Поделиться Поделиться

Декларація митної вартості

Міністерством Фінансів України затверджено форму декларації митної вартості (ДМВ) та правила її заповнення (наказ № 599 від 24.05.12 р. "ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ФОРМИ ДЕКЛАРАЦІЇ МИТНОЇ ВАРТОСТІ ТА ПРАВИЛ її ЗАПОВНЕННЯ" (далі - Наказ № 599).

Декларація митної вартості (ДМВ) - документ встановленої форми, що подається декларантом і містить відомості відносно митної вартості товарів, які переміщуються через митний кордон України чи стосовно яких змінюється митний режим, згідно п. 1 ст. 4 МКУ (табл. 12.15).

Таблиця 12.15

Декларацію митної вартості подають митному органу, що здійснює митне оформлення товарів, разом з митною декларацією на оцінювані товари у випадках, передбачених ч. 5 та ч. 6. ст. 52 МКУ, а саме, коли:

• до ціни, що була фактично сплачена чи підлягає сплаті за оцінювані товари, додаються витрати, зазначені в ч. 10 ст. 58 МКУ, і коли їх не включали до ціни;

• з ціни, що була фактично сплачена чи підлягає сплаті за оцінювані товари, виділено витрати, перелічені в ч. 11 ст. 58 МКУ;

• покупець та продавець пов'язані поміж собою (є пов'язаними особами).

В інших випадках ДМВ подають за власним бажанням декларанта чи уповноваженої ним особи.

При поданні митної декларації на паперовому носії додають електронну її копію.

Декларант чи уповноважена ним особа самостійно заповнює всі графи ДМВ згідно до порядку їх заповнення, за винятком граф, призначених для відміток митного органу.

Декларація митної вартості використовується:

1. декларантом чи уповноваженою ним особою - при визначенні та заявлены митної вартості товарів, що переміщуються через митний кордон України згідно до митного режиму імпорту;

2. митним органом - при здійсненні контролю за правильністю визначення декларантом чи уповноваженою ним особою митної вартості товарів, що переміщуються через митний кордон України згідно до митного режиму імпорту.

ДМВ складається з основного аркуша та додаткового, котрий заповнюється на товари одного - трьох найменувань.

Для заявления відомостей про митну вартість товарів, визначену за ціною договору (контракту) відносно товарів, які імпортуються (вартість операції), до основного аркуша ДМВ додається додатковий аркуш А (табл. 12.16).

Таблиця 12.16

Заповнюється у разі визначення митної вартості товарів основним методом

Аркуш

№ _

Додатковий аркуш А

Для відміток митного органу

Номер товару

Номер товару

Номер товару

Код товару

Код товару

Код товару

А. Основа для розрахунку

14(а). Ціна товару в іноземній валюті

Код валюти

Курс перерахунку

Ціна товару,гривень

14(6). Опосередковані платежі, гривень

15. Усього „А", гривень

Б. Складові митної вартості, гривень

16. Витрати, понесені покупцем:

а) комісійні та брокерська винагорода, за винятком комісійних за закупівлю

б) вартість ящиків тари (контейнерів)

в) вартість упаковки чи вартість пакувальних матеріалів та робіт, пов'язаних із пакуванням

17. Вартість товарів та послуг, які поставляються прямо чи опосередковано покупцем безоплатно чи за зниженими цінами для використання у зв'язку з виробництвом та продажем оцінюваних товарів на експорт в Україну:

а) сировини, матеріалів деталей, напівфабрикатів, комплектувальних виробів тощо

б) інструментів, штампів, шаблонів та аналогічних предметів, використаних у процесі виробництва оцінюваних товарів

в) матеріалів, витрачених в процесі виробництва оцінюваних товарів

г) інженерних та дослідно-конструкторських робіт, дизайну, художнього оформлення, ескізів та креслень, виконаних за межами України і безпосередньо необхідних для виробництва оцінюваних товарів

18. Роялті та інші ліцензійні платежі (див. графу 11 (а))

19. Відповідна частина виручки (див. графу 11 (б))

20. Витрати на транспортування до

(місце доставки)

21. Витрати на навантаження, вивантаження та обробку

22. Витрати на страхування

23. Усього „Б", гривень

В. Витрати, що не включаються до

24. Плата за будівництво, спорудження, складення, технічне обслуговування чи технічну допомогу

митної вартості

25. Витрати на транспортування після ввезення на митну територію України

26. Податки, які справляються в Україні

27. Усього „В", гривень

28. Заявлена митна вартість (А + Б - В): а) у гривнях

б) в іноземній валюті

Г. Коли суму сплачено в іноземній валюті, в цьому розділі зазначаються сума в іноземній валюті та курс перерахунку за кожним товаром і складовою митної вартості.

