Поделиться Поделиться

Синтетичний і аналітичний облік реалізації продукції, товарів, робіт та послуг

Процес реалізації сільськогосподарської продукції, товарів, робіт і послуг, як уже зазначалося, відображують на кількох балансових рахунках: 90 "Собівартість реалізації", 93 "Витрати на збут", 70 "Доходи від реалізації"".

Де ведеться бухгалтерський облік доходів від реалізації?

Для обліку доходів від реалізації призначений рахунок 70 "Доходи від реалізації"". Рахунок 70 "Доходи від реалізації" призначено для узагальнення інформації про доходи від реалізації готової продукції, товарів, робіт і послуг, а також про суму знижок, наданих покупцям та про інші вирахування з доходу. Рахунок 70 "Доходи від реалізації99 має такі субрахунки:

701 "Дохід від реалізації готової продукції"";

702 "Дохід від реалізації товарів";

703 "Дохід від реалізації робіт і послуг";

704 "Вирахування з доходу";

705 "Перестрахування'4.

За кредитом субрахунків 701-703 відображується збільшення (одержання) доходу, за дебетом - належна сума непрямих податків (акцизного збору, податку на додану вартість та інших, передбачених законодавством) та списання у порядку закриття на рахунок 79 "Фінансові результати".

На субрахунку 701 "Дохід від реалізації готової продукції" узагальнюється інформація про доходи від реалізації готової продукції.

На субрахунку 702 "Дохід від реалізації товарів" узагальнюється інформація про доходи від реалізації товарів.

На субрахунку 703 "Дохід від реалізації робіт і послуг" підприємства і організації, що виконують і надають послуги, узагальнюють інформацію про доходи від реалізації робіт і послуг.

На субрахунку 704 "Вирахування з доходу" за дебетом відображується сума надходжень за договорами комісії, агентськими та іншими аналогічними договорами на користь комітентів, принципалів: сума наданих після дати реалізації знижок покупцям, вартість повернених покупцем продукції та товарів на інші суми, що підлягають вирахуванню з доходу. За кредитом субрахунка 704 відображується списання дебетових оборотів на рахунок 79 "Фінансові результати".

Наприклад:

СТОВ "Мрія" відвантажило 3 тонни ячменю "сорту еліта" СВК "Розвиток" на суму 7200 грн., в т.ч. ПДВ - 1200 грн. Справедлива вартість реалі30ваного ячменю - 3600 грн. СВК "Розвиток" перерахував оплату за ячмінь на суму 4800 грн., а ячмінь на суму 2400 (за продажною ціною) повернув як некондиційний. Справедлива вартість повернутого ячменю - 1200 грн.

Наведений наприклад найде відображення в системі бухгалтерських рахунків таким чином.

Таблиця 5.1. Зменшення доходу при поверненні некондиційного ячменю

Пор. №

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Сума, грн

дебет

кредит

1

2

3

4

5

1

Відображено дохід від реалізації

361

701

7200,00

2

Нараховано податкові зобов'язання з ПДВ

701

641

1200.00

3

Списано справедлива вартість реалі30ваного ячменю

901

27

3600,00

4

Надійшли кошти від СВК "Розвиток"

311

361

4800.00

5

Повернуто некондиційний ячмінь

704

361

2400.00

6

Скориговано суму податкових зобов'язань з ПДВ (методом "червоне сторно")

704

641

400,00

7

Сторновано справедлива вартість реалі30ваного ячменю (методом "червоне сторно")

