Поделиться Поделиться

Джерела аудиторських доказів перевірки власного капіталу

Необхідно пригадати, які питання, визначені в темі, пов'язані з об'єктами чи групами об'єктів перевірки та які аудиторські докази, розглядаються на трьох основних групах носіїв інформації:

А)фінансовій звітності;

Б)регістрах обліку;

В)первинних документах.

А). Де саме відображаються об'єкти власного капіталу у фінансовій звітності, представлено в табл.7.7.1, в якій розглянуто тільки чотири об'єкти.

Таблиця 7.7.1. Відображення об'єктів власного капіталу у фінансовій звітності

Назва форми

Код рядка

Назва рядка

Статутний капітал

Баланс 2012 р. (Доповнення А)

300

Статутний капітал

Баланс (Звіт про фінансовий стан) 2013 р. (Доповнення А.1)

1400

Зареєстрований (пайовий) капітал

Звіт про власний капітал 2012 р. (Доповнення Г)

-

Графа 3 "Статутний капітал"

Резервний капітал

Баланс 2012 р. (Доповнення А)

340

Резервний капітал

Баланс (Звіт про фінансовий стан) 2013 р. (Доповнення А.1)

1415

Резервний капітал

Звіт про власний капітал 2012 р. (Доповнення Г)

-

Графа 7 "Резервний капітал"

Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)

Баланс 2012 р. (Доповнення А)

350

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

Назва форми

Код рядка

Назва рядка

Баланс (Звіт про фінансовий стан) 2013 р. (Доповнення А.1)

1420

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

Звіт про фінансові результати 2012 р. (Доповнення В)

220 225

Чистий:

- прибуток

- збиток

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) 2013 р. (Доповнення В.1)

2350 2355

Чистий фінансовий результат:

прибуток

збиток

Звіт про власний капітал 2012 р. (Доповнення Г)

-

Графа 8 "Нерозподілений прибуток"

Неоплачений капітал

Баланс 2012 р. (Доповнення A)

360

Неоплачений капітал

Баланс (Звіт про фінансовий стан) 2013 р. (Доповнення А.1)

1425

Неоплачений капітал

Звіт про власний капітал 2012 р. (Доповнення Г)

-

Графа 9 "Неоплачений капітал"

Б). Регістрами аналітичного обліку капіталу є (Доповнення У):

- журнальна форма - Журнал 7;

- спрощена форма - Відомість 5-м;

- книжково-журнальна форма:

- за всіма видами капіталу (за винятком пайового) - Книга К-39; пайовий капітал - Книга К-20 (20-1);

В). Окремих первинних документів для складових власного капіталу, які застосовуються тільки для їх відображення, не існує.

Через те, первинними документами з обліку власного капіталу є документи, що використовуються для обліку кореспондуючих до власного капіталу об'єктів.

Так, коли капітал (здебільше - статутний (інший зареєстрований) як погашення неоплаченого капіталу), згідно визначених у певних документах часток, формується необоротними активами, грошовими коштами та запасами, то склад первинних документів буде наступним (табл. 7.7.2).

Формування різних видів капіталу шляхом певних розрахунків, їх списання за рахунок визначених джерел (проте не за рахунок товарно-матеріальних цінностей) та використання на визначені цілі, як правило, оформлюється Бухгалтерськими довідками (розрахунками бухгалтерії).

Таблиця 7.7.2. Первинні документи з формування власного капіталу необоротними активами, грошовими коштами та запасами

Група активів

Первинні документи

Грошовими коштами (один з зазначених документів у залежності від форми оплати)

- Прибутковий касовий ордер Форма № КО-1;

- Платіжне доручення;

- Повідомлення/квитанція.

Запасами

(незалежно від виду) - весь наданий комплект

- Акт оцінки товарно-матеріальних цінностей -

шифр форми відсутній;

- Акт приймання - передачі товарно-матеріальних

цінностей - шифр форми відсутній;

- Прибутковий ордер Форма № М-4.

Необоротними активами

(основними засобами) - весь наданий комплект

- Акт оцінки товарно-матеріальних цінностей -

шифр форми відсутній;

- Акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів Форма N 03-1.

Нематеріальними активами

(право інтелектуальної власності) - весь наданий комплект

- Акт оцінки товарно-матеріальних цінностей -

шифр форми відсутній;

- Акт введення в господарський оборот об'єкта права

інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів Форма NНА-1.

← Предыдущая страница | Следующая страница →