Номер графи з Код валюти Сума розділів „Б" і „В"

Курс перерахунку

Підпис та печатка декларанта чи уповноваженої ним особи

Для заявлення відомостей про митну вартість товарів, визначену із застосуванням другорядних методів, передбачених статтями 59-64 МКУ (за ціною договору відносно ідентичних товарів, за ціною договору відносно подібних (аналогічних) товарів, на основі віднімання вартості, на основі додавання вартості (обчислена вартість) та резервного), до основного аркуша ДМВ додається додатковий аркуш Б (табл. 12.17).

Таблиця 12.17

Заповнюється у разі визначення митної вартості товарів другорядними методами

Аркуш

Додатковий аркуш Б

Для відміток митного органу

Номер товару

Номер товару

Номер товару

Розрахунок митної вартості товару

Код товару

Код товару

Код товару

Метод визначення митної вартості

Метод 2 чи 3

Д. Основа для розрахунку

29. Вартість операції з ідентичними чи подібними (аналогічними) товарами:

а) в іноземній валюті;

б) у гривнях

Е. Коригування

30(а). Коригування з урахуванням розміру партії

30(6). Коригування з урахуванням комерційних рівнів

30(в). Витрати на транспортування до

(місце доставки)

30(г). Витрати на навантаження, вивантаження та обробку

30(г). Вартість страхування

31. Усього „Е", гривень

32. Заявлена митна вартість (Д + Е), гривень

Метод 4

Є. Основа для розрахунку

33(а). Ціна одиниці товару, за якою оцінювані, ідентичні чи подібні (аналогічні) товари продаються в Україні, яка є основою для розрахунку

33(6). Ціна партії товарів

34(а). Поправка на вартість, додану обробкою (переробкою) товару

Ж. Компоненти

34(6). Комісійні чи звичайні торговельні надбавки у зв'язку з продажем на митній території України

34(в). Звичайні витрати, понесені в Україні на навантаження, вивантаження, транспортування, страхування, та інші пов'язані з такими операціями витрати

34(г). Податки, які справляються в Україні

35. Усього „Ж", гривень

36. Заявлена митна вартість (Є, Ж), гривень

Метод 5

3. Розрахунок

37. Вартість матеріалів та витрат, понесених виробником

38. Обсяг прибутку та загальних витрат

39(а). Витрати на транспортування до (місце доставки)

39(6). Витрати на завантаження, розвантаження та обробку

39(в). Вартість страхування

40. Заявлена митна вартість (3), гривень

Метод 6

И. Основа для розрахунку

41. Основа для визначення митної вартості

42. Витрати, що підлягають включенню до митної вартості

43. Заявлена митна вартість (И), гривень

І. Коли суму сплачено в іноземній валюті, в цьому розділі зазначаються сума в іноземній валюті та курс перерахунку за кожним товаром і складовою митної вартості.

Номер графи з розділів Код валюти Сума Курс перерахунку „Е", „Є", „Ж", „З" та „И"

Підпис та печатка декларанта чи уповноваженої ним особи

За наявності в партії товарів більше трьох найменувань до основного аркуша ДМВ залежно від методу визначення митної вартості додається необхідна кількість додаткових аркушів А та Б.

Додаткові аркуші можуть бути використані тільки в через те випадку, коли всі дані, заявлені на основному аркуші ДМВ, повною мірою стосуються й товарів, зазначених у додаткових аркушах даної ДМВ.

ДМВ заповнюється державною мовою за допомогою комп'ютера.

Коли оригінальне написання прізвищ, імен та по батькові (за наявності) осіб, найменувань та місцезнаходжень підприємств - нерезидентів тощо виконується іноземною мовою, яка використовує латинський алфавіт, у ДМВ такі відомості зазначаються латинськими літерами.

При застосуванні ДМВ на паперовому носії ДМВ друкується декларантом чи уповноваженою ним особою на білому папері формату А4. Технічні характеристики паперу, призначеного для виготовлення ДМВ за допомогою комп'ютера, повинні забезпечувати належну якість відбитків службових штампів і печаток митних органів, що використовуються для оформлення ДМВ.