901

27

1200,00

8

Списано дохід від реалізації ячменю на фінансові результати

701

791

6000,00

9

Списано суму зменшення доходу у зв'язку 3 поверненням ячменю

791

704

2000.00

10

Списано справедлива вартість реалі30ваного ячменю

791

901

2400.00

Багатогалузеві сільськогосподарські підприємства поряд з реалізацією готової сільськогосподарської продукції і тварин на вирощуванні та відгодівлі можуть надавати послуги та виконувати роботи як своїм працівникам, так і на сторону. Поряд з виробничою діяльністю в статутах деяких сільськогосподарських підприємств передбачається також торговельна діяльність. Через те в цих підприємствах будуть задіяні всі названі вище субрахунки рахунка 70 "Доходи від реалізації*". Багатогалузевий характер сільськогосподарського виробництва вимагає надання інформації про одержання доходу від окремих галузей господарства. Через те доцільно аналітичний облік доходів від реалізації вести за видами (групами) продукції, товарів, робіт, послуг і напрямками реалізації. Окремими групами доходів від реалізації готової продукції можуть бути:

- доходи від реалізації продукції рослинництва;

- доходи від реалізації продукції тваринництва;

- доходи від реалізації продукції переробки продукції рослинництва та тваринництва;

доходи від реалізації поточних біологічних активів тваринництва.

- Окремими напрямами одержання доходів від реалізації готової продукції доцільно виділити:

- доходи від реалізації сільськогосподарської продукції для державних і регіональних потреб;

- доходи від реалізації сільськогосподарської продукції через мережі пунктів заготівлі, а також обслуговуючих сільськогосподарських кооперативів;

- доходи від реалізації сільськогосподарської продукції на ринку;

- доходи від реалізації сільськогосподарської продукції за товарообмінними (бартерними) операціями;

1- доходи від реалізації готової продукції за іншими напрямами. Дебет рахунка 70 "Доходи від реалізації" кореспондує з кредитом рахунків:

36 "Розрахунки з покупцями та замовниками", 64 "Розрахунки за податками й платежами", 68 "Розрахунки за іншими операціями", 79 "Фінансові результати"

Кредит рахунка 70 "Доходи від реалізації"" кореспондує з дебетом рахунків:

14 "Довгострокові фінансові інвестиції*",

30 "Каса",

31 "Рахунки в банках",

34 "Короткострокові векселі одержані",

36 "Розрахунки з покупцями та замовниками",

37 "Розрахунки з різними дебіторами",

63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками",

66 "Розрахунки за виплатами працівникам",

68 "Розрахунки за іншими операціями",

69 "Доходи майбутніх періодів", 79 "Фінансові результати".

Де ведеться облік собівартості реалізованої готової продукції, товарів, робіт та послуг?

Для бухгалтерського обліку собівартості реалізованої готової продукції, товарів, робіт та послуг призначено рахунок 90 "Собівартість реалізації"".

За дебетом цього рахунка відображується вартість реалізованої сільськогосподарської продукції і додаткових біологічних активів, оцінених за справедливою вартістю, зменшеною на очікувані витрати на місці продажу, а також фактична собівартість реалізованих робіт, послуг і товарів (без торгових націнок), за кредитом рахунка 90 проводиться списання в порядку закриття дебетових оборотів на рахунок 79 "Фінансові результати".

Адміністративні витрати, витрати на збут та інші операційні витрати не включаються до складу собівартості реалізованої сільськогосподарської продукції та поточних біологічних активів, а через те інформація про такі витрати узагальнюється на рахунках обліку витрат звітного періоду - 92 "Адміністративні витрати", 93 "Витрати на збут", 94 "Інші витрати операційної діяльності".

Рахунок 90 "Собівартість реалізації" має такі субрахунки:

901 "Собівартість реалізованої готової продукції*";

902 "Собівартість реалізованих товарів";

903 "Собівартість реалізованих робіт і послуг";

904 "Страхові виплати".

При організації аналітичного обліку за рахунком 90 "Собівартість реалізації*" необхідно дотримуватись того принципу, котрий закладений при організації аналітичного обліку за рахунком 70 "Доходи від реалізації", тобто аналітичні рахунки, відкриті до цих синтетичних рахунків як за напрямами реалізації, так і за видами реалізованої продукції, товарів, робіт, послуг повинні бути тотожними.

