Поделиться Поделиться

Порівняльна характеристика фінансового І управлінського обліку

Важливою характерною рисою бухгалтерського обліку зарубіжних країн є його поділ на два види: фінансовий і управлінський. Необхідність такого поділу зумовлена потребою інформаційного забезпечення зовнішніх і внутрішніх користувачів із збереженням в таємниці (для зовнішніх користувачів) технології і секретів виробництва, формування собівартості та прибутковості окремих видів продукції. За винятком цього вимоги внутрішніх користувачів до інформації набагато конкретніші, ніж зовнішніх, через те немає потреби обтяжувати останніх зайвою інформацією.

Фінансовий облік збирає і систематизує дані про засоби підприємства за їх видами і джерелами, поточні витрати і доходи, розрахунки підприємства, які необхідні для складання фінансової звітності. Його метою є забезпечення зовнішніх користувачів інформацією про діяльність підприємства у формі фінансових звітів, які не є комерційною таємницею. Дані звіти використовуються також і внутрішніми користувачами (фінансистами, аналітиками, маркетологами тощо). У більшості випадків фінансові звіти публікуються в спеціальних економічних виданнях і завіряються аудиторами.

Витрати у фінансовому обліку обліковуються за елементами визначеної номенклатури в цілому без обчислення собівартості окремих видів продукції. Доходи обліковуються за видами. У кінці

звітного періоду шляхом співставлення доходів із витратами визначається фінансовий результат за видами діяльності.

Таким чином, для фінансового обліку характерні такі ознаки:

- підготовка інформації про діяльність підприємства в цілому;

- облік активів, зобов'язань та джерел власних засобів;

- облік витрат і доходів та контроль за правильністю закриття номінальних рахунків;

- визначення фінансового результату діяльності (прибутків чи збитків) підприємства і контроль за станом власного капіталу;

- складання, подання для аудиторської перевірки і публікація всіх видів фінансової звітності.

Управлінський облік поглиблює фінансовий облік та виконує завдання забезпечення необхідною і корисною інформацією, в першу чергу, всіх підрозділів підприємства для прийняття своєчасних і ефективних рішень. Надається така інформація у формі внутрішньої звітності та інших розрахунково-аналітичних документів, обсяг, структура і терміни подання яких визначаються самим підприємством. Він організовується, виходячи із потреб підприємства, і не регламентується державою, проте повинен вестися з врахуванням загальноприйнятих принципів обліку. Дані управлінського обліку і звітності є комерційною таємницею підприємства, вони не підлягають публікації та зовнішньому аудиту.

Основним призначенням управлінського обліку є своєчасне надання деталізованої і достовірної інформації про доходи і витрати як по підприємству в цілому, так і в розрізі центрів відповідальності. В управлінській бухгалтерії здійснюється детальний облік витрат і калькулювання собівартості окремих видів продукції, виявляються та відображаються на рахунках відхилення виробничих витрат від стандартних норм і кошторисів, визначаються результати від реалізації продукції за видами виробів, здійснюється облік і контроль залишків та руху товарно-матеріальних запасів у натуральних і вартісних вимірниках.

Управлінський облік виконує також функції планування, оперативного управління, аналізу, прогнозування діяльності підприємства та спрямований на вибір оптимальних управлінських рішень. Використовуються для цього різні економіко математичні методи та комп'ютерна техніка.

Таким чином, для управлінського обліку характерні такі ознаки:

> підготовка необхідної інформації для внутрішнього використання підприємством;

> детальний облік і контроль доходів і витрат як по підприємству в цілому, так і в розрізі центрів відповідальності;

> калькулювання собівартості та визначення рентабельності окремих видів продукції;

> висвітлення діяльності структурних підрозділів підприємства;

- вибір необхідних методів оцінки, обліку і контролю товарно-матеріальних запасів;

> аналіз діяльності підприємства, спрямований на вибір оптимальних управлінських рішень;

> вивчення перспектив та прогнозування розвитку підприємства.

Фінансовий і управлінський облік мають ознаки відмінності і подібності.

Відмінності поміж фінансовим і управлінським обліком дозволяється подати наступним чином (табл. 1.7).

Спільними ознаками, які притаманні управлінському та фінансовому обліку, є:

- базування на єдиній системі збору і первинної обробки облікової інформації, якому також називають первинним обліком. Дані, зареєстровані на стадії первинного обліку, надалі обробляються, систематизуються і узагальнюються згідно до потреб та інформаційного призначення управлінського і фінансового обліку;

- дотримання основоположних загальноприйнятих принципів бухгалтерського обліку. Наприклад, достовірність облікових даних у фінансовому обліку забезпечується шляхом дотримання жорстких вимог відносно точності та перевіреності його даних. У той же час, незважаючи на відносне поняття точності в управлінському обліку, менеджери у процесі прийняття рішень не можуть керуватися виключно не перевіреними і суб'єктивними даними та оцінками;

- належність до відповідних сфер відповідальності та прийняття рішень. Концепція відповідальності в управлінні для фінансового обліку в основному існує у вигляді "власники - вищий менеджмент ", а дані цього обліку використовуються для прийнят-

Таблиця 1.7. Відмінності поміж фінансовим і управлінським обліком

тя рішень зовнішніми користувачами (акціонерами, інвесторами, кредиторами, профспілковими органами тощо), які опосередковано впливають на діяльність підприємства. Управлінський облік є інформаційною базою прийняття рішень менеджерами підприємства, які безпосередньо впливають на діяльність підприємства, а ієрархія відповідальності в ньому охоплює всі рівні від вищого менеджменту до окремого працівника, що відповідає за здійснені ним витрати;

- входження в єдине професійне середовище, де як окремі сектори виділяють також бюджетний облік та бухгалтерську освіту.

Таким чином, управлінський облік суттєво поглиблює фінансовий облік і за інформаційним навантаженням і характером завдань, він вирішує, значно різноманітніший, детальніший і глобальніший за фінансовий. Об'єктивна необхідність поділу бухгалтерського обліку на фінансовий і управлінський пов'язана з прагненням збереження в таємниці конфіденційних даних та необхідністю задоволення різних інформаційних потреб внутрішніх і зовнішніх користувачів.

Похожие статьи