Поделиться Поделиться

Бухгалтерський (фінансовий) облік змін зареєстрованого (пайового) капіталу товариств з обмеженою відповідальністю

Законом України "Про господарські товариства" суб'єктам господарювання, у через те числі товариствам з обмеженою відповідальністю, надано право змінювати розмір зареєстрованого капіталу. Підпунктом 2 пункту 4 статті 145 Цивільного кодексу України визначено, що прийняття рішення про зміну розміру зареєстрованого капіталу відноситься до виключної компетенції загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю. Таке рішення закріплюється протоколом зборів учасників та вважається прийнятим, коли за нього проголосували засновники, які сукупно володіють більш як 50-ма відсотками загальної кількості голосів учасників товариства з обмеженою відповідальністю.

Збільшення розміру зареєстрованого (пайового) капіталу товариств з обмеженою відповідальністю здійснюється шляхом додаткових внесків засновників та реінвестування прибутку за умови внесення всіма учасниками таких товариств вкладів до зареєстрованого капіталу у повному обсязі.

У системі рахунків бухгалтерського обліку порядок відображення операцій із збільшення зареєстрованого капіталу товариств з обмеженою відповідальністю наведено у таблиці 8.5.

Таблиця 8.5

Кореспонденція рахунків, субрахунків з обліку збільшення зареєстрованого (пайового) капіталу товариств з обмеженою відповідальністю

з/п

Зміст господарських операцій

Кореспонденція рахунків, субрахунків

Дебет

Кредит

1

2

3

4

1

Відображено збільшення розміру зареєстрованого капіталу товариства з обмеженою відповідальністю

46

40

2

Засновниками товариства в рахунок погашення заборгованості до зареєстрованого капіталу внесено:

– головні засоби

10

46

– інші необоротні матеріальні активи

11

46

– нематеріальні активи

12

46

– акції іншого суб'єкта господарювання

14, 35

46

– виробничі запаси

20

46

– товари

28

46

– грошові кошти до каси товариства

30

46

– грошові кошти на поточний рахунок товариства

31

46

3

Направлено частину нерозподіленого прибутку на збільшення зареєстрованого капіталу товариства

443

40

Зменшення зареєстрованого (пайового) капіталу товариства з обмеженою відповідальністю здійснюється у порядку, встановленому установчими документами, та допускається після повідомлення усіх кредиторів. На законодавчому рівні визначено наступні головні випадки зменшення розміру зареєстрованого капіталу товариства з обмеженою відповідальністю:

1) за добровільним рішенням загальних зборів учасників товариства;

2) при неповній сплаті засновником своєї частки протягом першого року з дня реєстрації товариства;

3) коли після закінчення другого чи кожного наступного фінансового року вартість чистих активів товариства з обмеженою відповідальністю є меншою від розміру статутного капіталу;

4) вихід одного (кількох) учасників зі складу засновників товариства з обмеженою відповідальністю. Засновники мають незаперечне право у будь-котрий час вийти із товариства незалежно від згоди інших учасників та зобов'язані не пізніше, ніж за три місяці повідомити про відповідний намір, коли інше не передбачено Статутом.

Порядок відображення в системі рахунків бухгалтерського обліку операцій із зменшення зареєстрованого капіталу товариств з обмеженою відповідальністю наведено у таблиці 8.6.

