Поделиться Поделиться

Головні вимоги до складання звітності про виконання кошторисів

Основними вимогами складання звітності про виконання кошторисів бюджетних установ є:

1. Фінансова та бюджетна звітність повинна бути достовірною. Інформація, наведена у фінансовій та бюджетній звітності, є достовірною, коли вона не містить помилок та перекручень.

2. Фінансова та бюджетна звітність має відповідати аналогічним даним бухгалтерського обліку та звітності органів Казначейства.

3. Фінансова та бюджетна звітність повинна містити інформацію про всі проведені господарські операції, які відображені в бухгалтерському обліку.

4. Звітним періодом для складання:

- місячної бюджетної звітності є період, що починається 1 січня і закінчується в останній день звітного місяця;

- квартальної фінансової та бюджетної звітності є період, що починається 1 січня і закінчується в останній день звітного кварталу;

- річної фінансової та бюджетної звітності є бюджетний період, котрий становить один календарний рік, що починається 1 січня і закінчується 31 грудня того самого року, коли не буде визначено інший період у випадках, визначених законодавством.

Звітним періодом для бюджетних установ:

- які створені протягом звітного року, є період від створення бюджетних установ до кінця звітного року;

- які створені та припиняють свою діяльність у зв'язку із закінченням строку, на котрий вони створювались, протягом звітного року, є період від дати створення до дати припинення діяльності таких бюджетних установ;

- які припиняють свою діяльність шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) чи ліквідації, є період з початку звітного року до моменту припинення їх діяльності.

5. Розпорядники бюджетних коштів, підпорядкованість яких згідно із законодавством України протягом звітного періоду була змінена, фінансову та бюджетну звітність складають та подають за попередньою підпорядкованістю як такі, що припинили діяльність, у обсязі річної звітності. За новою підпорядкованістю такі розпорядники бюджетних коштів складають і подають фінансову та бюджетну звітність як новоутворені залежно від того, яка звітність складається та подається (місячна, квартальна, річна).

6. Розпорядники бюджетних коштів, що створені згідно із законодавством України протягом звітного періоду, фінансову та бюджетну звітність складають і подають розпорядникам бюджетних коштів вищого рівня (далі - розпорядники вищого рівня), до сфери управління яких вони включені, та органам Казначейства за місцем обслуговування у загальному порядку. У фінансовій та бюджетній звітності такими розпорядниками бюджетних коштів залишки на початок звітного року не зазначаються. Розпорядники вищого рівня, до сфери управління яких уключені новоутворені розпорядники бюджетних коштів, у зведеній фінансовій та бюджетній звітності враховують дані фінансової та бюджетної звітності таких розпорядників бюджетних коштів.

7. Розпорядники бюджетних коштів, які припинили свою діяльність згідно із законодавством України протягом звітного періоду, складають фінансову та бюджетну звітність в обсязі річної і подають розпорядникам вищого рівня, до сфери управління яких вони належали, та органам Казначейства за місцем обслуговування. У фінансовій та бюджетній звітності таких розпорядників бюджетних коштів залишків на кінець звітного періоду не повинно бути.

Розпорядники вищого рівня у разі виключення зі сфери свого управління розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня (далі - розпорядники нижчого рівня) у зв'язку з припиненням їх діяльності у зведеній фінансовій та бюджетній звітності залишки за на початок року зазначають без змін.

8. Форми фінансової та бюджетної звітності складаються у гривнях з копійками.

9. Форми фінансової та бюджетної звітності заповнюються за всіма передбаченими показниками граф, рядків. За відсутності даних у графах та рядках проставляються прочерки. Додаткові показники у форми фінансової та бюджетної звітності вводити забороняється.

При складанні звітів за формою № 2 - про надходження та використання коштів загального фонду, за відповідними формами № 4 - про надходження і використання коштів спеціального фонду, за формою № 7 - про заборгованість за бюджетними коштами, за формою № 9 - про результати фінансової діяльності у формі потрібно підкреслити її номер, вид бюджету, за яким складено звіт (державний чи місцевий бюджет), указати коди класифікації видатків та кредитування бюджету, їх назви. При складанні звітів за формою № 7, за винятком цього, потрібно зазначити фонд бюджету (загальний чи спеціальний), за коштами якого складений звіт.

