Поделиться Поделиться

ВИДИ ТА СТРУКТУРА ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ ПІДПРИЄМСТВ

Класифікація інформаційних систем

Розмаїтість сфер економічної діяльності сприяє появі великої кількості інформаційних систем економічного характеру, які вбирають у себе всі особливості структури

управління, схеми декомпозиції управлінських завдань і предметних технологій. Згідно до сфери застосування виділяють такі інформаційні системи: банківські, страхові, податкові, фондового ринку, промислових підприємств.

Як зазначають проф. М.Т. Білуха [4, с. 14], а також доц. Н.М. Ма-люга [21, с. 341], в економічній літературі немає єдності відносно класифікації інформаційних систем, хоча це дуже важливо для створення оптимальних інформаційних потоків, що забезпечують потреби управління. Інформаційні системи дозволяється класифікувати за різними ознаками (рис. 1.9).

Продуктом інформаційної системи, призначеної для завдань управління виробництвом, є перетворена інформація. Опера-

Рис. 1.9. Класифікація інформаційних систем за різними ознаками

тивність отримання даної інформації має першочергове значення для оптимізації рішень, які приймаються, а також для контролю за їх виконанням. У зв'язку з цим проф. М.Т. Білуха вважає, що технічні засоби перетворення інформації є основним критерієм при класифікації інформаційних систем [4, с. 15]. Де в через що з ним погоджується і проф. B.C. Рожнов. Він під автоматизованою системою управління (АСУ) розуміє систему управління, "...яка орієнтована на широке і комплексне використання технічних засобів й економіко-математичних методів для вирішення інформаційних задач управління" [26, с. 12].

За ступенем автоматизації перетворення економічної інформації інформаційні системи поділяються на такі групи: немеханізовані (ручні), напівмеханізовані, механізовані, автоматизовані та автоматичні.

До немеханізованих систем відносять ті, в яких обробку обліково-економічної інформації здійснюють вручну, а найпростішу обчислювальну техніку, зокрема арифмометри і калькулятори, використовують в індивідуальному порядку для окремих обчислень.

До напівмеханізованих інформаційних систем відносять такі, в яких обробку обліково-економічної інформації виконували за допомогою обчислювальних машин з ручним введенням даних (клавішні машини), котрі були в експлуатації в машинно-рахункових бюро.

До механізованих систем відносять такі, в яких обробку обліково-економічної інформації виконували за допомогою обчислювальних машин з механізованим введенням даних, зафіксованих на машинних носіях. Це перфораційні обчислювальні машини, котрі експлуатувалися на машинно-рахункових станціях.

До автоматизованих інформаційних систем відносять такі, в яких фіксацію, збір та обробку обліково-економічної інформації виконують за допомогою електронних обчислювальних машин, технічних засобів зв'язку, периферійного електронного обладнання. В автоматизованих системах частина функцій (підсистем) управління чи обробки даних здійснюється автоматично, а частину здійснює людина.

В автоматичних інформаційних системах усі функції управління й обробки даних здійснюють технічними засобами без участі людини (наприклад, автоматичне управління технологічними процесами).

За сферою застосування дозволяється виділити такі класи комп'ютерних інформаційних систем:

• системи для наукових досліджень;

• системи автоматизованого проектування;

• системи організаційного управління;

• системи управління технологічними процесами. З названих класів детальніше визначимо два: Інформаційні системи організаційного управління призначені

для автоматизації функцій адміністративного (управлінського) персоналу. До цього класу відносять системи управління як промисловими (підприємства), так і непромисловими об'єктами (банки, біржі, страхові компанії, готелі тощо) й окремими офісами (офісні системи).

Інформаційні системи управління технологічними процесами призначені для автоматизації технологічних процесів (гнучкі виробничі процеси, металургія, енергетика тощо).

Похожие статьи