Таблиця 8.6

Кореспонденція рахунків (субрахунків) з обліку зменшення зареєстрованого (пайового) капіталу товариств з обмеженою відповідальністю

з/п

Зміст господарських операцій

Кореспонденція рахунків, субрахунків

Дебет

Кредит

Облік зменшення зареєстрованого (пайового) капіталу у випадку невиконання засновником зобов'язань за внесками

1

Відображено зменшення зареєстрованого (пайового) капіталу товариства з обмеженою відповідальністю у випадку невиконання засновником зобов'язань за внесками

40

46

Облік повернення частки грошовими коштами засновнику

1

Відображено виникнення заборгованості перед засновником, котрий вибуває з товариства

452

872

2

Зменшено розмір зареєстрованого (пайового) капіталу на частку засновника, котрий вибуває з товариства

40

452

3

Погашено зобов'язання перед засновником, котрий виходить з товариства:

– грошовими коштами із каси

672

ЗО

– шляхом перерахування коштів з поточного рахунка на особовий рахунок засновника, що вибув із товариства

672

31

Облік повернення частки засновнику основними засобами

1

Відображено виникнення заборгованості перед засновником, котрий вибуває з товариства

452

672

2

Зменшено розмір зареєстрованого (пайового) капіталу на частку засновника, котрий вибуває з товариства

40

452

3

Переведено головні засоби, що передаються засновникам при їх виході із товариства до складу "необоротних активів та груп вибуття"

286

10

4

Списано знос об'єктів основних засобів, переданих засновнику

131

10

5

Визнано дохід у сумі погодженої із засновником вартості переданих об'єктів основних засобів

377

712

6

Відображено податкове зобов'язання за податком на додану вартість

712

6411

7

Списано залишкову вартість, переданих засновнику, об'єктів основних засобів

943

286

8

Відображено погашення заборгованості перед засновником шляхом передачі об'єктів основних засобів

672

377

Наприклад 8.3

ТзОВ "Долорес" зареєстроване 14 січня 2006 року із статутним капіталом 740 000 грн. У березні поточного року із товариства виходить один з його учасників – Дмитрик Олег Ігорович, частка якого у статутному капіталі становить 15%.

На момент виходу із складу засновників Дмитрика О.І. розмір нерозподіленого прибутку Товариства складає 110 000 грн. Загальними зборами учасників товариства прийнято рішення передати Дмитрику О.І. за його згодою наступні активи:

– автомобіль, справедливою вартістю 84 600 грн. Первісна вартість автомобіля становила 95 600 грн., а сума нарахованого зносу – 9 600 грн.; грошові кошти, зараховані на особовий рахунок засновника, у сумі 42 900 грн.

Порядок відображення в системі рахунків бухгалтерського обліку операцій про вихід засновника із ТзОВ "Долорес" наведено у таблиці 8.7.

Таблиця 8.7

Бухгалтерські проведення з обліку зменшення зареєстрованого (пайового) капіталу при виході учасника з ТзОВ "Долорес"

з/п

Зміст господарських операцій

Кореспонденція рахунків

Сума,

грн.

Дебет

Кредит

1

2

3

4

5

1

Відображено виникнення заборгованості перед Дмитриком О.І. при його виході із Товариства:

– на частку у зареєстрованого капіталі

740 000 грн. × 0,15 = 111 000 грн.

452

672

111 000,00

– на частку у нерозподіленому прибутку

110 000 грн. × 0,15 = 16 500 грн.

443

672

16 500,00

2

Зменшено розмір зареєстрованого (пайового) капіталу на частку Дмитрика О.І., котрий виходить із Товариства

40

452

111 000,00

3

Автомобіль за залишковою вартістю переведено до складу "необоротних активів та груп вибуття"

95 600 грн.9 600 грн. = 86 000 грн.

286

105

86 000,00

4

Списано знос автомобіля, переведеного до складу необоротних активів та груп вибуття

131

105

9 600,00

5

Визнано дохід у сумі справедливої вартості переданого автомобіля

377

712

84 600,00

6

Відображено податкове зобов'язання за податком на додану вартість

712

6411

14 100,00

7

Списано залишкову вартість переданого автомобіля

943

286

86 000,00

8

Відображено погашення заборгованості перед Дмитриком О.І.:

– на справедливу вартість переданого автомобіля

672

377

84 600,00

– у сумі зарахованих грошових коштів на особовий рахунок засновника

672

311

42 900,00

Похожие статьи