10. Кошти, які протягом звітного періоду надходять на ім'я розпорядників та одержувачів бюджетних коштів на відновлення касових видатків згідно із законодавством України (за телефонні переговори, помилково перераховані тощо), відображаються у відповідних формах бюджетної звітності як зменшення касових видатків за тим кодом економічної класифікації видатків, за яким вони були проведені у попередніх звітних періодах в межах одного бюджетного періоду.

11. Дані (показники) про операції, що здійснювались розпорядниками бюджетних коштів, проте згідно до законодавства України не передбачені кошторисом розпорядників бюджетних коштів (наприклад, розрахунки з виплати допомоги і компенсацій громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, допомоги у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності, що здійснюється за рахунок коштів Фонду соціального страхування на випадок тимчасової втрати працездатності, розрахунки з внутрівідомчої передачі запасів, розрахунки за депонованою заробітною платою тощо), у звітах про надходження та використання коштів загального фонду (форма № 2д, № 2м), про надходження і використання коштів спеціального фонду (форма № 4д, № 4м), про заборгованість за бюджетними коштами (форма № 7д, № 7м) не відображаються.

12. Головні розпорядники коштів державного чи місцевих бюджетів можуть установлювати для розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, що відносять до сфери їх управління, додаткові довідки до пояснювальної записки та отримувати від них додаткову інформацію згідно до законодавства України.

У разі потреби головні розпорядники коштів державного чи місцевих бюджетів можуть установлювати для розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, уключених у свою мережу, додаткові довідки до пояснювальної записки та отримувати від них додаткову інформацію згідно до законодавства України відносно виконання бюджетних програм, за якими вони включені у мережу.

13. Дані фінансової та бюджетної звітності розпорядників та одержувачів бюджетних коштів перевіряються в частині відповідності аналогічним даним, відображеним у бухгалтерському обліку органів Казначейства.

Дані бухгалтерського обліку органів Казначейства за операціями з обслуговування кошторисів (планів використання бюджетних коштів), що формуються в інформаційній системі Державної казначейської служби України (далі - Казначейство України), вважаються остаточними.

Усі примірники фінансової та бюджетної звітності розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, а також зведена фінансова та бюджетна звітність головних розпорядників бюджетних коштів (далі - головні розпорядники) та розпорядників нижчого рівня, до сфери управління яких відносять розпорядники бюджетних коштів, у через те числі в інших областях, до подачі розпорядникам вищого рівня чи іншим користувачам повинні бути перевірені і завізовані відповідним органом Казначейства (засвідчені підписом, печаткою чи штампом на кожній сторінці всіх форм фінансової та бюджетної звітності і форм відносно розкриття елементів фінансової та бюджетної звітності).

Розпорядники бюджетних коштів, до сфери управління яких відносять розпорядники бюджетних коштів, розташовані в інших областях, до своєї фінансової та бюджетної звітності додають форми фінансової та бюджетної звітності, перевірені та завізовані відповідними органами Казначейства.

Додатково підлягає перевірці та поданню до відповідного органу Казначейства фінансова та бюджетна звітність розпорядників нижчого рівня у разі встановлення розпорядниками вищого рівня розбіжностей відносно бухгалтерського обліку операцій з внутрівідомчої передачі запасів тощо.

Зведена фінансова та бюджетна звітність обласних державних адміністрацій до подання Казначейству України повинна бути перевірена і завізована відповідним Головним управлінням Державної казначейської служби України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі у загальному порядку.