У відповідних графах кожного аркуша ДМВ на паперовому носії повинні бути проставлені особистий підпис та печатка (у разі наявності) декларанта чи уповноваженої ним особи.

Вартісні показники в ДМВ виражаються дробовим числом з точністю до 4 знаків після коми, за винятком граф 28, 32, 36, 40, 43 ДМВ, у яких вартісні показники округлюються за правилами округлення з точністю до двох знаків у дробовій частині.

При заповненні ДМВ використовуються відомчі класифікатори інформації з питань державної митної справи, ведення яких передбачено ст. 454 МКУ, Класифікація країн світу, затверджена наказом Державного комітету статистики України від 22 грудня 2010 року № 527 (далі - КЛАСИФІКАЦІЯ КРАЇН СВІТУ), Класифікація валют, затверджена наказом Державного комітету статистики України від 22 грудня 2010 року № 528 (далі - КЛАСИФІКАЦІЯ ВАЛЮТ).

За відсутності в будь-якій графі ДМВ на паперовому носії місця, потрібного для зазначення відомостей, допускається запис їх на зворотному боці відповідного аркуша ДМВ із зазначенням графи, якої стосується даний запис. Такий запис засвідчується підписом і печаткою (у разі наявності) особи, яка вчинила запис, а у відповідних графах ДМВ робиться відмітка „Див. на звороті".

Декларант чи уповноважена ним особа самостійно заповнює всі графи ДМВ згідно до порядку їх заповнення, за винятком граф, призначених для відміток митного органу.

Посадова особа митного органу, що здійснює контроль правильності визначення митної вартості та проводить перевірку заповнення ДМВ (далі -посадова особа митного органу), не має права з власної ініціативи чи за дорученням чи на прохання декларанта чи уповноваженої ним особи вписувати будь-які дані до граф ДМВ, що повинні заповнюватися декларантом чи уповноваженою ним особою, вносити до них зміни, доповнення чи виправлення.

Декларант чи уповноважена ним особа може вносити зміни (доповнення, виправлення) до декларації митної вартості, за винятком граф з вартісними показниками.

Зміни (доповнення, виправлення) граф ДМВ на паперовому носії засвідчуються підписом та печаткою (у разі наявності) декларанта чи уповноваженої ним особи.

Внесення змін до ДМВ у формі електронного документа здійснюється шляхом відкликання декларантом чи уповноваженою ним особою поданих ДМВ та митної декларації та направлення митному органу нової митної декларації та ДМВ у формі електронного документа.

Правила заповнення граф ДМВ посадовою особою митного органу та декларантом чи уповноваженою ним особою подано в табл.12.18. та 12.19 згідно.

Таблиця 12.18. Правила заповнення граф ДМВ посадовою особою митного органу (ПОМО)

Правила заповнення

1.

ПОМО заповнюється графа ДМВ „Для відміток митного органу".

2.

В основному і додаткових аркушах проставляється реєстраційний номер ДМВ, котрий повинен відповідати номеру митної декларації. На основному аркуші, за винятком реєстраційного номера ДМВ, повинно бути зазначене рішення, яке прийняте ПОМО за результатами контролю правильності визначення митної вартості товарів.

3.

Запис відносно рішення, яке прийняте ПОМО за результатами контролю правильності визначення митної вартості товарів, учиняється таким чином: коли за результатами аналізу, виявлення та оцінки ризиків ПОМО встановлено ризик заявления неповних та/чи недостовірних відомостей про митну вартість, у т.ч. невірне визначення митної вартості, чи коли за результатом розгляду поданих декларантом чи уповноваженою ним особою документів, які підтверджують митну вартість товарів, встановлені підстави для запиту документів, перелік яких визначений частинами третьою та/чи четвертою ст. 53 МКУ, ПОМО у графі „Для відміток митного органу" ДМВ на паперовому носії робить запис про необхідність подання документів для підтвердження митної вартості товарів із складенням переліку таких документів, зазначає час, дату і прізвище, ставить відповідний підпис та проставляє відбиток особистої номерної печатки. При електронному декларуванні ПОМО за допомогою автоматизованої системи митного оформлення створює та надсилає декларанту чи уповноваженій ним особі засвідчене електронним цифровим підписом електронне повідомлення про необхідність подання документів згідно до

частин третьої та/чи четвертої ст. 53 МКУ для підтвердження митної вартості товарів із складанням їх переліку.