Дебет рахунка 90 "Собівартість реалізації*" кореспондує з кредитом рахунків: 21 "Поточні біологічні активи", 23 "Виробництво", 26 "Готова продукція", 27 "Продукція сільськогосподарського виробництва", 28 "Товари".

Де ведеться облік витрат на збут?

Для обліку витрат на збут передбачено ведення рахунка 93 "Витрати на збут", на якому сільськогосподарські підприємства відображують витрати, пов'язані з реалізацією продукції: тара і пакувальні матеріали для готової продукції; доставка продукції на станцію відправлення, вантаження в автомобілі, вагони та інші транспортні засоби; комісійні збори, сплачені збутовим та іншим посередницьким організаціям, вивізне мито; утримання приміщень для зберігання продукції в місцях її реалізації, оплата праці продавців, рекламні витрати, інші аналогічні за призначенням витрати.

Дебет рахунка 93 "Витрати на збут" кореспондує з кредитом таких рахунків: 20 "Виробничі запаси" - на вартість матеріальних цінностей, використаних при відвантаженні продукції, а також при її зберіганні в місцях реалізації; 23 "Виробництво" - на вартість послуг із транспортування продукції до місця реалізації; 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"-на вартість робіт та послуг із транспортування продукції до місць реалізації; 37 "Розрахунки з різними дебіторами" - на суму витрат службових відряджень працівників збуту; 66 "Розрахунки за виплатами працівникам" - на суму нарахованої оплати праці працівникам, зайнятим на реалізації продукції; 65 "Розрахунки за страхуванням" - на суму нарахувань на соціальні заходи, що відносяться на збут, та ін.

Списання витрат на збут на підставі бухгалтерської довідки відображують за кредитом рахунка 93 "Витрати на збут" і дебетом рахунка 79 "Фінансові результати".

Таким чином, зіставлення чистих доходів від реалізації, які відображені на рахунку 70 "Доходи від реалізації", та собівартості реалізованої продукції, яка відображується на рахунку 90 "Собівартість реалізації", дає змогу визначити валовий фінансовий результат (прибуток чи збиток), котрий показується окремо статтею в Звіті про фінансові результати.

Наведемо наприклад (табл. 5.2) відображення на рахунках бухгалтерського обліку реалізації продукції озимої пшениці.

Таблиця 5.2. Облік реалізації пшениці озимої

Пор. №

Зміст операції

Кореспондуючі рахунки

Сума, грн

дебет

кредит

Оприбуткована від урожаю продукція пшениці озимої за справедливою вартістю, зменшеною на очікувані витрати на місці продажу

1

зерно

27

543535

зернові відходи

27

7929

солома

27

12053

Разом

23

563517

2

Відображено в складі доходу виручку від реалізації зерна пшениці озимої

36

701

602623

3

Нараховано податкове зобов'язання з ПДВ

701

641

100437

4

Списано вартість реалі30ваного зерна озимої пшениці, яке оцінюється за справедливою вартістю

901

27

347391

5

Віднесено суму доходу (виручки) від реалізації за мінусом ПДВ на збільшення фінансового результату від основної діяльності

701

791

502186

6

Списано вартість реалізації на зменшення фінансового результату від основної діяльності

791

901

347391

7

Списані адміністративні витрати на зменшення фінансового результату

791

92

74416

8

Списані витрати на збут на зменшення фінансового результату

791

93

2361

9

Надійшла на поточний рахунок оплата від покупця

311

361

602623

10

Перераховано суму ПДВ, що залишається в розпорядженні підприємства

313

311

100437

11

Відображено перевищення суми податкового зобов'язання над сумою податкового кредиту, яка залишається у розпорядженні підприємства

641

48

100437

Як правильно відобразити в обліку операції зі здійснення виїзної торгівлі?