Віза органу Казначейства засвідчує, що фінансова та бюджетна звітність розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів складена згідно до вимог Порядку № 44, дані фінансової та бюджетної звітності є тотожними аналогічним даним бухгалтерського обліку органів Казначейства і підлягають консолідації у зведеній фінансовій та бюджетній звітності розпорядників вищого рівня. У разі коли при складанні форм фінансової та бюджетної звітності не були дотримані вимоги Порядку № 44, органи Казначейства застосовують заходи впливу за порушення бюджетного законодавства, визначені Бюджетним кодексом України, зокрема попередження про неналежне виконання бюджетного законодавства з вимогою усунення порушення бюджетного законодавства чи інший захід впливу згідно до частини другої статті 118

Бюджетного кодексу України на підставі протоколу про порушення бюджетного законодавства.

Дані такої фінансової та бюджетної звітності не підлягають консолідації розпорядниками вищого рівня у зведеній фінансовій та бюджетній звітності та органами Казначейства у звітності про виконання бюджетів.

Ця фінансова та бюджетна звітність повторно надається до обслуговуючих органів Казначейства на перевірку та візування.

14. Зведена фінансова та бюджетна звітність складається головними розпорядниками та розпорядниками нижчого рівня, що мають свою мережу, на підставі фінансової та бюджетної звітності розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, що відносять до сфери їх управління, а також фінансової та бюджетної звітності за своїми операціями. Головні розпорядники та розпорядники нижчого рівня, що мають у своїй мережі розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, до зведеної квартальної та річної бюджетної звітності подають окремі зведені звіти форм № 2д, № 2м, № 4д, № 4м, № 7д, № 7м, № 7д.1, № 7м.1 за всіма кодами програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету чи за всіма кодами тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів:

- відносно розпорядників бюджетних коштів; - відносно одержувачів бюджетних коштів; - загальний зведений звіт.

15. Форми звітності і пояснювальні записки підписуються керівниками і головними бухгалтерами (спеціалістами, на яких покладено виконання обов'язків бухгалтерської служби). Без таких підписів фінансова та бюджетна звітність вважається недійсною.

Подання фінансової та бюджетної звітності супроводжується листом, в якому зазначаються перелік форм фінансової та бюджетної звітності, що подаються, та їх обсяг (кількість аркушів за кожною формою), а також перелік форм, які не подаються у зв'язку з відсутністю показників.

16. Форми фінансової та бюджетної звітності подаються також на електронних носіях згідно з вимогами автоматизованої системи Казначейства.

17. Терміни (графіки) подання фінансової звітності до органів Казначейства встановлюються ними у межах термінів, визначених у Порядку подання фінансової звітності, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 № 419. Терміни (графіки) подання місячної бюджетної звітності до органів Казначейства встановлюються ними у межах термінів, визначених статтею 59 Бюджетного кодексу України.

Головні розпорядники затверджують терміни подання фінансової та бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами, що відносять до сфери їх управління, з таким розрахунком, щоби вони вкладались у терміни подання фінансової та бюджетної звітності до органів Казначейства з урахуванням термінів, встановлених нормативно-правовими актами.

Заповнюючи форми звітності про виконання кошторисів бюджетних установ, необхідно пам'ятати про обов'язкові реквізити. Заголовна частина форм заповнюється в послідовності відображеній в табл. 1.3

Таблиця 1.3. Характеристика заповнення реквізитів форм звітності про виконання кошторисів бюджетних установ

Назва реквізиту

Характеристика реквізиту

Установа

відображається повна назва установи згідно до установчих документів та її ідентифікаційний код за Єдиним державним реєстром підприємств і організацій України (ЄДРПОУ)

Територія

відображається назва території, де розташовано установу згідно до системи позначень адміністративно - територіальних одиниць (КОАТУУ) (наведено у Довідці ЄДРПОУ)

Організаційно-правова форма господарювання

відображається код та назва господарсько-правового статусу установи згідно до установчих документів (КОПФГ)

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету

відображається код та назва відомчої класифікації видатків кредитування державного бюджету, наведених у наказі Міністерства фінансів України від 14.01.2011 року № 11 "Про бюджетну класифікацію"

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету

Код та назва типової відомчої класифікації видатків місцевих бюджетів

Код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

← Предыдущая страница | Следующая страница →