підготовки висновків з матеріалів перевірок, ревізій, обслідувань та експертиз, розгляду питань відносно організації роботи і планування, методології контрольно-ревізійної діяльності, а також підготовки звітів та інформаційних повідомлень створюється колегія Рахункової палати;

- керівництво діяльністю та організацію роботи Рахункової палати та колегії Рахункової палати здійснює Голова Рахункової палати;

- у разі відсутності Голови Рахункової палати його функції виконує перший заступник Голови Рахункової палати.

Секретар Рахункової палати забезпечує функціонування апарату Рахункової палати.

Структурні підрозділи Рахункової палати:

- департаменти Рахункової палати; їх очолюють головні контролери - директори департаментів;

- головні контролери, що функціонують без створення департаментів;

- управління і самостійні відділи; їх очолюють начальники управлінь і відділів;

- група радників і помічників;

- сектор організації діяльності Науково-експертної ради Рахункової палати.

Рахункова палата створюється Верховною Радою України і підзвітна їй. Це й же орган призначає і її склад шляхом таємного голосування.

Аудитори Рахункової палати застосовують системний підхід до організації проведення перевірок і аналізу їх результатів. У щоденній роботі фахівці Рахункової палати велику увагу приділяють аналітичній діяльності, оцінюванню ефективності управління об'єктами перевірки.

У своїй діяльності Рахункова палата керується певними принципами (рис. 4.4).

Висновки і пропозиції Рахункової палати спрямовані, перш за завжди, на усунення недоліків у бюджетному процесі, які призводять до неефективного використання бюджетних коштів.

Здійснюючи експертизу законопроектів про Державний бюджет, готуючи висновки для подання у Верховну Раду України про використання коштів Державного бюджету України, Рахункова палата безпосередньо бере участь в удосконаленні бюджетного процесу.

Рис. 4.3. Структура Рахункової палати України

Рис. 4.4. Принципи діяльності Рахункової палати України

З метою підвищення ефективності використання коштів Державного бюджету України, належного забезпечення здійснення Рахунковою палатою функцій контролю, покладених на неї Конституцією і законами України, згідно до Постанови Верховної Ради України від 15 червня 2004 р. було створено територіальні представництва Рахункової палати, що мають статус її структурних підрозділів у регіонах.

Рахункова палата є головним радником громадськості і керівництва держави з усіх питань, що стосуються ефективного і прозорого управління бюджетними ресурсами країни. А також шляхом проведення кваліфікованого аудиту прибуткової і видаткової частин Державного бюджету України вона вирішує питання про скорочення чи припинення видів державної діяльності, що стали недоцільними в ринковій економіці. Таким чином, Рахункова палата забезпечує право народу на контроль за прозорим, цільовим і ефективним використанням коштів суспільства, коштів платників податків.

Похожие статьи