Поделиться Поделиться

Нормативна база обліку нематеріальних активів

На рис. 8.3. перераховано головні нормативні акти, які регулюють облік нематеріальних активів.

Нормативну базу обліку нематеріальних активів поділяють на ту, що регулює бухгалтерський облік (включаючи первинний облік і інвентаризацію) і звітність та ті, що регулюють правовий аспект використання нематеріальних активів. Знання пунктів цих законів необхідні при здійсненні певних операцій з обліку нематеріальних активів (наприклад, які документи засвідчують авторське право і ін., що відноситься до інтелектуальної власності і ін.).

Основним законодавчим актом, котрий стосується організації бухгалтерського обліку в Україні є Закон України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні", яким визначено мету, принципи і вимоги до складання фінансової звітності на підприємстві. За винятком того бухгалтерський облік регулюється національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, яких налічується 34.

Розкриття інформації про нематеріальні активи у фінансовій звітності регулюється П(С)БО №1, 2, 3, 4. У Положенні (стандарті) 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності" розкриваються вимоги до інформації, яка наводиться в звітності. До даної інформації відносять також дані про нематеріальні активи на підприємстві. Положення (стандарт) 2 "Баланс" в п.14 описує вимоги до відображення в балансі нематеріальних активів та їх зносу. Положення (стандарт) 3 "Звіт про фінансові результати" не містить прямих статей, що стосуються нематеріальних активів. Проте він включає певні розділи, де разом з інформацією про інші необоротні активи відображаються витрати на придбання, дохід від продажу нематеріальних активів (інвестиційна діяльність), амортизація нематеріальних активів (частина "елементи операційних витрат"). Положення (стандарт) 4 "Звіт про рух грошових коштів" розкриває інформацію про рух коштів в результаті інвестиційної діяльності та амортизації, що включають показники від руху нематеріальних активів на підприємстві.

На Положення (стандарт) 7 "Головні засоби" (п. 27 П(С)БО 8) робляться посилання з П(С)БО 8, через те що воно описує методи нарахування амортизації, переоцінку необоротних активів і ін. Коли підприємство проводить переоцінку, то даний пункт повинен бути зазначений також в Наказі про облікову політику, котрий є внутрішнім нормативним документом, через те що законодавчо не врегульовано питання хто має проводити переоцінку, яким документом її оформляти.

Найширше тлумачення поняття "нематеріальні активи" наведено в Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 8 "Нематеріальні активи", затвердженому Наказом Міністерства фінансів.

Первинний облік нематеріальних активів регулюється наступними нормативно-правовими актами:

1) Положенням про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку № 88 від 24.05.95, в якому зазначено обов'язкові вимоги до заповнення всіх первинних документів, їх створення і засвідчення.

2) Наказом Міністерства статистики України № 352 "Про затвердження типових форм первинного обліку". Цим наказом Міністерство статистики затвердило типові форми первинної облікової документації з обліку основних засобів, які використовуються на підприємствах і для обліку нематеріальних активів. Така ситуація зумовлена тим, що спеціальних первинних документів для всіх можливих операцій з нематеріальними активами також не затверджено.

Рис. 8.3. Класифікація законодавчої і нормативної бази з обліку і контролю нематеріальних активів

3) Наказом Мінфіну України № 1580 "Про затвердження типових форм первинного обліку об'єктів права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів" від 14 грудня 2004 року затверджено первинні документи для операцій з інтелектуальною власністю, визначення інтелектуальної власності є в статті 420 Цивільного кодексу України.

← Предыдущая страница | Следующая страница →