Як і за іншими напрямами реалізації готової продукції і товарів, реалізація на ринку є одним із джерел поповнення доходу підприємства, а через те для відображення операцій зі здійснення виїзної торгівлі використовуються перш за завжди рахунки 90 "Собівартість реалізації"", 93 "Витрати на збут", 70 "Доходи від реалізації". Особливістю є те, що готова продукція та товари до моменту їх реалізації на ринку і надходження готівки в касу підприємства чи зарахування її на рахунки в банках вважається власністю підприємства. Пройде деякий час з моменту відправки продукції на ринок і до моменту передачі покупцеві ризику і вигоди, пов'язані з правом власності на продукцію. Існує імовірність, що продукція (товари), передана однією матеріально відповідальною особою іншій матеріально відповідальній особі (продавцю), через деякий час може повернутися на підприємство, не будучи реалі30ваною. Необхідно враховувати і те, що після реалізації продукції дохід у вигляді готівки певний час перебуває у продавця, котрий фактично перетворюється з матеріально відповідальної особи, за передані йому для реалізації продукцію чи товар, у підзвітну особу з невідомою для підприємства до моменту здачі Звіту про продаж сільськогосподарської продукції сумою доходу.

Невідомо також, яка сума одержаного авансу чи доходу буде витрачена на витрати зі збуту. Всі дані обставини необхідно враховувати при організації бухгалтерського обліку реалізації продукції на ринку.

Наприклад.

Продавцю Костенко Ю.М. відпущено зі складу для реалізації на ринку 200 кг олії соняшникової. Собівартість олії складає 1,50 грн за 1 кг. реалізаційна вартість - 3 грн за 1 кг. Реалі30вано 150 кг і повернуто в комору господарства 50 кг олії.

Транспортні послуги з доставки олії на ринок складають 20 грн, ринковий збір -50 грн. Продавцю Костенко Ю. М. видано в підзвіт 75 грн.

Відображення в обліку операцій зі здійснення виїзної торгівлі показано в таблиці 5.3.

Таблиця 5.3. Облік операцій з реалізації продукції на ринку (виїзна торгівля)

Пор.

Зміст господарської операції

Ціна, грн.

Кількість, кг

Сума, грн

Кореспондуючі рахунки

дебет

кредит

1

2

3

4

5

6

7

1

На підставі Накладної внутрігосподарського призначення передано продавцю Костенко Ю.М. олію соняшникову для реалізації

1,50

200

300,00

27

27

2

На підставі Видаткового касового ордера видано для покриття витрат з відрядження і ринкового збору

80,00

372

301

3

На підставі Подорожнього листа вантажного автомобіля списано послуги вантажного автомобіля з доставки олії на ринок

20,00

93

23

4

На підставі Звіту про реалізацію олії і звіту про використання коштів на відрядження чи підзвіт:

- нараховано дохід від реалізації олії;

3,00

150

450,00

372

701

- списано олію на реалізацію;

1,50

150

225,00

901

27

- відображено сплату ринкового збору;

50,00

93

372

- нараховано добові продавцю

30,00

93

372

5

На підставі Прибуткового касового ордеру внесено продавцем готівку в касу за реалі30вану олію

450,00

301

372

6

На підставі Розрахунку бухгалтерії нараховано податкове зобов'язання за ПДВ (450 x 20%: 120)

75,00

701

641

7

На підставі Накладної внутрігосподарського призначення повернено продавцем нереалі30вану олію

1,50

50

75,00

27

27

На підставі Бухгалтерської довідки:

- списано на фінансові результати витрати на збут;

100,00

791

93

8

- списано на фінансові результати вартість реалізації олії;

225,00

791

901

- списано на фінансові результати дохід від реалізації олії

375,00

701

791

Які особливості обліку реалізації товарів ?

Деякі сільськогосподарські підприємства поряд з виробництвом і реалізацією сільськогосподарської продукції займаються роздрібною торгівлею товарами. Для обліку реалізації товарів застосовуються субрахунки 902 "Собівартість реалізованих товарів" і 702 "Дохід від реалізації товарів". Витрати на збут товарів відображуються на рахунку 93 "Витрати на збут".

Похожие статьи