4.

ДМВ на паперовому носії надається декларанту чи уповноваженій ним особі для ознайомлення з таким записом. Декларант чи уповноважена ним особа після ознайомлення зазначає час, дату, прізвище та проставляє підпис. При електронному декларуванні повідомлення про необхідність подання документів вважається одержаним декларантом чи уповноваженою ним особою з часу надходження до митного органу повідомлення в електронній формі від декларанта чи уповноваженої ним особи про одержання цього повідомлення

5.

У разі відмови подати документи декларант чи уповноважена ним особа робить відповідний запис із зазначенням часу, дати, прізвища та проставлення свого підпису на зворотному боці основного аркуша ДМВ на паперовому носії. При електронному декларуванні декларант чи уповноважена ним особа надсилає повідомлення про відмову у подачі документів у складі електронного повідомлення, засвідченого електронним підписом.

6.

Коли за результатом розгляду поданих декларантом чи уповноваженою ним особою документів ПОМО встановлені визначені МКУ підстави для прийняття рішення про коригування митної вартості товарів, в основному аркуші ДМВ учиняється запис „Рішення про коригування митної вартості товарів від № ".

7.

Коли в митного органу відсутні зауваження відносно заявленої декларантом чи уповноваженою ним особою митної вартості, відсутні підстави для прийняття рішення про коригування митної вартості товарів, то в основному аркуші ДМВ учиняється запис „митну вартість визнано".

8.

Записи на паперовому носії ДМВ завіряються особистим підписом ПОМО та відбитком особистої номерної печатки.

Таблиця 12.19

* Примітка

Наприклад 1. Товари продаються за прейскурантом, котрий передбачає зниження ціни за одиницю товару у випадку здійснення покупки в більших кількостях.

Кількість товару, що продається

Ціна за одиницю

Кількість продажів

Загальна кількість товарів, продана за кожною ціною

1-10 одиниць

100

10 продажів по 5 одиниць 5 продажів по 3 одиниці

65

11-25 одиниць

95

5 продажів по 11 одиниць

55

більше 25 одиниць

90

1 продаж по 30 одиниць 1 продаж по 50 одиниць

80

Найбільша кількість одиниць, проданих за певною ціною, як видно з таблиці, дорівнює 80. Таким чином, ціна за одиницю в найбільшій партії дорівнює 90.

Наприклад 2. Відбулося два продажі. При першому продажу продаються 500 одиниць за ціною 95 грошових одиниць кожна. При другому продажу продаються 400 одиниць за ціною 90 грошових одиниць кожна. У цьому прикладі найбільшою кількістю проданих одиниць є 500, таким чином, ціна за одиницю в найбільшій партії становить 95.

Наприклад 3. Різні кількості продаються за різними цінами.

а) Продажі

Кількість товару, що продається

Ціна за одиницю

40 одиниць

100

30 одиниць

90

15 одиниць

100

50 одиниць

95

25 одиниць

105

35 одиниць

90

5 одиниць

100

б) Усього

Загальна продана кількість

Ціна за одиницю

65

90

50

95

60

100

25

105

* У цьому прикладі найбільша продана кількість одиниць складає 65, таким чином, ціна за одиницю в найбільшій сукупній кількості становить 90.

Постановою Кабінету Міністрів України від 21 травня 2012 р. № 450 "ПИТАННЯ, ПОВ'ЯЗАНІ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ МИТНИХ ДЕКЛАРАЦІЙ" визначено вимоги відносно оформлення і використання митних декларацій, на підставі яких декларуються товари, що переміщуються (пересилаються) через митний кордон України підприємствами, та інші товари, що згідно до законодавства України декларуються шляхом поданням митної декларації, передбаченої для підприємств (далі - Постанова № 450).

Товари декларуються шляхом подання митному органу:

1. митної декларації на бланку єдиного адміністративного документа форми МД-2 (МД-3, МД-6, МД-8),

2. чи митної декларації М-16,

3. чи письмової заяви за формою згідно з додатком 1 Положення № 450;

4. чи митної декларації для письмового декларування товарів, що переміщуються через митний кордон України громадянами для особистих, сімейних та інших потреб, не пов'язаних з провадженням підприємницької діяльності, чи іншого документа, що згідно до законодавства може використовуватись замість митної декларації.

← Предыдущая страница | Следующая страница →